1462-IPPP1.4512.1064.2016.1.IGo | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie uznania czynności przeniesienia składników majątkowych Działalności Holdingowej za pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu 19 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności przeniesienia składników majątkowych Działalności Holdingowej za pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności przeniesienia składników majątkowych Działalności Holdingowej za pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Z. sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym. Spółka posiada jednego, 100% udziałowca, który jest spółką kapitałową z siedzibą w Holandii, podlegającą tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania i funkcjonującą w formie prawnej będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (dalej: „Udziałowiec” lub „HoldCo”). Wśród pośrednich wspólników Wnioskodawcy znajduje się ponad 30, zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych i instytucjonalnych inwestorów m.in. z Polski, Turcji, Niemiec, Holandii, Cypru, Czech, Hiszpanii, USA czy Szwajcarii, w tym między innymi Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (dalej: „Inwestorzy”). Udziałowiec posiada w Polsce także inny podmiot zależny, tj. Z. H. sp. z o.o. - spółkę posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Spółka B”). Spółka B nie posiada udziałów we Wnioskodawcy.

Spółka prowadzi dwa rodzaje działalności: operacyjną i holdingową. Przedmiotem operacyjnej działalności Wnioskodawcy jest m.in. przetwarzanie danych i zarządzanie stronami internetowymi, działalność portali internetowych oraz działalność związana z oprogramowaniem, co przejawia się w świadczeniu usług na rynku e-service za pomocą portalu internetowego Z. (dalej: „Działalność Operacyjna”).

Spółka prowadzi także działalność holdingową, polegającą m.in. na identyfikowaniu i nabywaniu perspektywicznych podmiotów świadczących zbliżone do Wnioskodawcy usługi na zagranicznych rynkach, wykonywaniu praw właścicielskich oraz sprawowaniu nad nimi nadzoru, a także udzielaniu niezbędnego finansowania. Obecnie Spółka posiada udziały w spółkach zależnych z siedzibą w Turcji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na Węgrzech i we Włoszech (dalej: „Działalność Holdingowa”).

Spółka jest aktualnie w fazie dynamicznego rozwoju zarówno Działalności Operacyjnej (na dzień 30 września 2016 r. przyrost skonsolidowanych przychodów z tytułu posiadanego portalu w stosunku rok do roku wyniósł około 400%) oraz Działalności Holdingowej (na dzień 30 września 2016 r. wzrost wartości posiadanego portfolio wyniósł 1400%). W przyszłości Wnioskodawca planuje również dalszą ekspansję na nowe rynki m.in. w krajach Ameryki Południowej. W konsekwencji rozważana jest modyfikacja struktury biznesowej Wnioskodawcy polegająca na rozdzieleniu obu typów działalności do osobnych podmiotów prawnych i dalszym rozwijaniu każdej z nich osobno w celu maksymalizacji osiąganych wyników. Dotychczas, ze względu na specyfikę Działalności Operacyjnej oraz Działalności Holdingowej, inną charakterystykę generowanych przez nie kosztów oraz przychodów, a także odrębność aktywów zaangażowanych w realizację zadań związanych z danym segmentem działalności, Wnioskodawca utworzył i zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym oddział dedykowany Działalności Holdingowej (dalej: „Oddział”).

W celu dalszej optymalizacji procesów zarządzania różnymi obszarami działalności Spółki, a także zapewnienia ich większej transparentności obecnie planowany jest podział Spółki w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2016.1578 j.t. ze zm.; dalej „KSH”), tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki na podmiot z tej samej grupy kapitałowej (tj. Spółkę B) - podział przez wydzielenie (dalej: „Podział”). W ramach Podziału Działalność Holdingowa wykonywana obecnie przez Oddział zostanie wraz z przypisanymi do niej składnikami majątkowymi oraz zobowiązaniami wydzielona do Spółki B, która w zamian wyda Udziałowcowi swoje udziały. Udziałowiec nie otrzyma żadnych dodatkowych dopłat w gotówce.

