Składnik majątkowy | Interpretacje podatkowe

Składnik majątkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składnik majątkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania zespołu składników majątkowych za przedsiębiorstwo oraz powstania obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia w formie aportu składników przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej
Fragment:
Powyższej konkluzji nie zmienia fakt, że przedmiotem aportu dokonanego przez Spółkę nie będą Pozostałe składniki majątkowe. Pozostałe składniki majątkowe pomimo, że wchodzą w skład majątku Spółki nie mają kluczowego znaczenia dla prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości. W ocenie Spółki nieobjęcie aportem Przedsiębiorstwa Pozostałych składników majątkowych pozostaje bez wpływu na zakres prowadzonej z wykorzystaniem Przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że jedynie w przypadku pominięcia istotnych składników wykorzystywanych w dotychczasowej działalności gospodarczej (np. Nieruchomości I czy Umowy Leasingu) można byłoby powziąć wątpliwość, czy składniki będące przedmiotem planowanego aportu w dalszym ciągu stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC. Tymczasem, Pozostałe składniki majątkowe, które nie zostaną wniesione w związku z aportem Przedsiębiorstwa do Spółki kapitałowej, nie są kluczowe dla funkcjonowania Przedsiębiorstwa Spółki, rozumianego jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej. Brak tych składników majątkowych nie wpłynie zatem w żaden sposób na zdolność Spółki kapitałowej do kontynuowania działalności gospodarczej Spółki w oparciu o Przedsiębiorstwo.
2016
16
gru

Istota:
Opodatkowanie transakcji sprzedaży składników majątkowych.
Fragment:
Skoro przedmiot planowanego zbycia nie wykazuje odrębności organizacyjnej, finansowej ani nie stanowi zespołu składników majątkowych wraz ze zobowiązaniami, który mogłyby funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone cele gospodarcze to nie będzie mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W konsekwencji, skoro przedmiot planowanej transakcji nie będzie stanowił ani przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa to jego zbycie nie będzie podlegało wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, transakcja ta będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegającą opodatkowaniu według właściwej stawki podatku. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że zbywane składniki majątkowe nie stanowią przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, dlatego też sprzedaż ww. składników majątkowych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest również to czy planowana transakcja sprzedaży składników majątkowych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23% VAT.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania nabytych przez Spółkę składników majątkowych
Fragment:
(...) składników majątkowych prawidłowych wskaźników (przychodów, kosztów, aktywów, pasywów); na płaszczyźnie funkcjonalnej nie mógł zostać uznany za potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Przedmiotowy zespół składników majątkowych i niematerialnych, nie był również wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań przez Spółkę (jako kontynuatora badań prowadzonych pierwotnie przez X.), a prowadzenie działalności z wykorzystaniem składników objętych transferem wymagało udziału pozostałych struktur przedsiębiorstwa (czego przejawem była chociażby konieczność zatrudnienia pracowników przez Spółkę). Zespół składników majątkowych nie obejmował również wszystkich zobowiązań, które funkcjonalnie powiązane byłyby z zakresem działalności realizowanej przy wykorzystaniu przejętych składników majątku, co definitywnie wyklucza identyfikację przedsiębiorstwa, jak również jego zorganizowanej części. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, z perspektywy podatku VAT transakcja będąca przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a X. powinna zostać uznana za zbycie indywidualnych składników majątkowych objętych zakresem opodatkowania podatkiem VAT.
2016
2
gru

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie powstania przychodu w związku z planowanym aportem zespołu składników majątkowych.
Fragment:
Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). ” W zakresie organizacyjnego wyodrębnienia zespołu składników majątkowych organy podatkowe prezentują stanowisko, że kluczowe dla istnienia takiego wyodrębnienia są postanowienia wewnętrznych regulacji obowiązujących u danego podatnika. Jak przykładowo stwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2011 r. (sygn. IPTPP2/443-30/11-3/BM ), o wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według kryterium, tj. ustalenia, jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, podkreślane jest przez organy podatkowe, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności i zobowiązania do ZCP.
2016
28
lis

