IBPP4/443-400/14/BP | Interpretacja indywidualna

Czy aport zespołu składników majątkowych wskazanych w stanie faktycznym podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT?
IBPP4/443-400/14/BPinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przedsiębiorstwa
 3. składnik majątkowy
 4. zbycie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. został złożony do Organu wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest spółką komandytowo-akcyjną zarejestrowaną jako osobny podatnik podatku VAT. Prawdopodobnie w roku 2014 dojdzie do przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową, jednak na zasadach sukcesji uniwersalnej przekształcona spółka wstąpi w prawa i obowiązki spółki przekształcanej, w tym nadal posługiwać się będzie tym samym numerem rejestracji podatkowej.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w szerokim zakresie, m.in.:

 • Działalność deweloperska (budowa budynków i sprzedaż lokali);
 • Działalność remontowa i budowlana (wykonywanie usług remontowych i budowlanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych);
 • Najem własnych lokali;
 • Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami;
 • Handel hurtowy materiałami budowlanymi.

Spółka jest m.in. właścicielem kilku obiektów komercyjnych zlokalizowanych na terenie dzielnicy R. w K. Nieruchomości te zostały wybudowane z własnych środków pieniężnych Spółki. Na podstawie uchwały komplementariusza Spółki za zgodą Walnego Zgromadzenia w ramach jej struktury organizacyjnej wyodrębniono: Dział Nieruchomości - R., który skupia ww. nieruchomości. W tym miejscu podkreślić należy, że Spółka jest również właścicielem wynajmowanych przez nią nieruchomości w innych częściach K. Decyzja o wyodrębnieniu osobnego działu dla opisanych poniżej szczegółowo nieruchomości wynika z ich wspólnego położenia (na obszarze osiedla R.) jak również z faktu, że stanowią one konglomerat składników majątkowych zdolnych do przynoszenia stałego dochodu, który mógłby stanowić przedmiot osobnej transakcji. W ślad za wyodrębnieniem organizacyjnym zespołu składników majątkowych doszło do jego wyodrębnienia również pod względem ewidencji rachunkowej.

Do obsługi zagadnień związanych z wynajmem i administrowaniem nieruchomościami przypisano jednego pracownika Spółki. W skład majątku przypisanego do Działu Nieruchomości - R. wchodzą:

 1. Lokal L1 o pow. 3.573,4 m2 zlokalizowany przy ul. R. 17, w którym mieszczą się pomieszczenia handlowo-usługowe zorganizowane pod nazwą "Pasaż R.;
 2. Lokal L3 o pow. 115,5 m2 zlokalizowany przy ul. R. 17, wynajmowany na cele usługowe;
 3. Lokal M73 o pow. 81,1 ,5 m2 zlokalizowany przy ul. R. 17, wynajmowany na cele usługowe;
 4. Lokal Ul o pow. 361 m2 zlokalizowany przy ul. B. 23a, wynajmowany na handlowe;
 5. Lokal U2 o pow. 86,5 m2 zlokalizowany przy ul. B. 23a, wynajmowany na cele biurowe;
 6. Lokal U3 o pow. 90,5 m2 U3 zlokalizowany przy ul. B. 23a, wynajmowany na cele handlowe.

Niezależnie od ww. nieruchomości lokalowych do Działu Nieruchomości - R. przypisano:

 1. Należności związane z wynajmem ww. lokali (czynsze);
 2. Środki pieniężne (czynsz za wynajem, opłaty na poczet kosztów wspólnych, kaucje od najemców);
 3. Zobowiązania związane z wynajmem, w tym zobowiązania wobec dostawców mediów (energia elektryczna, woda, gaz) jak również innych usługodawców (sprzątanie, ochrona);
 4. Środki trwałe (elementy budynków niestanowiące ich części składowych i osobno amortyzowane (np. windy);
 5. Wartości niematerialne i prawne (znak towarowy i nazwa: „Pasaż R.” - dot. nieruchomości wskazanej w pkt 1 powyżej).

Dla ww. składników majątkowych prowadzona jest szczegółowa ewidencja księgowa pozwalająca na osobne określenie (w oderwaniu od całej pozostałej działalności Spółki):

 • Przychodów i kosztów związanych z ww. składnikami majątkowymi;
 • Należności i zobowiązań;
 • Majątku trwałego (środków trwałych);
 • Środków pieniężnych.

