ILPB2/4511-1-598/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczeń.
ILPB2/4511-1-598/15-2/TRinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. dochód
 3. odliczenia od podatku
 4. odliczenie od dochodu
 5. składki na ubezpieczenia społeczne
 6. składki na ubezpieczenia zdrowotne
 7. ulga prorodzinna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenie składek na ubezpieczenia
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Ustalenie podstawy opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczeń – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczeń.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2014 roku w ramach kontraktu Wnioskodawca został oddelegowany do pracy w Niemczech. W roku tym posiadał miejsce zamieszkania w Polsce, a dochody uzyskiwał zarówno z tytułu pracy w Niemczech, jak też w Polsce. Dochody te były wypłacane przez pracodawcę w Polsce. Po zakończeniu roku Zainteresowany otrzymał od pracodawcy w Polsce informację PIT-11 oraz informację o dochodach uzyskanych w Niemczech w 2014 roku, w której pracodawca wykazał wysokość wynagrodzenia uzyskanego z zagranicy w kwocie brutto, wskazał kwotę pomniejszenia przychodu o dochód zwolniony (30% diety za każdy dzień pobytu), kwotę dochodu do ustalenia stopy procentowej podatku. W powyższej informacji zawarta została również informacja, że odprowadzono składki ZUS na ubezpieczenie społeczne, potrącone w roku podatkowym przez płatnika w części opłacanej przez pracownika oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 9%, a podatek naliczono i odprowadzono w Niemczech. Za 2014 rok Wnioskodawca złożył zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, w którym wykazał dochody uzyskane z kraju wynikające z informacji PIT-11 oraz dochody osiągnięte za granicą, o które została zwiększona podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej.

Ponadto Zainteresowanemu przysługiwała ulga na czworo małoletnich, w stosunku do których wykonywał władzę rodzicielską.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania Wnioskodawca mógł odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne potrącone przez płatnika i odprowadzone do ZUS tytułu świadczonej z pracy najemnej na terenie Niemiec...
 2. Czy w odliczeniach od podatku Wnioskodawca mógł uwzględnić (7,75% podstawy) składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone do NFZ w Polsce z tytułu wykonywania pracy na terenie Niemiec...
 3. Czy kwota ww. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pomniejszona o składki odliczone w zeznaniu mogła być odliczona w ramach ulgi na dzieci w części uzupełniającej zeznania PIT/UZ...

Zdaniem Wnioskodawcy, przy ustalaniu podstawy opodatkowania mógł odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzone do polskiego systemu ubezpieczeń a obliczone od dochodu uzyskanego z tytułu świadczonej pracy najemnej na terenie Niemiec, natomiast od podatku mógł odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne (stanowiące 7,75% podstawy) zapłacone do NFZ w Polsce z tytułu pracy wykonywanej na terenie Niemiec. Kwota składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pomniejszona o składki odliczone w zeznaniu mogła być odliczona w ramach ulgi na dzieci w części uzupełniającej zeznania PIT/UZ.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika z tym, że odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód ( przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy.

W art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono, że podatek dochodowy (...) w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę stanowi dochód ( przychód) zwolniony od podatku, a kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek zgodnie z art. 27b ust. 2 cyt. ustawy, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Dochody wolne od podatku dochodowego zostały wymienione w art. 21. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie wskazano w nim, że wolne od podatku są dochody osiągnięte za granicą a jedynie część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 % diety (...).

W związku z tym, Zainteresowany uważa, że ww. składki zapłacone na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Jak stanowi art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Stosownie do art. 15 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005r. Nr 12, poz. 90), z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 17, 18 i 19 uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Natomiast art. 24 wyżej przywołanej umowy międzynarodowej, regulujący metody unikania podwójnego opodatkowania, w ust. 2 lit. a) znajdującym zastosowanie do dochodów z pracy najemnej stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

W myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przy tym, zasady opodatkowania przedstawione w wyżej przywołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się w przypadku, gdy podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem.

Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

 1. zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 2. potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1) ww. ustawy, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.):

 1. opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15.

Z powyższych przepisów wynika, że zapłacone do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych składki na ubezpieczenie podlegają odliczeniu pod warunkiem, że podstawy ich wymiaru nie stanowi dochód (przychód), zwolniony od podatku na podstawie ustawy ani dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na takich samych zasadach odliczeniu podlegają składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2014 roku Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania w Polsce, a dochody uzyskiwał zarówno z tytułu pracy w Niemczech, jak też w Polsce. Dochody te były wypłacane przez pracodawcę w Polsce. Po zakończeniu roku Zainteresowany otrzymał od pracodawcy w Polsce informację PIT-11 oraz informację o dochodach uzyskanych w Niemczech w 2014 roku, w której pracodawca wykazał wysokość wynagrodzenia uzyskanego z zagranicy w kwocie brutto, wskazał kwotę pomniejszenia przychodu o dochód zwolniony (30% diety za każdy dzień pobytu), kwotę dochodu do ustalenia stopy procentowej podatku. W powyższej informacji zawarta została również informacja, że odprowadzono składki ZUS na ubezpieczenie społeczne, potrącone w roku podatkowym przez płatnika w części opłacanej przez pracownika oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 9%, a podatek naliczono i odprowadzono w Niemczech.

Biorąc powyższe pod uwagę, na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że w zeznaniu rocznym – co do zasady – składki na ubezpieczenie społeczne potrącone przez płatnika i odprowadzone do ZUS z wynagrodzeń Wnioskodawcy za pracę najemną w Niemczech podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast pobrane przez płatnika i zapłacone do NFZ w Polsce składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) tejże ustawy.

Odliczenie nie może mieć jednak zastosowania do składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawą wymiaru był dochód zwolniony od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy, nie podlegają więc odliczeniu składki obliczone od wynagrodzenia Zainteresowanego w części zwolnionej od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast zgodnie z art. 27f ust. 1 cyt. ustawy podatkowej, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Stosownie natomiast do art. 27f ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, w stosunku do trojga i więcej małoletnich dzieci odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, kwota stanowiąca:

 1. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
 2. 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
 3. 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

Jak wynika z art. 27f ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 2. wstąpiło w związek małżeński.

Na mocy art. 27 ust. 4 ww. ustawy, odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

W myśl art. 27f ust. 8 cyt. ustawy, jeżeli kwota przysługującego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu, o którym mowa w ust. 1, w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

W myśl art. 27f ust. 10 ww. ustawy, w przypadku odliczenia z tytułu, o którym mowa w ust. 1, przysługującego pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu:

 1. rodzicom,
 2. opiekunom prawnym dziecka,
 3. rodzicom zastępczym

- do ustalenia wysokości składek, o których mowa w ust. 9, przyjmuje się łączną kwotę ich składek.

Przepis ust. 10 stosuje się również do podatnika, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, i którego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego (art. 27f ust. 11 ww. ustawy).

Kwotę stanowiącą różnicę, o której mowa w ust. 8, podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 (art. 27f ust. 12 ww. ustawy).

Przepisy art. 27f ust. 8-12 dodane zostały ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1644), która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (straty poniesionej) od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej, w składanym za rok 2014 zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), podatnik, o którym mowa w art. 27f ust. 8 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wykazuje kwotę stanowiącą różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w części uzupełniającej to zeznanie.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej wydane zostało dnia 27 listopada 2014 r. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1673).

Rozporządzenie określa wzór (PIT/UZ) części uzupełniającej zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składanego za rok 2014.

W świetle obowiązujących przepisów, jeżeli kwota przysługującej do odliczenia ulgi na dzieci jest wyższa niż podatek po odliczeniu składek zdrowotnych, w celu uzyskania zwrotu pozostałej kwoty ulgi należy wypełnić dodatkową informację uzupełniającą zeznanie – PIT/UZ.

Zatem, podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi mogą dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ. Różnica między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym – nieprzekraczająca kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2 ww. ustawy, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu podatkowym – może podlegać zwrotowi poprzez jej wykazanie w PIT/UZ.

Reasumując: jeżeli na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego kwota przysługującego Wnioskodawcy odliczenia na podstawie art. 27f ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu, o którym mowa w art. 27f ust. 1 (odliczenia od podatku składek na ubezpieczenia zdrowotnej) tejże ustawy, w zeznaniu rocznym, Zainteresowanemu przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym, którą to kwotę ma prawo wykazać w części uzupełniającej zeznania – PIT/UZ.

Przy dokonywaniu rozliczenia podatkowego i ustaleniu ww. kwoty przysługującego podatnikowi odliczenia Wnioskodawca winien jednak uwzględnić to, co wywiedziono wyżej, a w szczególności, że nie podlegają odliczeniu składki (zarówno te na ubezpieczenie społeczne, jak i te na ubezpieczenie zdrowotne) obliczone od wynagrodzenia Zainteresowanego w części zwolnionej od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, stanowisko, zgodnie z którym Zainteresowanemu co do zasady przysługuje prawo do poszczególnych odliczeń należało uznać za prawidłowe, jednakże potwierdzenie tegoż stanowiska wymagało uzasadnienia doprecyzowującego zwłaszcza w kontekście tych części składek, których podstawą wymiaru był dochód zwolniony od podatku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.