IBPBII/1/415-604/11/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy zapłacona przez Spółdzielnię składka ubezpieczenia OC dla zarządcy nieruchomości stanowi dla pracownika przychód, od którego powinna być odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych? 2. Do jakiego źródła przychodów winien być zaliczony ten przychód – art. 10 ust. 1 pkt 1 czy art. 10 ust. 1 pkt 9?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 07 czerwca 2011r. (data wpływu do tut. Biura - 13 czerwca 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia przez Spółdzielnię umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rzecz zarządcy nieruchomości w związku z wykupieniem polisy OC - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2011r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia przez Spółdzielnię umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rzecz zarządcy nieruchomości w związku z wykupieniem polisy OC.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność statutową w zakresie m.in. zarządzania obcymi nieruchomościami na podstawie umów zawartych z właścicielami tych nieruchomości. W związku z tym istnieje konieczność zatrudnienia osoby posiadającej licencję zarządcy nieruchomości. Licencjonowany zarządca nieruchomości zatrudniony jest w Spółdzielni na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie zarządca nieruchomości na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a wspomnianej ustawy. Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Spółdzielnia Mieszkaniowa wykupiła w Towarzystwie Ubezpieczeniowym obowiązkowe ubezpieczenie OC na minimalną sumę gwarancyjną 50 000 euro dla zarządcy nieruchomości. Polisa obejmuje tylko obce zasoby zarządzane przez Spółdzielnię. Wartość zapłaconej składki zaliczono do przychodów ze stosunku pracy i odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy wobec powyższego zapłacona przez Spółdzielnię składka ubezpieczenia OC dla zarządcy nieruchomości stanowi dla pracownika przychód, od którego powinna być odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Do jakiego źródła przychodów winien być zaliczony ten przychód – art. 10 ust. 1 pkt 1 czy art. 10 ust. 1 pkt 9...

Zdaniem wnioskodawcy, zapłacona składka OC dla zarządcy nieruchomości jest przychodem pracownika, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych - art. 10 ust. 1 pkt 1 i wykazać go w PIT-11 za 2011r. w części E wiersz 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 powołanej ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi w pkt 1 wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkowstwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Wśród innych świadczeń wymieniono wprost, jako szczególną formę nieodpłatnego świadczenia: świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika. Oznacza to, że jeżeli pracodawca ponosi wydatki, które w normalnych okolicznościach musiałby pokrywać sam pracownik, to stanowi to podstawę do uznania wartości tego rodzaju świadczeń za przychód pracownika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność statutową w zakresie m.in. zarządzania obcymi nieruchomościami na podstawie umów zawartych z właścicielami tych nieruchomości. W związku z tym istnieje konieczność zatrudnienia osoby posiadającej licencję zarządcy nieruchomości. Licencjonowany zarządca nieruchomości zatrudniony jest w spółdzielni na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie zarządca nieruchomości na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a wspomnianej ustawy. Spółdzielnia Mieszkaniowa wykupiła w Towarzystwie Ubezpieczeniowym obowiązkowe ubezpieczenie OC na minimalną sumę gwarancyjną 50 000 euro dla zarządcy nieruchomości.

W myśl postanowień art. 184 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.

Zgodnie z art. 186 ust. 3 ww. ustawy zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

Wobec powyższego, to zarządca nieruchomości – osoba fizyczna jest zobligowany do obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej swojej działalności zawodowej. Wykupienie obowiązkowej polisy OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania obowiązuje zarządcę niezależnie od tego czy wykonuje działalność zarządzanie nieruchomościami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy też zarządza nieruchomościami u pracodawcy będąc zatrudnionym na umowę o pracę. Powyższy obowiązek wynika bowiem z charakteru wykonywanej działalności oraz wiążącej się z tym odpowiedzialności a nie z formy jej wykonywania (działalność gospodarcza, umowa o pracę).

Stosownie do art. 805 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Natomiast stosownie do zapisu art. 822 tejże ustawy przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Z treści tego przepisu wynika, że umowa ubezpieczenia OC nie musi koniecznie dotyczyć osoby ubezpieczającej. Osoba ta może zawrzeć umowę, której przedmiotem ubezpieczenia będzie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez inną osobę (np. zarządcę nieruchomości). Sytuacja, w której składka opłacana jest przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa powoduje jednak powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Jest to bowiem odstępstwo od ogólnej zasady pokrywania kosztów ubezpieczenia przez podmiot, którego interesów umowa dotyczy.

Mając na względzie wszystkie ww. okoliczności należy więc uznać, że opłacone przez wnioskodawcę ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na rzecz zarządcy nieruchomości w rezultacie zapewnia mu ochronę wykonywania zawodu, do której obliguje go przepis art. 186 ust. 3 z w związku z art. 184 ust. 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami. W takiej sytuacji niewątpliwie korzyścią majątkową dla zarządcy nieruchomości jest zyskanie ochrony płynącej z umowy ubezpieczeniowej przy jednoczesnym nie ponoszeniu wydatków na uzyskanie tej ochrony. To wnioskodawca bowiem zawarł umowę ubezpieczenia i opłaca składkę na to ubezpieczenie.

W konsekwencji, kwotę składki na ubezpieczenie pokrywaną przez pracodawcę za pracownika należy zakwalifikować do jego przychodów ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z zawartej w tym przepisie definicji pojęcia przychodu, w myśl której do przychodów ze stosunku pracy zalicza się nie tylko wynagrodzenia wynikające z zawartej umowy o pracę, ale także między innymi świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż kwota składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokryta przez wnioskodawcę za zarządcę nieruchomości, stanowi przychód pracownika i powinna być opodatkowania wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy, a na wnioskodawcy z tytułu dokonania ww. świadczenia, ciążą obowiązki płatnika określone w art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wskazany przychód winien być wykazany w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) łącznie z innymi dochodami ze stosunku pracy, tj. w wierszu 1 części E formularza PIT-11.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.