0113-KDIPT2-3.4011.531.2018.2.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość odliczenia od dochodu i podatku składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 4 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości odliczenia od dochodu i od podatku zwróconych płatnikowi składek w części obciążającej ubezpieczonego, jeżeli zwrot ten nastąpi w innym roku podatkowym, niż rok w którym płatnik zapłacił za ubezpieczonego ww. składki – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 28 listopada 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.531.2018.1.MS, Organ podatkowy, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 29 listopada 2018 r. (skutecznie doręczono w dniu 30 listopada 2018 r.), zaś w dniu 4 grudnia 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w okresie od ... do .... na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (zwanej dalej kontraktem menadżerskim) świadczył usługi w zakresie zarządzania na rzecz K (zwanego dalej Spółką). Za świadczone usługi pobierał wynagrodzenie na podstawie wystawionych faktur VAT, a składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacał jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. W lipcu bieżącego roku Wnioskodawca otrzymał od Spółki pismo dotyczące korekty rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu ww. umowy, w którym został poinformowany, że w dniu .... w sprawie toczącej się pod sygn. akt ......, zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego, na mocy którego Sąd uznał, w ślad za postanowieniem uchwały Sądu Najwyższego (zwaną dalej uchwałą SN), że w przypadku kontraktu menadżerskiego wykonywanego w ramach działalności gospodarczej tytułem do ubezpieczenia jest, co do zasady, kontrakt menadżerski. Mając na uwadze treść powyższego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego, Spółka jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podjęła działania zmierzające do dokonania korekty rozliczeń w zakresie ww. składek z tytułu łączącego Wnioskodawcę oraz Spółkę kontraktu menadżerskiego. W dalszej części ww. pisma Wnioskodawca został poinformowany, że po dokonaniu korekt Spółka wystąpi do tych zarządzających, których rozliczenia korygowano (w tym Wnioskodawcy) o zwrot składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części obciążającej zarządzającego z własnych środków. Rozważa On zawarcie ugody, na mocy której zaakceptuje roszczenia Spółki w stosunku do Niego z tytułu opłaconych przez Spółkę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w części obciążającej ubezpieczonego.

W piśmie z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 4 grudnia 2018 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W okresie obowiązywania kontraktu menadżerskiego, o którym mowa we wniosku był członkiem zarządu K jednakże tylko w okresie od ...do ... Pozostały okres, tj. do... dotyczył zakazu działalności konkurencyjnej, wynikający z przedmiotowej Umowy. Wnioskodawca wskazał, że według posiadanych przez Niego informacji Spółka zapłaciła zaległe składki w ... Prowadzi On rozmowy ze Spółką, których celem jest zawarcie ugody określającej warunki spłaty zapłaconych przez Spółkę składek. Wnioskodawca planuje spłatę w 3 ratach – pierwszą w ... drugą w .... trzecią w ..... Do zakończenia negocjacji nie może tego określić precyzyjnie. Na moment zapłaty przez Spółkę zaległych składek na rzecz ZUS, nie łączył Wnioskodawcy ze Spółką stosunek pracy, ani żaden inny stosunek prawny. Przedmiotem rozmów, o których mowa wyżej jest również rodzaj dokumentów, które otrzyma od Spółki umożliwiających odliczenie od dochodu i od podatku zwróconych na rzecz Spółki składek w części obciążającej ubezpieczonego a zapłaconych przez płatnika na rzecz ZUS. Wnioskodawca stara się o uzyskanie: oświadczenia Spółki o dokonanych korektach rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu łączącego Go oraz Spółkę kontraktu menadżerskiego, ugody, w której określona zostanie kwota składek na ubezpieczenie społeczne, należna Spółce z tytułu dokonanych korekt, potwierdzenia zapłaty przez Wnioskodawcę ww. składek na rzecz Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dla celów obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku zawarcia ugody i zapłaty przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki składek na ubezpieczenie społeczne, jest możliwość odliczenia tych składek od dochodu? Jeśli tak to jakie dokumenty uprawniają do takiego odliczenia?
 2. Czy dla celów obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku zawarcia ugody i zapłaty przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki składek na ubezpieczenie zdrowotne, jest możliwość odliczenia tych składek od podatku w części nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki? Jeśli tak, to jakie dokumenty uprawniają do takiego odliczenia?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących lub potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. Zdaniem Wnioskodawcy, zapłata składek na rzecz Spółki spełnia warunki określone w art. 26 ust. 1 ustawy, a wystarczającymi dokumentami uprawniającymi do odliczenia ww. składek są: oświadczenie Spółki o dokonanych korektach rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu łączącego Wnioskodawcę oraz Spółkę kontraktu menadżerskiego, ugoda, w której określona zostanie kwota składek na ubezpieczenie społeczne, należna Spółce z tytułu dokonanych korekt, potwierdzenie zapłaty przez Wnioskodawcę ww. składek na rzecz Spółki.

