IPTPP2/4512-176/15-4/AJB | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy składników majątku oraz prawo do obniżenia bądź prawo do zwrotu podatku VAT
IPTPP2/4512-176/15-4/AJBinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. składnik majątkowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy składników majątku oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktury dokumentującej nabycie ww. składników majątkowych bądź prawa do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy składników majątku oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktury dokumentującej nabycie ww. składników majątkowych bądź prawa do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka X Sp. z o.o. z siedzibą w ... (dalej jako „Wnioskodawca”, „Nabywca”) jest spółką prawa handlowego, czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzącą działalność w branży informatycznej, między innymi w obszarze usług elektronicznych zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza granicami kraju.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej X zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego oraz świadczy następujące rodzaje usług:

 • usługi programistyczne,
 • usługi obsługi dokumentów elektronicznych,
 • usługi SFA,
 • usługi serwisowe urządzeń oraz serwisu sprzętu komputerowego,
 • usługi serwisu sieci,
 • usługi cloud computing,
 • usługi kolokacji i wirtualizacji,
 • usługi monitoringu zasobów i systemów.

Wnioskodawca planuje zawrzeć ze spółką B. Spółka z o.o. z siedzibą w ... (dalej jako „Zbywca”, „B.”) transakcję nabycia wybranych składników majątkowych (dalej „Transakcja”) związanych ze świadczeniem usług obsługi dokumentów elektronicznych.

Spółka B. z siedzibą w ... jest spółką prawa handlowego, czynnym podatnikiem podatku VAT, której główny przedmiot działalności obejmuje działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki oraz przetwarzanie danych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Zbywca świadczy następujące rodzaje usług informatycznych:

 • usługi obsługi dokumentów elektronicznych,
 • usługi prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie ICT,
 • usługi doradztwa w zakresie pozyskania środków Unijnych,
 • analizy działalności procesów biznesowych firm,
 • usługi optymalizacji procesów pod względem efektywności ekonomicznej,
 • usługi zarządzania procesami optymalizacyjnymi.

Dzięki zawarciu Transakcji Wnioskodawca będzie miał możliwość poszerzyć ofertę usług obsługi dokumentów elektronicznych.

W ramach transakcji B. zbędzie na rzecz Wnioskodawcy następujące składniki majątku swojego przedsiębiorstwa:

 1. Środki trwałe (komputery 5 sztuk, monitory 9 sztuk, laptop 1 sztuka, serwery 3 sztuki), związane ze świadczeniem usług obsługi elektronicznej dokumentów,
 2. Wartości niematerialne (autorskie prawa majątkowe do 2 programów komputerowych) związane ze świadczeniem usług obsługi elektronicznej dokumentów:
  • E-Applications (Aplikacja do zbierania i składowania zgód elektronicznych oraz dowolnych innych wniosków, które można wypełnić przez WEB),
  • Hermes (System ECM do generowania dokumentów wyjściowych),
 3. 21 umów z klientami w zakresie usług obsługi dokumentów elektronicznych (nastąpi cesja tych umów na Nabywcę, który wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z tych umów od dnia ich nabycia), natomiast zobowiązania i należności powstałe w związku z działaniem Zbywcy ujęte w bilansie Zbywcy i niezapłacone/nieotrzymane do dnia sprzedaży, pozostaną po stronie Zbywcy i nie będą objęte sprzedażą.

Nabywca przejmie opisane w pkt 3 umowy z klientami Zbywcy pod warunkiem, uzyskania zgody klientów na powyższe działanie.

Ponadto nastąpi przejście do Nabywcy w trybie art. 231 kodeksu pracy, 4 pracowników Zbywcy, zatrudnionych na stanowiskach: programista analityk (2 osoby), specjalista ds. obsługi systemów informatycznych, pracownik administracyjno-biurowy, dyrektor ds. handlowych.

Wnioskodawca podpisze również ze Zbywcą 2-letnią umowę licencyjną na wykorzystanie znaku towarowego „B.” w ograniczonym zakresie – w produktach – usługach obsługi elektronicznej dokumentów. Chodzi o podniesienie wiarygodności X, w zakresie przejętych umów z klientami oraz późniejszego oferowania na rynku usług elektronicznej obsługi dokumentów. Dwa lata to wystarczający okres, żeby X wyrobiła sobie własną renomę na rynku w zakresie tych usług.

