1061-IPTPB1.4511.388.2016.2.DJD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne przy opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w zakresie możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w zakresie możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 13 czerwca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.388.2016.1.DJD, na podstawie art. 169 § 1 i 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 13 czerwca 2016 r. (data doręczenia 16 czerwca 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.), nadanym za pośrednictwem ..... w dniu 20 czerwca 2016 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od 1 lipca 2014 r. jest proboszczem w Parafii ...... Jest podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

Zgodnie z art. 42 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, ze zm.), decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego .... został wymierzony Wnioskodawcy zryczałtowany dodatek dochodowy na 2015 r., uzależniony od liczby mieszkańców Parafii. Podatek ten został przez Wnioskodawcę uiszczony na rachunek Urzędu, po pomniejszeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne (tj. 7,75% podstawy wymiaru tej składki). Po zakończeniu roku podatkowego Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-19A, w której dokonał odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Urząd Skarbowy po przeprowadzeniu czynności sprawdzających zakwestionował zgodność odliczenia tych składek z uwagi na brak imiennych potwierdzeń zapłaty. Wnioskodawca posiada jedynie potwierdzenie, że to Ekonom Prowincjonalny zapłacił składki za poszczególne miesiące. Wnioskodawca został zobowiązany do złożenia stosownej korekty deklaracji PIT-19A i uregulowania pozostałych zaległości.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że kwartalnych wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych dokonuje Wnioskodawca. Po przeprowadzonych czynnościach sprawdzających Urzędu Skarbowego ..... nie wszczęto wobec Wnioskodawcy postępowania podatkowego, ani kontroli podatkowej w przedmiotowej sprawie. Ponadto, Wnioskodawca dotychczas nie złożył korekty deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych za 2015 r., natomiast poinformował Urząd Skarbowy o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie interpretacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwota składki zdrowotnej zapłacona w opisany sposób pomniejsza kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych (w części dozwolonej do odliczenia od podatku, tj. 7,75% podstawy wymiaru) na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota składki zdrowotnej zapłacona przez Ekonoma Prowincjonalnego ..... pomniejsza kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ zakonnicy (w tym Wnioskodawca) nie mają własnych pieniędzy, a wypracowane przez siebie pieniądze przekazują do wspólnej kasy. Podobnie odbywa się to w przypadku ww. składek. Wnioskodawca przekazuje te składki, czy raczej pieniądze na te składki do ks. Ekonoma Prowincjonalnego, a On dokonuje reszty formalności w imieniu Wnioskodawcy. Jest to wielokrotna oszczędność pieniędzy, a przede wszystkim czasu, gdyż robi to w imieniu około 200-stu osób.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w Jego ocenie interpretacja art. 44 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym pozwala na odliczenie od ustalonej kwoty podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ zapłaty dokonuje wprawdzie Ekonom Prowincjonalny, jednak w imieniu Wnioskodawcy i dotyczy ona Jego ubezpieczenia zdrowotnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych, zwany dalej „ryczałtem”.

Ryczałt ten, w myśl art. 44 ust. 1 ww. ustawy, ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bezpośrednio przez osobę duchowną w kwartale, za jaki uiszczany jest ryczałt, o ile składka ta nie została odliczona od podatku dochodowego.

W myśl art. 44 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), o którą zmniejsza się stawkę ryczałtu od przychodów osób duchownych, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, określonej w odrębnych przepisach.

Stosownie do treści ust. 3 tego artykułu, wysokość wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Zgodnie z art. 44 ust. 4 cytowanej ustawy, do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba duchowna jest obowiązana złożyć w urzędzie skarbowym, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim wykonuje swoje zadania, roczną deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach.

Przepisy ust. 1-4 i art. 47 stosuje się do składek, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym. Przepis art. 27b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio (art. 44 ust. 5 ww. ustawy).

Wskazać należy, że zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu:

  1. od podatku dochodowego od osób fizycznych - na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  2. od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych - na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w art. 44 ust. 2 określa jedynie procentową wartość opłacanej przez osobę duchowną składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się stawkę ryczałtu od przychodów osób duchownych, ustalając ją jako 7,75% wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w odrębnych przepisach. Nie wskazując przy tym, czy powyższa podstawa ma odpowiadać kwocie minimalnego wynagrodzenia, czy też może to być kwota wyższa niż minimalne wynagrodzenie.

Aby podatnik mógł dokonać obniżenia podatku o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, istotnym jest spełnienie dwóch warunków:

  • składka powinna być opłacana zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz
  • powinna być opłacona bezpośrednio przez osobę duchowną w kwartale, za jaki uiszczany jest ryczałt, o ile składka nie została odliczona od podatku dochodowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, jest proboszczem i podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego został wymierzony Wnioskodawcy na 2015 r. zryczałtowany dodatek dochodowy, uzależniony od liczby mieszkańców Parafii, który Wnioskodawca uiścił na rachunek Urzędu, po pomniejszeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po zakończeniu roku podatkowego Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-19A, w której dokonał odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Urząd Skarbowy po przeprowadzeniu czynności sprawdzających zakwestionował zgodność odliczenia tych składek z uwagi na brak imiennych potwierdzeń zapłaty. Wnioskodawca posiada bowiem jedynie potwierdzenie, że to Ekonom Prowincjonalny zapłacił składki za poszczególne miesiące.

Jak wynika z wniosku, obowiązki uiszczania składek zdrowotnych wykonuje Ekonom Prowincjonalny. Warunkiem do skorzystania z obniżenia podatku o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacenie tych składek bezpośrednio przez osobę duchowną. W przedmiotowej sprawie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są opłacane bezpośrednio przez Wnioskodawcę, lecz przez Ekonoma Prowincjonalnego.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powyższe uregulowania prawne, stwierdzić należy, Wnioskodawca nie może dokonać obniżenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych o kwotę składki zdrowotnej, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 44 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ponieważ mimo że Ekonom Prowincjonalny w Jego imieniu opłaca składki, to Wnioskodawca nie jest bezpośrednim płatnikiem tych składek. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Należy zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.