IBPBI/1/415-1282/11/ESZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy pomimo tego, że do czasu cesji praw z umowy ubezpieczenia wszelkie prawa do jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych przysługuję ubezpieczającemu, może on na bieżąco, w miarę wpłacania kolejnych składek ubezpieczeniowych, zaliczyć wpłacane składki w pełnej wysokości w koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 23 ust. l pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2011r. (data wpływu do tut. Biura 15 grudnia 2011r.), uzupełnionym w dniach 09 i 13 lutego 2012r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem składek na ubezpieczenie pracownika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 grudnia 2011r. do Urzędu Skarbowego Krwpłynął Pani wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem składek na ubezpieczenie pracownika. Pismem z dnia 08 grudnia 2011r. Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał ww. wniosek, celem załatwienia zgodnie z właściwością. W dniu 15 grudnia 2011r. ww. wniosek wpłynął do tut. Biura. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 31 stycznia 2012r. Znak: IBPBI/1/415-1282/11/ESZ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniach 09 i 13 lutego 2012r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą praktykę lekarską i zamierza zatrudnić osobę w ramach części etatu do prowadzenia kwestii administracyjnych oraz rejestracyjnych. Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Program Inwestycyjny Firma. W ramach ubezpieczenia ubezpieczający (pracodawca - Wnioskodawczyni) ubezpiecza życie ubezpieczonego (pracownika), w tym celu wpłaca regularne składki (miesięczne) ubezpieczeniowe, które z dniem zapłacenia stają się aktywami Towarzystwa. Każda ze składek dzieli się na część ochronną i inwestycyjną. Część ochronna pobierana jest przez Towarzystwo w formie opłaty za ryzyko. Za część inwestycyjną składki nabywane są jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, zapisywane na wyodrębnionych dla każdego z ubezpieczonych indywidualnych rachunkach. Do czasu dokonania cesji praw albo obowiązków z umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego na ubezpieczonego, prawa do jednostek uczestnictwa ubezpieczonych funduszy kapitałowych przysługują ubezpieczającemu. W drodze umowy cesji ubezpieczający przenoszą na ubezpieczonych prawa do środków zgromadzonych na indywidualnych rachunkach, ale również mogą przenieść obowiązki opłacania składek regularnych w wysokości zadeklarowanej we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Przez 10 pierwszych lat obowiązywania umowy ubezpieczenia Towarzystwo, w razie dokonania częściowego albo całkowitego wykupu z indywidualnego rachunku, pobiera opłaty likwidacyjne. Stawka opłaty jest ustalana procentowo i zmniejsza się w miarę upływu okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia, aż do całkowitego jej zniesienia po 10 roku obowiązywania umowy.

Równocześnie do umowy o pracę z ubezpieczonym pracownikiem wprowadzony zostanie następujący zapis: „Z chwilą upływu 5-ciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta Umowa Ubezpieczenia, lecz nie później niż z chwilą przejścia na emeryturę lub rentę, Pracodawca zobowiązuje się do dokonania na rzecz Pracownika przelewu prawa własności środków zgromadzonych w ramach Umowy Ubezpieczenia zawartej na jego rzecz pod warunkiem świadczenia przez Pracownika pracy na rzecz Pracodawcy do tego momentu. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w okresie wcześniejszym niż określony wyżej środki te zostaną niezwłocznie przekazane na poczet Umowy Ubezpieczenia, w której Ubezpieczonym będzie inny pracownik Spółki”. Z dodatkowych postanowień wchodzących w skład Umowy Ubezpieczenia wynika, że:

 • Całkowita wypłata, częściowa wypłata lub wypłata na podstawie § 26 ust. 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, w zakresie tej części środków, które pochodzą z Rachunku Ubezpieczenia, może być dokonana nie wcześniej niż po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta Umowa Ubezpieczenia,
 • Uprawnionym do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego nie może być Ubezpieczający,
 • Umowa Ubezpieczenia, w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta, wyklucza:
  • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia,
  • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z Umowy Ubezpieczenia,
  • wypłatę z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego wieku oznaczonego w Umowie Ubezpieczenia.

  Umowa ta jest zatem ubezpieczeniem na życie, z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i dotyczy grup ryzyka wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (grupa 3 dział I).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy pomimo tego, że do czasu cesji praw z umowy ubezpieczenia wszelkie prawa do jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych przysługują ubezpieczającemu, może on na bieżąco, w miarę wpłacania kolejnych składek ubezpieczeniowych, zaliczyć wpłacane składki w pełnej wysokości w koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 23 ust. l pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nawiązując do zapisów art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust 1 pkt 57 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opłacone przez Pracodawcę składki w ramach zawartych Umów Ubezpieczenia stanowią w całości koszty uzyskania przychodów tak w części ochronnej, jak i inwestycyjnej z chwilą ich zapłacenia (na bieżąco), gdyż Ubezpieczonymi są pracownicy. Pomimo tego, że do czasu cesji praw z Umowy Ubezpieczenia wszelkie prawa do Jednostek Uczestnictwa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych przysługują Ubezpieczającemu (pracodawcy) to jednak Pracodawca w formalny sposób w aneksie do umowy o pracę zobowiąże się do dokonania w przyszłości cesji z Umowy Ubezpieczenia na rzecz Pracownika. Decyduje o tym także zaznaczony we wnioskach o zawarcie Umów Ubezpieczenia wybór opcji dotyczącej zaliczenia składek w koszty uzyskania przychodu, znajdujący poparcie w dodatkowych postanowieniach wchodzących w skład Umów Ubezpieczenia, które zawierają zapisy określone art. 23 ust 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. że:

 • Całkowita wypłata, częściowa wypłata lub wypłata na podstawie § 26 ust 3 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, w zakresie tej części środków, które pochodzą z Rachunku Ubezpieczenia, może być dokonana nie wcześniej niż po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta Umowa Ubezpieczenia,
 • Uprawnionym do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego nie może być Ubezpieczający,
 • Umowa Ubezpieczenia, w okresie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta, wyklucza:
  • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia,
  • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z Umowy Ubezpieczenia,
  • wypłatę z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego wieku oznaczonego w Umowie Ubezpieczenia.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretacje indywidualne wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB3-423-92/08-2/JB,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Znak: ILPB3/423-822/10-2/MM.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku dołączono dokument źródłowy. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.