W ramach Transakcji nie zostaną zbyte żadne inne składniki, prawa majątkowe ani zobowiązania Zbywcy poza składnikami majątkowymi wyszczególnionymi powyżej. W szczególności Transakcją nie będą objęte:

 1. tajemnice handlowe, księgi i pozostała dokumentacja handlowa,
 2. środki trwałe oraz wartości niematerialne poza wyszczególnionymi powyżej,
 3. prawa i obowiązki z umów najmu, umów na dostawy mediów oraz ze wszystkich pozostałych umów z dostawcami kosztów dla Zbywcy,
 4. prawa i obowiązki z umów z pozostałymi klientami Zbywcy,
 5. wszelkie należności i zobowiązania Zbywcy,
 6. środki pieniężne na rachunkach i w kasie oraz ekwiwalenty środków pieniężnych,
 7. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu.

Po dokonaniu Transakcji, to na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowej realizacji przejętych w wyniku Transakcji umów. Nabywca zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowej realizacji umów w zakresie, w jakim uzna to za konieczne i zasadne.

Przejmowani w Transakcji pracownicy nie są zorganizowani u Zbywcy w żadną, wydzieloną komórkę organizacyjną jak dział, wydział czy zespół, nie posiadają również funkcjonalnych uprawnień, w szczególności do zawierania umów z klientami, ani do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki Zbywcy. Wśród przejmowanych pracowników nie występuje hierarchia służbowa, nie ma również osoby, która pełniłaby funkcje kierowniczą w zakresie przejmowanych usług.

Zbywca prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, w oparciu o zakładowy Plan Kont, w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym rachunku kosztów.

Zbywca posiada część kont w zakładowym planie kont dedykowanych realizowanym przez spółkę trzem projektom unijnym z unijną dotacją oraz trzy dedykowane do tych projektów rachunki bankowe, ale jest to wyłącznie ograniczone do wymogów rozliczania projektów unijnych.

Sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa Zbywcy nie pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do poszczególnych rodzajów usług realizowanych przez B., w tym usług obsługi dokumentów elektronicznych. Nie jest to możliwe nawet na potrzeby raportowania, gdyż spółka B. nie prowadzi, również ewidencji zarządczej opartej na centrach kosztów i zysków (MPK). Budżet B. jest sporządzany na poziomie zagregowanym dla całości przedsiębiorstwa. Dwa rachunki bankowe, z którego pokrywane są zobowiązania i na które wpływają przychody B. są wspólne dla całości przedsiębiorstwa, jak również wspólne są zewnętrzne źródła finansowania (kredyty i pożyczki).

Należy podkreślić, że nie jest intencją Wnioskodawcy, ani Zbywcy nabycie całego przedsiębiorstwa Zbywcy ani jego zorganizowanej części.

Przedstawiając powyższy stan faktyczny, Wnioskodawca zwraca się z następującym zapytaniem w trybie art. 14b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. 2012, poz. 749).

W piśmie z dnia 2 czerwca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano:

 1. Na zadane pytanie o treści: „Czy planowane nabycie składników będzie stanowić zespół składników majątkowych wyodrębnionych na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i funkcjonalnej...”, iż zakres wyodrębnienia planowanej transakcji na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i funkcjonalnej został opisany we wniosku z dnia 17.03.2015 r:

Ad. 1) Przedmiot przyszłej Transakcji, a wyodrębnienie organizacyjne” – Załącznik Nr 1 do wniosku, strona 2,

Ad. 2) Przedmiot przyszłej Transakcji, a wyodrębnienie finansowe” – Załącznik Nr 1 do wniosku, strona 2,

Ad. 3) Przedmiot przyszłej Transakcji, a wyodrębnienie organizacyjne” – Załącznik Nr 2 do wniosku, strona 2.

Ponadto Wnioskodawca podał, iż w Załączniku Nr 3 do wniosku, na str. 2, stwierdzono:

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy przedmiot planowanej Transakcji nie wykazuje odrębności organizacyjnej, finansowej ani nie stanowi zespołu składników majątkowych, wraz ze zobowiązaniami, który mógłby funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. W rezultacie planowana Transakcja w opinii Wnioskodawcy nie będzie mogła zostać uznana za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

 1. Spółka uzyskała informację od Zbywcy, że składniki majątkowe, które będą przedmiotem transakcji są wykorzystywane przez Zbywcę wyłącznie na cele działalności opodatkowanej.
 2. Spółka uzyskała informację od Zbywcy, że Zbywcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych składników majątkowych.
 3. Składniki majątkowe, które Spółka nabędzie w wyniku transakcji będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ponadto Spółka informuje, że Zbywca w dniu 28.05.2015 r. otrzymał interpretację niniejszego zagadnienia (Nr IPPP3/4512-216/15-2/ISZ z 25.05.2015 r.)