 1. Charakterystyka Działalności Operacyjnej realizowanej przez Spółkę
 1. Opis Działalności Operacyjnej

W ramach Działalności Operacyjnej Wnioskodawca świadczy usługi wsparcia oraz zarządzania stronami internetowymi i działalnością portali internetowych, w szczególności za pomocą portalu Z. . Spółka udostępnia użytkownikom informacje na temat oferowanych przez lekarzy usług oraz umożliwia umówienie się na wizytę lekarską. Ponadto Wnioskodawca umożliwia użytkownikom portalu wymianę informacji oraz zamieszczanie własnych opinii i komentarzy na temat lekarzy oraz jakości wykonanych przez nich usług. Dodatkowo w toku Działalności Operacyjnej świadczone są także bieżące usługi m.in. wsparcia technicznego i IT zagranicznych portali należących do spółek zależnych Wnioskodawcy.

 1. Składniki majątkowe zaangażowane w Działalność Operacyjną

Działalność Operacyjna posiada wyodrębnione aktywa oraz zobowiązania związane z realizowanymi przez nią zadaniami.

W szczególności, Wnioskodawca wyodrębnia następujące aktywa i pasywa związane z Działalnością Operacyjną:

 • wartości niematerialne i prawne związane m.in. z posiadanym portalem Z. oraz użytkowanym oprogramowaniem komputerowym,
 • środki trwałe w postaci m.in. sprzętu elektronicznego (komputery, sprzęt biurowy, telefony) oraz wyposażenia biura (nakłady na remont biura, meble, ozdoby),
 • należności krótkoterminowe, w tym należności handlowe związane z prowadzeniem portalu Z. ,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
 • zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącą działalnością Spółki, tj. zobowiązania z tytułu dostaw i usług, podatków, ceł i ubezpieczeń oraz wynagrodzeń pracowniczych,
 • umowy z kontrahentami m.in. z lekarzami posiadającymi swoje profile na portalu Wnioskodawcy.

Do Działalności Operacyjnej alokowani są również pracownicy Wnioskodawcy, którzy obecnie zatrudnieni są w Spółce.

 1. Ewidencja księgowa Działalności Operacyjnej

Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych Wnioskodawca wydziela i przypisuje do Działalności Operacyjnej poszczególne składniki aktywów i pasywów. Ponadto, stosując odpowiednie klucze alokacji Wnioskodawca monitoruje stopnień zaangażowania danych aktywów w Działalność Operacyjną Spółki, a także sposób i wysokość finansowania oraz wysokość należności i zobowiązań związanych z Działalnością Operacyjną.

Na skutek dokonanego podziału aktywów i pasywów odrębnie do każdej działalności Spółki, Wnioskodawca sporządza także odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat dla Działalności Operacyjnej.

 1. Finansowanie

Działalność Operacyjna posiada osobne aktywa finansowe, które zostały do niej alokowane i które związane są z danym typem działalności, w szczególności środki pieniężne zgromadzone na osobnych rachunkach bankowych. W ramach Działalności Operacyjnej Wnioskodawca osiąga przychody z tytułu świadczenia usług wsparcia w zakresie przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi i działalnością portali internetowych, w tym z prowadzenia portalu Z. . Wskazane przychody wpływają na rachunek bankowy dedykowany Działalności Operacyjnej.

 1. Charakterystyka Działalności Holdingowej realizowanej przez Spółkę
 1. Opis Działalności Holdingowej

W ramach Działalności Holdingowej realizowanej przez Oddział Wnioskodawca sprawuje nadzór finansowy oraz korporacyjny nad spółkami zależnymi w szczególności w zakresie wykonywania praw z posiadanych przez Spółkę udziałów. Oddział zajmuje się także poszukiwaniem możliwości ekspansji na nowe rynki. Do zadań Oddziału należy opracowywanie strategii biznesowej dla Spółki oraz posiadanego przez nią portfolio podmiotów zależnych, analizowanie bieżących trendów na rynkach szczególnie istotnych dla Wnioskodawcy, a także identyfikowanie potencjalnych celów inwestycyjnych wraz z określeniem związanych z nimi szans i zagrożeń. Oddział jest również odpowiedzialny za działalność finansową Spółki, w tym udzielanie i obsługę pożyczek dla podmiotów należących do grupy kapitałowej Wnioskodawcy.

 1. Składniki majątkowe zaangażowane w Działalność Holdingową

Działalność Holdingowa posiada wyodrębnione aktywa oraz zobowiązania związane z realizowanymi przez nią zadaniami.

