IBPB-1-1/4510-213/15/EN | Interpretacja indywidualna

W zakresie uzyskania przychodu podatkowego z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od grudnia 2006 r. do stycznia 2009 r. opłaconych składek (w części finansowanej przez ubezpieczonego), w sytuacji gdy nie zostaną one zwrócone ubezpieczonemu oraz momentu uzyskania tego przychodu
IBPB-1-1/4510-213/15/ENinterpretacja indywidualna
  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  2. przychód
  3. składki
  4. zwrot
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 16 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 18 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie uzyskania przychodu podatkowego z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od grudnia 2006 r. do stycznia 2009 r. opłaconych składek (w części finansowanej przez ubezpieczonego), w sytuacji gdy nie zostaną one zwrócone ubezpieczonemu oraz momentu uzyskania tego przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie uzyskania przychodu podatkowego z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od grudnia 2006 r. do stycznia 2009 r. opłaconych składek (w części finansowanej przez ubezpieczonego), w sytuacji gdy nie zostaną one zwrócone ubezpieczonemu oraz momentu uzyskania tego przychodu.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”) w 2015 r., na mocy wyroku Sądu Okręgowego otrzymała z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: „ZUS”) zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od grudnia 2006 r. do stycznia 2009 r. w części zarówno finansowanej przez płatnika jak i ubezpieczonego. W okresie od grudnia 2006 r. do stycznia 2009 r. Spółka zatrudniała na podstawie umowy o pracę pracowników, którzy następnie byli oddelegowani na kilka miesięcy do wykonywania pracy na terenie Francji. Spółka zgłaszała pracowników do ubezpieczeń społecznych w Polsce i opłacała za nich należne składki. W części finansowanej przez Wnioskodawcę składki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Spółki w miesiącach, za które były należne, na podstawie art. 15 ust. 4h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Po przeprowadzeniu u Wnioskodawcy będącego płatnikiem składek kontroli, ZUS wydał decyzje wyłączające pracowników oddelegowanych do Francji z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, w konsekwencji czego składki opłacone do ZUS należało uznać za nienależne w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Decyzje te zostały utrzymane przez sąd w sprawach toczących się z odwołania Spółki. W związku z powyższym Wnioskodawca złożył wniosek o zwrot opłaconych składek. Z uwagi na okoliczność, że ZUS w 2013 r. odmówił dokonania zwrotu nienależnie opłaconych składek, Spółka złożyła odwołanie do sądu, który wyrokiem zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego i nakazał dokonanie zwrotu nienależnie opłaconych składek.

Mając na uwadze, że składki na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez ubezpieczonego) i ubezpieczenie zdrowotne podlegają zwrotowi poszczególnym pracownikom (ubezpieczonym) spółka podjęła odpowiednie kroki w celu ustalenia ich aktualnych danych teleadresowych, a następnie powiadomienie o możliwości otrzymania zwrotu. Ponieważ ustalenie aktualnych adresów osób zatrudnionych przez Spółkę w okresie od 2006 r. do 2009 r. jest często czasochłonne zwrot składek takim osobom nie nastąpi (w przeważającej części) w bieżącym roku podatkowym, ale dopiero w roku 2016 oraz następnych latach.

Jest także bardzo prawdopodobne, że część składek nigdy nie zostanie zwrócona niektórym spośród byłych pracowników, ze względu na faktyczny brak możliwości ustalenia adresów i/lub numerów rachunku bankowego poszczególnych osób (np. w sytuacji gdy były pracownik nie mieszka pod dawnym adresem i jego poprzedni adres zamieszkania jest nieaktualny, a nie można ustalić nowego gdyż nie podejmuje on korespondencji także kierowanej na adres ustalony na podstawie bazy PESEL lub w przypadku śmierci pracownika w sytuacji gdy pracodawca nie będzie mógł ustalić spadkobierców).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym, w przypadku faktycznego braku możliwości zwrotu uprawnionemu pracownikowi składek na ubezpieczania społeczne (w części finansowanej przez pracownika) oraz na ubezpieczenie zdrowotne pracodawca ma obowiązek rozpoznać przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie niezwróconych składek...

W przypadku odpowiedzi twierdzącej pod jaką datą należy rozpoznać powstanie przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przychodem są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym różnice kursowe. Oznacza to, że przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, rzeczywiście otrzymane w roku podatkowym. Potwierdza to także orzecznictwo sądów administracyjnych. W wyroku NSA w Warszawie z dnia 27 listopada 2003 r., sygn. akt III SA 3382/02, sąd stwierdził, że art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychód nakazuje uznać tylko te wartości, które charakteryzują się definitywnym przyrostem majątku podatnika.

Zwrot Wnioskodawcy, jako płatnikowi, nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego pracownika i na ubezpieczenie zdrowotne nie stanowi dla Spółki przychodu w momencie faktycznego otrzymania na rachunek bankowy kwoty zwrotu składek ponieważ nie jest przysporzeniem o charakterze trwałym. Wnioskodawca jest obowiązany do zwrotu składek pracownikowi, który powyższe składki finansował. Oznacza to, że Wnioskodawca jest jedynie tymczasowym dysponentem środków i jego obowiązkiem jest przekazanie otrzymanych kwot osobom, które te składki finansowały (zatrudnionym przez spółkę w okresie 2006 – 2009 pracownikom) w możliwie najszybszym terminie. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie zawiera uregulowań odnośnie terminów zwrotu składek przez płatnika ubezpieczonemu, a jedynie terminy w relacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych - płatnik składek. Należy jednak zauważyć, że składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (finansowane przez zatrudnionego) stanowią część wynagrodzenia pracownika (zostały z tego wynagrodzenia potrącone), stąd stosownie do art. 291 § 1 Kodeksu pracy, zatrudniony ma trzy lata na dochodzenie zwrotu od płatnika, który czasowo dysponuje zwrotem uzyskanym od organu rentowego, licząc od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

W związku z powyższym, w okresie trzech lat od daty zwrotu składek przez ZUS na rachunek bankowy Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku rozpoznawania po swojej stronie przychodu, gdyż w tym terminie były pracownik może żądać zwrotu finansowanych przez siebie składek, a po stronie pracodawcy istnieje obowiązek dokonania stosownego zwrotu. Dopiero po upływie trzyletniego okresu przedawnienia po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek rozpoznania przychodu w wysokości nienależnie opłaconych składek finansowanych przez pracownika, których nie udało się zwrócić uprawnionemu z przyczyn przedstawionych przykładowo powyżej, w opisie stanu faktycznego sprawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.