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zawarcie Transakcji obejmującej nabycie przez Wnioskodawcę od Zbywcy wskazanych w niniejszym wniosku składników majątkowych (aktywów) oraz przejście zespołu pracowników należy zakwalifikować jako:
 • sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 15 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), (dalej „Ustawa o VAT”),

czy

 • sprzedaż wybranych aktywów (towarów i usług), podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT...
 1. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktur VAT (dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach Transakcji) wystawionych przez Zbywcę oraz ewentualnie do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym na rachunek bankowy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Planowane nabycie w ramach Transakcji wybranych składników majątkowych Zbywcy nie będzie stanowić transakcji zakupu przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT i w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania Transakcji jako odpłatnego nabycia towarów i odpłatnego świadczenia usług - czynności opodatkowanych podatkiem VAT w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, z zastosowaniem właściwej stawki VAT, wynikającej z Ustawy.
 2. W okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktur dokumentujących Transakcję oraz do ewentualnego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących Transakcję nad podatkiem VAT należnym.

Ad. 1

W celu rozstrzygnięcia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktur dokumentujących Transakcję oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących Transakcję nad podatkiem VAT należnym należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W tym celu konieczne jest rozstrzygnięcie, czy opisana Transakcja mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zawartym w art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT oraz czy żadne z wyłączeń z opodatkowania VAT wskazanych w art. 6 Ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów,
 • import towarów na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT rozumie się w szczególności przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 Ustawy o VAT, w tym również np. przeniesienie praw do własności niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, przepisów Ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcie „transakcji zbycia” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem transakcji jak właściciel, w szczególności: sprzedaż, darowiznę, bądź przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że może on mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (czyli do wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa własności) przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny) lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów prawa podatkowego (Ustawy o VAT), rozstrzygnięcie czy przyszła Transakcja Wnioskodawcy i Zbywcy stanowić będzie zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy zbycie wybranych aktywów jest istotne, gdyż w zależności od jej kwalifikacji Zbywca zastosuje opodatkowanie VAT, bądź niestosowanie przepisów ustawy o VAT do Transakcji.

Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawiera przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, który stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Tak więc zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest tylko sumą jego składników, lecz zorganizowanym zespołem składników. Aby uznać dany zespół składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą być wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i finansowej.

Z powyższego wynika, że status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Powyższe trafnie określił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 17 lutego 2015 r. sygn. IBPBI/423-75/14/AB: „aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ww. ustawy), musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”.

Pierwszym podstawowym warunkiem jest, aby „zorganizowana część przedsiębiorstwa” stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym koniecznie zobowiązań). W orzecznictwie sądowym oraz licznych interpretacjach organów podatkowych podkreśla się, że w przepisie definiującym „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” jest mowa o „zespole składników”, a nie o „sumie składników”. Takie określenie jest konsekwencją faktu, że tylko odpowiedni, kompletny zespół tych składników może tworzyć funkcjonalną całość, która będzie zdolna do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwszą przesłankę należy więc analizować ściśle z przesłanką zdolności prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, realizującej określone zadania gospodarcze (wyodrębnienie funkcjonalne).

W przypadku określania czy dany zespół składników majątkowych może stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa istotne są również zobowiązania przypisane do tego zespołu. Jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 8 grudnia 2011 r. sygn. IPPP3/443-1431/11-2/RD: „zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zatem możliwe tylko w przypadku, gdy na nabywcę zostaną przeniesione wszystkie zobowiązania wcześniej jej przypisane.

Ponadto, aby dany zespół składników mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ta zorganizowana część przedsiębiorstwa musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, zanim dojdzie do transakcji zbycia.

Nie jest bowiem wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe przedsiębiorstwa utworzyły zorganizowaną część przedsiębiorstwa dopiero u nabywcy.

