Składnik majątkowy | Interpretacje podatkowe

Składnik majątkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składnik majątkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego.
Fragment:
Wydatki, o których mowa, stanowią koszty uzyskania przychodów, jako wydatki poniesione przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i pozostające w związku przyczynowym z powstaniem po stronie Spółki z przychodem ze zbycia składników majątkowych opisanych we wniosku. Zdaniem Zainteresowanych, niezależnie od tego, czy Organ uzna że składniki majątkowe będące przedmiotem transakcji stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o CIT lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, to Spółka w całości może uznać za koszty uzyskania przychodów podatkową wartość netto zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Zainteresowanych. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Końcowo zauważyć należy, że zgodnie z zadanym pytaniem wyznaczającym zakres rozpatrzenia wniosku przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie kwestia możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wartości zbywanych składników majątku trwałego i obrotowego.
2018
15
lut

Istota:
Skutków podatkowych sprzedaży składników majątkowych
Fragment:
Sprzedawane Składniki Majątkowe stanowią jedynie część składników majątkowych posiadanych przez Sprzedającego. Po sprzedaży ww. Składników Majątkowych Sprzedający będzie kontynuował w większości dotychczasową działalność gospodarczą w oparciu o pozostałe składniki majątkowe i pozostałych pracowników. W ramach transakcji Sprzedający nie przenosi na rzecz Kupującego żadnych zobowiązań związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą ani jakichkolwiek umów zawartych przez Sprzedającego ze swoimi kontrahentami. Przejście własności Składników Majątkowych nastąpiło 1 stycznia 2017 roku. Po przejściu własności Składników Majątkowych na Kupującego, Kupujący przejął grupę pracowników Sprzedającego w trybie artykułu 23 1 Kodeksu pracy, których zakres obowiązków ściśle związany był z przejmowaną działalnością, w tym produktami serwerowymi i ofertą produktów DCG. Przejście pracowników nastąpiło w dniu 1 lutego 2017 roku, czyli miesiąc po nabyciu przez Kupującego Składników Majątkowych. Przejęci pracownicy przez Kupującego do końca stycznia 2017 roku byli nadal zatrudnieni przez Sprzedającego i to Sprzedający wypłacił im należne wynagrodzenie za miesiąc styczeń.
2018
6
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych czynności wydzielenia zespołu składników majątkowych i przeniesienia ich do spółki przejmującej
Fragment:
(...) składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Produkcyjnego, Wnioskodawca nie będzie zobligowany do dokonania jakichkolwiek korekt w zakresie odliczenia podatku naliczonego VAT? Zdaniem Wnioskodawcy; Ad (1) Planowane Wydzielenie, w ramach którego dojdzie do: (i) wydzielenia ze Spółki Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Dystrybucyjnego i przeniesienia go do Spółki Przejmującej oraz (ii) pozostawienia w Spółce Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Produkcyjnego, nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT w ww. zakresie. Ad (2) W przypadku planowanego Wydzielenia, w ramach którego dojdzie do: (i) wydzielenia ze Spółki Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Dystrybucyjnego i przeniesienia go do Spółki Przejmującej oraz (ii) pozostawienia w Spółce Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Produkcyjnego, Wnioskodawca nie będzie zobligowany do dokonania jakichkolwiek korekt w zakresie odliczenia podatku naliczonego VAT.
2017
29
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji zbycia składników majątkowych Spółki.
Fragment:
Inne składniki majątkowe będące przedmiotem planowanego aportu Ponadto, Spółka użytkuje składniki majątkowe, w szczególności wyposażenie biura (sprzęt komputerowy, telefon), które są środkami trwałymi będącymi własnością podmiotu, z którym została zawarta stosowna umowa. Spółka planuje, że do dnia wniesienia aportu do Nabywcy nabędzie aktywa w postaci przedmiotów umożliwiających działalność opisaną powyżej, takie jak np. konstrukcje reklamowe, które mogą zostać posadowione na Nieruchomości. Przedmioty, o których mowa powyżej mogą zostać nabyte na własność przez Spółkę lub alternatywnie mogą być przez Spółkę wykorzystywane na podstawie umowy (np. leasingu). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 3): Czy wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół wszystkich możliwych do przeniesienia składników majątkowych Spółki (a więc z wyłączeniem tylko zobowiązań niezbywalnych z mocy prawa i środków finansowych niezbędnych w celu ich zaspokojenia) stanowi przedsiębiorstwo, a zatem wniesienie przez Spółkę aportu tego zespołu składników majątkowych do Nabywcy będzie stanowić (...)
2017
6
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Spółkę w formie wkładu niepieniężnego do Nabywcy zespołu składników majątkowych.
Fragment:
Z powyższego wynika, że wartość wkładu alokowanego na kapitał zakładowy, jak i zapasowy spółki otrzymującej aport nie stanowi dla niej przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT również wówczas gdy zespół otrzymanych składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zatem wniesienie aportu, nie będzie dla Otrzymującego źródłem powstania przychodu na gruncie podatku CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Spółkę w formie wkładu niepieniężnego do Nabywcy zespołu składników majątkowych (pytanie nr 3) – jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania numer 3. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisanym zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Spółkę w formie wkładu niepieniężnego do Nabywcy zespołu składników majątkowych
Fragment:
Z powyższego wynika, że wartość wkładu alokowanego na kapitał zakładowy, jak i zapasowy spółki otrzymujące aport nie stanowi dla niej przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT również wówczas gdy zespół otrzymanych składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zatem wniesienie aportu, nie będzie dla Otrzymującego źródłem powstania przychodu na gruncie podatku CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Spółkę w formie wkładu niepieniężnego do Nabywcy zespołu składników majątkowych (pytanie nr 3) – jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania numer 3. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisanym zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Spółkę w formie wkładu niepieniężnego do Nabywcy zespołu składników majątkowych
Fragment:
Z powyższego wynika, że wartość wkładu alokowanego na kapitał zakładowy, jak i zapasowy spółki otrzymujące aport nie stanowi dla niej przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT również wówczas gdy zespół otrzymanych składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zatem wniesienie aportu, nie będzie dla Otrzymującego źródłem powstania przychodu na gruncie podatku CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Spółkę w formie wkładu niepieniężnego do Nabywcy zespołu składników majątkowych (pytanie nr 3) – jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania numer 3. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisanym zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie problematyki związanej z: ustalaniem wartości składników majątkowych, o których mowa w art. 16g ust. 2 updop w przypadku umów leasingu wchodzących w skład nabywanego przedsiębiorstwa oraz ustalaniem wartości składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w art. 16g ust. 10 pkt 2 updop w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy
Fragment:
W myśl tego unormowania, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi – w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy. Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że pod użytym w treści art. 16g ust. 10 pkt 2 updop pojęciem „ składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi ” należy rozumieć takie składniki majątku przedsiębiorstwa, które w świetle przepisów art. 16a, art. 16b oraz art. 16c updop nie spełniają zawartych w tych przepisach definicji środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast nie można zgodzić się z konstrukcją myślową Wnioskodawcy, że w w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy, przy ustalaniu wartości składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w art. 16g ust. 10 pkt 2 updop, z wartości składników majątkowych nabytego przedsiębiorstwa należy wyłączyć wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu updop, a więc odpowiadającą im wartość należności leasingowych (aktywów finansowych) dotyczących umów leasingu rozpoznanych wyłącznie dla celów rachunkowych.
2017
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia aportem do spółki kapitałowej (oznaczonej we wniosku Spółka Kapitałowa 2) zespołu składników majątkowych, o których mowa we wniosku
Fragment:
Zespół tych składników majątkowych wraz z Pakietem Umów nie tylko stanowią przedsiębiorstwo w II SK, ale po ich przeniesieniu aportem do Spółki Kapitałowej 2, będą stanowiły przedsiębiorstwo w Spółce Kapitałowej 2 i kontynuację działalności gospodarczej prowadzonej obecnie przez II przez Spółkę Kapitałową 2. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, przenoszony przez II SK zespół składników majątkowych stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, a zatem także w rozumieniu art. 4a pkt 3 Ustawy CIT. Wnioskodawca wskazuje ostrożnościowo, że gdyby wskutek wyłączeń wskazany wskazanych składników majątkowych (ogółu praw i obowiązków oraz udziałów) organy podatkowe nie podzieliły zdania Wnioskodawcy, przenoszony w drodze aportu zespół składników majątkowych stanowiłby zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji wartość składników majątkowych byłaby i tak wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT w związku z art. 4a pkt 4 Ustawy CIT. W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 4 października 2017 r. Wnioskodawca ostatecznie sprecyzował stanowisko, w którym wskazał m.in., że zespół składników materialnych i niematerialnych, który będzie przedmiotem opisanej we wniosku transakcji aportu do Spółki Kapitałowej 2, spełnia kryteria przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego.
2017
31
paź