Wspomniana ewidencja prowadzona jest w postaci odrębnych kont analitycznych w systemie księgowym. Pozwala ona na sporządzenie rachunku wyników oraz ustalenie stanu aktywów i pasywów dla działalności prowadzonej przez Dział Nieruchomości - R..

Dział Nieruchomości - R. dysponuje osobnym rachunkiem bankowym na który wpływa czynsz od najemców oraz opłaty za media i koszty wspólne.

Spółka rozważa utworzenie na bazie majątku Działu Nieruchomości - R. osobnego oddziału wpisanego do rejestru przedsiębiorców (decyzja na ten temat nie została jeszcze podjęta).

Spółka planuje też, że po przekształceniu w spółkę komandytową opisany w stanie faktycznym zespół składników majątkowych wniesiony zostanie aportem do innej spółki komandytowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie. .

Czy aport zespołu składników majątkowych wskazanych w stanie faktycznym podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT....

Zdaniem Wnioskodawcy, aport zespołu składników majątkowych wskazanych w stanie faktycznym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż dotyczyć będzie tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy VAT..

Uzasadnienie stanowiska do pytania:

Zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy VAT jej przepisów nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Ustawa VAT zawiera w art. 2 pkt 27e definicję legalną zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z nią pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Identyczna definicja legalna pojęcia ZCP zawarta jest również w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych..

Warunkiem niezbędnym do uznania określonego zespołu składników majątkowych za ZCP jest:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej,
 • uznanie, że wydzielana cześć może potencjalnie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze (do realizacji których służy w istniejącym przedsiębiorstwie)..
  a. Wydzielenie organizacyjne

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma określone miejsce w strukturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że dany zespół składników majątkowych jest wyodrębniony organizacyjnie, jeśli w strukturze danego przedsiębiorstwa utworzony został na przykład wydział, zakład, czy dział. Wyodrębnienie organizacyjne musi wynikać z umowy spółki, regulaminu, uchwały zarządu lub innego aktu o podobnym charakterze (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 5 stycznia 2012r., znak IBPP3/443-1122/11/AM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 10 kwietnia 2009r., znak ILPP2/443-67/09-4/EN, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 7 kwietnia 2009r., znak IPPP3/443-29/09-4/SM). O najwyższym stopniu wyodrębnienia organizacyjnego można mówić w sytuacji, gdy w ramach przedsiębiorstwa dochodzi do wyodrębnienia oddziału zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zdaniem organów podatkowych o organizacyjnym wyodrębnieniu części przedsiębiorstwa można mówić przykładowo w sytuacji, w której w danym przedsiębiorstwie wyszczególnione zostały dwa piony, które prowadzą inną działalność. W takim wypadku każdy pion przedsiębiorstwa może być uznany za organizacyjnie wyodrębnioną część przedsiębiorstwa (tak np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2009r., znak ILPB3/423-209/09-2/EK). Z interpretacji podatkowych wynika ponadto, że za uznaniem danej części przedsiębiorstwa za wyodrębnioną organizacyjnie może przemawiać także struktura zarządzania, czy podległość służbowa i funkcjonalna pracowników danej jednostki wewnętrznej, itp. (por. np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 lutego 2012r., znak IBPP3/443-1257/11 /KO, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2009r., znak IPPP2/443-174/09-3/MK, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 czerwca 2009r., znak IPPP3/443-230/09-2/MM)..

  b. Wydzielenie finansowe

Część majątku jest wyodrębniona finansowo, jeśli możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej części majątku. O najwyższym stopniu wydzielenia finansowego można mówić w sytuacji, w której ZCP jest samobilansującym się oddziałem. Konieczność wyodrębnienia finansowego nie oznacza jednak automatycznie, że zorganizowana część przedsiębiorstwa musi być samobilansującym się oddziałem. W judykaturze podkreśla się, że wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać pełnej samodzielności finansowej, lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2011 r., sygn. I SA/ Sz 197/11, wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 marca 2011 r., sygn. III SA/Wa 1765/10). Wystarczające jest zatem wyodrębnienie danej części przedsiębiorstwa dla celów rachunkowości zarządczej, jeśli polega ono na odrębnym ewidencjonowaniu przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem danej części przedsiębiorstwa. Taki pogląd potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. Zdaniem organów podatkowych o wyodrębnieniu finansowym może świadczyć między innymi plan kont danej spółki, czy sprawozdawczość finansowa (tak np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 grudnia 2011 r., znak IBPBI/2/423-1186/11/MO, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 stycznia 2012r., znak IBPP3/443-1099/11 /AM, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2009r., ILPP2/443-319/09-4/MR)..

  c. Wydzielenie funkcjonalne

Aby dany zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za ZCP musi być również wyodrębniony pod względem funkcjonalnym. Innymi słowy składniki majątkowe zaliczane do ZCP muszą umożliwiać prowadzenie niezależnej działalności gospodarczej.