Istota:
Brak opodatkowania zbycia składników majątkowych.
Fragment:
Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa, prowadzi do stwierdzenia, że o ile na dzień zbycia składników majątkowych nie zostaną zmienione okoliczności wskazane we wniosku, to czynność ta będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga czy zespół składników mających być przedmiotem zbycia stanowi przedsiębiorstwo czy zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż regulacja art. 6 ustawy wyłącza zastosowanie przepisów ustawy zarówno w przypadku zbycia przedsiębiorstwa jak i jego zorganizowanej części. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu na skutek otrzymania składników majątku spółki osobowej.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wniosek o braku momentu podatkowego w powyższej sytuacji można wyprowadzić z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b) ustawy o PIT, który stanowi, iż do przychodów nie zalicza się: „ przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: a) (...) b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej ”. Powyższy przepis należy rozumieć w ten sposób, iż otrzymanie w związku z likwidacją, składników majątku spółki niebędącej osobą prawna, co do zasady nie powoduje u wspólnika otrzymującego takie składniki, powstania przychodu. Przychód taki może dopiero powstać, w przypadku ewentualnego zbycia składników majątku, otrzymanych w związku z likwidacją.
2016
2
sie

Istota:
Ustalając dochód z tytułu objęcia udziałów w Spółce A. Wnioskodawca rozpozna: przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów, oraz koszty uzyskania przychodów w wartości początkowej Składników Majątkowych, pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Dla celów wniesienia Składników Majątkowych do Spółki A., Spółka będzie dysponować aktualną wyceną ich wartości rynkowej, dokonaną przez uprawnionego rzeczoznawcę. Wartość rynkowa Składników Majątkowych będzie równa wartości nominalnej obejmowanych przez Spółkę udziałów w Spółce A.. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: W jaki sposób obliczyć dochód Spółki z tytułu objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci Składników Majątkowych... Zdaniem Wnioskodawcy, dochód Spółki z tytułu objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci Składników Majątkowych stanowi różnicę pomiędzy: przychodem w postaci nominalnej wartości udziałów objętych w Spółce A. a kosztem uzyskania przychodów w postaci wartości początkowej Składników Majątkowych ustalonej w Spółce, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (z wyjątkami niemającymi znaczenia dla niniejszej sprawy).
2016
10
cze

Istota:
Należy zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że wydanie Akcjonariuszowi nowo wyemitowanych akcji Spółki o wartości równej wynagrodzeniu wskazanemu na fakturze VAT wystawianej przez Akcjonariusza będzie równoznaczne z uregulowaniem należności. Spółka wydając Zbywcy akcje w uzgodnionym między stronami terminie nie będzie zobowiązana do dokonania korekty odliczonej kwoty podatku, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT. Zapłata w formie wydania akcji Spółki w zamian za podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT aport składników majątkowych stanowi formę uregulowania należności, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT.
Fragment:
IPPP1/443-1427/11-2/MP , gdzie na tle analogicznego stanu faktycznego potwierdzone zostało, że „ aby mówić o transferze przedsiębiorstwa, przenoszone składniki majątkowe muszą umożliwiać prowadzenie samodzielnej działalności wyłącznie w oparciu o te składniki. <...> Ponadto, nie jest możliwe zidentyfikowanie zorganizowanego zbioru składników materialnych i niematerialnych służących prowadzonej działalności, gdy jedynym składnikiem majątkowym branym pod uwagę dla celów tej identyfikacji jest Nieruchomość i wybrane przechodzące na Wnioskodawcę <...> prawa i obowiązki ”. interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 24 lutego 2010 r. o sygn. IPPP3/443-1233/09-2/KC , zgodnie z którą na tle analogicznego stanu faktycznego „ przedmiotem zbycia nie będzie przedsiębiorstwo, ponieważ przedmiotem transakcji nie będą składniki bezwzględnie niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa Spółki (m.in. w postaci umowy o zarządzanie, umowy z dostawcami mediów i innych umów niezbędnych do prowadzenia działalności). Dopiero bowiem funkcjonalnie połączony zespół tych wszystkich elementów pozwala na samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa. <...> Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako ZCP, musi się on odznaczać pełną odrębnością, która stanowi o możliwości samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
2016
19
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych czynności wydzielenia części zespołu składników majątkowych i przeniesienia ich do spółki przejmującej.
Fragment:
Przypisany do każdego z Pionów zespół składników majątkowych pozwala zatem na prowadzenie w oparciu o te składniki samodzielnej działalności gospodarczej. Powyższe oznacza, iż Pion Rekrutacyjny i Agencji Pracy Tymczasowej oraz Pion Centre of Excellence tworzą nie przypadkowe, lecz odpowiednio dobrane (alokowane do tych Pionów) składniki majątku oraz personel. Punktem odniesienia w powyższym doborze była rola, jaką poszczególne składniki i osoby odgrywają przy wykonywaniu powierzonych im funkcji. W konsekwencji, zarówno wchodzące w skład Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej, jak i wchodzące w skład Pionu Centre of Excellence, składniki majątkowe i personel, pozostają we wzajemnych relacjach z racji funkcji pełnionych przez każdy z Pionów oraz tworzą (każdy z, osobna) wyodrębnioną całość. Tym samym, każdy ze wskazanych powyżej zespołów składników majątkowych i osobowych przypisanych zarówno do Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej jak i do Pionu Centre of Excellence pozwala na samodzielną i efektywną realizację zadań powierzonych każdemu z ww. Pionów. Wobec powyższego - w opinii Wnioskodawcy - w odniesieniu do Pionu Centre of Excellence, przesłankę istnienia zespołu składników materialnych, niematerialnych i osobowych (obejmującego również zobowiązania) - należy uznać za spełnioną.
2016
15
maj

