IBPBII/1/415-612/14/MK | Interpretacja indywidualna

Czy były pracodawca zobowiązany jest do wystawienia byłym pracownikom informacji PIT-8C z tytułu umorzeń niepotrąconych składek PZU?
IBPBII/1/415-612/14/MKinterpretacja indywidualna
  1. były pracownik
  2. przychody z innych źródeł
  3. płatnik
  4. składki
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lipca 2014 r. (wpływ do Biura – 28 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wystawienia byłym pracownikom informacji PIT-8C w związku z umorzeniem niepotrąconych składek PZU – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wystawienia byłym pracownikom informacji PIT-8C w związku z umorzeniem niepotrąconych składek PZU.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z problemem wyegzekwowania od pracowników składek PZU, Wnioskodawca – Spółka Akcyjna – jako pracodawca wyszedł z inicjatywą umorzeń wspomnianych składek.

Brak możliwości potrącenia wynika głównie z sytuacji, w których na pracowniku ciążyło obciążenie alimentacyjne, a ochrona wynagrodzenia minimalnego nie pozwalała na potrącenie składek PZU. Umorzenia te stanowiłyby nienależny przychód dla pracowników aktywnych oraz zwolnionych.

W przypadku osób zatrudnionych od kwoty umorzenia Wnioskodawca może potrącić podatek i składki z wynagrodzenia. Przeszkoda istnieje w przypadku osób, które już nie pracują w Spółce Akcyjnej, ponieważ nie ma im jak potrącić podatku i składek od kwoty umorzenia.

Wnioskodawca chciałby potraktować umorzenia jako nienależny przychód dla pracowników, który otrzymany będzie w roku obecnym, tj. 2014 r. Ponieważ są to osoby już niepracujące w Spółce ciężko będzie uzyskać od nich zwrot założonego podatku oraz składek dlatego rozwiązanie może stanowić wystawienie pracownikom PIT-8C, z którego będą zobowiązani rozliczyć się w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

W PIT-8C pracownik otrzyma informację z jakiego tytułu otrzymał nienależny przychód. Pracownikom aktywnym Spółka potrąci z wynagrodzenia podatek i składki z tytułu nienależnego przychodu, którym w tym przypadku będą umorzenia składek PZU.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zasadne jest wystawienie byłym pracownikom PIT-8C w związku z umorzeniem niepotrąconych składek PZU...

Wnioskodawca chce potraktować umorzenia jako nienależny przychód dla pracowników, który otrzymany będzie w roku obecnym, tj. 2014 r. Ponieważ są to osoby już niepracujące w Spółce ciężko będzie uzyskać od nich zwrot założonego podatku oraz składek, dlatego rozwiązanie może stanowić wystawienie pracownikom PIT-8C, z którego będą zobowiązani rozliczyć się w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. W PIT-8C pracownik otrzyma informację z jakiego tytułu otrzymał nienależny przychód. Pracownikom aktywnym Wnioskodawca potrąci z wynagrodzenia podatek i składki z tytułu nienależnego przychodu, którym w tym przypadku będą umorzenia składek PZU.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy źródłami przychodów są m.in. w pkt 9 – inne źródła.

Z przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy wynika, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i tym samym powyższa ustawa w swoich założeniach daje podstawy prawne, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Należy zauważyć, iż za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Stwierdzić również należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „nieodpłatnych świadczeń”, dlatego każdy przypadek wymaga wnikliwej analizy pod kątem zaistnienia przesłanek pozwalających na ustalenie, że miało miejsce nieodpłatne przysporzenie w majątku danej osoby fizycznej (świadczenia nieodpłatne to szczególnego rodzaju świadczenia, w przypadku których otrzymujący odnosi określoną korzyść nie świadcząc nic w zamian).

Przepis art. 42a ww. ustawy stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w związku z problemem wyegzekwowania od pracowników składek PZU, Wnioskodawca (Spółka Akcyjna) wyszedł z inicjatywą umorzeń zobowiązania z tytułu tych składek. Brak możliwości ich potrącenia wynika głównie z sytuacji, w których na pracowniku ciążyło obciążenie alimentacyjne, a ochrona wynagrodzenia minimalnego nie pozwalała na potrącenie składek PZU. Wnioskodawca chciałby potraktować umorzenia jako przychód dla pracowników, który otrzymany będzie w roku obecnym, tj. 2014 r. W przypadku osób, które już nie są pracownikami Wnioskodawcy, nie może on z tytułu tego przychodu pobrać zaliczki na podatek dochodowy. W związku z tym Wnioskodawca zamierza wystawić byłym pracownikom PIT-8C, z którego będą zobowiązani rozliczyć się w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Z ogólnej definicji przychodów zawartej w ww. art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dlatego też umorzone przez Wnioskodawcę w 2014 r. byłym pracownikom zobowiązanie z tytułu składki PZU – w świetle art. 11 ust. 1 ustawy stanowi przychód byłych pracowników (tj. osób, z którymi Wnioskodawcę nie łączy aktualnie już stosunek pracy), bowiem byli pracownicy otrzymali nieodpłatne świadczenie od Wnioskodawcy (byłego pracodawcy). Przychód ten powstaje w roku podatkowym, w którym składki zostały przez Wnioskodawcę umorzone, tj. w przedmiotowej sprawie – w 2014 r.

Należy podkreślić, że w wyniku umorzenia byłym pracownikom zobowiązań z tytułu składek PZU byli pracownicy uzyskują rzeczywistą korzyść.

Przedstawione powyżej okoliczności powodują, że kwota umorzonych zobowiązań z tytułu niepotrąconych składek PZU stanowi nieodpłatne świadczenie przekazane przez Wnioskodawcę – byłego pracodawcę na rzecz byłych pracowników. Tak więc kwota umorzonych przez Wnioskodawcę zobowiązań z tytułu niepotrąconych składek PZU stanowi dla byłych pracowników przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy ciążyć będzie obowiązek wystawienia na podstawie art. 42a tej ustawy informacji PIT-8C.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.