0114-KDIP1-2.4012.467.2017.3.JŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie opodatkowania transakcji zbycia składników majątkowych Spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 14 września 2017 r. (data wpływu 15 września 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia składników majątkowych Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia składników majątkowych Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowani są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibami usytuowanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącymi polskimi rezydentami podatkowymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o CIT. Zainteresowani podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce ich osiągania.

Aktualnie rozważana jest zmiana struktury grupy kapitałowej, do której należą m.in. Zainteresowani (dalej: „Grupa”), w wyniku której możliwe jest podjęcie decyzji o wniesieniu przez Spółkę wszystkich aktywów i pasywów posiadanych na moment transakcji i związanych z prowadzoną przez nią działalnością w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Nabywcy. W wyniku wniesienia aportu do Nabywcy, Spółka obejmie nowe udziały w kapitale zakładowym Nabywcy.

Zasadniczo planowane jest przeniesienie przez Spółkę na rzecz Nabywcy wszelkich istotnych składników jej aktywów oraz pasywów, z wyłączeniem jedynie tych, które będą niezbywalne z mocy prawa, np. zobowiązań publicznoprawnych oraz środków finansowych (gotówki) niezbędnych w celu ich zaspokojenia.

Należy jednak podkreślić, że wyłączone z transakcji pojedyncze aktywa (środki finansowe niezbędne w celu zaspokojenia niezbywalnych zobowiązań publicznoprawnych Spółki) i pasywa (niezbywalne zobowiązania publicznoprawne) nie będą stanowić składników istotnych dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej Spółki.

Dodatkowo, przedmiotem aportu (przeniesienia na rzecz Nabywcy) nie będzie część umów, które nie są konieczne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa Wnioskodawcy po aporcie (np. umowa dotycząca m.in. wsparcia w zakresie obsługi kadrowo-placowej, finansowo-księgowej oraz obsługi prawnej). Alternatywnie możliwe jest podpisanie aneksów do tego typu umów, w celu dostosowania ich do zmienionej sytuacji faktycznej.

Przedmiotem aportu będą wszystkie (z zastrzeżeniem wskazanym powyżej) składniki majątkowe i niemajątkowe Spółki, w szczególności:

 1. prawo własności nieruchomości gruntowej (dalej: „Nieruchomość”),
 2. aktywa obrotowe, w tym należności i środki pieniężne, zgromadzone w kasie lub na rachunku bankowym Spółki,
 3. księgi rachunkowe i inną dokumentację związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 4. zobowiązania wynikające z rozliczeń międzygrupowych z podmiotami powiązanymi, w tym z tytułu pożyczek,
 5. pracowników Spółki.

Nadto Spółka planuje, że w wyniku aportu na Nabywcę przejdą należności i zobowiązania wynikające z umów dotyczących udostępnienia powierzchni reklamowej, bądź udostępnienia Nieruchomości (w tym jej części na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze), która zostanie zawarta przez Spółkę do dnia aportu.

Spółka zatrudnia w dniu sporządzenia niniejszego wniosku dwóch pracowników:

 1. księgową, oraz
 2. kierownika projektu, w którego zakresie obowiązków jest pozyskiwanie podmiotów zainteresowanych wynajęciem całości (lub części) Nieruchomości oraz nabywców powierzchni na konstrukcjach, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości.

Spółka nie wyklucza, że w dniu wniesienia aportu do Nabywcy będzie zatrudniać większą liczbę pracowników.

Dla pracowników Spółki analizowana transakcja będzie oznaczała przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

Zasadniczą intencją Zainteresowanych jest aby po dokonaniu aportu zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami majątkowymi wskazanymi powyżej, tak aby Nabywca mógł w dalszym ciągu kontynuować dotychczasową, nastawioną na zysk działalność Spółki. Możliwości kontynuowania dotychczasowej działalności nie zmieni, wyłączenie z aportu, niektórych wskazanych powyżej umów, zobowiązań, czy aktów, które nie są niezbędne dla prowadzenia działalności Spółki.

Działania prowadzone przez Spółkę w zakresie Nieruchomości

Spółka prowadzi działania, których celem jest wynajęcie Nieruchomości lub sprzedaż powierzchni reklamowej na konstrukcjach, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości.

W szczególności, Spółka podjęła następujące czynności w zakresie sprzedaży powierzchni reklamowej na konstrukcjach, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości:

 1. zgłoszenie planu posadowienia konstrukcji reklamowej do organu Starosty Powiatu na podstawie ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),
 2. uzyskanie zgody Starosty Powiatu na posadowienie konstrukcji reklamowych na Nieruchomości.

