IPPP3/4512-185/15-5/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania przekazania składników majątkowych na rzecz Spółki w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej
IPPP3/4512-185/15-5/MCinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja spółki
 2. patenty
 3. składnik majątkowy
 4. znak towarowy
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 23 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) oraz uzupełnionym w dniu 19 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 14 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania składników majątkowych na rzecz Spółki w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania składników majątkowych na rzecz Spółki w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 11 marca 2015 r., złożonym osobiście w dniu 23 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) oraz pismem z dnia 19 maja 2015 r., złożonym w dniu 19 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 14 maja 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą i zarządem w Polsce, która podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy, w dalszej części wniosku zwana; „Spółką”). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce.

Wnioskodawca nabędzie własność 100% udziałów w spółce typu private company limited by shares prawa cypryjskiego, która jest spółką utworzoną według prawa cypryjskiego, jak określono w przepisach dotyczących podatku dochodowego, będącą odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego (w dalszej części wniosku zwana: „Spółką Kapitałową”). Spółka Kapitałowej jest czynnym podatnikiem podatku VAT na Cyprze. Spółka Kapitałowa nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Aktualnie 100% udziałów w Spółce Kapitałowej należy do jednej osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającej w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy, zwanej w dalszej części wniosku: „Poprzednim Udziałowcem”).

Spółka Kapitałowa podlega w Republice Cypryjskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy na Cyprze).

Podstawą prawną nabycia udziałów w Spółce Kapitałowej będzie operacja tzw. wymiany udziałów, która odbędzie się w ten sposób, że Poprzedni Udziałowiec na podstawie (w ramach) jednego aktu notarialnego wniesie do Spółki aportem będące jego własnością udziały w Spółce Kapitałowej (dając Spółce bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej), w zamian za co obejmie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce. Na dzień wniesienia Poprzedni Udziałowiec będzie właścicielem łącznie 100% udziałów w Spółce Kapitałowej, Strony nie przewidują dopłat w gotówce w związku z planowaną transakcją.

Następnie, już po dokonaniu wymiany udziałów, Spółka Kapitałowa ulegnie likwidacji w trybie stosownych przepisów prawa cypryjskiego. Będące przed likwidacją jej własnością składniki majątkowe (będą to na dzień likwidacji prawa własności przemysłowej - znak firmowy i patenty, a także środki pieniężne) zostaną przekazane na własność Spółce tytułem likwidacji (tj. jako nadwyżka likwidacyjna, majątek likwidacyjny).

W skład majątku likwidacyjnego, który przejdzie na własność Spółki Kapitałowej, wejdą następujące składniki majątkowe:

 • Patenty, z których Spółka Kapitałowa korzysta w jej obecnej działalności gospodarczej w formie udzielania licencji na ich wykorzystywanie przez podmioty powiązane za wynagrodzeniem;
 • Znak towarowy, z którego Spółka Kapitałowa korzysta w jej obecnej działalności gospodarczej w formie udzielania licencji na ich wykorzystywanie przez podmioty powiązane za wynagrodzeniem;
 • Wszystkie prawa i obowiązki z umów licencyjnych na korzystanie z ww. patentów i znaku towarowego, w tym wierzytelności o zapłatę należności wynikających z tych umów;
 • Wszystkie środki pieniężne Spółki Kapitałowej pozostałe w Spółce Kapitałowej na dzień jej likwidacji.

W skład majątku likwidacyjnego nie wejdą:

 • Nazwa przedsiębiorstwa Spółki Kapitałowej;
 • Prawa wynikające z umów najmu powierzchni biurowej wykorzystywanej przez Spółkę Kapitałową (siedziba);
 • księgi i dokumenty Spółki Kapitałowej związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Innych składników majątkowych w Spółce Kapitałowej na dzień likwidacji zasadniczo nie będzie.

Następnie, po uzyskaniu własności wyżej opisanych aktywów, Spółka będzie wykorzystywać otrzymane aktywa w swojej działalności gospodarczej, tj. będzie kontynuować udzielanie licencji na wykorzystywanie praw własności przemysłowej tym samym podmiotom powiązanym w ramach przejętych praw i obowiązków z umów (w takim przypadku będą one kwalifikowana w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako wartości niematerialne i prawne), zasadniczo na podobnych warunkach.

