Składnik majątkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składnik majątkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
wrz

Istota:

Opodatkowanie dostawy składników majątku oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu ich nabycia.

Fragment:

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m. in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1, z późn. zm.), w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach, gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu. Z powyższego przepisu wynika, że wprowadza on, tak samo jak ma to miejsce w ustawie o podatku od towarów i usług, możliwość wyłączenia z zakresu opodatkowania przekazania całości lub części majątku przedsiębiorstwa.

2018
13
sie

Istota:

Czy nabycie przez Spółkę wskazanych w opisie Składników Majątkowych od Zbywcy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Zbywca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego, również na moment nabycia Składników Majątkowych będących przedmiotem transakcji przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Składniki Majątkowe mające być przedmiotem transakcji były wykorzystywane przez Zbywcę w okresie ich posiadania na cele działalności opodatkowanej. Nabywca zamierza wykorzystywać wszystkie nabyte Składniki Majątkowe (maszyny, urządzenia i inne rzeczy ruchome, które służą do produkcji i sprzedaży cukierków oraz know¬how związane z produkcją wyrobów cukierniczych) do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy nabycie przez Spółkę wskazanych w opisie Składników Majątkowych od Zbywcy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3). Zdaniem Zainteresowanych, nabycie przez Spółkę wskazanych w opisie Składników Majątkowych od Zbywcy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W myśl art. 1 ust. 1 pkt (...)

2018
15
cze

Istota:

Stwierdzenie czy sprzedaż przez Wnioskodawcę składników majątkowych w ramach planowanej transakcji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

W związku z powyższym przedmiot sprzedaży (składniki majątkowe Wnioskodawcy), w świetle przedstawionych okoliczności nie może zostać uznany ani za przedsiębiorstwo w rozmienieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego ani za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W konsekwencji, skoro przedmiot sprzedaży – zbywane składniki majątkowe – nie będzie stanowił ani przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jego sprzedaż nie będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, transakcja sprzedaży wskazanych we wniosku składników majątkowych będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów tj. czynność objętą przedmiotowym zakresem opodatkowania określoną w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że do zbywanego zespołu składników majątkowych nie znajdzie zastosowanie art. 6 ustawy o VAT, tym samym sprzedaż składników majątku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT jest prawidłowe. Ponadto tutejszy organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

2018
14
cze

Istota:

Jeśli transakcja sprzedaży składników majątkowych nie stanowiła zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w konsekwencji podlegała opodatkowaniu VAT, to czy na podstawie art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC Wnioskodawca nie był zobowiązany do płatności podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Na potrzeby niniejszego wniosku, powyższe składniki majątkowe (wraz z nieruchomościami) będą dalej łącznie zwane „ Zbywanymi Składnikami Majątkowymi ”. Ponadto, na podstawie odrębnych umów Wnioskodawca nabył również następujące składniki majątkowe: paliwo w zbiornikach stacji paliw N. i stacji paliw M., towar znajdujący się na półkach i w magazynach stacji paliw N. i stacji paliw M. Wnioskodawca podkreśla, że ze względu na okoliczność, że większość nabytego wyposażenia stacji paliw nie spełniało standardów przyjętych poprzez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, Wnioskodawca zmuszony był do ich wymiany, nie zostały one wykorzystane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę. Transakcje sprzedaży Zbywanych Składników Majątkowych zostały opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%, który został doliczony do umówionej ceny sprzedaży. Od transakcji sprzedaży Zbywanych Składników Majątkowych nie został pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca planuje prowadzenie opodatkowanej działalności gospodarczej formie stacji paliw z wykorzystaniem części Zbywanych Składników Majątkowych. W celu prowadzenia (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie uznania czynności przeniesienia składników majątkowych Działalności Holdingowej za pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Fragment:

Tym samym, zarówno (i) zespół składników majątkowych, który na skutek Podziału pozostanie w majątku Spółki (Działalność Operacyjna), jaki i (ii) zespół składników majątkowych, który przeniesiony zostanie na Spółkę B (Działalność Holdingowa) stanowić będą (odrębnie) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Mając na uwadze treść normy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że przepisów ustawy nie stosuje się do wszelkich czynności (zatem także do transferu majątku spółki dzielonej do innej spółki w ramach transakcji podziału przez wydzielenie), w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jak właściciel. Tym samym, o ile majątek wydzielany w ramach podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to jego przeniesienie (wydzielenie) do innej spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu Spółki z tytułu odpłatnego zbycia Nieamortyzowalnych Składników Majątkowych wchodzących w skład nabytej w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Fragment:

