Składnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
2
cze

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania wniesienia do Spółki składników mienia obejmujących prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności ruchomości i innych składników mienia.

Fragment:

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest bycie we władaniu jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

2018
25
maj

Istota:

Zastosowanie wyłączenia z opodatkowania na mocy art. 6 pkt 1 umorzenia części udziałów w Spółce za wynagrodzeniem w postaci niepieniężnych składników majątku Spółki.

Fragment:

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Podsumowując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

2017
10
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy aportu składników materialnych i niematerialnych związanych z Budynkiem.

Fragment:

Oznacza to, że strony mogą wyłączyć z zakresu transakcji zbycia przedsiębiorstwa określone składniki majątkowe, ale mimo tego transakcja nadal będzie obejmowała przedsiębiorstwo, pod warunkiem że wyłączone składniki majątkowe nie spowodują, że przedsiębiorstwo utraci zdolność samodzielnego funkcjonowania. Jak wskazano w opisie sprawy, wyłączeniu z aportu mają podlegać następujące składniki majątkowe: ogół praw i obowiązków w SK; udziały w XK. Składniki te nie mają bezpośredniego związku z podstawową działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, tj. działalnością gospodarczą w zakresie budowy i najmu nieruchomości, a zatem ich wyłączenie nie spowoduje, że przenoszony zespół składników materialnych i niematerialnych straci cechy przedsiębiorstwa. W ocenie Wnioskodawcy, jak wskazano powyżej, zespół składników majątkowych Wnioskodawcy, objęty planowaną transakcją aportu, spełnia definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, mimo wskazanych powyżej wyłączeń. Niezależnie od powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wyrażonej także szczegółowo w części V wniosku o interpretację, na moment aportu, zespół składników majątkowych objęty aportem można byłoby uznać za wyodrębniony na następujących płaszczyznach: organizacyjnej, tj. będzie stanowił wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (...)

2014
26
lut

Istota:

Czy wniesienie aportem zespołu składników materialnych i niematerialnych opisanych w zdarzeniu przyszłym spowoduje u Spółki powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Po trzecie, opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników jest finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie Spółki, gdyż określone przepływy finansowe, należności i zobowiązania można, na podstawie prowadzonej przez Spółkę ewidencji, alokować do przedmiotowego zespołu składników materialnych i niematerialnych. Ewidencja Spółki umożliwia więc ustalenie wyniku finansowego oraz podatkowego osiąganego przez ten zespół. Po czwarte, składniki opisane w zdarzeniu przyszłym przeznaczone są do realizacji świadczenia kompleksowej usługi zarządzania parkingami, tj. określonego działania gospodarczego. Wreszcie po piąte, przedmiotowy zespół składników będzie w wyniku aportu stanowił niezależne przedsiębiorstwo realizujące działalność zarządzania parkingami w dotychczasowym zakresie działalności Spółki. Składniki majątkowe pozostające w Spółce Ponadto, Spółka chciałaby zwrócić uwagę, że wyłączenie niektórych składników majątkowych Spółki z przedmiotu aportu nie będzie w żadnym stopniu wpływać na zakres wykonywanej dotychczas działalności w zakresie zarządzania parkingami. Jeśli chodzi o środki pieniężne, to w Spółce pozostanie wyłącznie nadwyżka środków przeznaczona na działalność inwestycyjną niezwiązaną z działalnością przedsiębiorstwa Spółki.

2013
1
sty

Istota:

1. Czy w wyniku restrukturyzacji zbycie opisanych składników majątku związanych z Działalnością Handlową podlega opodatkowaniu VAT? – ILPP2/443-465/12-2/SJ
2. Czy Spółka zbywając niektóre należności do Nabywcy po cenie niższej niż wartość nominalna tych należności, ma prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych prze Nabywcę z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług podlegających opodatkowaniu VAT? – ILPP2/443-465/12-2/SJ

Fragment:

Ad. 2 W celu określenia konsekwencji podatkowych restrukturyzacji należy również zweryfikować, czy przedmiotem transakcji (tj. składniki majątkowe związane z Działalnością Handlową Zbywcy) może zostać uznany za ZCP rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Zgodnie z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”. W konsekwencji, aby można było określić zespół składników jako ZCP w rozumieniu wskazanego przepisu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: w istniejącym przedsiębiorstwie musi występować zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, zespół ten musi być wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym, zespół składników musi być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych w przedsiębiorstwie, przenoszony zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W świetle (...)

2012
26
maj

Istota:

Czy zespół składników materialnych i niematerialnych opisanych we wniosku stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT? Czy wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wniesienie w drodze aportu Oddziału stanowi przychód dla Spółki?