Spółka planuje, że rozpoczęcie budowy wskazanych konstrukcji reklamowych na Nieruchomości nastąpi przed dokonaniem wniesienia aportu do Nabywcy.

Natomiast w zakresie wynajęcia Nieruchomości Spółka podjęła (lub jest w trakcie podejmowania) następujących czynności o charakterze komercyjnym:

 1. umieszczanie oferty wynajęcia Nieruchomości w serwisach internetowych,
 2. poinformowanie o ofercie wynajęcia Nieruchomości podmiotów działających w miastach,
 3. podjęcie współpracy z biurami pośredniczącymi w obrocie i wynajmie nieruchomości,
 4. umieszczenie informacji o możliwości wynajęcia Nieruchomości na stronie Urzędu Miasta,
 5. umieszczenie reklamy oferty wynajmu nieruchomości na bilbordzie (reklama typu outdoor).

W zakresie sprzedaży powierzchni reklamowej na konstrukcjach, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości, Spółka podjęła (lub jest w trakcie podejmowania) następujących czynności o charakterze komercyjnym:

 1. umieszczanie oferty sprzedaży powierzchni reklamowej w serwisach internetowych,
 2. nawiązanie kontaktu z kilkudziesięcioma podmiotami działającymi w pobliżu Nieruchomości, w szczególności deweloperami i podmiotami działającymi w branży budowlanej, którzy wykorzystują reklamę typu outdoor do promowania swojej działalności,
 3. poinformowanie o ofercie sprzedaży powierzchni reklamowej agencji reklamowych i domów mediowych.

Spółka pragnie wskazać, że informując inne podmioty o swojej ofercie, w tym ofercie najmu, wskazuje proponowany cennik.

Niemniej jednak, w przypadku ewentualnego braku zainteresowania ofertą. Spółka przygotowała strategię obniżania cen wskazanych w cenniku wraz z upływającym czasem do rozpoczęcia budowy konstrukcji. Celem powyższego działania jest możliwie szybkie pozyskanie klientów przy zachowaniu jak najkorzystniejszych (z perspektywy Spółki) cen wynajmu Nieruchomości lub sprzedaży powierzchni reklamowej na konstrukcjach, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości.

Spółka planuje, że w dniu dokonania aportu przedsiębiorstwa Spółki do Nabywcy będzie osiągać przychody z tytułu opisanych w niniejszym wniosku usług (tj. z tytułu usług reklamowych, bądź odpłatnego udostępnienia Nieruchomości lub jej części na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. najmu lub dzierżawy).

Niezależnie od powyższego, Spółka pragnie wskazać, że Grupa rozważa możliwość podjęcia w przyszłości dalszych działań na Nieruchomości. W szczególności rozpatrywana jest budowa centrum logistycznego (lub budynków o zbliżonej charakterystyce), jednak w dniu sporządzenia niniejszego wniosku Spółka nie posiada jeszcze wystarczającej ilości środków finansowych na podjęcie takiego przedsięwzięcia.

Po otrzymaniu przedsiębiorstwa dotychczasowa działalność będzie kontynuowana, tak długo jak nie pojawi się dodatkowy podmiot (np. inwestor zewnętrzny). Należy podkreślić, że ze względów korporacyjnych Grupy nie jest preferowane przystąpienie inwestora bezpośrednio do Zbywcy.

W związku z powyższym Grupa podjęła decyzję o założeniu spółki celowej (tj. Nabywcy). Grupa rozważa wniesienie przedsiębiorstwa Spółki do Nabywcy, a w następnej kolejności planowane jest wniesienie do Nabywcy wkładu pieniężnego przez inny podmiot należący do Grupy lub inwestora zewnętrznego. Wskazany wkład pieniężny zostałby potencjalnie wykorzystany w celu budowy centrum logistycznego (lub budynków o zbliżonej charakterystyce) na Nieruchomości.

Spółka pragnie jeszcze raz podkreślić, że budowa centrum logistycznego jest przedsięwzięciem rozwojowym. Takie przedsięwzięcie wymaga podjęcia analiz o charakterze gospodarczym z uwagi na jego potencjalny wysoki koszt oraz szeregu innych czynników, na które Grupa nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony (np. sytuacja gospodarcza na rynku, kondycja finansowa członków Grupy itp.). W związku z powyższym nie można wykluczyć, że po dokonaniu aportu przedsiębiorstwa Spółki do Nabywcy, Nabywca podejmie decyzję o zbyciu Nieruchomości innemu podmiotowi, jeśli otrzyma korzystną ofertę i będzie to racjonalne gospodarczo.

