0111-KDIB4.4014.176.2018.3.BD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy nabycie przez Spółkę wskazanych w opisie Składników Majątkowych od Zbywcy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) − Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 7 maja 2018 r. (data wpływu – 15 maja 2018 r.), uzupełnionym 30 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji sprzedaży składników majątkowych w postaci maszyn, urządzeń i innych rzeczy ruchomych oraz know-how związanych z produkcją wyrobów cukierniczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2018 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji sprzedaży składników majątkowych w postaci maszyn, urządzeń i innych rzeczy ruchomych oraz know-how związanych z produkcją wyrobów cukierniczych.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 5 lipca 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.341.2018.3.MN, 0111-KDIB4.4014.176.2018.3.BD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 30 lipca 2018 r.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: J. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Nabywca”, „Spółka”, Zainteresowany 1);
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: K. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Zbywca”, Zainteresowany 2);

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania, (dalej: „Nabywca” lub „Spółka”, Zainteresowany 1) planuje nabyć opisane poniżej składniki majątkowe (dalej: Transakcja). Zbywcą wymienionych poniżej składników majątkowych będzie polska spółka komandytowa prowadząca działalność w zakresie produkcji wyrobów cukierniczych – Zainteresowany niebędący stroną postępowania (dalej: „Zbywca”, Zainteresowany 2). Zainteresowany 1 oraz Zainteresowany 2 będą w dalszej części wniosku określani jako Zainteresowani.

Przedmiotem nabycia od Zbywcy będą następujące składniki majątkowe (dalej: Składniki Majątkowe) należące do Zbywcy:

 • maszyny, urządzenia i inne rzeczy ruchome, które służą do produkcji i sprzedaży cukierków,
 • know-how związane z produkcją wyrobów cukierniczych.

W ramach transakcji:

 • Spółka nie nabędzie nazwy pod jaką funkcjonuje przedsiębiorstwo Zbywcy,
 • Spółka nie nabędzie należności ani środków pieniężnych Zbywcy,
 • na Spółkę nie zostaną przeniesione prawa wynikające z umów handlowych dotyczących zamówień na towary Zbywcy,
 • na Spółkę nie zostaną przeniesione żadne prawa ani obowiązki wynikające z zawartych przez Zbywcę umów w tym w szczególności umów najmu, umów związanych z obsługą wynajmowanej od podmiotu niepowiązanego ze Spółką, w której jest prowadzona działalność Zbywcy (dalej: Nieruchomość) (np. umowy o jej ochronę lub zarządzanie, umów o dostawę mediów),
 • na Spółkę nie zostaną przeniesione prawa i obowiązki z umów związanych z obsługą całego przedsiębiorstwa Zbywcy w szczególności umów o obsługę księgową, obsługę prawną, umowy prowadzenia rachunków bankowych,
 • na Spółkę nie zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Zbywcę umów o pracę oraz umów zlecenia,
 • na Spółkę również nie zostaną przeniesione zobowiązania Zbywcy.

Ostateczne przejście własności Składników Majątkowych poprzedzi podpisanie umowy przedwstępnej warunkującej przyszłą umowę sprzedaży. Umowa ta zostanie zawarta pomiędzy Spółką oraz Zbywcą. Umowa przedwstępna określi zasady i warunki, na podstawie których Spółka nabędzie poszczególne Składniki Majątkowe, w szczególności terminy oraz cenę sprzedaży i sposób jej płatności. Ponadto zgodnie z tą umową Spółka będzie zobowiązana do zapłaty zaliczki na poczet przyszłego przeniesienia własności Składników Majątkowych. Zawarcie umowy przyrzeczonej (dalej: Umowa Przyrzeczona) przenoszącej własność przedmiotu transakcji jest przewidywane na rok 2018.

Zbywca jest i będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w dacie zawarcia umowy sprzedaży Składników Majątkowych. Spółka do momentu podpisania umowy sprzedaży Składników Majątkowych podjęła wszystkie niezbędne kroki, aby zostać zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, tj. złożyła zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w celu zarejestrowania jej jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług ze wskazaną datą rozpoczęcia działalności opodatkowanej wcześniejszą niż data płatności zaliczki na poczet umowy przyrzeczonej i tym samym wcześniejszą niż data podpisania samej umowy przyrzeczonej.

