DD3/033/160/MCA/14/RD-55848/14 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłacenia przez Wnioskodawcę kwoty składek ZUS, do sfinansowania których byli zobowiązani zawodnicy Wnioskodawcy.
DD3/033/160/MCA/14/RD-55848/14interpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. obowiązek płatnika
 3. składki
 4. sport
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2010 r. Nr ILPB1/415-603/10-2/AMN, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2010 r. (data wpływu 21 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych opłacenia przez Wnioskodawcę kwoty składek ZUS, do sfinansowania których byli zobowiązani zawodnicy, jest:

 • prawidłowe w części dotyczącej:
  • powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • wyboru formularza podatkowego i pozycji formularza dla celów wykazania zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych za zawodników, którzy w momencie dokonania zapłaty pozostają w zatrudnieniu u Wnioskodawcy na podstawie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej,
 • nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2010 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zatrudnia zawodników na podstawie kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Kontrakty te są umowami cywilno-prawnymi o charakterze tzw. umów nienazwanych, do których Wnioskodawca na podstawie przepisu art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje przepisy o zleceniu. W związku z dokonywanymi na rzecz zawodników (piłkarzy) wypłatami świadczeń z kontraktów, Wnioskodawca stosuje przepisy art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące przychodów z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określonym przepisami art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W skutek przeprowadzonej u Wnioskodawcy kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej ZUS) zakwestionował ustaloną przez Wnioskodawcę metodologię wyliczania zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W ocenie ZUS wypłacane zawodnikom na podstawie kontraktów nagrody za wyniki sportowe zostały niesłusznie wyłączone z podstawy wymiaru składek.

Spór pomiędzy Wnioskodawcą a ZUS został rozstrzygnięty przed sądem na niekorzyść Wnioskodawcy. W związku z tym Wnioskodawca zamierza skorygować deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA i w miesiącu maju 2010 r. zapłacić w całości, z własnych środków, zaległe składki do ZUS za lata 1999-2003.

Z częścią zawodników, za których zostaną opłacone zaległe składki, Wnioskodawcę nie łączy już żaden stosunek prawny. Wnioskodawca nie będzie dochodził od zawodników zwrotu części składek, które powinni sfinansować ze swoich środków.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym stanie kwota składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części, którą opłaci Wnioskodawca w 2010 r., a do sfinansowania której byli zobowiązani zawodnicy, będzie stanowić ich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy od zawodników, którzy nadal pozostają w zatrudnieniu u Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie zobowiązany pobrać od powstałego przychodu zaliczkę na podatek, czy też zawodnicy sami powinni uiścić podatek w wyniku złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2010 r....
 3. Na którym formularzu i w której pozycji imiennej informacji PIT należałoby wykazać ten przychód u poszczególnych zawodników w przypadku, gdy kontrakt z zawodnikiem już ustał...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie przepisu z art. 9 ust. 1 ustawy o podarku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymieniony w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy, „ (...) przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”.

W ocenie Wnioskodawcy, na podstawie ww. przepisów, zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należne od zawodników, które Wnioskodawca zamierza sfinansować z własnych środków i nie będzie dochodził ich zwrotu, będą dla zawodników przychodem z tytułu nieodpłatnych świadczeń, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Źródłem tego przychodu będzie kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, na podstawie którego dokonywano zawodnikom wypłat nagród za wyniki sportowe, od których Wnioskodawca nie pobrał składek.

Wnioskodawca na podstawie przepisu art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje do przedmiotowych kontraktów przepisy o zleceniu. Zdaniem Wnioskodawcy należy więc uznać, że dla celów ustalenia źródła opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zapłaconych za zawodników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zastosowanie będzie miał przepis art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego przychodami z tytułu osobiście wykonywanych usług są między innymi przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Jednocześnie Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie miał obowiązku pobrania od powstałego u zawodników przychodu zaliczki na podatek. Na podstawie bowiem przepisu art. 41 ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmiotem świadczeń nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. W tym przypadku jednak nie można również mówić o udostępnieniu zawodnikom świadczenia w związku z czym podatek powinien zostać uiszczony w wyniku złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2010 rok.

Na podstawie przepisu art. 82 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji podatkowych. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 3c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określania niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 74, poz. 445 ze zm.), informacją dla osób uzyskujących przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecanie jest wzór PIT- 11.

Wnioskodawca zobowiązany będzie więc wykazać zapłacone za zawodników składki w informacji PIT-11 za 2010 r. w wierszu 6 „Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 (z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7) i 7-9 ustawy, w tym umowy zlecenia i o dzieło” i w terminie do końca lutego 2011 r. przekazać ją zawodnikom i urzędowi skarbowemu.

