IPPP3/4512-1000/15-2/RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie transakcji przekazania w formie darowizny zespołu składników majątkowych, darowizna na rzecz syna.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji przekazania w formie darowizny zespołu składników majątkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji przekazania w formie darowizny zespołu składników majątkowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. W skład działalności gospodarczej Wnioskodawcy wchodzą nieruchomości (grunty wraz z budynkami, obejmującymi hale magazynowe, hale produkcyjne, budynki biurowe, itp. oraz budowlami z nimi związanymi). Nieruchomości wchodzące w skład działalności gospodarczej Wnioskodawcy są przedmiotem najmu oraz dzierżawy na rzecz osób trzecich. Jednym z aktywów w prowadzonej działalności jest również znak towarowy, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest odpłatnie przekazywany do używania podmiotom trzecim (w ramach umów licencji). Znak został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym.

Do zadań gospodarczych podejmowanych w ramach prowadzonej działalności należy m.in.

 1. dzierżawa nieruchomości na własny rachunek,
 2. zarządzanie nieruchomościami własnymi,
 3. administrowanie znakami towarowymi,
 4. ustalanie wysokości opłat licencyjnych z tytułu korzystania ze znaków towarowych przez podmioty trzecie,
 5. bieżące rozliczanie należnych opłat z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz licencjonowania znaku towarowego,
 6. ochrona prawna dla istniejącego znaku towarowego,
 7. podejmowanie wszelkich innych działań z obszaru zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi niezbędnymi z perspektywy ich ochrony i efektywnego nimi władania (np. ochrona znaku na drodze prawnej).

W ujęciu szczegółowym, w ramach prowadzonej działalności powyższe zadania realizowane są poprzez:

 1. zarządzanie rozliczeniami z tytułu korzystania z nieruchomości i znaku towarowego w zakresie wystawiania faktur, monitorowania i ściągania należności oraz regulowania zobowiązań z tym związanych,
 2. nadzór nad prawidłowym korzystaniem nieruchomości lub znaku towarowego przez uprawnione podmioty trzecie,
 3. zapewnienie ciągłości ochrony praw do znaków towarowych, w tym - podejmowanie wszelkich kroków prawnych, które ochronę tę zapewniają.

Działalność gospodarcza Wnioskodawcy we wskazanych obszarach realizowana jest z wykorzystaniem dedykowanych tej działalności składników majątkowych i środków finansowych służących realizacji tych zadań gospodarczych. Zadania te są realizowane przy wsparciu pracowników Wnioskodawcy, przy realizacji tych zadań Wnioskodawca korzysta również ze wsparcia osób trzecich (np. rzeczników patentowych).

Działalność gospodarcza w tym obszarze generuje przychody i koszty, powoduje powstawanie zobowiązań wobec podmiotów trzecich. Te przychody i koszty, związane ściśle z działalnością Wnioskodawcy w powyższym zakresie, dają się wydzielić z pozostałych przychodów i kosztów związanych z pozostałym zakresem działalności Wnioskodawcy.

W skład zespołu składników majątkowych powiązanych z działalnością Wnioskodawcy wchodzą w szczególności środki trwałe, wyposażenie, należności i zobowiązania wobec kontrahentów oraz prawa wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych.

Niezależnie Wnioskodawca prowadzi również działalność handlową obejmującą hurtową sprzedaż i odsprzedaż wyrobów stalowych (w formie surowca oraz wyrobów gotowych). W tym zakresie, w skład działalności handlowej Wnioskodawcy wchodzą odrębne składniki majątkowe służące prowadzeniu działalności gospodarczej w tym obszarze. Wnioskodawca posiada również udziały w spółkach handlowych. Działalność handlowa Wnioskodawcy generuje własne i dające się wyodrębnić przychody i koszty.

Oba obszary działalności (handlowa oraz zarządzanie nieruchomościami i znakiem towarowym) są organizacyjnie i finansowo wydzielone i wzajemnie wyodrębnione.

Wnioskodawca zamierza przekazać osobie fizycznej (synowi) w formie darowizny powyżej wskazany zespół składników majątkowych, związanych z działalnością w obszarze zarządzania nieruchomościami i znakiem towarowym. Darowiźnie będą podlegały wszystkie składniki wchodzące w skład działalności gospodarczej Wnioskodawcy w zakresie związanym z zarządzaniem nieruchomościami i znakami towarowymi.