Jednocześnie Spółka od momentu założenia działa jako osoba prawna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przed datą transakcji Zbywca rozwiąże niektóre umowy, których jest obecnie stroną – sytuacja taka może dotyczyć przede wszystkim umów o pracę oraz umów zlecenia z personelem Spółki. Ponadto w odniesieniu do umowy dzierżawy zawartej przez Zbywcę z właścicielem Nieruchomości w związku z planowaną transakcją Zbywca najprawdopodobniej znacznie zmniejszy powierzchnię wynajmowaną przez Zbywcę w przyszłości.

Jednocześnie Spółka po transakcji zawiąże we własnym zakresie (i) umowę dzierżawy z właścicielem nieruchomości w odniesieniu do powierzchni nieruchomości niewynajmowanej przez Zbywcę, jak również (ii) umowy o pracę oraz umowy zlecenia z częścią dotychczasowego personelu Spółki (nie jest jednak intencją stron, aby transakcja wiązała się z przejściem pracowników Zbywcy w ramach tzw. przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, ze zm., dalej: Kodeks Pracy). Pracownicy Zbywcy będą mieli prawo wyboru, czy chcą świadczyć stosunek pracy dla Spółki w drodze zawarcia nowych umów o pracę, czy też rezygnują z tego stosunku pracy.

Spółka pragnie wskazać, iż działalność gospodarcza prowadzona po nabyciu przez nią Składników Majątkowych będzie podobna do przedmiotu działalności prowadzonej przez Zbywcę (produkcji wyrobów cukierniczych) i będzie stanowiła działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Planowane jest aby w najbliższej przyszłości głównymi kontrahentami Spółki byli:

 • podmiot powiązany ze Spółką i jednocześnie jeden z dotychczasowych kontrahentów Zbywcy oraz
 • sam Zbywca.

Jednocześnie Zainteresowani po sprzedaży zespołu Składników będą posiadać zdolność do niezależnego działania jako samodzielne podmioty. Zbywca będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej, jednakże w węższym zakresie niż ma to miejsce obecnie.

Ponadto Nabywca planuje nabyć w przyszłości (najprawdopodobniej w roku 2022) prawo do samej Nieruchomości (prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku wzgl. budowli zlokalizowanych na tej nieruchomości) (dalej: Nieruchomość) od obecnego właściciela Nieruchomości, tj. obecnego komandytariusza Zbywcy (dalej: Komandytariusz). W tym celu podpisze on umowę przedwstępną nabycia praw do nieruchomości.

W związku z faktem, iż przeniesienie prawa własności Nieruchomości jest planowane najprawdopodobniej na 2022 r., do tego momentu jest planowane zawarcie umowy cywilnej umożliwiającej korzystanie przez Spółkę z nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy (najmu lub innej umowy cywilnej) do czasu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży.

W ramach założeń przeprowadzanej transakcji Nabywca również zobowiąże się do korzystania z usług Zbywcy, tj. m.in. (i) usług doradczych organizacji procesu produkcji pod względem technologicznym oraz administracyjnym oraz (ii) usług zawijania cukierków, w zamian za określone wynagrodzenie przez ustalony wcześniej okres rozpoczynający się w momencie zawarcia umowy przyrzeczonej. Jednocześnie Nabywca zobowiąże się do dostarczania Zbywcy jako wyłącznemu niezależnemu sprzedawcy na rynek polski przez określony (kilku lub kilkunastoletni) okres cukierków reklamowych (chyba że Zbywca wyrazi pisemną zgodę na dostarczanie cukierków reklamowych również do innych sprzedawców działających na rynku polskim).

W uzupełnieniu do wniosku, które wpłynęło do Organu 30 lipca 2018 r. wskazano m.in., że na dzień dokonania planowanej transakcji sprzedaży, Składniki Majątkowe mające być przedmiotem transakcji nie będą wyodrębnione organizacyjnie w przedsiębiorstwie Zbywcy.

