Składnik majątkowy | Interpretacje podatkowe

Składnik majątkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składnik majątkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu na skutek otrzymania składników majątku spółki osobowej.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wniosek o braku momentu podatkowego w powyższej sytuacji można wyprowadzić z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b) ustawy o PIT, który stanowi, iż do przychodów nie zalicza się: „ przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: a) (...) b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej ”. Powyższy przepis należy rozumieć w ten sposób, iż otrzymanie w związku z likwidacją, składników majątku spółki niebędącej osobą prawna, co do zasady nie powoduje u wspólnika otrzymującego takie składniki, powstania przychodu. Przychód taki może dopiero powstać, w przypadku ewentualnego zbycia składników majątku, otrzymanych w związku z likwidacją.
2016
2
sie

Istota:
Ustalając dochód z tytułu objęcia udziałów w Spółce A. Wnioskodawca rozpozna: przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów, oraz koszty uzyskania przychodów w wartości początkowej Składników Majątkowych, pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Dla celów wniesienia Składników Majątkowych do Spółki A., Spółka będzie dysponować aktualną wyceną ich wartości rynkowej, dokonaną przez uprawnionego rzeczoznawcę. Wartość rynkowa Składników Majątkowych będzie równa wartości nominalnej obejmowanych przez Spółkę udziałów w Spółce A.. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: W jaki sposób obliczyć dochód Spółki z tytułu objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci Składników Majątkowych... Zdaniem Wnioskodawcy, dochód Spółki z tytułu objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci Składników Majątkowych stanowi różnicę pomiędzy: przychodem w postaci nominalnej wartości udziałów objętych w Spółce A. a kosztem uzyskania przychodów w postaci wartości początkowej Składników Majątkowych ustalonej w Spółce, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (z wyjątkami niemającymi znaczenia dla niniejszej sprawy).
2016
10
cze

Istota:
Należy zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że wydanie Akcjonariuszowi nowo wyemitowanych akcji Spółki o wartości równej wynagrodzeniu wskazanemu na fakturze VAT wystawianej przez Akcjonariusza będzie równoznaczne z uregulowaniem należności. Spółka wydając Zbywcy akcje w uzgodnionym między stronami terminie nie będzie zobowiązana do dokonania korekty odliczonej kwoty podatku, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT. Zapłata w formie wydania akcji Spółki w zamian za podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT aport składników majątkowych stanowi formę uregulowania należności, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT.
Fragment:
IPPP1/443-1427/11-2/MP , gdzie na tle analogicznego stanu faktycznego potwierdzone zostało, że „ aby mówić o transferze przedsiębiorstwa, przenoszone składniki majątkowe muszą umożliwiać prowadzenie samodzielnej działalności wyłącznie w oparciu o te składniki. <...> Ponadto, nie jest możliwe zidentyfikowanie zorganizowanego zbioru składników materialnych i niematerialnych służących prowadzonej działalności, gdy jedynym składnikiem majątkowym branym pod uwagę dla celów tej identyfikacji jest Nieruchomość i wybrane przechodzące na Wnioskodawcę <...> prawa i obowiązki ”. interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 24 lutego 2010 r. o sygn. IPPP3/443-1233/09-2/KC , zgodnie z którą na tle analogicznego stanu faktycznego „ przedmiotem zbycia nie będzie przedsiębiorstwo, ponieważ przedmiotem transakcji nie będą składniki bezwzględnie niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa Spółki (m.in. w postaci umowy o zarządzanie, umowy z dostawcami mediów i innych umów niezbędnych do prowadzenia działalności). Dopiero bowiem funkcjonalnie połączony zespół tych wszystkich elementów pozwala na samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa. <...> Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako ZCP, musi się on odznaczać pełną odrębnością, która stanowi o możliwości samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
2016
19
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych czynności wydzielenia części zespołu składników majątkowych i przeniesienia ich do spółki przejmującej.
Fragment:
Przypisany do każdego z Pionów zespół składników majątkowych pozwala zatem na prowadzenie w oparciu o te składniki samodzielnej działalności gospodarczej. Powyższe oznacza, iż Pion Rekrutacyjny i Agencji Pracy Tymczasowej oraz Pion Centre of Excellence tworzą nie przypadkowe, lecz odpowiednio dobrane (alokowane do tych Pionów) składniki majątku oraz personel. Punktem odniesienia w powyższym doborze była rola, jaką poszczególne składniki i osoby odgrywają przy wykonywaniu powierzonych im funkcji. W konsekwencji, zarówno wchodzące w skład Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej, jak i wchodzące w skład Pionu Centre of Excellence, składniki majątkowe i personel, pozostają we wzajemnych relacjach z racji funkcji pełnionych przez każdy z Pionów oraz tworzą (każdy z, osobna) wyodrębnioną całość. Tym samym, każdy ze wskazanych powyżej zespołów składników majątkowych i osobowych przypisanych zarówno do Pionu Rekrutacyjnego i Agencji Pracy Tymczasowej jak i do Pionu Centre of Excellence pozwala na samodzielną i efektywną realizację zadań powierzonych każdemu z ww. Pionów. Wobec powyższego - w opinii Wnioskodawcy - w odniesieniu do Pionu Centre of Excellence, przesłankę istnienia zespołu składników materialnych, niematerialnych i osobowych (obejmującego również zobowiązania) - należy uznać za spełnioną.
2016
15
maj