Na mocy uchwały zarządu Spółki do Oddziału zajmującego się Działalnością Holdingową zostały przypisane m.in. następujące składniki majątkowe:

 • środki trwałe w postaci sprzętu komputerowego,
 • udziały w jednostkach zależnych posiadających siedzibę w Turcji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na Węgrzech i we Włoszech,
 • należności od jednostek powiązanych z tytułu realizowanych dla nich usług,
 • wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek,
 • środki pieniężne na rachunku bankowym,
  • zobowiązania z tytułu usług świadczonych w oparciu o umowy zawarte z wybranymi współpracownikami Spółki posiadającymi know-how oraz odpowiednie doświadczenie w obszarze zarządzania oraz działalności inwestycyjnej prowadzonej na zagranicznych rynkach.
 1. Ewidencja księgowa działalności

Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych Wnioskodawca wydziela i przypisuje do Działalności Holdingowej poszczególne składniki aktywów i pasywów. Ponadto, stosując odpowiednie klucze alokacji Wnioskodawca monitoruje stopnień zaangażowania danych aktywów w Działalność Holdingową Spółki, a także sposób i wysokości finansowania oraz wysokość należności i zobowiązań związanych z Działalnością Holdingową.

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż wydzielenie rachunkowe i księgowe rozliczeń związanych z Działalnością Holdingową zostało potwierdzone i usankcjonowane przez uchwałę Zarządu Spółki, na mocy której został utworzony Oddział.

Na skutek dokonanego podziału aktywów i pasywów odrębnie do każdej działalności Spółki, Wnioskodawca sporządza odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat dla Działalności Holdingowej.

 1. Finansowanie

Działalność Holdingowa posiada osobne aktywa finansowe, które zostały do niej alokowane i które związane są z tym typem działalności, w szczególności środki pieniężne przypisane Działalności Holdingowej zgromadzone na osobnym tj. właściwym dla Działalności Holdingowej rachunku bankowym. Ponadto, w ramach prowadzonej Działalności Holdingowej Spółka generuje niezależne od Działalności Operacyjnej przychody wpływające na wskazany powyżej odrębny rachunek bankowy, które związane są ze świadczeniem na rzecz podmiotów zależnych usług zarządzania oraz udzielonym finansowaniem dłużnym.

 1. Podsumowanie charakterystyki obu działalności Spółki

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż na moment planowanego Podziału Spółki Działalność Operacyjna i Działalność Holdingowa będą charakteryzować się samodzielnością gospodarczą polegającą na możliwości samodzielnego kontynuowania działalności w oparciu o majątek pozostający w Spółce (Działalność Operacyjna), jak i odrębnie w oparciu majątek przenoszony na Spółkę B (Działalność Holdingowa). Każdy z rodzajów działalności będzie wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie oraz będzie posiadał odpowiednie zasoby ludzkie. Oznacza to, że na moment Podziału do poszczególnych działalności Spółki będą przypisane określone składniki przedsiębiorstwa Spółki (materialne i niematerialne), które stanowią o administracyjnym (organizacyjnym) i finansowym wyodrębnieniu Działalności Operacyjnej i Działalności Holdingowej.

Na moment Podziału w Spółce pozostaną odpowiednio:

 • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę, które zostały lub przed dniem podziału zostaną przypisane do Działalności Operacyjnej m.in. umowy z lekarzami dotyczące portalu Z. oraz umowy serwisowe ze spółkami zależnymi,
 • należności m.in. z tytułu świadczenia usług w ramach portalu Z. oraz z bieżącego wsparcia technicznego i IT zagranicznych portali,
 • zobowiązania związane z prowadzeniem Działalności Operacyjnej,
 • środki pieniężne,
 • osobne rachunki bankowe,
 • inne elementy związane z prowadzeniem Działalności Operacyjnej.

Jednocześnie, w konsekwencji Podziału Spółka B przejmie:

 • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę, które zostały lub przed dniem podziału zostaną przypisane do Działalności Holdingowej m.in. umowy dotyczące zarządzania spółkami zależnymi oraz umowy pożyczek,
 • odpowiednią część należności wynikających ze świadczenia usług zarządzania i udzielonych pożyczek,
 • zobowiązania związane z prowadzeniem Działalności Holdingowej,
 • środki pieniężne,
 • osobny rachunek bankowy,
 • inne elementy związane z prowadzeniem Działalności Holdingowej m.in. udziały w jednostkach zależnych.

