IPPB1/415-1336/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Czy przedstawiony sposób odliczeń jest prawidłowy, czy można uwzględnić zapłacone składki w dniu wyliczania ryczałtu. Jeśli nie, to co Wnioskodawca powinien zrobić?
IPPB1/415-1336/14-2/KSinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia od podatku
  2. ryczałt ewidencjonowany
  3. składki na ubezpieczenia społeczne
  4. składki na ubezpieczenia zdrowotne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Obniżenie ryczałtu
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Odliczenia od przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia (brak daty sporządzenia, data wpływu 27 lutego 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 1 września 2014 r. rozpoczął działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu. W dniu 1 października 2014 r. zapłacił ZUS za wrzesień tj. składkę zdrowotną i społeczną. W dniu 20 października 2014 r. dokonał wyliczenia i zapłaty ryczałtu, odliczając od podstawy opodatkowania składkę społeczną oraz od podatku stosowny procent składki zdrowotnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedstawiony sposób odliczeń jest prawidłowy, czy można uwzględnić zapłacone składki w dniu wyliczania ryczałtu. Jeśli nie, to co Wnioskodawca powinien zrobić...

Zdaniem Wnioskodawcy (ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów zwana dalej UOR, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwana dalej UPD) zgodnie z art. 11 UOR i art. 26 ust. 1 pkt 2 ppkt a) UPD, Wnioskodawca może odliczyć składki zapłacone w roku podatkowym na własne ubezpieczenie, co zdaniem Wnioskodawcy kwalifikuje się do przyjętego przez Niego sposobu wyliczeń - w dniu wyliczenia składka była zapłacona. Zgodnie z art. 13 UOR, ryczałt ulega obniżeniu o kwotę składki zdrowotnej opłaconej, co na dzień wyliczenia ryczałtu miało miejsce i kwalifikuje się do odliczenia. Wnioskodawca złożył wniosek o interpretację, gdyż spotkał się ze stanowiskiem niektórych księgowych, że nie może odliczyć składki płaconej w październiku od podatku za wrzesień. Jednakże osoby te zajmują się KpiR/pełną księgowością, a nie ryczałtem i stąd może wynikać nieporozumienie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie art. 6 ust.1 powoływanej wyżej ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta prowadzona jest w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwany dalej „spółką”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.

Z kolei myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 i 1a, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3 i 3a oraz art. 26 ust. 5-7h, 13b i 13c ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust.1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących.

Natomiast z przepisu art. 13 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie została odliczona od podatku dochodowego.

W przypadku dokonywania obniżki, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27b ust. 2-4 ustawy o podatku dochodowym (art. 13 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyjaśnić przy tym należy, że ustawodawca w cytowanym przepisie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od tego czy są to składki opłacone obowiązkowo czy też dobrowolnie.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 ww. ustawy).

Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art. 27b ust. 3 ww. ustawy).

Wskazać w tym miejscu należy, że co do zasady odliczeniu od podatku podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki. Wysokość wydatków na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zatem odliczeniu od podatku podlegają jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne rzeczywiście zapłacone przez podatnika w roku podatkowym.

Mając na względzie powołane regulacje prawne, stwierdzić należy, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania. Ustawodawca zezwala ww. podatnikom na odliczenie zapłaconych w danym roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne już w trakcie roku podatkowego, przy ustalaniu należnego ryczałtu za poszczególne okresy rozliczeniowe (miesiące) z tytułu uzyskanych przychodów podlegających opodatkowaniu. Przy dokonywaniu tych odliczeń nie ma znaczenia jakiego okresu te składki dotyczą. Zatem podatnik rozliczając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za dany miesiąc, może odliczyć od przychodów i od podatku odpowiednio składki na ubezpieczenie społecznie i składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w tym miesiącu. Bez znaczenia jest fakt, czy są to składki bieżące, zaległe, czy opłacone z wyprzedzeniem. Istotne jest, aby składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne były zapłacone w roku podatkowym, w którym podatnik dokonuje odliczenia, zaś w przypadku ich odliczania przy obliczaniu ryczałtu za poszczególne okresy rozliczeniowe (miesiące lub kwartały) w trakcie roku, aby były zapłacone najpóźniej w tym okresie, w którym został uzyskany przychód podlegający rozliczeniu.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe oraz przestawiony stan faktyczny, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że zapłacone przez Niego w miesiącu październiku 2014 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak i składki społeczne, mogą być odliczone od przychodów i podatku obliczanego przez Niego za miesiąc wrzesień 2014 r. Składki te mogą być przez Wnioskodawcę odliczone (odpowiednio od przychodów i od podatku) w momencie rozliczania uzyskanych przychodów z działalności gospodarczej w kolejnych miesiącach 2014 r., a jeżeli przychodów takich do końca 2014 r. Wnioskodawca nie uzyskał, to składki te mogły być odliczone w zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na formularzu PIT-28.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia od podatku
IBPP4/4512-90/15/PK | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

składki na ubezpieczenia społeczne
ILPB1/415-1054/14-2/AN | Interpretacja indywidualna

składki na ubezpieczenia zdrowotne
ITPB1/415-992/14/MW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.