Na dzień dokonania opisanej we wniosku transakcji sprzedaży Składniki Majątkowe mające być przedmiotem transakcji nie będą wyodrębnione funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Zbywcy.

Zbywca, poza wypełnianiem standardowych obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości nie prowadzi odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych, która pozwoliłaby mu na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem planowanej transakcji.

Przedmiotem transakcji będą maszyny, urządzenia oraz inne rzeczy ruchome służące do produkcji i sprzedaży cukierków, które łącznie stanowią linię produkcyjną. Dodatkowo na nabywcę przejdzie know-how związane z produkcją wyrobów cukierniczych. Zainteresowany 1 pragnie zaznaczyć, iż posiadanie linii produkcyjnej nie jest wystarczające do ukonstytuowania się i skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niezbędnym jest m.in. posiadanie budynku, w którym posadowiona byłaby linia produkcyjna oraz działu sprzedaży i marketingu zajmującego się pozyskiwaniem klientów i generowaniem zysków.

Zbywca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego, również na moment nabycia Składników Majątkowych będących przedmiotem transakcji przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Składniki Majątkowe mające być przedmiotem transakcji były wykorzystywane przez Zbywcę w okresie ich posiadania na cele działalności opodatkowanej.

Nabywca zamierza wykorzystywać wszystkie nabyte Składniki Majątkowe (maszyny, urządzenia i inne rzeczy ruchome, które służą do produkcji i sprzedaży cukierków oraz know¬how związane z produkcją wyrobów cukierniczych) do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy nabycie przez Spółkę wskazanych w opisie Składników Majątkowych od Zbywcy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

Zdaniem Zainteresowanych, nabycie przez Spółkę wskazanych w opisie Składników Majątkowych od Zbywcy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli ich przedmiotem są:

 • rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ww. ustawy, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona od podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Przepis ten ustanawia zasadę, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne podejmowane w ramach obrotu nieprofesjonalnego, natomiast obrót zawodowy (profesjonalny) objęty został podatkiem od towarów i usług. Z jego treści wynika zasada rozgraniczenia obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, jak również zasada wzajemnego wykluczenia tych obowiązków. Powyższe oznacza, że nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych te czynności cywilnoprawne, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

W ocenie Zainteresowanych transakcja zbycia Składników Majątkowych będzie stanowić dostawę towarów na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, skoro przedmiotowa transakcja będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, nabycie Składników Majątkowych przez Spółkę nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Zainteresowanych tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (pyt. nr 3). W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja z 7 sierpnia 2018 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012.341.2018.4.MN.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym − 2%,
 2. innych praw majątkowych − 1%.

Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona (z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w lit. b) tego przepisu).

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Nabywca (Zainteresowany 1) planuje nabyć do Zbywcy (Zainteresowanego 2) prowadzącego działalność w zakresie produkcji wyrobów cukierniczych zespół Składników Majątkowych. Przedmiotem nabycia od Zbywcy będą maszyny, urządzenia i inne rzeczy ruchome, które służą do produkcji i sprzedaży cukierków oraz know-how związane z produkcją wyrobów cukierniczych.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych w podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży ww. Składników Majątkowych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 sierpnia 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.341.2018.4.MN, wydanej dla Zainteresowanych, wskazano, że: „(...) w rozpatrywanej sprawie przedmiotem planowanej dostawy będą Składniki Majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, której definicję zawiera art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Tym samym, planowana transakcja sprzedaży wskazanych Składników Majątkowych Zbywcy będzie stanowić dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy według właściwej stawki VAT.

A zatem, skoro omawiana transakcja nabycia Składników Majątkowych (maszyn, urządzeń i innych rzeczy ruchomych, które służą do produkcji i sprzedaży cukierków oraz know-how związanych z produkcją wyrobów cukierniczych) będzie podlegać faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (co wynika wprost z ww. interpretacji wydanej w zakresie podatku od towarów i usług), to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem nabycie przez Spółkę ww. Składników Majątkowych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.