Istota:
W zakresie uznania planowanego zbycia składników masy sanacyjnej za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
Fragment:
Z wniosku wynika zatem, że intencją Wnioskodawcy jest objęcie planowaną transakcją wybranych składników majątkowych, nie zaś całego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tym samym, prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami biurowymi, magazynowymi, produkcyjnymi, laboratorium analitycznego, rafinerii chemicznej, urządzeń do mechanicznego przetwórstwa metali szlachetnych, środków transportu, sprzętu elektronicznego, dokumentacji technologicznej, wyposażenia biurowego oraz patentów i znaków towarowych a także zapasy magazynowe o zmiennym składzie ilościowym i wartości, są traktowane przez Wnioskodawcę jako pojedyncze składniki majątku, a nie przedsiębiorstwo zdolne do kontynuowania dotychczasowej działalności Wnioskodawcy. Ponieważ, w ocenie Organu, przedmiotem transakcji będzie tylko i wyłącznie określona liczba składników majątkowych, które na dzień dokonania transakcji nie będą tworzyć organizacyjnej i funkcjonalnej całości, za pomocą której potencjalny nabywca mógłby kontynuować działalność gospodarczą, zatem transakcji tej nie można traktować jako dostawy przedsiębiorstwa. Nie można również tych składników majątkowych Wnioskodawcy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, co w konsekwencji prowadzi do potwierdzenia stanowiska Wnioskodawcy, że planowana sprzedaż składników masy sanacyjnej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem art. 6 pkt 1 ustawy.
2017
31
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.