Składki na ubezpieczenia zdrowotne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
cze

Istota:

Odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne

Fragment:

Możliwość odliczenia od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne została wyrażona bezpośrednio także w Ustawie Zdrowotnej. Stosownie do art. 95 ust. 1 pkt 1 Ustawy Zdrowotnej składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w Ustawie PIT. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że faktycznie uiszczone składki, co do zasady, powinny podlegać odliczeniu od podatku niezależnie od tego, z jakiego źródła przychodów były należne. Na zasadność takiej interpretacji omawianej normy prawnej wskazuje użyty przez ustawodawcę spójnik „ lub ”, który stanowi alternatywę łączną. W konsekwencji zapłacone składki zdrowotne pomniejszają podatek ustalony na podstawie skali podatkowej zgodnie z art. 27 lub podatek liniowy wyliczony zgodnie z art. 30c Ustawy PIT. Przepisy Ustawy PIT nie zawierają żadnych ograniczeń co do możliwości odliczania od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od podatku dochodowego z innego źródła. Ponadto przepis art. 27b ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT nie precyzuje, z jakiego tytułu musi zostać opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne, aby możliwe było jej odliczenie.

2018
6
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorygowania rocznych PIT-ów 11 oraz przychodów.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy potraktowanie zapłaconych przez szkołę składek ZUS jako przychód pracowników byłoby właściwe jedynie w odniesieniu do składek na ubezpieczenie społeczne i 1,25% składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostałe 7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego i zdaniem Wnioskodawcy nie powinien to być przychód pracownika od którego musiałby on zapłacić podatek. Własne stanowisko wynika z wniosku oraz uzupełnienia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie: możliwości skorygowania rocznych PIT-ów 11 jest nieprawidłowe, przychodów jest nieprawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, że zagadnienia związane z korektą deklaracji regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn.zm.). Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Z przepisu art. 81 § 1 ww. ustawy wynika, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

2018
24
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zwrotu składek zdrowotnych pobranych od świadczeń emerytalnych wypłacanych z Polski.

Fragment:

Zgodnie z art. 34 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 2 zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez organ rentowy ze środków podatnika. Natomiast stosownie do art. 27b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 27b ust. 2 cyt. ustawy, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

2018
10
lut

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego.

Fragment:

Odnosząc przedstawione regulacje prawne do zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że opłacone przez Wnioskodawcę – z otrzymanego wsparcia pomostowego – składki na ubezpieczenie zdrowotne nie mogą być odliczone od podatku dochodowego. Wskazać bowiem należy, że z przepisów art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednoznacznie wynika, że aby Wnioskodawca mógł odliczyć od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne, to składka ta musi być opłacona ze środków własnych Wnioskodawcy. Taka sytuacja nie wystąpiła w niniejszej sprawie, gdyż Wnioskodawca otrzymał wsparcie finansowe na pokrycie powyższego kosztu. Zatem w przypadku pomniejszenia należnego podatku dochodowego o opłacone (sfinansowane) ze wsparcia pomostowego składki na ubezpieczenie zdrowotne należy dokonać doliczenia tych kwot w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym Wnioskodawca otrzymał ten zwrot (wsparcie). W świetle powyższego, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opłacone ze wsparcia pomostowego składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą być odliczone od podatku dochodowego i nie należy ich doliczać do podatku dochodowego. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
11
gru

Istota:

Korekta składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazanej w informacji PIT-11.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2017 r. (data wpływu 11 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od osób fizycznych w zakresie korekty składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazanej w informacji PIT-11 – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazanej w informacji PIT-11. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca uzyskał interpretację indywidualną ... ... z dnia 14 czerwca 2017 r., zgodnie z którą stypendia doktoranckie wypłacane przez Instytut uczestnikom studiów doktoranckich zwolnione są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z jej otrzymaniem Wnioskodawca rozpoczął wystawianie korekt informacji PIT-11 stypendystom za minione lata, tj. począwszy od 2012 r. poprzez usunięcie kwot wypłaconego stypendium z pozycji przychód/dochód z innych źródeł. Przy tej okazji dostrzeżono, że w niektórych przypadkach (w odniesieniu do osób, które nie miały innego tytułu ubezpieczenia) Wnioskodawca potrącał z wypłacanego stypendium składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty stypendium.

2017
7
gru

Istota:

1) Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od innych uzyskiwanych dochodów (umowy o pracę oraz świadczenia emerytalnego)?
2) Czy Wnioskodawczyni może dokonać korekty zeznania podatkowego PIT-37 i za jaki okres?

Fragment:

(...) składek na ubezpieczenie zdrowotne – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 13 listopada 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zatrudniona jest także na umowę o pracę oraz pobiera świadczenie emerytalne. Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki jawnej, która od lipca 2012 r. jest w stanie likwidacji. Od roku 2013 z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie osiąga żadnych dochodów, mimo tego odprowadza co miesiąc składki na ubezpieczenie zdrowotne, których nigdy nie odliczyła od podatku, ponieważ spółka generuje straty. Nie odliczała ich również od innych uzyskanych dochodów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od innych uzyskiwanych dochodów (umowy o pracę oraz świadczenia emerytalnego)? Czy Wnioskodawczyni może dokonać korekty zeznania podatkowego PIT-37 i za jaki okres? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie 1.