W ocenie Wnioskodawcy przedstawiony sposób wykazania przychodu z tytułu zapłaconych przez niego za zawodników składek w informacji PIT-11 dotyczy zarówno zawodników z którymi w 2010 r. kontrakty nadal trwają jak i zawodników, z którymi kontrakty ustały.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w części dotyczącej przychodów oraz formularza, w którym należy wykazać przychód zawodników w przypadku, gdy kontrakt z zawodnikiem nadal trwa oraz w przypadku, gdy kontrakt z zawodnikiem już ustał, jest prawidłowe, odpowiednio w części dotyczącej obowiązku poboru przez Wnioskodawcę zaliczek na podatek dochodowy od dochodu zawodników, którzy nadal pozostają w zatrudnieniu u Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.
Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdzam, co następuje.

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PIT”.

Zgodnie z jej art. 9 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24–25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Art. 10 ust. 1 ustawy PIT wymienia dziewięć źródeł przychodów. Działalność wykonywana osobiście stanowi źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, którego konkretyzację zawiera art. 13 ustawy PIT. Przychody z uprawiania sportu zostały wymienione w pkt 2 tego artykułu, natomiast przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej w pkt 8 lit.a tej regulacji. Powyższe oznacza, że dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych ustawodawca – w ramach działalności wykonywanej osobiście – rozróżnia przychody z uprawiania sportu od przychodów z umowy zlecenia.

Odrębnym źródłem przychodu od działalności wykonywanej osobiście są inne źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy PIT, za przychody z tego źródła uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 ustawy PIT, przychodami z art. 13 pkt 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy PIT, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego, sfinansowane przez Wnioskodawcę, ze środków własnych, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, do zapłacenia których zobligowani byli ubezpieczeni (osoby fizyczne), stanowią dla tych osób przychód w rozumieniu ustawy PIT. Przychód ten nie mieści się w zakresie żadnego ze zwolnień wymienionych w 21, 52, 52a i 52c ustawy PIT, jak również nie został od niego zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Tym samym, zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy PIT, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przy czym o sposobie jego opodatkowania decyduje kwalifikacja do właściwego źródła przychodów zdeterminowana m.in. rodzajem stosunku prawnego łączącego świadczeniodawcę ze świadczeniobiorcą w momencie dokonania świadczenia.

Odnosząc powyższe regulacje do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, należy zauważyć, iż dla zawodników, którzy w momencie zapłaty zaległych składek przez Wnioskodawcę nadal pozostają w zatrudnieniu u Wnioskodawcy na podstawie kontraktów o profesjonalne uprawiania piłki nożnej, ww. przychody należy kwalifikować do źródła przychodów jakim jest art. 13 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, tj. do działalności wykonywanej osobiście z tytułu uprawiania sportu. Źródłem tego przychodu jest bowiem ww. kontakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a nie umowa zlecenia. Do kontraktu tego (umowa cywilnoprawna, nienazwana) stosuje się jedynie – zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego - przepisy o zleceniu. Odpowiednie zastosowanie przepisów o zleceniu nie oznacza jednak, iż jest to umowa zlecenia.

Natomiast w przypadku osób, które w momencie zapłaty zaległych składek są byłymi zawodnikami (kontrakt z piłkarzem już ustał), wartość uiszczonych przez Wnioskodawcę składek stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

Przechodząc do regulacji ustawy PIT dotyczących poboru podatku lub zaliczki na podatek, należy zauważyć, iż w przypadku ww. składek kwalifikowanych do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, na świadczeniodawcy nie ciążą obowiązki płatnika. W konsekwencji, Wnioskodawca nie jest obowiązany pobierać od tych świadczeń zaliczki na podatek dochodowy. Do obowiązków Wnioskodawcy należy jedynie sporządzenie informacji, o której mowa w art. 42a ustawy PIT.

Przepis ten stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Informacja ta oznaczona jest symbolem PIT-8C a jej wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 45b pkt 1 ustawy PIT. Przychody uzyskane przez byłego zawodnika z tytułu zapłacenia za niego przez Wnioskodawcę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, Wnioskodawca wykazuje w części D tej informacji, podając rodzaj przychodu oraz jego wartość wyrażoną w PLN. Podatnik natomiast jest zobowiązany do ich wykazania wraz z innymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej w zeznaniu podatkowy i do obliczenia należnego podatku dochodowego od łącznej kwoty uzyskanych w roku podatkowym dochodów.

