Składki na ubezpieczenia zdrowotne | Interpretacje podatkowe

Składki na ubezpieczenia zdrowotne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłaconych w Niemczech
Fragment:
(...) składki na ubezpieczenie zdrowotne (do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki), mimo że podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych nie jest uzależniona od kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę zawartej między Pracownikiem a Płatnikiem? Zdaniem Zainteresowanych, niemieckie składki na ubezpieczenia społeczne w części potrącanej przez Płatnika z wynagrodzenia Pracownika mogą być w pełni odliczone od przychodu Pracownika, a niemiecka składka na ubezpieczenie zdrowotne w części potrącanej z wynagrodzenia Pracownika może być w pełni odliczona od zaliczki na podatek dochodowy Pracownika (o ile oczywiście odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej składki), niezależnie od faktu, że podstawa wymiaru składek nie odpowiada kwotowo wynagrodzeniu otrzymywanemu od Płatnika. Zdaniem obu Zainteresowanych spełnione są bowiem wszystkie ustawowe przesłanki warunkujące takie odliczenie. Między Polską a Niemcami istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do uzyskania informacji podatkowych od organu państwa, w którym płacone są składki na ubezpieczenia. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, którym podlega Pracownik, są ubezpieczeniami obowiązkowymi, regulowanymi przepisami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a składki na nie są potrącane pracownikowi z wynagrodzenia z umowy o pracę.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
Dodatkowo wskazać należy na kontekst wprowadzenia zasady obniżającej składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Aktualnie zasada ta jest uregulowana w art. 83 cyt. wyżej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Jednakże zasada ta historycznie (w niezmienionej formule) została wprowadzona już do ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153. z późn. zm). Uzasadnieniem wprowadzenia tej zasady była i jest reguła pełnej rekompensaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Taki dokładnie motyw przyświecał ustawodawcy wprowadzającemu tę zasadę (cyt. za uzasadnieniem do ustawy z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w ramach polityki prospołecznej zadecydowano o obniżeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom, których zaliczka na podatek dochodowy jest niższa od składki na ubezpieczenie zdrowotne, tak aby zachować zasadę pełnej rekompensaty składki." Pełna zaś rekompensata składki na ubezpieczenie zdrowotne oznaczać zaś musi pełną jej korelację z miesięczną zaliczką na podatek dochodowy, a korelacja ta wyraża się w bezwarunkowym obniżeniu wartości składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości uprzednio obliczonej miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od wszystkich dochodów wypłaconych, lub postawionych do dyspozycji pracownika w danym miesiącu.
2017
12
sie

Istota:
Możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Fragment:
Wnioskodawczyni powzięła w związku z powyższym wątpliwość, czy powinna wykazać odciągniętą przez Bank składkę na ubezpieczenie zdrowotne w rocznym rozliczeniu PIT-37, czy ma prawo do zwrotu kwoty odciągniętej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz czy mogła postąpić tak również w rozliczeniu za rok 2015 i będzie mogła zrobić to adekwatnie w przyszłym roku w rozliczeniu za rok bieżący. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana przez Bank od renty rodzinnej z Niemiec podlega odliczeniu od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, Wnioskodawczyni powinna wykazać odciągniętą przez Bank składkę na ubezpieczenie zdrowotne w rocznym rozliczeniu PIT-37, ma również prawo do zwrotu kwoty odciągniętej składki na ubezpieczenie zdrowotne a także mogła postąpić tak również w rozliczeniu za rok 2015 i będzie mogła zrobić to adekwatnie w przyszłym roku w rozliczeniu za rok bieżący. Przy czym podkreślić należy, że zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy, kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2017
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne
Fragment:
Przedstawiciel banku poinformował Zainteresowanego, że bank ma obowiązek pobierać składki na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji, gdy pobierana jest emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jednocześnie bank wypłaca emeryturę z Niemiec. Poinformowano Zainteresowanego, że wystawiony PIT-11 jest prawidłowy i należy wykazać go w zeznaniu składanym w urzędzie skarbowym. Identyczna sytuacja miała miejsce w roku 2015. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok 2016 oraz w zeznaniu za rok 2015 Zainteresowany może odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazane w PIT-11 z Banku? Zdaniem Wnioskodawcy, może on złożyć zeznanie podatkowe za rok 2016 oraz za rok 2015, w którym może odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazane w PIT-11 z Banku. Zainteresowany wskazał, że składki zostały zapłacone w Polsce i przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia ze względu na to, że podlega on polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Takie składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
7
cze