Opisane prawa własności intelektualnej nie zostały uprzednio wniesione do Spółki Kapitałowej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 11 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że powołana Spółka dokonała wyboru pierwszego roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy. Pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczął się z dniem 17 grudnia 2014 roku, a kończy dnia 16 grudnia 2015 roku. Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 19 maja Wnioskodawca wskazał, że opisane w przedmiotowym wniosku składniki majątkowe wchodzące w skład majątku likwidacyjnego nie stanowią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisana likwidacja Spółki Kapitałowej i będące jej następstwem przekazanie własności opisanych składników majątkowych na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, jeśli tak to w jaki sposób...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art, 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się - zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jaki zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Należy zaznaczyć, iż czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy wykonywane są przez podatnika, w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o VAT, działającego w takim charakterze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ust. 2 powołanego powyżej przepisu ma charakter podmiotowy, odnosi się bowiem do podmiotów prowadzących tę działalność. Działalność gospodarcza, w myśl ust. 2 tego artykułu (w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r.), obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką, która jako udziałowiec (właściciel 100% udziałów) spółki kapitałowej (będącej odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego) z siedzibą i zarządem za granicą otrzyma od Spółki Kapitałowej określone składniki majątkowe tytułem likwidacji w formie niepieniężnej. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, gdyż prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Tytułem likwidacji mogą zostać przeniesione należące do Spółki Kapitałowej i opisane w niniejszym wniosku składniki majątkowe.

Zdaniem Wnioskodawcy przeniesienie własności wyżej wymienionych składników majątkowych tytułem likwidacji nie będzie stanowić przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i należy je oceniać w kategorii czynności opodatkowanej.

Mając na uwadze cyt. wyżej przepisy w zakresie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż dostawę towarów stanowią co do zasady tylko czynności mające za przedmiot towar, natomiast usługę stanowią te wszystkie czynności podatnika wykonywane w ramach działalności gospodarczej, których nie można zaklasyfikować jako dostawy towarów. Odnosząc się zatem do zagadnienia dotyczącego opodatkowania czynności przeniesienia przez Spółkę Kapitałową na rzecz Spółki majątku likwidacyjnego stwierdzić należy, iż - jak już uprzednio zaznaczono - aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podmiot działający w charakterze podatnika w odniesieniu do tej czynności.

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie przez Spółkę Kapitałową na rzecz Spółki ww. składników majątkowych tytułem likwidacji będzie stanowić dla Wnioskodawcy import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce i rozliczeniu przez Wnioskodawcę, a usługa ta będzie stawką 23%. W myśl art. 5 ust 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • import towarów na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług pod warunkiem, że miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju, tj. Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak stanowi zaś art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. W związku z powyższym, każde świadczenie niebędące dostawą towarów stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o VAT. Jako towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Mając na uwadze powyższe przeniesienie przez Spółkę Kapitałową na rzecz Spółki ww. składników majątkowych tytułem likwidacji stanowi odpłatne świadczenie usługi, podlegające opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z normą art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Jak stanowi art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani, co do zasady, stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Zgodnie zaś z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, co do zasady, miejscem świadczenia (opodatkowania) usług, w przypadku świadczenia ich na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Ustawa o VAT wymienia szereg wyjątków od tej zasady, nie mających jednak zastosowania dla przedmiotowych usług.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 15 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje natomiast wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Jak wskazano w opisie przedmiotowego zdarzenia przyszłego, siedziba działalności gospodarczej Wnioskodawcy znajduje się na terytorium Polski. Siedziba działalności gospodarczej Spółki Kapitałowej znajduje się natomiast na terytorium Cypru. Dodatkowo, należy podkreślić, że Spółka Kapitałowa nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Mając zatem na uwadze, że ww. usługa będzie świadczona przez podatnika cypryjskiego, na rzecz podatnika polskiego, zgodnie z ogólnymi zasadami w tym zakresie, miejscem świadczenia tej usługi będzie miejsce, w którym usługobiorca (tj. Wnioskodawca) posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. Polska. Tym samym, w oparciu o art. 2 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT należy uznać za import usług w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie podatnikiem z tytułu świadczenia tych usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą i zarządem w Polsce. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Wnioskodawca nabędzie własność 100% udziałów w spółce typu private company limited by shares prawa cypryjskiego, która jest spółką utworzoną według prawa cypryjskiego (Spółką Kapitałową). Spółka Kapitałowa jest czynnym podatnikiem podatku VAT na Cyprze. Spółka Kapitałowa nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Aktualnie 100% udziałów w Spółce Kapitałowej należy do jednej osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce (Poprzedni Udziałowiec). Podstawą prawną nabycia udziałów w Spółce Kapitałowej będzie operacja tzw. wymiany udziałów, która odbędzie się w ten sposób, że Poprzedni Udziałowiec na podstawie (w ramach) jednego aktu notarialnego wniesie do Spółki aportem będące jego własnością udziały w Spółce Kapitałowej (dając Spółce bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej), w zamian za co obejmie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce. Na dzień wniesienia Poprzedni Udziałowiec będzie właścicielem łącznie 100% udziałów w Spółce Kapitałowej. Strony nie przewidują dopłat w gotówce w związku z planowaną transakcją. Następnie, już po dokonaniu wymiany udziałów, Spółka Kapitałowa ulegnie likwidacji w trybie stosownych przepisów prawa cypryjskiego. Będące przed likwidacją jej własnością składniki majątkowe (będą to na dzień likwidacji prawa własności przemysłowej - znak firmowy i patenty, a także środki pieniężne) zostaną przekazane na własność Spółce tytułem likwidacji.