Fragment:

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Reasumując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

2011
16
gru

Istota:

Z zastrzeżeniem, że do rozważanych składników majątkowych nie będzie mieć zastosowania art. 16b ust.2 Ustawy o PDOP, czy Wnioskodawca postąpi zgodnie z przepisami Ustawy o PDOP, jeśli, traktując te składniki jako składniki majątkowe przeznaczone do zbycia w okresie krótszym niż jeden rok, nie będzie ich traktować dla celów podatku dochodowego jako środki trwałe ani wartości niematerialne i prawne, i w rezultacie nie wprowadzi rozważanych składników majątkowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy o PDOP, i nie będzie ich amortyzował dla celów podatku dochodowego i rozpoznawał z tego tytułu kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

Spółka podkreśla, że o kwalifikacji danego składnika majątkowego jako środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej decyduje jego przeznaczenie. Jeśli podatnik nabył dany składnik majątkowy celem jego zbycia, to składnik ten nie powinien być traktowany przez podatnika jako środek trwały lub wartość niematerialna i prawna. Zasada ta ma zastosowanie również do składników majątkowych niepodlegających amortyzacji, tak jak na przykład grunty, które, jeśli są nabyte z zamiarem zbycia, nie powinny być traktowane jako środki trwałe (zob. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16-10-2010, sygn. IPPB5/423-427/09-4/JC ). Art. 16b ust.2 ustawy o PDOP przewiduje jednakże, że niektóre składniki majątkowe podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne bez względu na przewidywany okres ich używania. W związku z powyższym, kwalifikacja danego składnika majątkowego jako środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej zależeć będzie między innymi od tego, jakie będą zamierzenia Wnioskodawcy co do okresu używania tego składnika majątkowego i przeznaczenia tego składnika pod warunkiem, że do danego składnika majątkowego nie będzie mieć zastosowania art. 16b ust. 2 ustawy o PDOP.

2011
11
gru

Istota:

Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Fragment:

Na podstawie powyższej definicji w doktrynie prawa podatkowego wskazuje się przesłanki, których łączne wystąpienie jest uznawane za konieczne i wystarczające do uznania danych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie VAT: istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania; zespół składników jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych i mogłyby one stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze (tzw. wyodrębnienie funkcjonalne). Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiot transakcji w postaci Działu Marketingu na dzień aportu będzie spełniał wszystkie wyżej wymienione kryteria do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Ad. 1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania. Zorganizowana cześć przedsiębiorstwa, musi stanowić pewien zespól składników majątkowych obejmujący zarówno składniki materialnej i niematerialne. Jak wskazuje się w literaturze oznacza to, żeby uznać dany zespół składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi się on składać co najmniej z jednego składnika materialnego i co najmniej jednego składnika niematerialnego (por.

2011
19
lis

Istota:

Możliwość uznania zespołu składników materialnych, który na skutek planowanej transakcji (podziału przez wydzielenie) zostanie wydzielony ze Spółki do nowo zawiązanej spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Fragment:

Z powyższej definicji wynika, że status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze. Pierwszym (ale niewystarczającym) warunkiem jest, by „ zorganizowana część przedsiębiorstwa ” stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Konieczne jest więc wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych. Nie jest bowiem możliwe istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez jakichkolwiek ww. składników. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej oraz funkcyjnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie to powinno nastąpić na podstawie statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itd.

2011
1
sie

Istota:

CIT - w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładów niepieniężnych przez Wnioskodawcę do innej spółki kapitałowej (w ramach dwóch transakcji, wg oceny Spółki obejmujących łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa)

Fragment:

A zatem, aby uznać, że składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania (jeśli istnieją), stanowią ZCP, powinny one spełniać łącznie następujące warunki: stanowić zespół składników majątkowych obejmujących zarówno składniki o charakterze materialnym, jak i niematerialnym, w tym zobowiązania (jeśli istnieją), być organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym w istniejącym przedsiębiorstwie, być przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębniony funkcjonalnie), mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (pismo z dnia 14 września 2005 r., sygn. ZD/406-137/CIT/05) warunkiem, by ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań, jeśli takowe istnieją), jest wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych.W rozpatrywanym przypadku powyższy warunek jest niewątpliwie spełniony. Przedmiotem transakcji są zarówno (i) składniki niematerialne, tj. prawo wieczystego użytkowania gruntów, prawo do znaku towarowego, nazwa komercyjna inwestycji oraz prawa autorskie do projektów architektonicznych jak i (ii) składniki materialne, tj. naniesienia na gruncie.Natomiast, z uwagi na fakt, iż wszelkie umowy z podwykonawcami inwestycji zostały zawarte z M jako inwestorem zastępczym, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z tych umów, jak również zobowiązania związane z faktyczną realizacją inwestycji należą do przedsiębiorstwa M jako inwestora zastępczego, a nie ZCP związanego z projektem „ P ”.