Odmienne zasady obowiązują Wnioskodawcę w przypadku dokonania świadczenia w postaci zapłaty zaległych składek, które na gruncie ustawy PIT są kwalifikowane do przychodów z art. 13 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT.

Jak stanowi bowiem art. 41 ust. 1 ustawy PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2, osobom fizycznym podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, są obowiązane jako płatnicy, pobierać zaliczki na podatek dochodowy stosownie do postanowień art. 41 ust. 1 ustawy PIT. Obowiązek poboru zaliczki na podatek od przychodów z tego źródła dotyczy zarówno świadczeń o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnych. Świadczy o tym użyty w treści art. 41 ust. 1 ustawy PIT czasownik „dokonywać”, który obejmuje swoim zakresem zarówno dokonywanie wypłat (należności pieniężnych) oraz dokonywanie świadczeń, które pieniędzmi nie są. Jeżeli przedmiotem świadczeń z art. 13 pkt 2 ustawy PIT nie są pieniądze, to zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 7 ustawy PIT, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki przed udostępnieniem świadczenia, rozumianego jako jego otrzymanie lub postawienie do dyspozycji podatnika (w przypadku opisanym we wniosku, udostępnieniem świadczenia jest moment zapłaty za podatnika przez Wnioskodawcę zaległych składek). Zaliczkę wpłaconą przez podatnika traktuje się na równi z zaliczką pobraną przez płatnika ze środków podatnika, którą płatnik ma obowiązek przekazać w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Od obowiązku żądania od podatnika wpłaty należnej zaliczki na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy PIT płatnik może odstąpić wyłącznie w sytuacji, gdy równocześnie z dokonaniem niepieniężnego świadczenia wypłaca podatnikowi należność pieniężną kwalifikowaną do tego samego źródła przychodu. Wówczas kwotę należnej zaliczki od świadczenia innego niż pieniądze płatnik może pobrać z wypłacanej należności poprzez odpowiednie jej pomniejszenie.

Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy PIT, jest obowiązany przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-4R zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy PIT, odpowiednio w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, jest obowiązany wysłać podatnikowi podlegającemu w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, imienną informację PIT-11, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT. W informacji tej (której wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 45b pkt 1 ustawy PIT), płatnik ww. przychody oraz kwotę pobranej zaliczki jest zobowiązany wykazać w wierszu 6. w części E „Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 (z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7) i 7-9 ustawy, w tym umowy zlecenia i o dzieło”.

Pobór zaliczki na podatek przez płatnika nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia uzyskanych dochodów po zakończeniu roku podatkowego, stosownie do postanowień art. 45 ust. 1 ustawy.

W świetle powyższego za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, z którego wynika, iż w przypadku zatrudnianych zawodników oraz byłych zawodników, kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, w części którą z własnych środków powinien uiścić ubezpieczony a płaci Wnioskodawca, stanowi przychód z art. 13 pkt 8 ustawy PIT.

Należy zauważyć, iż w przypadku zawodników, z którymi na moment dokonania zapłaty zaległych składek kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej trwa, wartość otrzymanego świadczenia stanowi przychody z uprawiania sportu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT. W przypadku byłych zawodników są to przychody z art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

Za nieprawidłowe należy również uznać stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku poboru zaliczki na podatek, zgodnie z którym na Wnioskodawcy tego rodzaju obowiązek nie ciąży.

Należy zauważyć, iż jedynie w przypadku byłych zawodników, dla których kwota zapłaconych za nich przez Wnioskodawcę zaległych składek do ZUS stanowi przychód z art. 20 ust. 1 ustawy PIT, Wnioskodawca nie pełni funkcji płatnika. Tym samym nie jest zobowiązany do obliczenia, pobrania zaliczki na podatek od tych świadczeń oraz do jej wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W przypadku zawodników, z którymi kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej nadal trwa, Wnioskodawca jest obowiązany zakwalifikować ww. przychody do przychodów art. 13 pkt 2 ustawy, i stosownie do postanowień art. 41 ustawy PIT obliczyć i pobrać od nich należną zaliczkę na podatek.

Przychody z tytułu zapłaty zaległych składek do ZUS, stanowiących przychody z art. 13 pkt 2 ustawy PIT, Wnioskodawca jest obwiązany, jak wskazano wyżej, wykazać w informacji PIT-11, odpowiednio przychody z tytułu zapłaty zaległych składek do ZUS, stanowiące przychody z art. 20 ust. 1 ustawy PIT - w informacji PIT-8C. Zatem również i w tej kwestii stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej byłych zawodników należy uznać za nieprawidłowe.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2010 r. Nr ILPB1/415-603/10-2/AMN, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.