0111-KDIB4.4014.319.2017.3.MPU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutków podatkowych sprzedaży składników majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 28 września 2017 r. (data wpływu – 05 października 2017 r.), uzupełnionym 12 października 2017 r. oraz 12 grudnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży składników majątkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 października 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży składników majątkowych. Wniosek został uzupełniony w piśmie z 6 października 2017 r. (wpływ do Organu – 12 października 2017 r.). Następnie wniosek uzupełniono w piśmie z 5 grudnia 2017 r. (wpływ – 12 grudnia 2017 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z 23 listopada 2017 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012..619.2017.1.ASZ 0111KDIB4.4014.319.2017.2MPU.

We wniosku złożonym przez:

  • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: L. T. B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce („Sprzedający”);
  • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: L. G. T. P. Sp. z o.o. („Kupujący”)

przedstawiono następujący stan faktyczny:

Na początku 2017 roku spółka L.T. B.V., prowadząca w Polsce działalność gospodarczą za pośrednictwem Oddziału – Zainteresowanego będącego stroną postępowania („Sprzedający”) oraz Zainteresowany niebędącego stroną postępowania („Kupujący”) zawarły umowę, na mocy której, Sprzedający sprzedał a Kupujący nabył grupę składników majątkowych Sprzedającego.

Wskazane składniki majątkowe nabyte przez Kupującego, związane były z prowadzeniem działalności sprzedażowej produktów serwerowych, przechowywania danych (storage) i związanych z tym produktów oprogramowania (software) oraz usług z tym związanych (Data Center Group – DCG) (dalej „Składniki Majątkowe”).

Wskazane Składniki Majątkowe to komputery wykorzystywane przez pracowników (przejętych w późniejszym terminie przez Kupującego) do wykonywania ich obowiązków służbowych, oraz sprzęt demonstracyjny DCG (tj. sprzęt wykorzystywany stricte w celu prezentacji potencjalnym klientom wyglądu/możliwych konfiguracji/działania określonej grupy produktowej; w skład sprzętu demonstracyjnego wchodzi szereg szaf serwerowych, które zamontowane są w siedzibie Sprzedającego oraz niektóre maszyny przekazywane tymczasowo klientom w celu przetestowania ich w swoim środowisku).

Sprzedawane Składniki Majątkowe stanowią jedynie część składników majątkowych posiadanych przez Sprzedającego. Po sprzedaży ww. Składników Majątkowych Sprzedający będzie kontynuował w większości dotychczasową działalność gospodarczą w oparciu o pozostałe składniki majątkowe i pozostałych pracowników.

W ramach transakcji Sprzedający nie przenosi na rzecz Kupującego żadnych zobowiązań związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą ani jakichkolwiek umów zawartych przez Sprzedającego ze swoimi kontrahentami. Przejście własności Składników Majątkowych nastąpiło 1 stycznia 2017 roku.

Po przejściu własności Składników Majątkowych na Kupującego, Kupujący przejął grupę pracowników Sprzedającego w trybie artykułu 231 Kodeksu pracy, których zakres obowiązków ściśle związany był z przejmowaną działalnością, w tym produktami serwerowymi i ofertą produktów DCG.

Przejście pracowników nastąpiło w dniu 1 lutego 2017 roku, czyli miesiąc po nabyciu przez Kupującego Składników Majątkowych. Przejęci pracownicy przez Kupującego do końca stycznia 2017 roku byli nadal zatrudnieni przez Sprzedającego i to Sprzedający wypłacił im należne wynagrodzenie za miesiąc styczeń. Po przejściu pracowników do Kupującego w trybie art. 231 Kodeksu pracy z dniem 1 lutego 2017 roku, ich nowy pracodawca, czyli Kupujący wypłacał im wynagrodzenie począwszy od wynagrodzenia należnego za miesiąc luty 2017 roku.

Zarówno Składniki Majątkowe zbywane przez Sprzedającego jak również pracownicy, którzy zostali przeniesieni w trybie art. 231 Kodeksu pracy, w ślad za Składnikami Majątkowymi nie byli w pełni wydzieleni organizacyjnie i finansowo w ramach struktury organizacyjnej Sprzedającego, tj. m.in. usługi przez nich świadczone przy wykorzystaniu Składników Majątkowych nie posiadały np. oddzielnego rachunku bankowego a przenoszeni pracownicy, byli w trakcie zatrudnienia u Sprzedającego kierowani do innych zadań niezwiązanych z ww. usługami. Oddział (Sprzedający) rozliczał świadczone przez siebie usługi zbiorczo, z całości przeprowadzonych operacji bez wydzielenia, jaka kwota dotyczy którego pionu operacji. Dodatkowo, jak wskazano, w ramach jednego rachunku bankowego wykonywano wszystkie płatności niezależnie od źródła przychodu.

Transakcja nabycia Składników Majątkowych została podatkowo zakwalifikowana jako transakcja sprzedaży i nabycia składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, tj. opodatkowana podatkiem od towarów i usług

W związku z powyższym opisem zadano m.in następujące pytanie:

Czy transakcja nabycia Składników Majątkowych została prawidłowo nieopodatkowana przez Kupującego podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Zainteresowanych zaistniała transakcja została prawidłowo rozliczona.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska w podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja indywidualna z 21 grudnia 2017 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.619.2017.2.ASZ.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

  1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
  2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
    • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w tym przepisie.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zainteresowani zawarli umowę, na mocy której, Sprzedający sprzedał a Kupujący nabył grupę składników majątkowych Sprzedającego. Wskazane Składniki Majątkowe to komputery wykorzystywane przez pracowników (przejętych w późniejszym terminie przez Kupującego) do wykonywania ich obowiązków służbowych, oraz sprzęt demonstracyjny DCG. W ramach transakcji Sprzedający nie przenosi na rzecz Kupującego żadnych zobowiązań związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą ani jakichkolwiek umów zawartych przez Sprzedającego ze swoimi kontrahentami. Składniki Majątkowe zbywane przez Sprzedającego jak również grupa pracowników, którzy zostali przeniesieni w trybie art. 231 Kodeksu pracy, w ślad za Składnikami Majątkowymi, nie były w pełni wydzielone organizacyjnie i finansowo w ramach struktury organizacyjnej Sprzedającego.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek będące przedmiotem niniejszej interpretacji zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży składników majątkowych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności faktycznym opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z 21 grudnia 2017 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.619.2017.2.ASZ w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „(...) skoro przedmiot sprzedaży nie będzie stanowił ani przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jego sprzedaż nie będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług”. To oznacza, że transakcja sprzedaży składników majątkowych stanowi odpłatną dostawę towarów tj. czynność objętą przedmiotowym zakresem opodatkowania określoną w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z uwagi zatem na fakt, że przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – co wynika z ww. interpretacji – to w niniejszej sprawie będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zatem przedmiotowa transakcja nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.