IPPB5/423-398/13-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wniesienie aportem zespołu składników materialnych i niematerialnych opisanych w zdarzeniu przyszłym spowoduje u Spółki powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.05.2013 r. (data wpływu 27.05.2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23.07.2013 r. (data wpływu 25.07.2013 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB5/423-398/13-2/MK z dnia 12.07.2013 r. (data doręczenia 17.07.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem zespołu składników materialnych i niematerialnych do nowej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.05.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem zespołu składników materialnych i niematerialnych do nowej spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podmiotem świadczącym usługi zarządzania parkingami. W ramach swoich usług zapewnia kompleksową obsługę zarządzania parkingami, obejmującą także planowanie i organizację systemu parkingowego, instalację urządzeń niezbędnych do obsługi parkingów oraz ich serwis. Spółka zarządza kilkunastoma parkingami w różnych częściach Polski, obsługując kilka tysięcy miejsc parkingowych.

Spółka zamierza wnieść aportem do nowo utworzonej spółki akcyjnej zespół składników materialnych i niematerialnych, które są wykorzystywane obecnie w działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Przedmiotem aportu będą w szczególności:

 • wszystkie zobowiązania Spółki, w tym kontrakty z nabywcami usług zarządzania parkingami, dostawcami systemów i urządzeń parkingowych oraz pozostałymi dostawcami towarów i świadczeniodawcami usług wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia jej działalności;
 • środki trwałe służące prowadzonej działalności, w tym samochody, sprzęt biurowy, komputery, urządzenia i systemy parkingowe;
 • wszystkie należności od dotychczasowych kontrahentów;
 • umowy o pracę, zlecenie i inne umowy cywilnoprawne zawarte z pracownikami Spółki. W wyniku aportu wszyscy dotychczasowi pracownicy Spółki staną się pracownikami nowoutworzonej spółki akcyjnej;
 • wszystkie umowy finansowe, w tym kredyty, linia kredytowa w rachunku bieżącym, posiadane rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe;
 • umowy leasingowe, w tym dotyczące samochodów oraz urządzeń parkingowych;
 • ruchomości będące własnością Spółki lub które znajdują się we władaniu Spółki na podstawie innego tytułu prawnego, w tym ruchomości będące na stanie magazynu w dniu aportu;
 • środki pieniężne niezbędne na prowadzenie dotychczasowej działalności.

W wyniku dokonania aportu w Spółce pozostaną jedynie:

 • część środków pieniężnych, stanowiąca nadwyżkę nad wielkością środków pieniężnych niezbędnych do prowadzenia działalności w dotychczasowym zakresie;
 • część biletów parkingowych będących na stanie magazynu;
 • wartość niematerialna i prawna w postaci przestarzałego systemu parkingowego;
 • wartość niematerialna i prawna w postaci know-how w świadczeniu usług reklamowych, które to świadczenie nie jest zasadniczym przedmiotem działalności Spółki.

Ponadto w uzupełnieniu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, iż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem aportu:

 1. posiada wyodrębnienie organizacyjne oraz funkcjonalne w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki i tym samym posiada potencjalną zdolność do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, w tym sensie, że:
  - zespół ten jest organizacyjnie wyodrębniony i obejmuje podstawową działalnością Spółki, tj. świadczenie kompleksowych usług zarządzania parkingami,
 2. został finansowo wyodrębniony, w szczególności prowadzona ewidencja księgowa umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzoną działalnością w wyodrębnionej części przedsiębiorstwa i w związku z tym możliwe jest przypisanie wyżej wymienionych składników materialnych oraz niematerialnych wszystkich należności oraz zobowiązań, w tym sensie, że:
  - określone przepływy finansowe, należności i zobowiązania można, na podstawie prowadzonej przez Spółkę ewidencji, alokować do przedmiotowego zespołu składników materialnych i niematerialnych. Ewidencja Spółki umożliwia więc ustalenie wyniku finansowego oraz podatkowego osiąganego przez ten zespół,
 3. wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe funkcjonalnie związane z prowadzoną, wyodrębnioną działalnością gospodarczą zostaną przypisane do „Nowej Spółki”, w tym sensie, że:
  • składniki opisane w zdarzeniu przyszłym przeznaczone są do realizacji świadczenia kompleksowej usługi zarządzania parkingami, tj. określonego działania gospodarczego,
  • przedmiotowy zespół składników będzie w wyniku aportu stanowił niezależne przedsiębiorstwo realizujące działalność zarządzania parkingami w dotychczasowym zakresie działalności Spółki,
  • wyłączenie niektórych składników majątkowych Spółki z przedmiotu aportu nie będzie w żadnym stopniu wpływać na zakres wykonywanej dotychczas działalności w zakresie zarządzania parkingami.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy wniesienie aportem zespołu składników materialnych i niematerialnych opisanych w zdarzeniu przyszłym spowoduje u Spółki powstanie obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług...
 2. Czy wniesienie aportem zespołu składników materialnych i niematerialnych opisanych w zdarzeniu przyszłym spowoduje u Spółki powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów w zakresie pytania oznaczonego nr 2.