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Spółkę Przekształconą na rzecz Wnioskodawcy z zysków Spółki Przekształconej (a zatem wcześniej opodatkowanych podatkiem dochodowym) będą wolne od podatku PIT? (pyt. 2)3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z sukcesją uniwersalną na gruncie prawa podatkowego, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Przekształconą składników majątkowych nabytych przez Spółkę, Wnioskodawca będzie odpowiednio zobowiązany / uprawniony do rozpoznania, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej:a. przychodów podatkowych na gruncie PIT z tytułu odpłatnego zbycia tych składników majątkowych?b. kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych w wysokości wartości przyjętych dla celów podatkowych i wynikających z ksiąg podatkowych Spółki, (w tym w szczególności wydatków poniesionych przez Spółkę na ich nabycie lub wytworzenie lub wartość nominalną udziałów objętych w zamian za wniesiony przez Spółkę wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo), niezaliczonych wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę lub przez Spółkę Przekształconą (tj. wspólników Spółki Przekształconej)? (pyt. 3)4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z sukcesją uniwersalną na gruncie prawa podatkowego, w przypadku spłaty na rzecz Spółki Przekształconej wierzytelności, które powstały przed przekształceniem Spółki (w tym wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółkę przed przekształceniem pożyczek), Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozpoznania, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej przychodów oraz kosztów, gdyż spłata wierzytelności będzie neutralna podatkowo (z wyjątkiem otrzymanych odsetek od tych wierzytelności)? (pyt. 4)
Fragment:
W związku ze wskazanymi powyżej zasadami sukcesji uniwersalnej na gruncie prawa podatkowego, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Przekształconą składników majątkowych nabytych przez Spółkę, Wnioskodawca będzie obowiązany do rozpoznania zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej: przychodów podatkowych na gruncie PIT z tytułu odpłatnego zbycia tych składników majątkowych; kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych w wysokości wartości przyjętych dla celów podatkowych i wynikających z ksiąg podatkowych Spółki, (w tym w szczególności wydatków poniesionych przez Spółkę na ich nabycie lub wytworzenie lub wartość nominalną udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny) niezliczonych wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę lub Spółkę Przekształconą (tj. wspólników Spółki Przekształconej). Ad. 4 W związku z sukcesją uniwersalną na gruncie prawa podatkowego, w przypadku spłaty na rzecz Spółki Przekształconej wierzytelności, które powstały przed przekształceniem Spółki (w tym wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółkę przed przekształceniem pożyczek), Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozpoznania, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej przychodów oraz kosztów, gdyż spłata wierzytelności będzie neutralna podatkowo (z wyjątkiem otrzymanych odsetek od tych wierzytelności).
2016
15
kwi

Istota:
Czy w razie wystąpienia ze Spółki po stronie Wnioskodawcy (na moment wystąpienia) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach wystąpienia ze Spółki Wnioskodawca otrzyma wyłącznie składniki majątkowe Spółki w naturze a jeśli przychód powstanie to w jakiej wysokości?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w razie wystąpienia ze Spółki po stronie Wnioskodawcy (na moment wystąpienia) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach wystąpienia ze Spółki Wnioskodawca otrzyma wyłącznie składniki majątkowe Spółki w naturze a jeśli przychód powstanie to w jakiej wysokości... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątkowych Spółki w naturze w spółce córce nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy (jako wspólnika Spółki) przychodu i w związku z nim obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a powołanego przepisu, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie, jak stanowi art. 5a pkt 26) ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.
2016
11
mar

