IPPB4/4511-519/16-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy składkę zdrowotną w kwocie 194,43 zł, tj. 7,75% za miesiąc grudzień 2015 r. Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć od podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu za 2015 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu za 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 20 października 2015 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek do ZUS o zmianę adresu w Polsce na Wielką Brytanię, ponieważ składała wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie druku S1 celem leczenia. W tym wniosku Wnioskodawczyni musiała zmienić adres zamieszkania na Wielką Brytanię. Zmiana adresu na Wielką Brytanię jest tymczasowa na około dwa lata. W Londynie Wnioskodawczyni ma córkę i wnuczkę, którą się opiekała. Wnioskodawczyni oświadczyła, że w Wielkiej Brytanii nie pracowała, nie pracuje, nie posiada żadnego źródła dochodu i tam nie będzie rozliczać się z Urzędem Skarbowym. W Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni będzie przebywać w ciągu roku od 3-4 miesięcy, a 8 miesięcy będzie spędzać w Polsce. W Polsce Wnioskodawczyni posiada mieszkanie własnościowe, nie zmieniła miejsca zameldowania, ani nie zmieniła Rezydencji Podatkowej oraz ma męża, z którym wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe. Wnioskodawczyni w Polsce otrzymuje emeryturę przekazywaną przez ZUS w S. na swój rachunek bankowy. Od miesiąca grudnia do obecnej chwili ze względu na zmianę adresu zamieszkania, Wnioskodawczyni nie ma potrącanego podatku, tylko ma potrącaną składkę zdrowotną w wysokości 9% ze świadczenia brutto. W rozliczeniu rocznym w związku z tym, że nie został potrącony podatek a składka zdrowotna została potrącona od świadczenia brutto Wnioskodawczyni jest stratna 194,43 zł. Składki zdrowotnej za miesiąc grudzień 2015 r. Wnioskodawczyni nie może odliczyć od podatku mimo, że została potrącona przez ZUS, ale nie wykazana w PIT-11A. Z tego wynika, że składkę zdrowotną Wnioskodawczyni musi zapłacić podwójnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy składkę zdrowotną w kwocie 194,43 zł, tj. 7,75% za miesiąc grudzień 2015 r. Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć od podatku...

Zdaniem Wnioskodawczyni, składkę zdrowotną powinna odliczyć od podatku w rozliczeniu rocznym, ponieważ ZUS potrącił składkę zdrowotną od Jej świadczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W świetle art. 4a ww. ustawy powołane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jak wynika z wniosku, w dniu 20 października 2015 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek do ZUS o zmianę adresu w Polsce na Wielką Brytanię. Zmiana adresu na Wielką Brytanię jest tymczasowa na około dwa lata. W Londynie Wnioskodawczyni ma córkę i wnuczkę, którą się opiekała. Wnioskodawczyni oświadczyła, że w Wielkiej Brytanii nie pracowała, nie pracuje, nie posiada żadnego źródła dochodu i tam nie będzie rozliczać się Urzędem Skarbowym. W Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni będzie przebywać w ciągu roku od 3-4 miesięcy, a 8 miesięcy będzie spędzać w Polsce. W Polsce Wnioskodawczyni posiada mieszkanie własnościowe, nie zmieniła miejsca zameldowania, ani nie zmieniła rezydencji podatkowej oraz ma męża, z którym wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe. Wnioskodawczyni w Polsce otrzymuje emeryturę przekazywaną przez ZUS na swój rachunek bankowy.

Zatem w tak przedstawionym stanie faktycznym nie będzie miała zastosowania umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Rzeczpospolitą Polską a Wielką Brytanią, gdyż Wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych tylko w Polsce, tj. nieograniczony obowiązek podatkowy od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów oraz otrzymuje emeryturę w Polsce.

Wobec powyższego, emerytura otrzymywana przez Wnioskodawczynię w Polsce podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta.

W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwot emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Z mocy art. 34 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, organy rentowe są zobowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.

W myśl art. 34 ust. 7 ww. ustawy, organy rentowe są obowiązane, w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W myśl art. 45 ust. 1 ww. ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi kwestia możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej w wysokości 7,75% za miesiąc grudzień 2015 r., w sytuacji, gdy organ rentowy potrącił tę składkę od Jej świadczenia, lecz nie pobrał podatku.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30e, pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podatkowej. W skali tej podane są obowiązujące w danym roku stawki podatkowe i kwoty progów podatkowych.

W myśl art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 64, poz. 1027, z późn. zm.); opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 16) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581), obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze.

Na podstawie art. 81 ust. 8 pkt 2) ww. ustawy, podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, jest kwota emerytury, renty pomniejszona o kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków, zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo kwota uposażenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego o takim samym charakterze.

Art. 81 ust. 9 powyższej ustawy, w przypadku przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury, renty lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny za okres, za który ubezpieczony pobierał świadczenie z innego właściwego organu emerytalnego lub rentowego, zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy albo zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia.

Możliwość odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne została wyrażona również bezpośrednio także w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Wskazać jednocześnie należy, że zgodnie z art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Zatem składki zdrowotne opłacone z tytułu wypłacanej emerytury w Polsce, do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, mogą zostać odliczone od podatku, pod warunkiem, że podstawy wymiaru tej składki nie stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej, bądź jest zwolniony na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, Wnioskodawczyni (osoba mająca miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce) otrzymuje polską emeryturę przekazywaną przez ZUS. Od miesiąca grudnia do obecnej chwili ze względu na zmianę adresu zamieszkania na Wielką Brytanię, Wnioskodawczyni nie ma potrącanego podatku, tylko ma potrącaną składkę zdrowotną w wysokości 9% ze świadczenia brutto. Składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2015 r. została potrącona przez ZUS, ale nie wykazana w PIT-11A.

Mając zatem na uwadze powyższe uznać należy, że Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od podatku opłaconej składki zdrowotnej za grudzień 2015 r. w wysokości 7,75 % podstawy wymiaru tej.

W odniesieniu do przedstawionych kwot wskazanych w stanie faktycznym, pytaniu i własnym stanowisku należy wyjaśnić, że tutejszy organ nie może odnieść się do wyliczeń wskazanych przez Wnioskodawczynię, bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, gdyż prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.