Na skutek Podziału Spółka B wstąpi w prawa i obowiązki związane z prowadzeniem Działalności Holdingowej, zaś Spółka będzie prowadzić Działalność Operacyjną w analogicznym zakresie, jak ma to miejsce obecnie.

 1. Cel i skutek planowanej reorganizacji

Planowany Podział Spółki ma na celu usprawnienie zarządzania i funkcjonowania Działalności Operacyjnej i Działalności Holdingowej.

Przyjęty dotychczas model działalności Spółki skupiający w jednym podmiocie segment operacyjny oraz holdingowy na obecnym etapie rozwoju organizacyjnego Wnioskodawcy przestaje odpowiadać jego potrzebom biznesowym. W szczególności, mając na uwadze wskazany uprzednio dynamiczny wzrost pozycji rynkowej obsługiwanego w ramach Działalności Operacyjnej portalu, a także już zrealizowane oraz planowane przejęcia zagranicznych podmiotów, w tym m.in. w krajach Ameryki Południowej, wydzielenie obu typów działalności do odrębnych spółek powinno pozwolić na efektywniejsze realizowanie założonych w ramach danego segmentu celów oraz zwiększenie transparentności obu typów działalności. Dodatkowo, planowany Podział powinien przyczynić się do rozdzielenia ryzyka finansowego oraz biznesowego związanego z prowadzeniem Działalności Operacyjnej i Holdingowej.

Fakt, iż obecnie Spółka posiada już wyodrębnioną Działalność Operacyjną i Działalność Holdingową oraz prowadzi ewidencję rachunkową i księgową umożliwiającą zidentyfikowanie oraz przypisanie do konkretnego rodzaju działalności poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, powoduje, iż przeprowadzenie planowego Podziału Spółki nie powinno nawet w krótkim okresie wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie Spółki oraz powinno umożliwić przeprowadzenie restrukturyzacji w sposób szybki, nieskomplikowany i efektywny.

Co więcej, ze względu na wzrost znaczenia Działalności Holdingowej oraz planowane przyszłe nabycia udziałów spółek m.in. z krajów Ameryki Południowej wskazany Podział stanowić będzie jeden z etapów realizacji szerszej strategii biznesowej. Zgodnie z oczekiwaniami Inwestorów pochodzących z różnych krajów, o często bardziej rozwiniętym rynku inwestycyjnym i regulacjach w tym zakresie, Działalność Holdingowa powinna być docelowo prowadzona w jurysdykcji o uznanej reputacji międzynarodowej oraz odpowiednim środowisku korporacyjnym, umożliwiającym znacznie elastyczniejsze prowadzenie biznesu, co jest szczególnie istotne w obliczu konieczności nadzorowania globalnych inwestycji. Zlokalizowanie Działalności Holdingowej w jurysdykcji postrzeganej jako stabilna i sprzyjająca inwestycjom może także przyczynić się w przyszłości do skuteczniejszego pozyskiwania finansowania czy ułatwienia poszukiwania nowych inwestorów. Ponadto, prowadzenie Działalności Holdingowej za pomocą spółki utworzonej zgodnie z polskim prawem może wiązać się z trudnościami inwestycyjnymi i biznesowymi dla przyszłych inwestorów zagranicznych (których strategia biznesowa nie pozwala na bezpośrednie inwestowanie na rozwijających się rynkach, a więc obarczonych wyższym poziomem ryzyka), a rozważane w dalszej perspektywie wejście na giełdę papierów wartościowych oraz wprowadzenie programu motywacyjnego dla pracowników Spółki i pracowników zatrudnionych w innych spółkach należących do grupy kapitałowej Wnioskodawcy, powinno być z obiektywnych przyczyn łatwiejsze oraz efektywniejsze do przeprowadzenia w jurysdykcji o bardziej rozwiniętym niż w Polsce rynku inwestycyjnym.

W związku z powyższym, w przyszłości planowana jest dalsza reorganizacja w zakresie pozycji Działalności Holdingowej w strukturze grupy kapitałowej Wnioskodawcy. Odbędzie się ona poprzez dokonanie połączenia transgranicznego Udziałowca oraz Spółki B (dalej: „Połączenie”). W wyniku tej operacji cały majątek Spółki B prowadzącej (po Podziale) Działalność Holdingową, zostanie przeniesiony na Udziałowca, a sama Spółka B przestanie istnieć z mocy prawa. W konsekwencji, od momentu Połączenia, Działalność Holdingowa prowadzona będzie przez Udziałowca z siedzibą w Holandii, co stanowić będzie realizację założeń Inwestorów o przeniesieniu segmentu holdingowego do jurysdykcji o uznanej pozycji na rynku inwestycyjnym.