W skład wnoszonej do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzić mogą zarówno składniki majątkowe stanowiące środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej w rozumieniu art. 16c pkt 1 ustawy o CIT, tj. grunty lub prawa użytkowania wieczystego gruntów (dalej: „ Nieamortyzowalne Składniki Majątkowe ”), jak również środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji podatkowej, w rozumieniu art. 16a oraz 16b ustawy o CIT (dalej: „ Amortyzowalne Składniki Majątkowe ”). Wnoszone do Spółki Nieamortyzowalne i Amortyzowalne Składniki Majątkowe mogą zostać przez Zbywcę uprzednio nabyte np. w drodze kupna lub w formie wkładu niepieniężnego nieobejmującego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W przypadku ich nabycia przez Zbywcę w formie wkładu niepieniężnego nieobejmującego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części możliwe jest przy tym, że część wartości tych Nieamortyzowalnych i Amortyzowałnych Składników Majątkowych była odniesiona na kapitał zapasowy Zbywcy. Niewykluczone jest, że Spółka dokona w przyszłości odpłatnego zbycia jednego lub więcej z Amortyzowalnych Składników Majątkowych i/lub Nieamortyzowalnych Składników Majątkowych (w formie nieobejmującej przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT).

2018
16
kwi

Istota:

Planowana transakcja wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci Zespołu Składników stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. i zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Tym samym, nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Fragment:

U. z 2013 r., poz. 1410); umowa lub umowy licencyjne na korzystanie ze Znaku; pracownik lub współpracownik albo zespół pracowników lub współpracowników wykonujących zadania ściśle związane z funkcjonowaniem Zespołu Składników; składniki majątkowe służące realizacji zadań gospodarczych, mogą to być środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również składniki majątku ruchomego, w szczególności takie aktywa jak: Znak, umowa lub umowy licencyjne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i osprzętem komputerowym w postaci np. drukarki oraz meble biurowe; należności i zobowiązania pozostające w związku z prowadzoną przez Zespół Składników działalnością gospodarczą; środki pieniężne na wydzielonym koncie lub kontach bankowych. W ramach Zespołu Składników prowadzona będzie ewidencja rachunkowa, która umożliwi przypisanie do Zespołu Składników przypadające na Zespół Składników przychody (m.in. z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze Znaku) oraz koszty bieżącej działalności operacyjnej (np. wynagrodzenie pracownika lub współpracownika, koszty usług doradczych, obsługi prawnej, materiałów biurowych, wykorzystania sprzętu biurowego itp.), co znajdzie odzwierciedlenie na subkontach księgowych prowadzonych dla Zespołu Składników. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem aportu będą wszystkie składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa, z transakcji nie wyłącza żadnych składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie konsekwencji podatkowych zbycia składników majątkowych.

Fragment:

Przedmiotu transakcji zbycia nie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zainteresowanego, gdyż składniki majątkowe nie spełnią ustawowych przesłanek zawartych w definicji tego pojęcia, tj. nie będą stanowić masy majątkowej wydzielonej finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie, która umożliwiłaby funkcjonowanie jako oddzielne przedsiębiorstwo. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca, składniki majątkowe na moment ich zbycia nie będą mogły funkcjonować samodzielnie, gdyż nie będą stanowić potencjalnie niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze. W ocenie Zainteresowanego, sprzedawane składniki majątkowe m.in. bez prawa do korzystania z nieruchomości oraz bez pracowników (Kupujący nie przejmie również pracowników Wnioskodawcy zgodnie z art. 23 1 Kodeksu pracy), nie są zdolne do realizacji zadań gospodarczych. Ponadto wśród zbywanych składników majątkowych nie znajdą się należności i zobowiązania, związane z działalnością przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W konsekwencji należy stwierdzić, że opisane we wniosku Składniki majątkowe będące przedmiotem planowanej sprzedaży nie będą stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a tym samym czynność polegająca na sprzedaży ww. Składników majątkowych nie będzie wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

2018
22
mar

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego

Fragment:

Wydatki, o których mowa, stanowią koszty uzyskania przychodów, jako wydatki poniesione przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i pozostające w związku przyczynowym z powstaniem po stronie Spółki przychodu ze zbycia składników majątkowych opisanych we wniosku. Zdaniem Zainteresowanych, niezależnie od tego, czy Organ uzna że składniki majątkowe będące przedmiotem transakcji stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, to Spółka w całości może uznać za koszty uzyskania przychodów podatkową wartość netto zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Zainteresowanych. Jednocześnie zauważyć należy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie uległo brzmienie art. 7 ust. 1, 2 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm.). Zgodnie z obowiązującym brzmieniem tych przepisów, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

2018
15
lut

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego.

Fragment:

Wydatki, o których mowa, stanowią koszty uzyskania przychodów, jako wydatki poniesione przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i pozostające w związku przyczynowym z powstaniem po stronie Spółki z przychodem ze zbycia składników majątkowych opisanych we wniosku. Zdaniem Zainteresowanych, niezależnie od tego, czy Organ uzna że składniki majątkowe będące przedmiotem transakcji stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, to Spółka w całości może uznać za koszty uzyskania przychodów podatkową wartość netto zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Zainteresowanych. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Końcowo zauważyć należy, że zgodnie z zadanym pytaniem wyznaczającym zakres rozpatrzenia wniosku przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie kwestia możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego.