ILPB2/4511-1-323/15-4/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
ILPB2/4511-1-323/15-4/TRinterpretacja indywidualna
 1. emeryci
 2. emerytura
 3. odliczenie od dochodu
 4. praca
 5. składki
 6. wpłata
 7. zeznanie podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 25 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 24 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodów składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodów składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. nr ILPB2/4511-1-323/15-2/TR Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 19 czerwca 2015 r., zaś w dniu 24 czerwca 2015 r. (data nadania 23 czerwca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Od 2009 r. Wnioskodawca nabył emeryturę górniczą i równocześnie zawiesił wypłatę świadczenia z powodu osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę na pełnym etacie.

W dniu 28 czerwca 2010 r. Zainteresowany otrzymał decyzję ZUS o miesięcznym rozliczeniu świadczenia za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. ZUS stwierdził, że po wpłacie na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych kwoty 9 989,69 zł i wyrażeniu zgody przez Wnioskodawcę dokona rozliczenia za rok 2009.

Wnioskodawca przekazał na rachunek 7 735,82 zł. Łączną kwotą zwróconą przez ZUS jest 21 893,97 zł, pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego w kwocie 2 198,00 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 970,46 zł, w tym odliczenia od podatku 1 696,78 zł oraz odliczenie ze świadczenia 273,68 zł.

W 2010 r. Zainteresowany otrzymał PIT-11A od ZUS, gdzie jest wykazany przychód 21 893,97 zł i zaliczki na podatek dochodowy 2 198 zł, i składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 696,78 zł.

Brak jest natomiast wyszczególnienia kwoty potrąconej przez ZUS na FUS za zgodą Wnioskodawcy w wysokości 9 989,69 zł, będącej dobrowolną wpłatą. Taka sama sytuacja dotyczy roku 2010 rozliczonego w roku 2011 i roku 2011 rozliczonego w roku 2012.

Na emeryturę Zainteresowany odszedł po złożeniu wypowiedzenia w zakładzie pracy w dniu 28 lutego 2013 r. i odwiesił emeryturę z dniem 1 lutego 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym PIT-37 kwoty wpłaconej na rzecz FUS i w jakiej wysokości, na podstawie decyzji ZUS o miesięcznym rozliczeniu i zwrocie świadczeń po wpłacie na FUS , potrąconej przez ZUS w roku 2010 i rozliczenia w roku 2010...
 2. Czy Zainteresowany ma prawo do odliczenia potrąconej przez ZUS w roku 2011 i w roku 2012 od sumy dochodów uzyskanych w roku 2011 w kwocie 14 769,09 zł i 7 761,21 zł w roku 2012...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma prawo do odliczenia od sumy dochodu w roku 2010 w PIT-37 potrącenia (tytułem dobrowolnej wpłaty) składki na FUS w wysokości 9 989,69 zł, pomimo że ZUS nie wyszczególnił tej potrąconej wpłaty na FUS w rozliczeniu rocznym PIT-11A. Składka na FUS została doliczona do przychodu (dochodu) za rok 2009 i skumulowała się z dochodami osiągniętymi ze stosunku pracy.

W 2011 r. Wnioskodawca otrzymał decyzję od ZUS z dnia 14 marca 2011 r. o rozliczeniu miesięcznym i zwrocie świadczenia po wpłacie na FUS. Decyzja dotyczy roku 2010. Wyrównanie w kwocie 26 848,28 zł po odliczeniu zaliczki na podatek odprowadzonej do urzędu skarbowego – 2 706,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – łącznie 2416,35 zł, w tym odliczenie od podatku 2 080,74 zł, odliczenie ze świadczenia – 335,61 zł oraz po odliczeniu wpłaty na FUS kwoty 14 769,09 zł; zostanie przekazana na rachunek Zainteresowanego kwota 6 956,84 zł.

W PIT-11A za 2011 rok jest dochód 26 848,28 zł, zaliczka na podatek 2 706 zł i składka na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27b) w kwocie 2 080,74 zł. Brak wyszczególnionej kwoty 14 769,09 zł, która wpłynęła na FUS w roku 2011.

