ILPB2/4511-1-1173/15-5/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB2/4511-1-1173/15-5/WMinterpretacja indywidualna
 1. Fundusz Pracy
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 3. koszt
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. składki
 6. składki na ubezpieczenia społeczne
 7. umowa o dzieło
 8. umowa zlecenia
 9. wynagrodzenia
 10. zleceniobiorca
 11. zleceniodawca
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 19 listopada 2015 r. (data wpływu: 23 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 12 lutego 2016 r. (data wpływu: 15 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest:

 • nieprawidłowe – w odniesieniu do kwestii związanych z wykazaniem zaliczki na podatek;
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z 9 lutego 2016 r. nr ILPB2/4511-1-1173/15-2/WM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ponadto, pouczono Spółkę, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie zostało wysłane 9 lutego 2016 r. i skutecznie doręczone 11 lutego 2016 r., zaś 15 lutego 2016 r. do siedziby tut. Organu wpłynęło pismo z 12 lutego 2016 r., stanowiące uzupełnienie wniosku (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego: 12 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W związku z przeprowadzoną w W. (dalej jako: „Szpital” lub „Wnioskodawca”) kontrolą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zakwestionowaniem charakteru umowy o dzieło i zaległych składek społecznych z tytułu umowy zlecenie Wnioskodawca zgłasza się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Szpital w latach 2010-2015 zawierał umowę zlecenie na wykonywanie czynności z zakresu ochrony p.poż. W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że osoba z którą Szpital zawierał powyższa umowę błędnie oświadczyła o posiadaniu innych tytułów do ubezpieczeń społecznych. W związku z czym jest ona jedynym tytułem do ubezpieczeń i powinna podlegać wszystkim składkom społecznym. Szpital został zobowiązany do odprowadzenia od podpisanej umowy zaległych składek ZUS. Korekty zgłoszeń do ZUS i deklaracji DRA za okres 2010-2014 zostały sporządzone w uzgodnionym terminie. Wpłata zaległych składek do ZUS miała miejsce w maju 2015 r., przy czym ze środków Wnioskodawcy, pokryte zostały składki finansowane przez płatnika, jak i ubezpieczonego.

W wyniku negocjacji i trwającego nadal stosunku prawnego łączącego strony, zleceniobiorca spłacił zleceniodawcy równowartość zapłaconych za niego zaległych składek ZUS.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób w zeznaniu rocznym PIT-11 zakład pracy powinien wykazać zwrócone przez zleceniobiorcę składki ZUS (za lata 2010-2014)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrócone przez zleceniobiorcę składki ZUS (za lata 2010-2014) należy ująć w PIT-11 za 2015 r. w następujący sposób:

 • zwrócone przez zleceniobiorcę składki emerytalne i rentowe należy doliczyć do składek emerytalnych i rentowych z tytułu świadczonej pracy w 2015 roku i wykazać w pozycji „Składki na ubezpieczenie społeczne”, o których mowa w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od dochodu” PIT-11;
 • nadpłacone składki na Fundusz zdrowia należy odliczyć od składek Funduszu zdrowia z tytułu świadczonej pracy w 2015 r. i wykazać w pozycji „Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od podatku” PIT-11;
 • zaliczkę na podatek dochodowy za 2015 r. należy umniejszyć o nadpłacony podatek za lata 2010-2014.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do kwestii związanych z wykazaniem zaliczki na podatek;
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Stosownie zaś z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne czy częściowo odpłatne.

Zgodnie zaś z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C), o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Jak podano we wniosku, Szpital w latach 2010-2015 zawierał umowę zlecenie na wykonywanie czynności z zakresu ochrony p.poż. W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że osoba z którą Szpital zawierał powyższa umowę błędnie oświadczyła o posiadaniu innych tytułów do ubezpieczeń społecznych. W związku z czym jest ona jedynym tytułem do ubezpieczeń i powinna podlegać wszystkim składkom społecznym. Szpital został zobowiązany do odprowadzenia od podpisanej umowy zaległych składek ZUS. Korekty zgłoszeń do ZUS i deklaracji DRA za okres 2010-2014 zostały sporządzone w uzgodnionym terminie. Wpłata zaległych składek do ZUS miała miejsce w maju 2015 r., przy czym ze środków Wnioskodawcy, pokryte zostały składki finansowane przez płatnika, jak i ubezpieczonego. Zleceniobiorca spłacił zleceniodawcy równowartość zapłaconych za niego zaległych składek ZUS.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że prawidłowe jest stanowisko Zainteresowanego odnośnie do kwestii związanych z wykazaniem składek emerytalnych i rentowych, jak również składek na Fundusz zdrowia. Ww. składki – jako odprowadzone w 2015 r. – winny być wykazane w Informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, tj. na formularzu PIT-11 za 2015 r.

Nie sposób jednakże zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy odnoszącym się do kwestii zaliczki na podatek dochodowy. Zauważyć należy, że w realiach badanej sprawy – w okresie za lata 2010-2014 – nie doszło do nadpłacenia podatku. Podatek pobrany przez płatnika odzwierciedlał bowiem ówczesną - a więc pobranych przez płatnika – wysokość składek ZUS. Stąd brak jest podstaw, aby zaliczkę na podatek dochodowy wykazywaną w PIT-11 za 2015 r. umniejszyć o jakąkolwiek kwotę. Podkreślić przy tym należy, że formularz, o którym mowa powyżej, przeznaczony jest do wykazania zaliczek na podatek faktycznie pobranych przez płatnika. Nadmienić należy, że ewentualna nadpłata podatku zostanie uwzględniona przez zleceniobiorcę w jego indywidualnym rozliczeniu rocznym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.