Wniosek Spółki odnośnie pytania oznaczonego nr 1 zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem zespołu składników materialnych i niematerialnych opisanych w zdarzeniu przyszłym nie spowoduje u Spółki powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

 • Składniki majątkowe będące przedmiotem aportu

Zdaniem Spółki, zespół składników materialnych i niematerialnych opisany w zdarzeniu przyszłym, który będzie przedmiotem aportu do nowopowstałej spółki akcyjnej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej ustawa o CIT).

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w powyższych przepisach, przez pojęcie to rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W orzecznictwie NSA wskazuje się jakie kluczowe cechy powinna zawierać zorganizowana część przedsiębiorstwa, aby została objęta zakresem powyższej definicji. Zgodnie z wyrokiem NSA z 4 października 2011 roku, sygn. akt I FSK 1589/10, zorganizowana część przedsiębiorstwa:

 • obejmuje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół składników składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące określone zadania gospodarcze.

W ocenie Spółki, zespół składników materialnych i niematerialnych opisany w zdarzeniu przyszłym spełnia wszystkie powyższe cechy. Po pierwsze, zespół ten obejmuje zobowiązania Spółki.

Po drugie, zespół ten jest organizacyjnie wyodrębniony w dział zajmujący się podstawową działalnością Spółki, tj. świadczeniem kompleksowych usług zarządzania parkingami.

Po trzecie, opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników jest finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie Spółki, gdyż określone przepływy finansowe, należności i zobowiązania można, na podstawie prowadzonej przez Spółkę ewidencji, alokować do przedmiotowego zespołu składników materialnych i niematerialnych. Ewidencja Spółki umożliwia więc ustalenie wyniku finansowego oraz podatkowego osiąganego przez ten zespół.

Po czwarte, składniki opisane w zdarzeniu przyszłym przeznaczone są do realizacji świadczenia kompleksowej usługi zarządzania parkingami, tj. określonego działania gospodarczego.

Wreszcie po piąte, przedmiotowy zespół składników będzie w wyniku aportu stanowił niezależne przedsiębiorstwo realizujące działalność zarządzania parkingami w dotychczasowym zakresie działalności Spółki.

 • Składniki majątkowe pozostające w Spółce

Ponadto, Spółka chciałaby zwrócić uwagę, że wyłączenie niektórych składników majątkowych Spółki z przedmiotu aportu nie będzie w żadnym stopniu wpływać na zakres wykonywanej dotychczas działalności w zakresie zarządzania parkingami.

Jeśli chodzi o środki pieniężne, to w Spółce pozostanie wyłącznie nadwyżka środków przeznaczona na działalność inwestycyjną niezwiązaną z działalnością przedsiębiorstwa Spółki. Jednocześnie wielkość środków finansowych wnoszonych aportem do nowej spółki pozwoli na kontynuowanie działalności Spółki w dotychczasowym zakresie.