Inne składniki majątkowe będące przedmiotem planowanego aportu

Ponadto, Spółka użytkuje składniki majątkowe, w szczególności wyposażenie biura (sprzęt komputerowy, telefon), które są środkami trwałymi będącymi własnością podmiotu, z którym została zawarta stosowna umowa.

Spółka planuje, że do dnia wniesienia aportu do Nabywcy nabędzie aktywa w postaci przedmiotów umożliwiających działalność opisaną powyżej, takie jak np. konstrukcje reklamowe, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości. Przedmioty, o których mowa powyżej mogą zostać nabyte na własność przez Spółkę lub alternatywnie mogą być przez Spółkę wykorzystywane na podstawie umowy (np. leasingu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 3):

Czy wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół wszystkich możliwych do przeniesienia składników majątkowych Spółki (a więc z wyłączeniem tylko zobowiązań niezbywalnych z mocy prawa i środków finansowych niezbędnych w celu ich zaspokojenia) stanowi przedsiębiorstwo, a zatem wniesienie przez Spółkę aportu tego zespołu składników majątkowych do Nabywcy będzie stanowić transakcję zbycia przedsiębiorstwa, która nie będzie podlegać dla Spółki opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?

Zdaniem Zainteresowanych:

W ocenie Wnioskodawcy, wniesienie przez Spółkę do Nabywcy aportu w postaci opisanego wyżej zespołu składników majątkowych Spółki (a więc z wyłączeniem tylko zobowiązań niezbywalnych z mocy prawa i środków finansowych niezbędnych w celu ich zaspokojenia), służących do prowadzenia działalności gospodarczej Spółki, będzie stanowić transakcję zbycia przedsiębiorstwa, która nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z powyższego wynika, że gdy przedmiotem zbycia jest przedsiębiorstwo, niezależnie od tego, w jakiej formie następuje zbycie, czynność taka nie podlega opodatkowaniu VAT (pozostaje poza zakresem ustawy o VAT).

Pojęcie „zbycie” użyte w ustawie o VAT jest szersze niż sprzedaż i obejmuje każde rozporządzenie przedmiotem prawa własności skutkujące przeniesieniem własności, tj. prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Termin przedsiębiorstwo nie został zdefiniowany w ustawie o VAT. Zatem w celu ustalenia jego znaczenia należy odwołać się do definicji zawartej art. 551 Kodeksu cywilnego, co znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku NSA z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. I FSK 267/06) wskazującym, że „ponieważ ustawy podatkowe nie zawierają definicji przedsiębiorstwa” nieodzowne staje się zatem ustalenie tego pojęcia w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego”, czy w wyroku WSA w Poznaniu z dnia 9 października 2008 r. (sygn. I SN/Po 638/08).

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W świetle powyższego, należy uznać, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla potrzeb podatku VAT ma charakter analogiczny do definicji określonej w przepisach (art. 4a pkt 4 ustawy o CIT). Zatem, jeżeli dany zespół składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT to analogicznie powinien stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

Jak zostało wskazane powyżej, zespół składników majątkowych, który Spółka zamierza wnieść do Spółki stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego i to nawet, jeżeli w jego skład nie wejdą zobowiązania niezbywalne z mocy prawa i środki finansowe niezbędne w celu ich zaspokojenia, albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki. Zatem, planowany przez Spółkę aport do Nabywcy nie powinien w żadnym wypadku podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste (pkt 6);
 • zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6 (pkt 7).

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 cyt. ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwo”, należy więc odwołać się odpowiednio do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 552Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Z treści wniosku wynika, że aktualnie rozważana jest zmiana struktury grupy kapitałowej, do której należą m.in. Zainteresowani, w wyniku której możliwe jest podjęcie decyzji o wniesieniu przez Spółkę wszystkich aktywów i pasywów posiadanych na moment transakcji i związanych z prowadzoną przez nią działalnością w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Nabywcy. W wyniku wniesienia aportu do Nabywcy, Spółka obejmie nowe udziały w kapitale zakładowym Nabywcy.