Jako, że HoldCo jest już obecnie, a także na moment połączenia będzie wyłącznym tj. 100% udziałowcem Spółki B, w zamian za przejęty majątek nie zostaną mu wydane żadne nowe udziały oraz nie otrzyma on żadnych dodatkowych dopłat w gotówce. Po połączeniu, HoldCo nie będzie posiadał w Polsce miejsca zarządu, filii, biura ani też innej stałej placówki, a aktywami otrzymanymi w wyniku przejęcia będzie zarządzał z Holandii tj. Udziałowiec nie będzie kontynuować działalności na terytorium Polski (poprzez oddział ani żadną inną formę prawną). Co więcej Udziałowiec nie będzie właścicielem, ani nie będzie korzystał z żadnych nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy najmu lub bez podstawy prawnej. HoldCo nie będzie także zatrudniać w Polsce żadnych pracowników na umowę o pracę. W efekcie po Połączeniu działalność Udziałowca będzie prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Udziałowiec może współpracować z innymi podmiotami z grupy w zakresie prowadzonej działalności. Niezależnie jednak, wskazana współpraca nie będzie oznaczać, iż w Polsce funkcjonować będzie jakikolwiek podmiot zwyczajowo uprawiony do zawierania umów czy podejmowania kluczowych decyzji w imieniu HoldCo, gdyż tego typu zdarzenia będą miały miejsce, co do zasady, w kraju siedziby HoldCo lub w innym miejscu poza terytorium Polski.

Reasumując, Wnioskodawca wskazuje, że planowany Podział oraz Połączenie powodowane są szeregiem czynników wynikających z przyjętej strategii inwestycyjnej oraz oceną, iż takie rozwiązanie będzie korzystniejsze od strony ekonomicznej. Wnioskodawca rozważał różne alternatywne dostępne scenariusze mające na celu wydzielenie Działalności Holdingowej i jej przeniesienie do bardziej stabilnej jurysdykcji. Zdaniem Wnioskodawcy Podział Spółki oraz późniejsze Połączenie Spółki B z Udziałowcem jest najprostszym, najefektywniejszym oraz najbezpieczniejszym rozwiązaniem umożliwiającym realizację przyjętych celów biznesowych (tj. m.in. przeniesienie Działalności Holdingowej), w tym ze względu na zastosowanie zasad sukcesji prawnej, co jest istotne dla niezakłóconego i nieprzerwanego funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej obu segmentów działalności po Podziale oraz Połączeniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, planowany Podział Spółki będzie stanowił czynność pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z przeniesieniem składników majątkowych Działalności Holdingowej na Spółkę B?

Zdaniem Zainteresowanych, planowany Podział Spółki będzie stanowić czynność pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Poniżej Zainteresowani szczegółowo uzasadniają swoje stanowisko.

Zgodnie z art. 6 ustawy o VAT, przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W rozumieniu powyższej regulacji, aby określone składniki majątkowe mogły zostać zakwalifikowane jako ZCP, powinny one spełniać następujące warunki:

 • stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych uwzględniający zobowiązania,
 • być organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania.

W rezultacie, wydzielenie ZCP powinno zachodzić na trzech płaszczyznach:

 • organizacyjnej,
 • finansowej,
 • funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne

Na moment Podziału Spółki, Działalność Operacyjna oraz Działalność Holdingowa będą wyodrębnione organizacyjnie w strukturze Spółki. Wyodrębnienie to znajdzie wyraz w samodzielnej realizacji poszczególnych zadań przypisanych do określonych działalności. Już obecnie Wnioskodawca podjął kroki zmierzające do wyodrębnienia w strukturze Spółki ww. działalności. W tym celu Wnioskodawca podjął decyzję o usankcjonowaniu ich rozdzielności poprzez utworzenie i rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym Oddziału dedykowanego Działalności Holdingowej.