Zdaniem organów podatkowych istotne jest to, aby wyodrębniony majątek był wystarczający (kompletny), aby bez jakichkolwiek uzupełnień kontynuować działalność gospodarczą, jaka była dotychczas prowadzona z jego wykorzystaniem (tak np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 lutego 2012r., znak IBPP3/443-1257/11 /KO)..

Odnosząc powyższe rozważania do sytuacji Spółki należy stwierdzić, że spełnione zostaną w jej przypadku wszystkie przesłanki pozwalające na uznanie, że wnoszone aportem składniki majątkowe stanowić będą ZCP:

Po pierwsze zespół składników majątkowych składać się będzie zarówno ze składników materialnych (nieruchomości, środki trwałe) jak i niematerialnych (w tym zobowiązań wobec dostawców mediów, zobowiązań w stosunku do najemców z tytułu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych, należności z tytułu wynajmu, znak towarowy „Pasaż R.”);

Po drugie ww. zespół składników majątkowych jest wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Spółki - przypisany został do Działu Nieruchomości – R.;

Po trzecie do zarządzania majątkiem przypisany został osobny pracownik, który zajmuje się wyłącznie realizacją tego zadania,

Po czwarte ww. zespół składników majątkowych jest również wyodrębniony pod względem finansowym - Dział Nieruchomości - R. dysponuje osobnym rachunkiem bankowym na który wpływają opłaty od najemców wszystkich lokali, ponadto ewidencja księgowa prowadzona w Spółce pozwala na precyzyjne przyporządkowanie do ww. składników majątkowych przychodów i kosztów, jak również aktywów i pasywów;

Po piąte aktywa oraz związane z nimi pasywa po ich wniesieniu do nowej spółki komandytowej pozwolą na kontynuowanie zadań gospodarczych dotychczas realizowanych przez Spółkę..

Zdaniem Wnioskodawcy powyższa konkluzja jest prawidłowa w przypadku wyodrębnienia majątku w postaci oddziału wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jak również w obecnym stanie faktycznym (gdy podstawą do utworzenia działu Spółki jest akt wewnętrzny Spółki).

Należy nadmienić, ze organy podatkowe wielokrotnie zajmowały stanowisko zgodnie z którym zasadne jest uznanie za ZCP zespołu nieruchomości wyodrębnionego w danym przedsiębiorstwie pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym. Stanowisko takie zajął również tutejszy organ w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2014 r., znak IBPBI/2/423-247/14/MO, w której uznał za ZCP zespół składników majątkowych w postaci wynajmowanych nieruchomości wyodrębnionych w wewnętrznej strukturze organizacyjnej spółki jako Wydział Nieruchomości. Wprawdzie interpretacja ta wydana została na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednak z uwagi na identyczną definicję ZCP w Ustawie VAT pozostaje ona w pełni adekwatna również w opisanej sprawie..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. .

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. .

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
 4. .

Jednocześnie art. 6 ustawy wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Należy zauważyć, że powyższa regulacja stanowi implementację art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.06.347.1), zwanej dalej Dyrektywą 112.

W myśl art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 112 w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy – rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie całość). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa obrotowe, ale także czynnik ludzki, a więc pracowniczy. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. .

Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Mając na uwadze powyższe ustalenia, wskazać należy, że nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. .

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.
 5. .

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną zarejestrowaną jako osobny podatnik podatku VAT. .

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w szerokim zakresie, m.in.:

• Działalność deweloperska (budowa budynków i sprzedaż lokali);

• Działalność remontowa i budowlana (wykonywanie usług remontowych i budowlanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych);

• Najem własnych lokali;

• Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami;

• Handel hurtowy materiałami budowlanymi..

Spółka jest m.in. właścicielem kilku obiektów komercyjnych zlokalizowanych na terenie dzielnicy R. w K.. Nieruchomości te zostały wybudowane z własnych środków pieniężnych Spółki. Na podstawie uchwały komplementariusza Spółki za zgodą Walnego Zgromadzenia w ramach jej struktury organizacyjnej wyodrębniono: Dział Nieruchomości - R., który skupia ww. nieruchomości.

