Składnik | Interpretacje podatkowe

Składnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy aportu składników materialnych i niematerialnych związanych z Budynkiem.
Fragment:
Oznacza to, że strony mogą wyłączyć z zakresu transakcji zbycia przedsiębiorstwa określone składniki majątkowe, ale mimo tego transakcja nadal będzie obejmowała przedsiębiorstwo, pod warunkiem że wyłączone składniki majątkowe nie spowodują, że przedsiębiorstwo utraci zdolność samodzielnego funkcjonowania. Jak wskazano w opisie sprawy, wyłączeniu z aportu mają podlegać następujące składniki majątkowe: ogół praw i obowiązków w SK; udziały w XK. Składniki te nie mają bezpośredniego związku z podstawową działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, tj. działalnością gospodarczą w zakresie budowy i najmu nieruchomości, a zatem ich wyłączenie nie spowoduje, że przenoszony zespół składników materialnych i niematerialnych straci cechy przedsiębiorstwa. W ocenie Wnioskodawcy, jak wskazano powyżej, zespół składników majątkowych Wnioskodawcy, objęty planowaną transakcją aportu, spełnia definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, mimo wskazanych powyżej wyłączeń. Niezależnie od powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wyrażonej także szczegółowo w części V wniosku o interpretację, na moment aportu, zespół składników majątkowych objęty aportem można byłoby uznać za wyodrębniony na następujących płaszczyznach: organizacyjnej, tj. będzie stanowił wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (...)
2017
10
lis

Istota:
Czy wniesienie aportem zespołu składników materialnych i niematerialnych opisanych w zdarzeniu przyszłym spowoduje u Spółki powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Po trzecie, opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników jest finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie Spółki, gdyż określone przepływy finansowe, należności i zobowiązania można, na podstawie prowadzonej przez Spółkę ewidencji, alokować do przedmiotowego zespołu składników materialnych i niematerialnych. Ewidencja Spółki umożliwia więc ustalenie wyniku finansowego oraz podatkowego osiąganego przez ten zespół. Po czwarte, składniki opisane w zdarzeniu przyszłym przeznaczone są do realizacji świadczenia kompleksowej usługi zarządzania parkingami, tj. określonego działania gospodarczego. Wreszcie po piąte, przedmiotowy zespół składników będzie w wyniku aportu stanowił niezależne przedsiębiorstwo realizujące działalność zarządzania parkingami w dotychczasowym zakresie działalności Spółki. Składniki majątkowe pozostające w Spółce Ponadto, Spółka chciałaby zwrócić uwagę, że wyłączenie niektórych składników majątkowych Spółki z przedmiotu aportu nie będzie w żadnym stopniu wpływać na zakres wykonywanej dotychczas działalności w zakresie zarządzania parkingami. Jeśli chodzi o środki pieniężne, to w Spółce pozostanie wyłącznie nadwyżka środków przeznaczona na działalność inwestycyjną niezwiązaną z działalnością przedsiębiorstwa Spółki.
2014
26
lut

Istota:
1. Czy w wyniku restrukturyzacji zbycie opisanych składników majątku związanych z Działalnością Handlową podlega opodatkowaniu VAT? – ILPP2/443-465/12-2/SJ
2. Czy Spółka zbywając niektóre należności do Nabywcy po cenie niższej niż wartość nominalna tych należności, ma prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych prze Nabywcę z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług podlegających opodatkowaniu VAT? – ILPP2/443-465/12-2/SJ
Fragment:
Ad. 2 W celu określenia konsekwencji podatkowych restrukturyzacji należy również zweryfikować, czy przedmiotem transakcji (tj. składniki majątkowe związane z Działalnością Handlową Zbywcy) może zostać uznany za ZCP rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Zgodnie z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”. W konsekwencji, aby można było określić zespół składników jako ZCP w rozumieniu wskazanego przepisu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: w istniejącym przedsiębiorstwie musi występować zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, zespół ten musi być wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym, zespół składników musi być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych w przedsiębiorstwie, przenoszony zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W świetle (...)
2013
1
sty