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym kwota składki o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Zdaniem Wnioskodawcy, zapłata składek na rzecz Spółki spełnia warunki określone w art. 27b ustawy umożliwiające odliczenie zapłaconej składki w części nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru, a wystarczającymi dokumentami uprawniającymi do odliczenia ww. składek są: oświadczenie Spółki o dokonanych korektach rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu łączącego Wnioskodawcę oraz Spółkę kontraktu menadżerskiego oraz ugoda, w której określona zostanie kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne, należna Spółce z tytułu dokonanych korekt, potwierdzenie zapłaty przez Wnioskodawcę ww. składek na rzecz Spółki.

W piśmie z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 4 grudnia 2018 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że odliczenie od dochodu i podatku zwróconych przez Niego na rzecz Spółki składek w części obciążającej ubezpieczonego a zapłaconych przez płatnika na rzecz ZUS, może nastąpić w roku podatkowym, w którym nastąpił faktyczny zwrot składek na rzecz Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • możliwości odliczenia od dochodu i od podatku zwróconych płatnikowi składek w części obciążającej ubezpieczonego, jeżeli zwrot ten nastąpi w innym roku podatkowym, niż rok w którym płatnik zapłacił za ubezpieczonego ww. składki – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź, od których zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy, ustawodawca wymienia źródła przychodów, którymi m.in. są:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z treści art. 11 ust. 1 powoływanej ustawy wynika, że przychodami (poza wyjątkami wskazanymi w tym przepisie) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wyjaśnić należy, że za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego – zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie rozumie się te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy. Przysporzenie to może polegać na zwiększeniu majątku (aktywów) bądź uniknięciu jego pomniejszenia (zaoszczędzenie wydatków).

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot: składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

 1. zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 2. potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

– odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

Ponadto, jeżeli podatnik dokonuje zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wówczas zastosowanie ma przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a–4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.

Stosownie do art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 ww. ustawy).

Kluczową kwestią do rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie jest ustalenie znaczenia pojęć „składki potrąconej w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika”. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują tego pojęcia. Odnosząc się jednak do wykładni celowościowej cyt. przepisów art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) i art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy zauważyć należy, że możliwość odliczenia od dochodu zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne podatnika, skutkujące zmniejszeniem podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, ma na celu wyłączenie z opodatkowania środków pieniężnych, które stanowiłyby własność podatnika i którymi mógłby on swobodnie dysponować, gdyby nie fakt, że faktycznie płatnik przekazał te środki na uregulowanie zobowiązań pracownika z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Przy czym, za składki zapłacone należy uznać jedynie te składki, których uregulowanie spowodowało skuteczne wygaśnięcie zobowiązania podatnika z tego tytułu. W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, że odliczeniu od dochodu podlegają składki zapłacone faktycznie przez podatnika na jego ubezpieczenie społeczne, jeżeli ich zapłata pochodzi ze środków pieniężnych podatnika, tj. te składki, co do których skutecznie wygasło zobowiązanie podatnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i przy regulowaniu których doszło do uszczerbku w majątku podatnika. Natomiast za składkę zdrowotną opłaconą przez podatnika, w związku z pomniejszeniem wysokości należnego podatku dochodowego przez płatnika, należy uznać taką składkę, która została faktycznie zapłacona ze środków pieniężnych podatnika, a zapłata ta spowodowała wygaśnięcie zobowiązania podatnika z tego tytułu.

W konsekwencji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem ubezpieczonego jest wyłącznie ta część należności uiszczonej przez płatnika składek, którą zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych powinien zapłacić ubezpieczony, i której w roku jej opłacenia ubezpieczony nie zwrócił płatnikowi składek.

Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone (art. 45 ust. 3a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w okresie .... na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (zwanej dalej kontraktem menadżerskim) z dnia ..... świadczył usługi w zakresie zarządzania na rzecz Spółki. Za świadczone usługi pobierał wynagrodzenie na podstawie wystawionych faktur VAT, a składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacał jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. W lipcu bieżącego roku Wnioskodawca otrzymał od Spółki pismo dotyczące korekty rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu ww. umowy, w którym został poinformowany, że zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego, na mocy którego Sąd uznał, w ślad za postanowieniem uchwały Sądu Najwyższego, że w przypadku kontraktu menadżerskiego wykonywanego w ramach działalności gospodarczej tytułem do ubezpieczenia jest, co do zasady, kontrakt menadżerski. Mając na uwadze treść powyższego rozstrzygnięcia, Spółka, jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podjęła działania zmierzające do dokonania korekty rozliczeń w zakresie ww. składek z tytułu łączącego Wnioskodawcę oraz Spółkę kontraktu menadżerskiego. W dalszej części wniosku Wnioskodawca wskazał, że po dokonaniu korekt Spółka wystąpi do tych zarządzających, których rozliczenia korygowano (w tym Wnioskodawcy) o zwrot składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części obciążającej zarządzającego z własnych środków. Rozważa On zawarcie ugody ze Spółką, na mocy której zaakceptuje roszczenia w stosunku do Niego z tytułu opłaconych przez Spółkę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w części obciążającej ubezpieczonego. Wnioskodawca wskazał, że według posiadanych przez Niego informacji Spółka zapłaciła zaległe składki w ..... Prowadzi On rozmowy, których celem jest zawarcie ugody określającej warunki spłaty zapłaconych przez Spółkę składek. Wnioskodawca planuje spłatę w 3 ratach – pierwszą w .... drugą w ....trzecią w ..... Na moment zapłaty przez Spółkę zaległych składek na rzecz ZUS, nie łączył Wnioskodawcy ze Spółką stosunek pracy, ani żaden inny stosunek prawny. Wnioskodawca stara się o uzyskanie: oświadczenia Spółki o dokonanych korektach rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu łączącego Go oraz Spółkę kontraktu menadżerskiego, ugody, w której określona zostanie kwota składek na ubezpieczenie społeczne, należna Spółce z tytułu dokonanych korekt, potwierdzenia zapłaty przez Wnioskodawcę ww. składek na rzecz Spółki.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że możliwe będzie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy – od podatku. Dokonanie ww. odliczeń będzie możliwe w sytuacji kiedy Wnioskodawca zwróci płatnikowi część zapłaconych za Niego składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w tym samym roku podatkowym, w którym płatnik zapłaci za ubezpieczonego składki. Skoro, jak wskazano we wniosku Spółka zapłaciła zaległe składki w ... a Wnioskodawca zamierza na podstawie zawartej ugody dokonać spłaty w ... na rzecz Spółki części zaległych składek to w tej części będzie On mógł dokonać ich odliczenia w zeznaniu rocznym za ....