Na mocy uchwały zarządu Spółki do Oddziału zajmującego się Działalnością Holdingową zostały alokowane składniki majątkowe i niemajątkowe, w tym zobowiązania. W szczególności do Działalności Holdingowej zostały przypisane:

 • środki trwałe w postaci sprzętu komputerowego,
 • udziały w jednostkach zależnych posiadających siedzibę w Turcji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na Węgrzech i we Włoszech,
 • należności od jednostek powiązanych z tytułu realizowanych dla nich usług,
 • wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek,
 • środki pieniężne na rachunku bankowym,
 • zobowiązania z tytułu usług świadczonych w oparciu o umowy zawarte z wybranymi współpracownikami Spółki posiadającymi know-how oraz odpowiednie doświadczenie w obszarze zarządzania oraz działalności inwestycyjnej prowadzonej na zagranicznych rynkach.

W wyniku wydzielenia Działalności Holdingowej poprzez utworzenie i rejestrację w KRS Oddziału doszło również do wyodrębnienia Działalności Operacyjnej. Obecnie Wnioskodawca jest w stanie przypisać do Działalności Operacyjnej następujące aktywa i pasywa:

 • wartości niematerialne i prawne związane m.in z posiadanym portalem Z. oraz użytkowanym oprogramowaniem komputerowym,
 • środki trwałe w postaci m.in. sprzętu elektronicznego (komputery, sprzęt biurowy, telefony) oraz wyposażenia biura (nakłady na remont biura, meble, ozdoby),
 • należności krótkoterminowe, w tym należności handlowe związane z prowadzeniem portalu Z. ,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
 • zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącą działalnością Spółki, tj. zobowiązania z tytułu dostaw i usług, podatków, ceł i ubezpieczeń oraz wynagrodzeń pracowniczych,
 • umowy z kontrahentami m.in. z lekarzami posiadającymi swoje profile na portalu Wnioskodawcy.

Dodatkowo, do Działalności Operacyjnej alokowani zostali pracownicy Wnioskodawcy, którzy obecnie zatrudnieni są w Spółce.

Co również istotne z perspektywy wyodrębnienia organizacyjnego, Spółka już obecnie prowadzi zapisy księgowe dotyczące wszystkich operacji z podziałem na poszczególne działalności tj. przypisując aktywa, pasywa, należności i zobowiązania do Działalności Operacyjnej oraz Działalności Holdingowej przy użyciu odpowiednich kluczy alokacji oraz sporządzając odrębne bilanse i rachunki zysków i strat dla każdej z nich.

W związku z tym, zdaniem Zainteresowanych, na moment Podziału Spółki Działalność Operacyjna oraz Działalność Holdingowa charakteryzować się będzie wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa Spółki.

Wyodrębnienie finansowe

Jak podkreślono powyżej, zarówno Działalność Operacyjna jak i Działalność Holdingowa posiada osobne aktywa i pasywa, które zostały do niej alokowane i które związane są z danym typem działalności. W szczególności obie formy działalności posiadają środki pieniężne zgromadzone na osobnych rachunkach bankowych.

Ponadto, Działalność Operacyjna i Działalność Holdingowa ze względu na swoją odmienną specyfikę generują odrębne i niezależne od siebie grupy kosztów i przychodów. W ramach Działalności Holdingowej Spółka udziela i obsługuje pożyczki dla podmiotów należących do grupy kapitałowej Wnioskodawcy, co wiąże się z powstawaniem przychodów odsetkowych oraz kosztem m.in. zaangażowanego kapitału. Dodatkowo, w toku prowadzonej Działalności Holdingowej Spółka generuje przychody i koszty związane ze świadczeniem na rzecz podmiotów zależnych usług zarządzania. W ramach Działalności Operacyjnej Wnioskodawca świadczy natomiast bieżące usługi wsparcia oraz zarządzania stronami internetowymi i działalnością portali internetowych, w szczególności za pomocą portalu Z. . Ponadto, w toku prowadzonej Działalności Operacyjnej świadczone są także bieżące usługi m.in. wsparcia technicznego i IT zagranicznych portali należących do spółek zależnych Wnioskodawcy. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że Działalność Operacyjna generuje po stronie Wnioskodawcy odrębne oraz, co istotne, niezależne od Działalności Holdingowej przychody i koszty.

W związku z powyższym należy uznać, że już obecnie a w konsekwencji także na moment Podziału Spółki, Działalność Operacyjna oraz Działalność Holdingowa będą wyodrębnione także pod względem finansowym w ramach struktury Spółki, ze względu na fakt, iż obie te działalności generują i generować będą osobne i niezależne od siebie strumienie przychodów i kosztów.

