IBPB-2-1/4511-185/15/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe otrzymania zwrotu nadpłaconych składek zdrowotnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 27 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 28 maja 2015 r.), uzupełnionym 5 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z tym, w piśmie z 28 lipca 2015 r., znak: IBPB-2-1/4511-185/15/MD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 5 sierpnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni w wyniku wniosku z 20 lutego 2015 r. złożonego do ZUS o ponowne przeliczenie konta płatnika na podstawie korekty załączonych dokumentów, otrzymała zwrot nadpłaconego ubezpieczenia zdrowotnego, o czym została poinformowana pisemnie dokumentem z 12 marca 2015 r.

Wnioskując o przeliczenie ZUS, Wnioskodawczyni oparła się o art. 82 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (który nie był jej wcześniej znany) i opisane w tym paragrafie wyjątki dotyczące osoby Wnioskodawczyni: niska kwota emerytury (poniżej minimalnej zapisanej w ww. artykule) i karta podatkowa, które to zwalniają Wnioskodawczynię z obowiązku płacenia ubezpieczenia zdrowotnego od prowadzonej działalności gospodarczej.

Nadpłacone, zgromadzone na koncie ZUS Wnioskodawczyni, składki zwrócono na jej konto bankowe w marcu 2015 r.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż w zeznaniach rocznych PIT-16A dokonywała odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych od karty podatkowej w latach 2005-2014 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jakie są dalsze powinności podatkowe i formalne Wnioskodawczyni...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie jest ona zobowiązana do składania korekt formularzy podatkowych za ubiegłe lata, a jedynie wpisać kwotę zwróconą z ZUS do rozliczenia rocznego za 2015 r. w celu zapłacenia od zwróconej kwoty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Sytuacja zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) została unormowana w art. 45 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.). Zgodnie z powołanym przepisem, w przypadku, jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Z powyższego wynika, że w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne podatnik obowiązany jest doliczyć do podatku kwoty uprzednio odliczone i wykazać to doliczenie w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym składka została zwrócona.

Z art. 45 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni zwrócono nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, które Wnioskodawczyni w okresie od 2005 r. do 2014 r. odliczała od podatku płaconego w formie karty podatkowej. Jeżeli zatem nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały Wnioskodawczyni zwrócone w 2015 r. to w składanym zeznaniu podatkowym za 2015 r. Wnioskodawczyni będzie obowiązana doliczyć do podatku za ten rok kwoty zwróconych składek (uprzednio odliczonych).

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.