Do obsługi zagadnień związanych z wynajmem i administrowaniem nieruchomościami przypisano jednego pracownika Spółki. .
W skład majątku przypisanego do Działu Nieruchomości - R. wchodzą:

 1. Lokal L1 o pow. 3.573,4 m 2 zlokalizowany przy ul. R. 17, w którym mieszczą się pomieszczenia handlowo-usługowe zorganizowane pod nazwą "Pasaż R.;
 2. Lokal L3 o pow. 115,5 m2 zlokalizowany przy ul. R. 17, wynajmowany na cele usługowe;
 3. Lokal M73 o pow. 81,1 ,5 m2 zlokalizowany przy ul. R. 17, wynajmowany na cele usługowe;
 4. Lokal Ul o pow. 361 m2 zlokalizowany przy ul. B. 23a, wynajmowany na handlowe;
 5. Lokal U2 o pow. 86,5 m2 zlokalizowany przy ul. B. 23a, wynajmowany na cele biurowe;
 6. Lokal U3 o pow. 90,5 m2 U3 zlokalizowany przy ul. B. 23a, wynajmowany na cele handlowe.
 7. .

Niezależnie od ww. nieruchomości lokalowych do Działu Nieruchomości - R. przypisano:

 1. Należności związane z wynajmem ww. lokali (czynsze);
 2. Środki pieniężne (czynsz za wynajem, opłaty na poczet kosztów wspólnych, kaucje od najemców);
 3. Zobowiązania związane z wynajmem, w tym zobowiązania wobec dostawców mediów (energia elektryczna, woda, gaz) jak również innych usługodawców (sprzątanie, ochrona);
 4. Środki trwałe (elementy budynków niestanowiące ich części składowych i osobno amortyzowane (np. windy);
 5. Wartości niematerialne i prawne (znak towarowy i nazwa: „Pasaż R.”)

Dla ww. składników majątkowych prowadzona jest szczegółowa ewidencja księgowa pozwalająca na osobne określenie (w oderwaniu od całej pozostałej działalności Spółki):

 • Przychodów i kosztów związanych z ww. składnikami majątkowymi;
 • Należności i zobowiązań;
 • Majątku trwałego (środków trwałych);
 • Środków pieniężnych.

Wspomniana ewidencja prowadzona jest w postaci odrębnych kont analitycznych w systemie księgowym. Pozwala ona na sporządzenie rachunku wyników oraz ustalenie stanu aktywów i pasywów dla działalności prowadzonej przez Dział Nieruchomości - R.. Dział Nieruchomości -R. dysponuje osobnym rachunkiem bankowym na który wpływa czynsz od najemców oraz opłaty za media i koszty wspólne.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że aktywa oraz związane z nimi pasywa po ich wniesieniu do nowej spółki komandytowej pozwolą na kontynuowanie zadań gospodarczych dotychczas realizowanych przez Spółkę.

W świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i powołanych przepisów należy stwierdzić, że zespół składników materialnych i niematerialnych mający być przedmiotem planowanego aportu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, skutkiem czego transakcja jej zbycia nie będzie na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, czynnością podlegającą opodatkowaniu. Wynika to z tego, że wnoszone aportem składniki majątkowe cechują się wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym. Wyodrębnienie organizacyjne uwidacznia się tym, że zespół składników majątkowych jest wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Spółki poprzez przypisanie go do Działu Nieruchomości – R.. Ponadto do zarządzania majątkiem przypisany został osobny pracownik, który zajmuje się wyłącznie realizacją tego zadania. Z kolei wyodrębnienie finansowe wynika z faktu, że Dział Nieruchomości – R. dysponuje osobnym rachunkiem bankowym na który wpływają opłaty od najemców wszystkich lokali, ponadto ewidencja księgowa prowadzona w Spółce pozwala na precyzyjne przyporządkowanie do ww. składników majątkowych przychodów i kosztów, jak również aktywów i pasywów. O wyodrębnieniu funkcjonalnym świadczy możliwość samodzielnego i niezależnego funkcjonowania wyodrębnianej części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji opisany zespół składników materialnych i niematerialnych spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 27e ustawy, na podstawie których można go uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skutek powyższego stwierdzenia, wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należy uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.