2017
7
gru

Istota:

1. Czy Spółka, pełniąca funkcje płatnika, w przypadku dokonania w jednym z miesięcy bieżącego roku wpłaty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2012-2016, może dokonać korekty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zlecenia za poprzednie miesiące tego roku i pomniejszyć podatek o kwotę zapłaconych zaległych składek zdrowotnych, ograniczonych do wysokości 7,75% podstawy wymiary składek?
2. Czy w przedstawionym przypadku Spółka może dokonać pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zlecenia w miesiącu wpłaty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2012-2016 i pomniejszyć podatek o kwotę zapłaconych zaległych składek zdrowotnych, ograniczonych do wysokości 7,75% podstawy wymiary składek?
3. Z uwagi na wysokość kwoty zaległych składek, w przypadku ich nieodliczenia w poprzednich miesiącach – czy Spółka może dokonać pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zlecenia w kolejnych miesiącach 2017 r. następujących po miesiącu wpłaty zaległych składek zdrowotnych i pomniejszyć podatek o kwotę zapłaconych zaległych składek zdrowotnych, ograniczonych do wysokości 7,75% podstawy wymiary składek?

Fragment:

W związku z powyższym nie naliczono i nie odprowadzono składek na ww. ubezpieczenia, natomiast naliczono i odprowadzono zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w pełnej wysokości, tj. bez potrącania składki na ubezpieczenie zdrowotne. W wyniku przeprowadzonej w 2017 r. kontroli przez ZUS zostało stwierdzone, że zawarte umowy o dzieło mają znamiona umów zleceń, od których Spółka zobowiązana jest do naliczenia oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz do sporządzenia korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS. W dniu 1 września 2017 r. Spółka opłaciła wszystkie zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne ze swoich środków, ponieważ ponosi odpowiedzialność za obliczenie, pobranie oraz odprowadzenie składek zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zleceniobiorcy nie dokonali i nie będą dokonywać zwrotu zapłaconych za nich przez Wnioskodawcę zaległych składek zdrowotnych. Mając na uwadze powołane regulacje prawne zauważyć należy, że z brzmienia art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż tylko składki, które zostaną pobrane ze środków podatnika mogą pomniejszać należną zaliczkę na podatek dochodowy. Z wniosku wynika natomiast, że we wrześniu 2017 r. Wnioskodawca opłacił wszystkie zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne ze swoich środków z tytułu zawartych w latach 2012-2016 r. umów zlecenia, a zleceniobiorcy nie dokonali i nie będą dokonywać zwrotu zapłaconych za nich przez Wnioskodawcę zaległych składek zdrowotnych.

2017
26
sie

Istota:

W zakresie odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłaconych w Niemczech

Fragment:

(...) składki na ubezpieczenie zdrowotne (do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki), mimo że podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych nie jest uzależniona od kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę zawartej między Pracownikiem a Płatnikiem? Zdaniem Zainteresowanych, niemieckie składki na ubezpieczenia społeczne w części potrącanej przez Płatnika z wynagrodzenia Pracownika mogą być w pełni odliczone od przychodu Pracownika, a niemiecka składka na ubezpieczenie zdrowotne w części potrącanej z wynagrodzenia Pracownika może być w pełni odliczona od zaliczki na podatek dochodowy Pracownika (o ile oczywiście odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej składki), niezależnie od faktu, że podstawa wymiaru składek nie odpowiada kwotowo wynagrodzeniu otrzymywanemu od Płatnika. Zdaniem obu Zainteresowanych spełnione są bowiem wszystkie ustawowe przesłanki warunkujące takie odliczenie. Między Polską a Niemcami istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do uzyskania informacji podatkowych od organu państwa, w którym płacone są składki na ubezpieczenia. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, którym podlega Pracownik, są ubezpieczeniami obowiązkowymi, regulowanymi przepisami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a składki na nie są potrącane pracownikowi z wynagrodzenia z umowy o pracę.

2017
12
sie

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika

Fragment:

Dodatkowo wskazać należy na kontekst wprowadzenia zasady obniżającej składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Aktualnie zasada ta jest uregulowana w art. 83 cyt. wyżej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Jednakże zasada ta historycznie (w niezmienionej formule) została wprowadzona już do ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153. z późn. zm). Uzasadnieniem wprowadzenia tej zasady była i jest reguła pełnej rekompensaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Taki dokładnie motyw przyświecał ustawodawcy wprowadzającemu tę zasadę (cyt. za uzasadnieniem do ustawy z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w ramach polityki prospołecznej zadecydowano o obniżeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom, których zaliczka na podatek dochodowy jest niższa od składki na ubezpieczenie zdrowotne, tak aby zachować zasadę pełnej rekompensaty składki." Pełna zaś rekompensata składki na ubezpieczenie zdrowotne oznaczać zaś musi pełną jej korelację z miesięczną zaliczką na podatek dochodowy, a korelacja ta wyraża się w bezwarunkowym obniżeniu wartości składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości uprzednio obliczonej miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od wszystkich dochodów wypłaconych, lub postawionych do dyspozycji pracownika w danym miesiącu.

2017
12
lip

Istota:

Możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Fragment:

Wnioskodawczyni powzięła w związku z powyższym wątpliwość, czy powinna wykazać odciągniętą przez Bank składkę na ubezpieczenie zdrowotne w rocznym rozliczeniu PIT-37, czy ma prawo do zwrotu kwoty odciągniętej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz czy mogła postąpić tak również w rozliczeniu za rok 2015 i będzie mogła zrobić to adekwatnie w przyszłym roku w rozliczeniu za rok bieżący. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana przez Bank od renty rodzinnej z Niemiec podlega odliczeniu od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, Wnioskodawczyni powinna wykazać odciągniętą przez Bank składkę na ubezpieczenie zdrowotne w rocznym rozliczeniu PIT-37, ma również prawo do zwrotu kwoty odciągniętej składki na ubezpieczenie zdrowotne a także mogła postąpić tak również w rozliczeniu za rok 2015 i będzie mogła zrobić to adekwatnie w przyszłym roku w rozliczeniu za rok bieżący. Przy czym podkreślić należy, że zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy, kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.