W skład majątku likwidacyjnego, który przejdzie na własność Spółki, wejdą następujące składniki majątkowe: patenty, z których Spółka Kapitałowa korzysta w jej obecnej działalności gospodarczej w formie udzielania licencji na ich wykorzystywanie przez podmioty powiązane za wynagrodzeniem, znak towarowy, z którego Spółka Kapitałowa korzysta w jej obecnej działalności gospodarczej w formie udzielania licencji na ich wykorzystywanie przez podmioty powiązane za wynagrodzeniem, wszystkie prawa i obowiązki z umów licencyjnych na korzystanie z ww. patentów i znaku towarowego, w tym wierzytelności o zapłatę należności wynikających z tych umów, wszystkie środki pieniężne Spółki Kapitałowej pozostałe w Spółce Kapitałowej na dzień jej likwidacji.

W skład majątku likwidacyjnego nie wejdą: nazwa przedsiębiorstwa Spółki Kapitałowej, prawa wynikające z umów najmu powierzchni biurowej wykorzystywanej przez Spółkę Kapitałową (siedziba), księgi i dokumenty Spółki Kapitałowej związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przy czym jak wskazał Wnioskodawca składniki majątkowe wchodzące w skład majątku likwidacyjnego nie stanowią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy opisana likwidacja Spółki Kapitałowej i będące jej następstwem przekazanie własności opisanych składników majątkowych na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

W przedmiotowej sprawie w skład majątku likwidacyjnego, który przejdzie na własność Spółki w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej wejdą między innymi patenty oraz znak towarowy jak również prawa i obowiązki z umów licencyjnych na korzystanie z przedmiotowych patentów i znaku towarowego. Czynność przeniesienia praw do znaku towarowego oraz patentów jak również praw i obowiązków z umów licencyjnych na korzystanie z przedmiotowych patentów i znaku towarowego stanowi świadczenie usług, bowiem czynność ta prowadzi do przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych. Zatem w przypadku przeniesienia praw do znaku towarowego oraz patentów jak również praw i obowiązków z umów licencyjnych na korzystanie z przedmiotowych patentów i znaku towarowego mamy do czynienia ze świadczeniem usług przez Spółkę Kapitałową na rzecz Wnioskodawcy.

Jednocześnie w odniesieniu do wchodzących w skład majątku likwidacyjnego środków pieniężnych Spółki Kapitałowej pozostałych w Spółce Kapitałowej na dzień jej likwidacji należy wskazać, że czynność przekazania środków pieniężnych pozostaje poza zakresem opodatkowania bowiem w takim przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług ani dostawą towarów.

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania Rozdziału 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowaw art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Działalność gospodarcza zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy o podatku od towarów i usług. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4

W przedmiotowej sprawie usługi (przeniesienie praw do znaku towarowego oraz patentów jak również praw i obowiązków z umów licencyjnych na korzystanie z przedmiotowych patentów i znaku towarowego) świadczone są na rzecz Wnioskodawcy, który jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy. Ponadto wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia nie będą miały zastosowania. Zatem miejscem świadczenia przedmiotowych usług, stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy, będzie miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę tj. Polska.

Jednocześnie stosownie do wyżej cytowanych przepisów w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b gdy usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy natomiast usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju takie usługi opodatkowuje się rozpoznając import usług.

Z okoliczności sprawy wynika, że w przedmiotowym przypadku usługobiorca tj. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, natomiast usługodawca tj. Spółka Kapitałowa jest podatnikiem nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zatem należy stwierdzić, że Wnioskodawca, będzie podatnikiem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zobowiązanym do rozliczenia i opodatkowania przedmiotowych usług jako importu usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy tym w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika zatem, że co do zasady zastosowanie znajduje podstawowa stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%, chyba że ustawodawca przewidział opodatkowanie danej czynności obniżoną stawką podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie dla przedmiotowych usług polegających na przeniesieniu praw do znaku towarowego oraz patentów jak również praw i obowiązków z umów licencyjnych na korzystanie z przedmiotowych patentów i znaku towarowego zastosowanie będzie miała podstawowa stawka podatku w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Żaden przepis ustawy o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie przewidują bowiem obniżonej stawki podatku dla wskazanych powyżej usług.

Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca winien opodatkować usługi polegające na przeniesieniu praw do znaku towarowego oraz patentów jak również praw i obowiązków z umów licencyjnych na korzystanie z przedmiotowych patentów i znaku towarowego podstawową stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Tym samym przekazanie własności opisanych składników majątkowych (praw do znaku towarowego oraz patentów jak również praw i obowiązków z umów licencyjnych na korzystanie z przedmiotowych patentów i znaku towarowego) na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.