Składki ZUS | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki ZUS. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Sp. z o.o. ma prawo zaliczyć do przychodów podatkowych uzyskaną refundację wynagrodzeń z PFRON (art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych zapłacone składki ZUS (art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Fragment:

Opłacenie składek ZUS nastąpiło po dniu wniesienia zobowiązania do spółki z o.o. i faktycznej zapłaty dokonała spółka przejmująca, która stała się stroną w dotychczasowym stosunku pracy. Uzyskanie refundacji wynagrodzeń z PFRON również nastąpiło po wniesieniu aportu i przejęciu pracowników. A. Sp. z o.o. dokonuje wszelkich działań związanych z pracownikami: wydaje świadectwa pracy, po zakończeniu roku podatkowego wystawi informacje PIT 11 i PIT 8C za cały rok podatkowy. Również złoży jedną, łączną deklarację PIT 4R oraz PIT 8AR i in. Zdaniem spółki wszelkie należności i zobowiązania pracownicze przechodzą na firmę A. Sp. z o.o, jako następcę prawnego. A. Sp. z o.o. ma prawo zaliczyć do przychodów podatkowych uzyskaną refundację wynagrodzeń z PFRON (art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych zapłacone składki ZUS (art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

2014
11
lip

Istota:

Zapłata składek ZUS przez płatnika.

Fragment:

ZUS przeprowadził kontrolę i okazało się, że nie zostały uiszczone składki ZUS. Zainteresowana zarabiała w firmie zewnętrznej określoną kwotę pomniejszoną o podatek i składkę zdrowotną. Po kontroli pracodawca (nowa dyrekcja szpitala) poinformował personel (również Wnioskodawczynię), że pracownicy, którzy w owym czasie byli zatrudnieni przez firmę zewnętrzną będą musieli podpisać zgodę na spłatę zaległych składek ZUS - pracownika. W wyniku kontroli ZUS pracodawca opłacił całe zaległe składki ZUS oraz karę za niedopełnienie tego obowiązku. Próbowano wtedy pracowników nakłonić do spłacenia części tej należności, ale Wnioskodawczyni i pozostali pracownicy podanych kwot nie spłacili. Obecnie, razem z PIT-em od pracodawcy Zainteresowana otrzymała PIT-8C, w pkt D „ nieodpłatne świadczenia ” i kwota. Jest to kwota, którą zapłacił pracodawca do ZUS za Wnioskodawczynię. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w sytuacji gdy zleceniodawca ureguluje składki na ubezpieczenie społeczne za zleceniobiorców w tej części, w której winny być pokryte z dochodu zleceniobiorców, to dla zleceniobiorcy jest to przychód z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych.

2013
20
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia brutto oraz składki ZUS w części finansowej przez płatnika składek małżonków pozostałych wspólników (bratowych) proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółce (25%)?

Fragment:

W kwestii składek ZUS w części zapłaconej przez płatnika art. 23 ww. ustawy nie wymienia tego wydatku jako wydatku nie stanowiącego kosztu uzyskania przychodu. Według Wnioskodawczyni wynagrodzenie za pracę oraz składki ZUS tylko Jej męża zatrudnionego przez spółkę nie stanowią dla Niej kosztu uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast wynagrodzenie za pracę oraz składki ZUS w części finansowanej przez płatnika pozostałych małżonków wspólników może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w takim procencie w jakim pozostają Jej udziały w spółce, czyli 25%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.