Istota:
Czy zespół składników materialnych i niematerialnych opisanych we wniosku stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT? Czy wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wniesienie w drodze aportu Oddziału stanowi przychód dla Spółki?
Fragment:
Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Reasumując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.
2012
26
maj

Istota:
Z zastrzeżeniem, że do rozważanych składników majątkowych nie będzie mieć zastosowania art. 16b ust.2 Ustawy o PDOP, czy Wnioskodawca postąpi zgodnie z przepisami Ustawy o PDOP, jeśli, traktując te składniki jako składniki majątkowe przeznaczone do zbycia w okresie krótszym niż jeden rok, nie będzie ich traktować dla celów podatku dochodowego jako środki trwałe ani wartości niematerialne i prawne, i w rezultacie nie wprowadzi rozważanych składników majątkowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy o PDOP, i nie będzie ich amortyzował dla celów podatku dochodowego i rozpoznawał z tego tytułu kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Spółka podkreśla, że o kwalifikacji danego składnika majątkowego jako środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej decyduje jego przeznaczenie. Jeśli podatnik nabył dany składnik majątkowy celem jego zbycia, to składnik ten nie powinien być traktowany przez podatnika jako środek trwały lub wartość niematerialna i prawna. Zasada ta ma zastosowanie również do składników majątkowych niepodlegających amortyzacji, tak jak na przykład grunty, które, jeśli są nabyte z zamiarem zbycia, nie powinny być traktowane jako środki trwałe (zob. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16-10-2010, sygn. IPPB5/423-427/09-4/JC ). Art. 16b ust.2 ustawy o PDOP przewiduje jednakże, że niektóre składniki majątkowe podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne bez względu na przewidywany okres ich używania. W związku z powyższym, kwalifikacja danego składnika majątkowego jako środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej zależeć będzie między innymi od tego, jakie będą zamierzenia Wnioskodawcy co do okresu używania tego składnika majątkowego i przeznaczenia tego składnika pod warunkiem, że do danego składnika majątkowego nie będzie mieć zastosowania art. 16b ust. 2 ustawy o PDOP.
2011
16
gru

Istota:
Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Na podstawie powyższej definicji w doktrynie prawa podatkowego wskazuje się przesłanki, których łączne wystąpienie jest uznawane za konieczne i wystarczające do uznania danych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie VAT: istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania; zespół składników jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych i mogłyby one stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze (tzw. wyodrębnienie funkcjonalne). Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiot transakcji w postaci Działu Marketingu na dzień aportu będzie spełniał wszystkie wyżej wymienione kryteria do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Ad. 1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania. Zorganizowana cześć przedsiębiorstwa, musi stanowić pewien zespól składników majątkowych obejmujący zarówno składniki materialnej i niematerialne. Jak wskazuje się w literaturze oznacza to, żeby uznać dany zespół składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi się on składać co najmniej z jednego składnika materialnego i co najmniej jednego składnika niematerialnego (por.
2011
11
gru

Istota:
Możliwość uznania zespołu składników materialnych, który na skutek planowanej transakcji (podziału przez wydzielenie) zostanie wydzielony ze Spółki do nowo zawiązanej spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
Fragment:
Z powyższej definicji wynika, że status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze. Pierwszym (ale niewystarczającym) warunkiem jest, by „ zorganizowana część przedsiębiorstwa ” stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Konieczne jest więc wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych. Nie jest bowiem możliwe istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez jakichkolwiek ww. składników. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej oraz funkcyjnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie to powinno nastąpić na podstawie statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itd.
2011
19
lis