Wyżej opisane cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostały ugruntowane zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2836/11, Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 maja 2011 r. sygn. II FSK 2222/09, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 listopada 2009 r., I SA/Gd 494/09; WSA w Warszawie z dnia 9 października 2009 r., III SA/Wa 674/09; WSA w Lublinie z dnia 12 października 2007 r., I SA/Lu 403/07 i inne) oraz wypowiedziach organów podatkowych (np. indywidualne interpretacje prawa podatkowego: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 lipca 2013 r. sygn. ILPP1/443-378/13-2/JSK, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 2 października 2012 r. sygn. IBPB1/2/423-795/12/SD, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lipca 2011 r. sygn. IPPP1/443-710/11-2/J, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5.12.2012 r., sygn. ITPB3/423-551/12/DK, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29.04.2013 r., sygn. ITPB3/423-100/13/DK, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13.02.2012 r., sygn. IPPB5/423-1084/11-3/DG oraz inne.

Mając na uwadze powyższe, definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy analizować w trzech płaszczyznach, tj.:

 1. wyodrębnienia organizacyjnego,
 2. wyodrębnienia finansowego,
 3. wyodrębnienia funkcjonalnego.

Tym samym w analizowanym zdarzeniu przyszłym ustalenia wymaga, czy zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Transakcję, stanowi u Zbywcy zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o VAT.

Ad. 1) Przedmiot przyszłej Transakcji, a wyodrębnienie organizacyjne.

Przepisy Ustawy o VAT nie określają co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Z orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych wynika natomiast, że przez wyodrębnienie organizacyjne rozumieć należy fakt, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej całego przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział, itp. (np. orzeczenie WSA w Gdańsku w wyroku z 21 listopada 2012 r., sygn. I SA/Gd 971/12). Z kolei zgodnie z interpretacją z dnia 19 października 2010 r., sygn. IPPP1-443-808/10-4/EK Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie organizacyjne wyodrębnienie oznacza, że „zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze”.

Oznacza to, że powinno być możliwe wyodrębnienie wszystkich składników dotyczących przedmiotu działalności, dla których utworzona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa. Jednocześnie składniki podlegające wyodrębnieniu powinny mieć cechę zorganizowania, a mianowicie: posiadać kierownictwo dysponujące uprawnieniami do kierowania wyodrębnioną działalnością oraz zaciągania w jej imieniu zobowiązań, posiadać przydzielone aktywa niefinansowe i finansowe, wydzieloną przestrzeń organizacyjną (biurową).

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiot Transakcji, który będzie obejmował wskazane w opisie stanu faktycznego, następujące składniki majątku przedsiębiorstwa Zbywcy:

 • środki trwałe (sprzęt komputerowy),
 • wartości niematerialne (autorskie prawa majątkowe do 2 programów komputerowych) związane ze świadczeniem usług obsługi elektronicznej dokumentów,
 • cesje umów z klientami w zakresie usług obsługi dokumentów elektronicznych (Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z tych umów od dnia ich nabycia),
 • przejęcie w trybie art. 231 kodeksu pracy, 4 pracowników Zbywcy, nie zostały wyodrębnione organizacyjnie w przedsiębiorstwie Zbywcy.

Zarząd Spółki Zbywcy nie wprowadził wewnętrznej regulacji nadającej tym składnikom majątkowym i pracownikom charakteru samodzielnej, wydzielonej komórki organizacyjnej.

Można określić, że przekazywane w ramach Transakcji aktywa (środki trwałe i wartości niematerialne) są związane z przejmowanymi kontraktami, jednak działalność ta nie jest wyodrębniona organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa Zbywcy. Przejmowane aktywa oraz pracownicy nie zostały w strukturze organizacyjnej B. wydzielone do zorganizowanej komórki (działu, zespołu, oddziału) z wyznaczonym kierownictwem. B. zarządza realizacją usług obsługi elektronicznej dokumentów z perspektywy spółki jako całości.

Przekazywani w ramach Transakcji pracownicy pełnią różne funkcje w przedsiębiorstwie Zbywcy, zarówno związane z działalnością w zakresie usług obsługi elektronicznej dokumentów, jak i pozostałych usług informatycznych (Informatycy), jak również funkcje związane z działalnością jego przedsiębiorstwa jako całości, w tym również w zakresie przejmowanych usług (pracownik administracyjno-biurowy, dyrektor handlowy). Wśród przejmowanych pracowników nie występuje hierarchia służbowa, nie ma również osoby, która pełniłaby funkcję kierowniczą w zakresie przejmowanych usług. Wraz z przejmowanymi pracownikami Nabywca nie przejmie powierzchni biurowej, bo nie ma w spółce B. przestrzeni biurowej przypisanej wyłącznie do tych pracowników. W ramach planowanej Transakcji nie dojdzie do cesji praw i obowiązków z umowy najmu w odniesieniu do powierzchni zajmowanych przez zbywane aktywa i przekazywanych pracowników.