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości odliczenia od dochodu i od podatku zwróconych płatnikowi składek w części obciążającej ubezpieczonego, jeżeli zwrot ten nastąpi w tym samym roku podatkowym, w którym płatnik zapłacił za ubezpieczonego ww. składki jest prawidłowe.

Natomiast, część składek, które zostaną uregulowane przez Spółkę w .... a nie zostaną w tym samym roku zwrócone przez Wnioskodawcę, stanowić będzie przychód z innych źródeł. Jeżeli zatem, Wnioskodawca zwróci części ww. składek płatnikowi w innym roku podatkowym, niż ten, w którym płatnik zapłacił za ubezpieczonego składki, tj. w .... i ....to Wnioskodawca będzie mógł poprzez dołączenie do zeznania za rok, w którym nastąpił zwrot części składek płatnikowi, tj. „Informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku” (PIT/O), odliczyć od dochodu zwrócone składki zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne jako „zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających podatek), jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika”. Powyższe odliczenie będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy uprzednio składki te, w części niezwróconej w ....zostaną przez Wnioskodawcę rozpoznane jako przychód w zeznaniu rocznym za ....

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości odliczenia od dochodu i od podatku zwróconych płatnikowi składek w części obciążającej ubezpieczonego, jeżeli zwrot ten nastąpi w innym roku podatkowym, niż rok w którym płatnik zapłacił za ubezpieczonego ww. składki jest nieprawidłowe.

Odnosząc się do możliwości odliczenia od dochodu i od podatku dochodowego zwróconych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części obciążającej ubezpieczonego, a zapłaconych przez płatnika na rzecz ZUS na podstawie oświadczenia Spółki o dokonanych korektach rozliczeń w zakresie ww. składek, zawartej w tym zakresie ugody między Wnioskodawcą a Spółką oraz potwierdzenia zapłaty ww. składek przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki, wskazać należy, że co następuje.

Kwestię sposobu dokumentowania w odniesieniu do składek na ubezpieczenie społeczne reguluje art. 26 ust. 7, natomiast w odniesieniu do składek na ubezpieczenie zdrowotne – art. 27b ust. 3. Zgodnie z tymi przepisami, wysokość ww. wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Przepisy te zawierają szczególną regulację dotyczącą sposobu dokumentowania, odbiegającą od ogólnej zasady określonej w art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w myśl którego jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Wynikające z przepisów art. 26 ust. 7 oraz art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ograniczenie dowodowe powoduje, że możliwość odliczenia od dochodu wydatków na ubezpieczenie społeczne oraz odliczenie od podatku dochodowego wydatków na ubezpieczenie zdrowotne zależy od wykazania poniesienia omawianego wydatku dokumentem.

Zatem, dowodem stwierdzającym wysokość wydatków na ubezpieczenie społeczne, o jakim mowa w art. 26 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wydatków na ubezpieczenie zdrowotne, o jakim mowa w art. 27b ust. 3 ww. ustawy, może być każdy dokument, zawierający informacje o wydatkach poniesionych przez podatnika na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, np. pisemna informacja od płatnika o dokonanym zwrocie, dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy itp.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości odliczenia od dochodu i od podatku dochodowego zwróconych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części obciążającej ubezpieczonego, a zapłaconych przez płatnika na rzecz ZUS na podstawie oświadczenia Spółki o dokonanych korektach rozliczeń w zakresie ww. składek, zawartej w tym zakresie ugody między Wnioskodawcą a Spółką oraz potwierdzenia zapłaty ww. składek przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki, jest prawidłowe.

W związku z załączeniem przez Wnioskodawcę do wniosku dokumentu, należy zaznaczyć, że Organ wydając interpretację w trybie art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie dokonuje analizy i oceny załączonych do wniosku dokumentów, a jedynie opiera się na przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.