Istota:
CIT - w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładów niepieniężnych przez Wnioskodawcę do innej spółki kapitałowej (w ramach dwóch transakcji, wg oceny Spółki obejmujących łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa)
Fragment:
A zatem, aby uznać, że składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania (jeśli istnieją), stanowią ZCP, powinny one spełniać łącznie następujące warunki: stanowić zespół składników majątkowych obejmujących zarówno składniki o charakterze materialnym, jak i niematerialnym, w tym zobowiązania (jeśli istnieją), być organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym w istniejącym przedsiębiorstwie, być przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębniony funkcjonalnie), mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (pismo z dnia 14 września 2005 r., sygn. ZD/406-137/CIT/05) warunkiem, by ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań, jeśli takowe istnieją), jest wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych.W rozpatrywanym przypadku powyższy warunek jest niewątpliwie spełniony. Przedmiotem transakcji są zarówno (i) składniki niematerialne, tj. prawo wieczystego użytkowania gruntów, prawo do znaku towarowego, nazwa komercyjna inwestycji oraz prawa autorskie do projektów architektonicznych jak i (ii) składniki materialne, tj. naniesienia na gruncie.Natomiast, z uwagi na fakt, iż wszelkie umowy z podwykonawcami inwestycji zostały zawarte z M jako inwestorem zastępczym, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z tych umów, jak również zobowiązania związane z faktyczną realizacją inwestycji należą do przedsiębiorstwa M jako inwestora zastępczego, a nie ZCP związanego z projektem „ P ”.
2011
1
sie

Istota:
1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego przedmiotem będzie przedsiębiorstwo tj. zespół składników materialnych i niematerialnych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zakład pracy, ale bez własności nieruchomości, na której Wnioskodawca dotychczas prowadził działalność gospodarczą będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem o towarów i usług?
2. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynu Wnioskodawcy na dzień wnoszenia aportu, wchodzących w skład przedsiębiorstwa, stanowiącego przedmiot aportu, na który składają się również: zespół składników materialnych i niematerialnych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zakład pracy, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem o towarów i usług?
Fragment:
Powyższa analiza przedstawionych przepisów prowadzi do wniosku, iż aby mówić o przedsiębiorstwie składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Zbycie tak rozumianego przedsiębiorstwa nie podlega regulacjom przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Konsekwencją czego jest brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług takiej transakcji. Zatem zbywany zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego - na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy - nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca zamierza formie aportu do spółki z ograniczona odpowiedzialnością wnieść swoje przedsiębiorstwo. Przedmiotem aportu będzie przedsiębiorstwo, tj. wszystkie składniki służące dotychczasowemu prowadzeniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.
2011
1
sie

Istota:
Opodatkowanie czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do spółki z o.o. oraz konsekwencje podatkowe ciążące na zbywcy z tytułu wcześniejszych odliczeń podatku od towarów i usług dokonanych przez Wnioskodawcę
Fragment:
Ponadto, przepis art. 551 Kodeksu cywilnego wskazuje, że przedsiębiorstwo jest „ zespołem składników ”. Pojęcie zespół (a nie zbiór) zakłada istnienie pewnego poziomu powiązań organizacyjnych pomiędzy składnikami przedsiębiorstwa. Wskazanie na pierwszym miejscu składników niematerialnych przedsiębiorstwa, przed jego składnikami materialnymi podkreśla prymat tych pierwszych w przedsiębiorstwie i daje podstawy do postawienia tezy, że w przedsiębiorstwie w znaczeniu przedmiotowym pierwszorzędne znaczenie mają jego elementy niematerialne i akcentują ujęcie przedsiębiorstwa jako samoistnego organizmu gospodarczego. Przedsiębiorstwo nie jest wyłącznie tylko pewnym majątkiem. Innymi słowy, o składzie i kształcie danego przedsiębiorstwa decyduje rodzaj aktywności gospodarczej (ona warunkuje jego charakter, np. handel, usługi) oraz pomysł na realizowanie tej aktywności gospodarczej. Wspólnicy zamierzają wnieść przedsiębiorstwo Spółki jawnej z wyłączeniem niektórych jego składników tj. nieruchomości (działek oraz położonych na nich budynków salonu sprzedaży i magazynów) należących do Spółki jawnej, wykorzystywanych w prowadzonej przez tę Spółkę działalności. Po wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki z o.o., nieruchomości te będą wykorzystywane przez Spółkę z o.o. na podstawie umowy dzierżawy.
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Składnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.