Ad. 2) Przedmiot przyszłej Transakcji, a wyodrębnienie finansowe.

O wyodrębnieniu finansowym można mówić w przypadku, kiedy możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części od finansów całego przedsiębiorstwa.

Odrębność finansową zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należy rozpatrywać w kontekście co najmniej takiego prowadzenia ksiąg rachunkowych, który pozwalałby na rozdzielenie przychodów i kosztów działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa od przychodów i kosztów całego przedsiębiorstwa.

Dalszymi przesłankami wyodrębnienia finansowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinny być:

 • odrębne plany strategiczne, plany biznesowe, finansowe, budżety itp.,
 • odrębne konta księgowe, czyli odrębny plan kont, który umożliwiałby ewidencjonowanie wyłącznie transakcji realizowanych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz stworzenia zestawienia wyodrębnionych aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów,
 • odrębny rachunek bankowy lub chociażby subkonto wydzielone z rachunku przedsiębiorstwa oraz odrębne kasy fiskalne,
 • wyodrębnione źródła finansowania zewnętrznego (w przypadku, kiedy spółka korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania),
 • prowadzenie rozliczeń wewnętrznych pomiędzy zorganizowaną część przedsiębiorstwa a przedsiębiorstwem, w ramach którego ta zorganizowana część działa,
 • każde inne wyodrębnienie, na podstawie którego możemy poznać sytuację finansową części przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem zbycia.

W przypadku planowanej Transakcji nie można w ocenie Wnioskodawcy wykazać odrębności finansowej przedmiotu planowanej Transakcji.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, działalność w zakresie świadczenia usług obsługi elektronicznej dokumentów w Spółce Zbywcy:

 • nie została dostatecznie wyodrębniona w ramach planu kont,
 • nie sporządza odrębnych od całości spółki budżetów ani sprawozdań finansowych,
 • B. nie monitoruje osiąganych wyników na tych usługach,
 • nie sporządza odrębnych od całości spółki budżetów ani planów finansowych,
 • nie wydzielono odrębnych dla tej działalności środków finansowych,
 • nie zapewniono odrębnego finansowania zewnętrznego,

co w świetle wyżej przytoczonych przesłanek, nie spełnia nawet minimalnych wymagań dla wyodrębnienia finansowego przejmowanej działalności.

Ad. 3) Przedmiot przyszłej Transakcji, a wyodrębnienie funkcjonalne.

Aby uznać dany zespół składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma kryterium funkcjonalne. Zespół składników majątkowych przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i powinien być spójny i kompletny – być w stanie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinien móc w oparciu o nabyty zespół składników prowadzić działalność gospodarczą w danym zakresie, nawet w przypadku, gdyby przed nabyciem tego majątku nie posiadał żadnych innych składników majątkowych.

Konieczne jest zatem zbycie takich składników majątkowych i niemajątkowych, które stworzą możliwość funkcjonowania tego zespołu składników, jako samodzielne przedsiębiorstwo u nabywcy – chodzi o zbycie minimum środków, bez których kontynuowanie działalności gospodarczej realizowanej przed zbyciem nie jest możliwe.

W ramach planowanej Transakcji Zbywca przeniesie na Nabywcę wskazane w opisie stanu faktycznego środki trwałe i wartości niematerialne – stanowiące znaczną część aktywów potrzebnych do świadczenia usług obsługi elektronicznej dokumentów, jednak nie wyczerpują one definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wymienionej w art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

Strony Transakcji uzgodniły, że przedmiotem transakcji nie będą zobowiązania ani należności (ani handlowe, ani pozostałe) wynikające ze świadczenia przez B. usług obsługi elektronicznej dokumentów, tzn. zobowiązania i należności powstałe w związku z działalnością B. w tym zakresie, ujęte w bilansie B. i niezapłacone/nieotrzymane do dnia sprzedaży, pozostaną po stronie B. i nie będą objęte sprzedażą.