Wnioskodawca jednocześnie w dalszym ciągu prowadził będzie działalność handlową (sprzedaż/odsprzedaż wyrobów stalowych) i w majątku Wnioskodawcy pozostaną wszelkie składniki majątkowe i zasoby służące prowadzeniu tej działalności, jak również posiadane udziały spółek handlowych.

Umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Na dzień dokonania darowizny określona zostanie wartość rynkowa przedmiotu darowizny i poszczególnych jego składników. Wartość ta zostanie wskazana w umowie darowizny. Wartość rynkowa zostanie ustalona na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależny, profesjonalny podmiot.

W wyniku darowizny składniki majątkowe zostaną przekazane do majątku obdarowanego (syna), który będzie kontynuował działalność gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę (ojca) w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi, przy użyciu uzyskanych darowizną składników majątkowych.

W tym kontekście, obdarowany zamierza wprowadzić otrzymane składniki do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Obdarowany będzie, w ramach podjętej działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami i znakiem towarowym, kontynuował zawarte przez Wnioskodawcę umowy z osobami trzecimi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości oraz umowy upoważniające osoby trzecie do odpłatnego korzystania ze znaku towarowego i będzie wykazywać przychody z tych tytułów na podstawie wystawianych faktur VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym darowizna zespołu składników majątkowych na rzecz innej osoby fizycznej w drodze darowizny, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Opisana transakcja darowizny zespołu składników majątkowych Wnioskodawcy, stanowiących przedsiębiorstwo, na rzecz innej osoby fizycznej (syna) nie będzie podlegać VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie, w myśl art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi organizacyjnie finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W tym znaczeniu przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć stanowią taki zespół składników majątkowych, które są ze sobą powiązane i wspólnie realizują określone zadania gospodarcze a jednocześnie, jako zespół składników, cechują się taką samodzielnością gospodarczą, że zdolne są samodzielnie realizować te zadania jako odrębne, niezależne przedsiębiorstwo.

Zdaniem Wnioskodawcy, zespół przekazanych darowizną składników majątkowych związanych z działalnością gospodarczą w obszarze zarządzania nieruchomościami i znakiem towarowym i przekazywania ich do odpłatnego korzystania stanowi przedsiębiorstwo w znaczeniu wynikającym z brzmienia art. 55(1) Kodeksu cywilnego, które może funkcjonować jak niezależne przedsiębiorstwo realizujące powierzone mu zadania gospodarcze.

Przedmiotem działalności zorganizowanego zespołu składników majątkowych, mającego być przedmiotem darowizny do Wnioskodawcy, jest zarządzanie nieruchomościami i znakiem towarowym oraz przekazywanie ich odpłatnie do używania/korzystania podmiotom trzecim (w formie dzierżawy lub najmu nieruchomości oraz licencjonowania znaku towarowego).

W skład zespołu składników majątkowych będącego przedmiotem darowizny (poza nieruchomościami i znakiem towarowym) wchodzą również inne środki trwałe, wyposażenie służące prowadzeniu działalności, należności i zobowiązania wobec kontrahentów oraz prawa wynikające z umów cywilnoprawnych niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W zakresie tej działalności składniki majątkowe mające być przedmiotem darowizny są organizacyjnie powiązane i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, a jednocześnie są organizacyjnie i finansowo wyodrębnione od pozostałego obszaru działalności Wnioskodawcy.

W zakresie zarządzania nieruchomościami i znakiem towarowym uzyskiwane są przychody, w formie czynszu dzierżawy/najmu oraz z tytułu opłaty licencyjnej, pobierane od podmiotów trzecich korzystających z tych składników prowadzonego przedsiębiorstwa. Z tymi przychodami powiązane są również ponoszone zobowiązania wynikające z prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej.

Działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakiem towarowym odznacza się zatem samodzielnością organizacyjną i finansową oraz wyposażona jest we własne składniki majątkowe służące realizacji zadań gospodarczych, w tym zobowiązania - konsekwentnie - stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, przekazany darowizną zespół składników majątkowych spełnia warunki uznania go za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa dla potrzeb VAT.

Art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, że przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym transakcja darowizny wskazanego zespołu składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa będzie wyłączona spod opodatkowania VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zauważyć, że z dniem 23 stycznia 2014 r. został ogłoszony tekst jednolity ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Niniejsze pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie w sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.