Istota:
Czy w razie wystąpienia ze Spółki po stronie Wnioskodawcy (na moment wystąpienia) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach wystąpienia ze Spółki Wnioskodawca otrzyma wyłącznie składniki majątkowe Spółki w naturze a jeśli przychód powstanie to w jakiej wysokości?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w razie wystąpienia ze Spółki po stronie Wnioskodawcy (na moment wystąpienia) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach wystąpienia ze Spółki Wnioskodawca otrzyma wyłącznie składniki majątkowe Spółki w naturze a jeśli przychód powstanie to w jakiej wysokości... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątkowych Spółki w naturze w spółce córce nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy (jako wspólnika Spółki) przychodu i w związku z nim obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a powołanego przepisu, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie, jak stanowi art. 5a pkt 26) ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.
2016
11
mar

Istota:
Czy w razie wystąpienia ze Spółki po stronie Wnioskodawcy (na moment wystąpienia) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach wystąpienia ze Spółki Wnioskodawca otrzyma wyłącznie składniki majątkowe Spółki w naturze a jeśli przychód powstanie to w jakiej wysokości?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w razie wystąpienia ze Spółki po stronie Wnioskodawcy (na moment wystąpienia) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach wystąpienia ze Spółki Wnioskodawca otrzyma wyłącznie składniki majątkowe Spółki w naturze a jeśli przychód powstanie to w jakiej wysokości... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątkowych Spółki w naturze w spółce córce nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy (jako wspólnika Spółki) przychodu i w związku z nim obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a powołanego przepisu, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie, jak stanowi art. 5a pkt 26) ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.
2016
11
mar

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT darowizny przedsiębiorstwa
Fragment:
W szczególności wyłączenie z przedmiotu aportu wymienionych powyżej składników majątkowych pozostanie bez wpływu na możliwość kontynuowania dotychczasowej działalności Przedsiębiorstwa przez Spółkę cywilną. Brak wierzytelności oraz określonej kwoty środków pieniężnych w przekazywanym majątku nie wpłynie na funkcjonalne związki pomiędzy pozostałymi składnikami. Darowizna Przedsiębiorstwa będzie również stanowiła przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w rozumieniu art. 23 1 Kodeksu pracy. Możliwa jest sytuacja, w której to w związku z darowizną Przedsiębiorstwa, na podstawie odrębnej czynności prawnej na wspólników Spółki Cywilnej przejdzie ciężar spłaty zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem. Z uwagi na przedstawione okoliczności sprawy oraz cytowane przepisy należy stwierdzić, że zespół składników majątkowych i niemajątkowych, z wyłączeniem wierzytelności wobec wspólników Spółki cywilnej o zapłatę ceny za sprzedane na ich rzecz towary handlowe; wierzytelności pożyczkowej z tytułu pożyczki udzielonej przez Wnioskodawcę wspólnikom Spółki cywilnej; określonej kwoty środków pieniężnych, jak również praw wynikających z zawartych umów rachunków bankowych - który Wnioskodawca zamierza przekazać w formie darowizny Spółce cywilnej utworzonej przez jego synów - stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego.
2016
10
mar

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku odpłatnego zbycia Składników Majątkowych posiadanych przez Spółkę Osobową (po przekształceniu), dochodem Wnioskodawcy do opodatkowania będzie dochód (w części przypisanej do Wnioskodawcy zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) obliczony jako różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi w wysokości wynikającej z wydatków poniesionych przez Spółkę Kapitałową (przed przekształceniem) oraz sposobu ich nabycia przez Spółkę Kapitałową (przed przekształceniem), pomniejszonymi o tę ich część, która została w przeszłości zaliczona w jakikolwiek sposób do kosztów uzyskania przychodów w Spółce Kapitałowej lub w ramach Spółki Osobowej?
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę, wobec braku wyraźnych regulacji wyłączających stosowanie metody kontynuacji wyceny do składników majątkowych innych niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, dochód z odpłatnego zbycia składników majątkowych uzyskany przez wspólnika spółki osobowej w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową powinien być obliczany jako różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia tych składników a kosztami uzyskania przychodów określonymi przez spółkę przekształcaną, proporcjonalnie do prawa wspólnika do udziału w zysku spółki osobowej. Zdaniem Wnioskodawcy, zasada kontynuacji wyceny wydatków poniesionych na nabycie składników majątkowych powinna mieć zastosowanie zarówno do dochodów z odpłatnego zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jak i do odpłatnego zbycia innych składników majątkowych. W innym wypadku, istniałaby niedopuszczalna i niczym nieuzasadniona systemowa niespójność przepisów UPDOF prowadząca do faktycznego opodatkowania całej sumy przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych takich jak m.in. ogół praw i obowiązków w spółkach nieposiadających osobowości prawnej czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością bez jakiejkolwiek możliwości pomniejszenia tych przychodów o faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów.
2016
24
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.