Zasadniczo planowane jest przeniesienie przez Spółkę na rzecz Nabywcy wszelkich istotnych składników jej aktywów oraz pasywów, z wyłączeniem jedynie tych, które będą niezbywalne z mocy prawa, np. zobowiązań publicznoprawnych oraz środków finansowych (gotówki) niezbędnych w celu ich zaspokojenia. Jednak wyłączone z transakcji pojedyncze aktywa (środki finansowe niezbędne w celu zaspokojenia niezbywalnych zobowiązań publicznoprawnych Spółki) i pasywa (niezbywalne zobowiązania publicznoprawne) nie będą stanowić składników istotnych dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej Spółki.

Dodatkowo, przedmiotem aportu (przeniesienia na rzecz Nabywcy) nie będzie część umów, które nie są konieczne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa Wnioskodawcy po aporcie (np. umowa dotycząca m.in. wsparcia w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, finansowo-księgowej oraz obsługi prawnej). Alternatywnie możliwe jest podpisanie aneksów do tego typu umów, w celu dostosowania ich do zmienionej sytuacji faktycznej.

Przedmiotem aportu będą wszystkie (z zastrzeżeniem wskazanym powyżej) składniki majątkowe i niemajątkowe Spółki, w szczególności: prawo własności nieruchomości gruntowej, aktywa obrotowe, w tym należności i środki pieniężne, zgromadzone w kasie lub na rachunku bankowym Spółki, księgi rachunkowe i inną dokumentację związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, zobowiązania wynikające z rozliczeń międzygrupowych z podmiotami powiązanymi, w tym z tytułu pożyczek, pracowników Spółki.

Nadto Spółka planuje, że w wyniku aportu na Nabywcę przejdą należności i zobowiązania wynikające z umów dotyczących udostępnienia powierzchni reklamowej, bądź udostępnienia Nieruchomości (w tym jej części na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze), która zostanie zawarta przez Spółkę do dnia aportu.

Spółka zatrudnia dwóch pracowników: księgową oraz kierownika projektu, w którego zakresie obowiązków jest pozyskiwanie podmiotów zainteresowanych wynajęciem całości (lub części) Nieruchomości oraz nabywców powierzchni na konstrukcjach, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości. Spółka nie wyklucza, że w dniu wniesienia aportu do Nabywcy będzie zatrudniać większą liczbę pracowników. Dla pracowników Spółki analizowana transakcja będzie oznaczała przejście zakładu pracy.

Zasadniczą intencją Zainteresowanych jest aby po dokonaniu aportu zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami majątkowymi wskazanymi powyżej, tak aby Nabywca mógł w dalszym ciągu kontynuować dotychczasową, nastawioną na zysk działalność Spółki. Możliwości kontynuowania dotychczasowej działalności nie zmieni, wyłączenie z aportu, niektórych wskazanych powyżej umów, zobowiązań, czy aktów, które nie są niezbędne dla prowadzenia działalności Spółki.

Spółka prowadzi działania, których celem jest wynajęcie Nieruchomości lub sprzedaż powierzchni reklamowej na konstrukcjach, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości. Spółka planuje, że rozpoczęcie budowy wskazanych konstrukcji reklamowych na Nieruchomości nastąpi przed dokonaniem wniesienia aportu do Nabywcy.

Spółka planuje, że w dniu dokonania aportu przedsiębiorstwa Spółki do Nabywcy będzie osiągać przychody z tytułu opisanych usług (tj. z tytułu usług reklamowych, bądź odpłatnego udostępnienia Nieruchomości lub jej części na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. najmu lub dzierżawy).

Ponadto, Spółka użytkuje składniki majątkowe, w szczególności wyposażenie biura (sprzęt komputerowy, telefon), które są środkami trwałymi będącymi własnością podmiotu, z którym została zawarta stosowna umowa. Spółka planuje, że do dnia wniesienia aportu do Nabywcy nabędzie aktywa w postaci przedmiotów umożliwiających działalność opisaną powyżej, takie jak np. konstrukcje reklamowe, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości. Przedmioty, o których mowa powyżej mogą zostać nabyte na własność przez Spółkę lub alternatywnie mogą być przez Spółkę wykorzystywane na podstawie umowy (np. leasingu).