Wyodrębnienie funkcjonalne

W ocenie Zainteresowanych zarówno podlegająca wydzieleniu Działalność Holdingowa oraz pozostająca w majątku Spółki Działalność Operacyjna będą odznaczały się na dzień Podziału odrębnością funkcjonalną niezbędną do samodzielnego wykonywania przypisanych do nich zadań.

Przejawia się to zdaniem Zainteresowanych, w innych i niezależnych od siebie celach biznesowych, które realizować ma Działalność Operacyjna oraz Działalność Holdingowa. Dodatkowo, do każdej ze wskazanych działalności zostały alokowane składniki majątkowe niezbędne do wykonania właściwych dla nich prac. Ponadto, każda z działalności będzie realizowała swoje zadania na podstawie odrębnych umów zawartych z kontrahentami lub spółkami zależnymi, w oparciu o przypisanych do niej pracowników lub współpracowników Spółki, a także niezależne środki finansowe. Tym samym, każdą z działalności należy uznać w istocie za zespół składników majątkowych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące przypisane mu zadania.

Wszystkie wymienione elementy sprawiają, że Działalność Operacyjna oraz Działalność Holdingowa już obecnie, a tym samym w dniu Podziału Spółki będą funkcjonalnie wyodrębnione w jej strukturze. Należy przy tym zauważyć, iż w szczególności po rejestracji Oddziału Spółki zarówno Działalność Operacyjna jak i Działalność Holdingowa traktowane są przez Spółkę jak odrębne przedsięwzięcia, ze względu na odmienną specyfikę prowadzenia działalności, inną charakterystykę generowanych przez nie kosztów i przychodów, odrębność aktywów zaangażowanych w realizację zadań związanych z danym segmentem działalności oraz sporządzanie odrębnych bilansów i rachunków zysków i strat dla każdej z nich.

Po Podziale Spółka będzie samodzielnie kontynuować Działalność Operacyjną w sposób, w jaki była ona realizowana do tej pory. Podobnie Spółka B będzie samodzielnie kontynuować Działalność Holdingową.

W ocenie Zainteresowanych, Działalność Operacyjna oraz Działalność Holdingowa na moment Podziału Spółki będą wyodrębnione organizacyjnie, finansowo, jak i funkcjonalnie w strukturze przedsiębiorstwa Spółki. Tym samym, zarówno (i) zespół składników majątkowych, który na skutek Podziału pozostanie w majątku Spółki (Działalność Operacyjna), jaki i (ii) zespół składników majątkowych, który przeniesiony zostanie na Spółkę B (Działalność Holdingowa) stanowić będą (odrębnie) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Mając na uwadze treść normy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że przepisów ustawy nie stosuje się do wszelkich czynności (zatem także do transferu majątku spółki dzielonej do innej spółki w ramach transakcji podziału przez wydzielenie), w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jak właściciel. Tym samym, o ile majątek wydzielany w ramach podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to jego przeniesienie (wydzielenie) do innej spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższa wykładnia normy wynikającej z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze podziału przez wydzielenie, realizowanego na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, i przeniesienia go do innej istniejącej spółki - jest również akceptowana przez sądy administracyjne. Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 marca 2011 r. sygn. akt. I FSK 2101/09 podzielił pogląd WSA w Warszawie, który stwierdził, że „transakcją zbycia, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT jest każda czynność, w świetle obowiązujących przepisów skutkująca przeniesieniem własności przedsiębiorstwa, stąd przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Ksh podział dokonywany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), skutkujący przeniesieniem prawa własności wydzielonej części majątku, jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Reasumując, ponieważ zdaniem Zainteresowanych w przedstawionej sytuacji zarówno majątek przejmowany przez Spółkę B jak i majątek pozostający w Spółce stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, planowana transakcja Podziału przez wydzielenie Spółki będzie uznana za transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko Zainteresowanych w zakresie braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze podziału przez wydzielenie znajduje potwierdzenie w wydawanych przez organy podatkowe indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, np.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r. (sygn. IPPP2/4512-352/16-3/AO),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r. (sygn. IPPP3/4512-306/16-2/JF),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 marca 2016 r. (sygn. IPPP2/4512-38/16-3/AO).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z tym, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie oraz Zainteresowanym niebędącym Stronami przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egZ. arzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.