W roku 2012 Zainteresowany również otrzymał decyzję ZUS z dnia 28 lutego 2012 r. o rozliczeniu miesięcznym emerytury i zwrocie świadczeń po wpłacie na FUS za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 września 2011 r. Dotyczyła ona zwrotu w kwocie 2 238,02 zł po odliczeniu zaliczki na podatek odprowadzonej do urzędu skarbowego w kwocie 2 028,00 zł, w tym odliczenie od podatku 1 568,45 zł, odliczenie ze świadczenia 252,97 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne łącznie 1 821,42 zł i po odliczeniu wpłaty na FUS w kwocie 7 761,21 zł została przekazana Wnioskodawcy na rachunek kwota 8 627,39 zł.

W PIT-11A za rok 2012 również nie jest wykazana kwota, którą Zainteresowany wpłacił na FUS. Dochód wyniósł 20 238,02 zł, zaliczka na podatek 2 2028 zł i składka na ubezpieczenie zdrowotne 1 568,45 zł. Wobec tego, mimo że ZUS nie wykazał i nie wyszczególnił tych kwot w PIT-11A, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia składki na FUS za lata: 2010, 2011 i 2012.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Zainteresowany przywołał interpretacje Dyrektora Izby skarbowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2013 r. nr IBPBII/1/415-904/13/HK oraz z dnia 28 lipca 2011 r. nr IBPBII/1/415-444/11/AA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

 1. zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 2. potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 (art. 104 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442, z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów.

Powyżej wskazane przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS wraz z przepisami wykonawczymi, jak w szczególności przepisy rozporządzenia z 22 lipca 1992 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz. U. Nr 58, poz. 290), regulują szczegółowo kwestie zasad zmniejszania świadczenia emerytalnego oraz obowiązki informacyjne świadczeniobiorcy (oświadczenie), pracodawcy oraz urzędu skarbowego w zakresie zawiadamiania o podjęciu lub zaprzestaniu działalności, z której uzyskiwany przychód podlega ubezpieczeniu społecznemu. Po otrzymaniu oświadczenia organ rentowy wydaje stosowną decyzję realizując zmniejszone świadczenie lub je całkowicie zawiesza. Następnie w rozliczeniu rocznym, jak i miesięcznym dokonuje ustalenia, czy przychody świadczeniobiorcy uzasadniały zmniejszoną wypłatę lub jej zawieszenie. Jednocześnie, organ rentowy po ustaleniu, że łączna kwota dochodu emeryta lub rencisty przewyższyła w danym roku kalendarzowym kwotę graniczną dochodu o kwotę niższą niż kwota nienależnie pobranych świadczeń, informuje emeryta (rencistę) o możliwości uniknięcia zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń w razie przekazania na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego kwoty równej kwocie tego przekroczenia, pomniejszonej o kwotę pobranej zaliczki na podatek dochodowy, i wyznacza termin jej zwrotu.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku opisy stanów faktycznych, jak również przywołane wyżej przepisy prawa, należy zatem stwierdzić, że Zainteresowanemu przysługuje prawo odliczenia od dochodów przedmiotowych składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w stosownych zeznaniach podatkowych za lata, w których dokonał rzeczonych wpłat składek – tj. odpowiednio za: 2010, 2011 i 2012 – o ile składki te zostały zapłacone ze środków Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i w tejże zapłaconej wysokości.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w datach zaistnienia zdarzeń.

Jednocześnie informuje się również, że Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie ma możliwości potwierdzenia prawidłowości wyliczeń przedstawionych w przedmiotowym wniosku z uwagi na fakt, że przepis art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na powyższe, nie podlegają urzędowej interpretacji zasady rachunkowego określania (wyliczenia) podstawy opodatkowania, gdyż wykraczałoby to poza zakres interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać, nie należą do kompetencji tut. Organu.

Ponadto, zgodnie z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, to na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu – zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez właściwy rzeczowo organ podatkowy, względnie organ kontroli skarbowej, w toku stosownych postępowań weryfikacyjnych.

W odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę rozstrzygnięć organu podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego.

Końcowo informuje się również, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony, do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego, przedstawionym przez Zainteresowanego i stanowiskiem Zainteresowanego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.