W świetle ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest możliwe tylko w przypadku, gdy na nabywcę zostaną przeniesione wszystkie zobowiązania przypisane do wyodrębnionej działalności. Takie stanowisko zaprezentował między innymi: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2010 r., nr ILPB3/423-304/10-4/EK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 października 2010 r., nr IBPP3/443-507/10/IK, który stwierdził: „Oddział pozbawiony choćby części zobowiązań związanych z prowadzoną przez niego działalnością traci status zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie można bowiem zobowiązań ciążących na konkretnym majątku wydzielać i odrywać od tego majątku (traktować odrębnie od tego majątku)”.

Ponadto przedmiotem zbycia nie będą prawa i obowiązki wynikające z wszystkich pozostałych umów Zbywcy, poza umowami o świadczenie usług obsługi elektronicznej dokumentów. Po dokonaniu Transakcji, kiedy już na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowej realizacji przejętych w wyniku Transakcji umów, Nabywca będzie musiał zawrzeć nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowej realizacji umów w zakresie, w jakim uzna to za konieczne i zasadne. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Nabywca również świadczy, podobne do przejmowanych w ramach Transakcji, usługi obsługi elektronicznej dokumentów, więc posiada w ramach swojego przedsiębiorstwa zasoby w postaci składników majątku i pracowników, które wykorzysta w tym celu.

W ocenie Wnioskodawcy zbywane w ramach transakcji aktywa materialne i niematerialne, przekazywane usługi i pracownicy nie stanowią kompletnego zespołu funkcjonalnego, który mógłby funkcjonować samodzielnie i prowadzić działalność gospodarczą. Aktywa te stanowią pewną masę majątkową, która nie odznacza się jednak odrębnością wystarczającą dla samodzielnego funkcjonowania.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy przedmiot planowanej Transakcji nie wykazuje odrębności organizacyjnej, finansowej ani nie stanowi zespołu składników majątkowych, wraz ze zobowiązaniami, który mógłby funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. W rezultacie planowana Transakcja w opinii Wnioskodawcy, nie będzie mogła zostać uznana za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

Skoro przedmiot planowanej Transakcji nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jego zbycie nie będzie podlegało wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, planowana Transakcja, jako transakcja zbycia obejmująca zespół składników majątkowych, podlega przepisom Ustawy o VAT. Sprzedaż wyżej wymienionych składników majątku przez Zbywcę stanowić będzie odpłatną dostawę towarów i usług podlegającą opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. według właściwych stawek podatku VAT dla dostawy poszczególnych składników majątkowych.

Ad. 2

Zbywca dokumentując Transakcję wystawi na Nabywcę faktury VAT na zbywane towary i usługi, w których wykaże stawki podatku VAT ustalone zgodnie z przepisami Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy lub zgodnie z ust. 11 Ustawy o VAT w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1 Ustawy o VAT). Ponadto, zgodnie z art. 87 ust. 1, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zaś zgodnie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z powyżej przytoczonych przepisów prawa podatkowego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, kiedy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych.

Według opinii Wnioskodawcy, w ramach przyszłej Transakcji, zostaną spełnione przesłanki wynikające z Ustawy o VAT, a mianowicie:

 • Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT,
 • planowana Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT (nie będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT),
 • nabyte składniki majątku będą służyć Wnioskodawcy do działalności dającej prawo do odliczenia VAT (będą wykorzystywane do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT),

zatem Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, tj. w analizowanym przyszłym zdarzeniu – o kwotę podatku naliczonego, określonego na fakturach dokumentujących nabycie przez Wnioskodawcę towarów i usług, w ramach Transakcji od Zbywcy. W sytuacji natomiast, gdy nie będzie możliwe obniżenie podatku VAT należnego, Wnioskodawca będzie uprawniony do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy.

Przedstawiając powyższe, Wnioskodawca prosi o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że z podobnym wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji, dotyczącej określenia skutków podatkowych planowanej pomiędzy stronami Transakcji w zakresie podatku od towarów i usług, wystąpi również Zbywca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 2 pkt 6 ustawy, stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją przedsiębiorstwa zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 27e) ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzącą działalność w branży informatycznej, między innymi w obszarze usług elektronicznych zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza granicami kraju. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej X zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego oraz świadczy następujące rodzaje usług:

 • usługi programistyczne,
 • usługi obsługi dokumentów elektronicznych,
 • usługi SFA,
 • usługi serwisowe urządzeń oraz serwisu sprzętu komputerowego,
 • usługi serwisu sieci,
 • usługi cloud computing,
 • usługi kolokacji i wirtualizacji,
 • usługi monitoringu zasobów i systemów.