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Spółkę Przekształconą na rzecz Wnioskodawcy z zysków Spółki Przekształconej (a zatem wcześniej opodatkowanych podatkiem dochodowym) będą wolne od podatku PIT? (pyt. 2)3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z sukcesją uniwersalną na gruncie prawa podatkowego, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Przekształconą składników majątkowych nabytych przez Spółkę, Wnioskodawca będzie odpowiednio zobowiązany / uprawniony do rozpoznania, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej:a. przychodów podatkowych na gruncie PIT z tytułu odpłatnego zbycia tych składników majątkowych?b. kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych w wysokości wartości przyjętych dla celów podatkowych i wynikających z ksiąg podatkowych Spółki, (w tym w szczególności wydatków poniesionych przez Spółkę na ich nabycie lub wytworzenie lub wartość nominalną udziałów objętych w zamian za wniesiony przez Spółkę wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo), niezaliczonych wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę lub przez Spółkę Przekształconą (tj. wspólników Spółki Przekształconej)? (pyt. 3)4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z sukcesją uniwersalną na gruncie prawa podatkowego, w przypadku spłaty na rzecz Spółki Przekształconej wierzytelności, które powstały przed przekształceniem Spółki (w tym wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółkę przed przekształceniem pożyczek), Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozpoznania, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej przychodów oraz kosztów, gdyż spłata wierzytelności będzie neutralna podatkowo (z wyjątkiem otrzymanych odsetek od tych wierzytelności)? (pyt. 4)
Fragment:
W związku ze wskazanymi powyżej zasadami sukcesji uniwersalnej na gruncie prawa podatkowego, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Przekształconą składników majątkowych nabytych przez Spółkę, Wnioskodawca będzie obowiązany do rozpoznania zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej: przychodów podatkowych na gruncie PIT z tytułu odpłatnego zbycia tych składników majątkowych; kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych w wysokości wartości przyjętych dla celów podatkowych i wynikających z ksiąg podatkowych Spółki, (w tym w szczególności wydatków poniesionych przez Spółkę na ich nabycie lub wytworzenie lub wartość nominalną udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny) niezliczonych wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę lub Spółkę Przekształconą (tj. wspólników Spółki Przekształconej). Ad. 4 W związku z sukcesją uniwersalną na gruncie prawa podatkowego, w przypadku spłaty na rzecz Spółki Przekształconej wierzytelności, które powstały przed przekształceniem Spółki (w tym wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółkę przed przekształceniem pożyczek), Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozpoznania, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej przychodów oraz kosztów, gdyż spłata wierzytelności będzie neutralna podatkowo (z wyjątkiem otrzymanych odsetek od tych wierzytelności).
2016
15
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.