Jeśli chodzi o wartość niematerialną i prawną w postaci przestarzałego systemu parkingowego, to nie zostanie ona włączona w przedmiot aportu, gdyż w jego składzie znajdą się bardziej nowoczesne systemy, które z powodzeniem zastępują funkcjonalność przestarzałego systemu.

Natomiast w odniesieniu do know-how w dziedzinie świadczenia usług reklamowych, Spółka uważa za stosowne wyłączyć z przedmiotu aportu składniki, które nie są wykorzystywane w zasadniczym profilu działalności Spółki, a dotychczas stanowiły jedynie działalność uboczną. Ponieważ świadczenie usług reklamowych nie wchodzi w skład podstawowego zakresu działalności prowadzonej przez Spółkę, jaką jest świadczenie kompleksowej usługi zarządzania parkingami, wyłączenie know-how w dziedzinie świadczenia usług reklamowych z przedmiotu aportu nie wpłynie na możliwość kontynuowania działalności w zakresie świadczenia usługi zarządzania parkingami w dotychczasowym zakresie.

 • Poglądy wyrażone w orzecznictwie NSA i linii interpretacyjnej organów podatkowych

Spółka chciałaby zaznaczyć, że w orzecznictwie NSA został ukształtowany pogląd, zgodnie z którym w przypadku wnoszenia większości składników majątkowych dotychczasowego przedsiębiorstwa, przedmiotem oceny czy wnoszone składniki stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa powinno być raczej nie to co zostało wyłączone i może sugerować brak przeniesienia przedsiębiorstwa funkcjonującego w dotychczasowym zakresie, ale to co jest przedmiotem wniesienia aportem do nowopowstałego podmiotu.

Zgodnie z wyrokiem NSA z 21 czerwca 2012 roku, sygn. akt I FSK 1586/11, jeżeli zbywane składniki stanowią minimum środków, bez których kontynuowanie przez nabywcę działalności gospodarczej realizowanej przed zbyciem nie jest możliwe, mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. W myśl cytowanego wyroku, sam tylko fakt wyłączenia jakiegokolwiek składnika majątku przedsiębiorstwa nie pozwala na stwierdzenie, że już z tego powodu przedmiotem zbycia nie jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, bowiem decydującą jest okoliczność, czy przy użyciu tej części można samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

W ocenie Spółki, zespół składników majątkowych, które zostaną wniesione aportem do nowej spółki stanowią co najmniej minimum środków, pozwalających nowej spółce na kontynuowanie działalności gospodarczej dotychczasowego przedsiębiorstwa Spółki. Ponadto, przy użyciu tego zespołu można niewątpliwie samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Zespół składników materialnych i niematerialnych opisanych w zdarzeniu przyszłym stanowi więc zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Podobne do cytowanego wyroku stanowisko zajęto również w innych wyrokach, np. w wyroku NSA z 10 marca 2011 roku, sygn. akt I FSK 1062/10, z 4 października 2011 roku, sygn. akt I FSK 1589/10, z 20 marca 2012 roku, sygn. akt I FSK 815/11, czy z 15 maja 2012 roku, sygn. akt I FSK 1223/11. Dotychczasowa linia interpretacyjna organów podatkowych również uwzględnia powyższy pogląd wyrażany w orzecznictwie. Przykładowo można wskazać na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 marca 2013 roku, sygn. IBPP4/443-575/12/LG.

Podsumowując, zespół składników materialnych i niematerialnych opisany w zdarzeniu przyszłym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ spełnia wszystkie przesłanki definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w ustawie o CIT, a ponadto stanowi co najmniej minimum środków niezbędnych do kontynuowania działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę w dotychczasowym zakresie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, przychodem jest w szczególności nominalna wartość akcji w spółce akcyjnej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Żaden inny przepis ustawy o CIT nie określa przychodu z tytułu objęcia akcji w spółce akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a zatem zdarzenia te nie kreują powstania przychodu u podmiotu obejmującego akcje.

W związku z powyższym, jeżeli zespół składników materialnych i niematerialnych opisany w zdarzeniu przyszłym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, objęcie akcji nowopowstałej spółki w zamian za wkład tego zespołu nie będzie generowało przychodu u Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się – za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim, wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.