Wnioskodawca planuje zawrzeć ze spółką B. Spółka z o.o. z siedzibą w ... (dalej jako „Zbywca”, „B.”) transakcję nabycia wybranych składników majątkowych (dalej „Transakcja”) związanych ze świadczeniem usług obsługi dokumentów elektronicznych. Spółka B. z siedzibą w ... jest spółką prawa handlowego, czynnym podatnikiem podatku VAT, której główny przedmiot działalności obejmuje działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki oraz przetwarzanie danych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Zbywca świadczy następujące rodzaje usług informatycznych:

 • usługi obsługi dokumentów elektronicznych,
 • usługi prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie ICT,
 • usługi doradztwa w zakresie pozyskania środków Unijnych,
 • analizy działalności procesów biznesowych firm,
 • usługi optymalizacji procesów pod względem efektywności ekonomicznej,
 • usługi zarządzania procesami optymalizacyjnymi.

Dzięki zawarciu Transakcji Wnioskodawca będzie miał możliwość poszerzyć ofertę usług obsługi dokumentów elektronicznych. W ramach transakcji B. zbędzie na rzecz Wnioskodawcy następujące składniki majątku swojego przedsiębiorstwa:

 1. Środki trwałe (komputery 5 sztuk, monitory 9 sztuk, laptop 1 sztuka, serwery 3 sztuki), związane ze świadczeniem usług obsługi elektronicznej dokumentów,
 2. Wartości niematerialne (autorskie prawa majątkowe do 2 programów komputerowych) związane ze świadczeniem usług obsługi elektronicznej dokumentów:
 3. 21 umów z klientami w zakresie usług obsługi dokumentów elektronicznych (nastąpi cesja tych umów na Nabywcę, który wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z tych umów od dnia ich nabycia), natomiast zobowiązania i należności powstałe w związku z działaniem Zbywcy ujęte w bilansie Zbywcy i niezapłacone/nieotrzymane do dnia sprzedaży, pozostaną po stronie Zbywcy i nie będą objęte sprzedażą.

Nabywca przejmie opisane w pkt 3 umowy z klientami Zbywcy pod warunkiem, uzyskania zgody klientów na powyższe działanie. Ponadto nastąpi przejście do Nabywcy w trybie art. 231 kodeksu pracy, 4 pracowników Zbywcy, zatrudnionych na stanowiskach: programista analityk (2 osoby), specjalista ds. obsługi systemów informatycznych, pracownik administracyjno-biurowy, dyrektor ds. handlowych. Wnioskodawca podpisze również ze Zbywcą 2-uletnią umowę licencyjną na wykorzystanie znaku towarowego „B.” w ograniczonym zakresie – w produktach – usługach obsługi elektronicznej dokumentów. Chodzi o podniesienie wiarygodności X, w zakresie przejętych umów z klientami oraz późniejszego oferowania na rynku usług elektronicznej obsługi dokumentów. Dwa lata to wystarczający okres, żeby X wyrobiła sobie własną renomę na rynku w zakresie tych usług. W ramach Transakcji nie zostaną zbyte żadne inne składniki, prawa majątkowe ani zobowiązania Zbywcy poza składnikami majątkowymi wyszczególnionymi powyżej. W szczególności Transakcją nie będą objęte:

 1. tajemnice handlowe, księgi i pozostała dokumentacja handlowa,
 2. środki trwałe oraz wartości niematerialne poza wyszczególnionymi powyżej,
 3. prawa i obowiązki z umów najmu, umów na dostawy mediów oraz ze wszystkich pozostałych umów z dostawcami kosztów dla Zbywcy,
 4. prawa i obowiązki z umów z pozostałymi klientami Zbywcy,
 5. wszelkie należności i zobowiązania Zbywcy,
 6. środki pieniężne na rachunkach i w kasie oraz ekwiwalenty środków pieniężnych,
 7. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu.