Niezależnie od powyższego, Spółka pragnie wskazać, że Grupa rozważa możliwość podjęcia w przyszłości dalszych działań na Nieruchomości. W szczególności rozpatrywana jest budowa centrum logistycznego (lub budynków o zbliżonej charakterystyce), jednak Spółka nie posiada jeszcze wystarczającej ilości środków finansowych na podjęcie takiego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu przedsiębiorstwa dotychczasowa działalność będzie kontynuowana, tak długo jak nie pojawi się dodatkowy podmiot (np. inwestor zewnętrzny). W związku z powyższym Grupa podjęła decyzję o założeniu spółki celowej (tj. Nabywcy). Grupa rozważa wniesienie przedsiębiorstwa Spółki do Nabywcy, a w następnej kolejności planowane jest wniesienie do Nabywcy wkładu pieniężnego przez inny podmiot należący do Grupy lub inwestora zewnętrznego. Wskazany wkład pieniężny zostałby potencjalnie wykorzystany w celu budowy centrum logistycznego (lub budynków o zbliżonej charakterystyce) na Nieruchomości.

Wątpliwości Zainteresowanych dotyczą ustalenia czy wskazany zespół wszystkich możliwych do przeniesienia składników majątkowych Spółki (a więc z wyłączeniem tylko zobowiązań niezbywalnych z mocy prawa i środków finansowych niezbędnych w celu ich zaspokojenia) stanowi przedsiębiorstwo, a zatem wniesienie przez Spółkę aportu tego zespołu składników majątkowych do Nabywcy będzie stanowić transakcję zbycia przedsiębiorstwa, która nie będzie podlegać dla Spółki opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy.

W tym miejscu należy wskazać, że jak wynika z powołanego art. 55² Kodeksu cywilnego, strony – poza wyłączeniami wynikającymi z przepisów szczególnych – mają pozostawioną swobodę co do tego, jakie elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa objąć przedmiotem czynności prawnej, z tym że swoboda w wyłączeniu poszczególnych składników nie może iść tak daleko, aby zakres wyłączeń przekreślił istotę przedsiębiorstwa określoną w art. 55¹ Kodeksu cywilnego. Dlatego też zbycie przedsiębiorstwa powinno obejmować co najmniej te składniki, które determinują funkcje spełniane przez przedsiębiorstwo.

Analiza przedstawionego opisu sprawy prowadzi do wniosku, że do będących przedmiotem aportu do Nabywcy opisanych składników majątkowych będzie mieć zastosowanie art. 6 pkt 1 ustawy. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe należy uznać, że składniki majątkowe będące przedmiotem sprzedaży stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) ustawy Kodeks cywilny. Jak wskazała Strona planowane jest przeniesienie przez Spółkę na rzecz Nabywcy wszelkich istotnych składników jej aktywów oraz pasywów, z wyłączeniem jedynie tych, które będą niezbywalne z mocy prawa, np. zobowiązań publicznoprawnych oraz środków finansowych (gotówki) niezbędnych w celu ich zaspokojenia. Jak wskazano na Nabywcę nie przejdzie część umów, które nie są konieczne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa Wnioskodawcy po aporcie. Poza powyższymi przedmiotem aportu będą wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe Spółki, w szczególności: prawo własności nieruchomości gruntowej, aktywa obrotowe, w tym należności i środki pieniężne, zgromadzone w kasie lub na rachunku bankowym Spółki, księgi rachunkowe i inna dokumentacja związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, zobowiązania wynikające z rozliczeń międzygrupowych z podmiotami powiązanymi, w tym z tytułu pożyczek, pracowników Spółki. Spółka planuje, że w wyniku aportu na Nabywcę przejdą należności i zobowiązania wynikające z umów dotyczących udostępnienia powierzchni reklamowej, bądź udostępnienia Nieruchomości (w tym jej części na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze), która zostanie zawarta przez Spółkę do dnia aportu. Dla pracowników Spółki analizowana transakcja będzie oznaczała przejście zakładu pracy. Zasadniczą intencją Zainteresowanych jest aby po dokonaniu aportu zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami majątkowymi, tak aby Nabywca mógł w dalszym ciągu kontynuować dotychczasową, nastawioną na zysk działalność Spółki. W dniu dokonania aportu przedsiębiorstwa Spółki do Nabywcy będzie osiągać przychody z tytułu usług (tj. z tytułu usług reklamowych, bądź odpłatnego udostępnienia Nieruchomości lub jej części na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. najmu lub dzierżawy). Jak wskazał wnioskodawca możliwości kontynuowania dotychczasowej działalności nie zmieni, wyłączenie z aportu, niektórych wskazanych umów, zobowiązań, czy aktów, które nie są niezbędne dla prowadzenia działalności Spółki. Tym samym mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę opis planowanej transakcji należy uznać, że przedmiotem transakcji będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) ustawy Kodeks cywilny.

W konsekwencji przedmiotowa transakcja zbycia przedsiębiorstwa na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W związku z tym, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm. ) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.