Po dokonaniu Transakcji, to na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowej realizacji przejętych w wyniku Transakcji umów. Nabywca zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowej realizacji umów w zakresie, w jakim uzna to za konieczne i zasadne. Przejmowani w Transakcji pracownicy nie są zorganizowani u Zbywcy w żadną, wydzieloną komórkę organizacyjną jak dział, wydział czy zespół, nie posiadają również funkcjonalnych uprawnień, w szczególności do zawierania umów z klientami, ani do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki Zbywcy. Wśród przejmowanych pracowników nie występuje hierarchia służbowa, nie ma również osoby, która pełniłaby funkcje kierowniczą w zakresie przejmowanych usług. Zbywca prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, w oparciu o zakładowy Plan Kont, w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym rachunku kosztów. Zbywca posiada część kont w zakładowym planie kont dedykowanych realizowanym przez spółkę trzem projektom unijnym z unijną dotacją oraz trzy dedykowane do tych projektów rachunki bankowe, ale jest to wyłącznie ograniczone do wymogów rozliczania projektów unijnych. Sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa Zbywcy nie pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do poszczególnych rodzajów usług realizowanych przez B., w tym usług obsługi dokumentów elektronicznych. Nie jest to możliwe nawet na potrzeby raportowania, gdyż spółka B. nie prowadzi, również ewidencji zarządczej opartej na centrach kosztów i zysków (MPK). Budżet B. jest sporządzany na poziomie zagregowanym dla całości przedsiębiorstwa. Dwa rachunki bankowe, z którego pokrywane są zobowiązania i na które wpływają przychody B. są wspólne dla całości przedsiębiorstwa, jak również wspólne są zewnętrzne źródła finansowania (kredyty i pożyczki).

Ponadto w ocenie Wnioskodawcy przedmiot planowanej Transakcji nie wykazuje odrębności organizacyjnej, finansowej ani nie stanowi zespołu składników majątkowych, wraz ze zobowiązaniami, który mógłby funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. W rezultacie planowana Transakcja w opinii Wnioskodawcy nie będzie mogła zostać uznana za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Spółka uzyskała informację od Zbywcy, że składniki majątkowe, które będą przedmiotem transakcji są wykorzystywane przez Zbywcę wyłącznie na cele działalności opodatkowanej. Spółka uzyskała informację od Zbywcy, że Zbywcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych składników majątkowych. Składniki majątkowe, które Spółka nabędzie w wyniku transakcji będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W analizowanej sprawie niewątpliwie nie dochodzi do zbycia całego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 551 Kodeks cywilny. W ramach opisanej transakcji na Wnioskodawcę – Nabywcę nie przejdą tajemnice handlowe, księgi i pozostała dokumentacja handlowa, środki trwałe oraz wartości niematerialne (poza wyszczególnionymi powyżej). Prawa i obowiązki z umów najmu, umów na dostawy mediów oraz ze wszystkich pozostałych umów z dostawcami, jak również prawa i obowiązki z umów z pozostałymi klientami Zbywcy, zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu - również pozostaną przy Zbywcy. Wnioskodawca – Nabywca nie wejdzie w posiadanie należności i zobowiązań Zbywcy oraz środków pieniężnych na rachunkach, w kasie oraz ekwiwalentów środków pieniężnych.

Tym samym nabywane składniki materialne i niematerialne oraz prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów (w tym z umów z 4 pracownikami) nie stanowią przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Jak wskazał Wnioskodawca przedmiot planowanej transakcji nie wykazuje odrębności organizacyjnej, finansowej ani nie stanowi zespołu składników majątkowych, wraz ze zobowiązaniami, który mógłby funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. W związku z tym należy stwierdzić, iż przedmiot planowanej transakcji nie będzie stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy.

Wobec powyższego, zawarcie transakcji obejmującej nabycie przez Wnioskodawcę od Zbywcy przedmiotowych składników majątkowych (aktywów) oraz przejście zespołu pracowników należy zakwalifikować jako sprzedaż wybranych aktywów (towarów i usług), podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a nie jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, czy też przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Odnosząc się z kolei do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktury dokumentującej nabycie ww. składników majątkowych wskazać należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (...).

Z powyżej powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że faktura dokumentująca nabycie przedmiotowych składników majątkowych przez Wnioskodawcę nie będzie dotyczyła czynności niepodlegających opodatkowaniu, jak również zwolnionych z opodatkowania. Z kolei nabywane w ramach transakcji aktywa materialne i niematerialne będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem w świetle powyższych okoliczności oraz wyżej cytowanych przepisów stwierdzić należy, iż zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, a tym samym Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktury dokumentującej nabycie przedmiotowych składników majątkowych, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane sskładniki majątkowe będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy

Tym samym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie zauważa się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna nie wywiera zatem skutku prawnego dla kontrahenta Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.