Istota:
Czy płatnik, tj. Sąd Rejonowy .... prawidłowo nie wykazuje odliczenia składki zdrowotnej 7,75% od przychodu, z którego za dany miesiąc nie pobrano zaliczki na podatek dochodowy na PIT-11 w poz. 72?
Fragment:
Zatem, nie uwzględnienie przez Wnioskodawcę w informacji PIT-11 pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne jest nieprawidłowe. Informacja PIT-11 winna odzwierciedlać bowiem stan faktyczny. Tym samym, skoro Wnioskodawca pobrał składki na ubezpieczenie zdrowotne w określonej wysokości, to składki te w kwocie podlegającej odliczeniu – nawet jeżeli nie zostały odliczone od podatku przy obliczaniu przez Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ławnika z uzyskanych z tytułu działalności wykonywanej osobiście – winny być wykazane w informacji PIT-11. Ponadto podkreślić należy, że nie wykazanie przez Wnioskodawcę w informacji PIT-11 składek na ubezpieczenie zdrowotne pozbawiłoby ławnika możliwości odliczenia tej składki w zeznaniu rocznym od podatku dochodowego z innego źródła przychodów, np. ze stosunku pracy. Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają żadnych ograniczeń, co do możliwości odliczania od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z jednego źródła od podatku dochodowego z innego źródła przychodu, np. stosunku pracy. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2016 r. pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów uzyskiwanych przez ławnika z tytułu działalności wykonywanej osobiście.
2017
14
lut

Istota:
Czy informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) sporządzona przez Wnioskodawcę ma uwzględniać składniki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które jak wcześniej zaznaczono są odprowadzane przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych czy jednak taki obowiązek spoczywa na podmiocie, który świadczy usługi na rzecz Wnioskodawcy?
Fragment:
Zasada powyższa dotyczy również zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wnioskodawca, obliczając pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy może obniżyć zaliczkę o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną od przychodów pracownika z tytułu umowy cywilnoprawnej uzyskanych u kontrahenta. Należy bowiem zauważyć, iż w myśl art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W rozpatrywanej sprawie na kontrahencie ciążą obowiązki podatkowe związane z obliczeniem, poborem i wpłatą zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tymczasem na Wnioskodawcy (ZOZ) ciążą obowiązki pełnienia płatnika ww. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W informacji PIT-11 składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne może wykazać tylko ten płatnik, który dokonał tych potrąceń.
2016
30
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania zwróconych składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej wcześniej od emerytury otrzymywanej z Polski
Fragment:
Zatem, w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne, Wnioskodawczyni jest zobowiązana doliczyć do należnego podatku otrzymaną kwotę zwróconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2015 r. i wykazać w rubryce E. Obliczenie podatku, poz. 114. Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi także kwestia możliwości odliczenia zapłaconych w Niemczech składek na ubezpieczenie zdrowotne. W myśl art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. do dnia dzisiejszego, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 4. Natomiast w świetle ww. art. 27b ust. 4 ww. ustawy, obniżenie, o którym mowa w (...)
2016
17
gru

Istota:
Czy składkę zdrowotną w kwocie 194,43 zł, tj. 7,75% za miesiąc grudzień 2015 r. Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć od podatku?
Fragment:
(...) składkę na ubezpieczenie zdrowotne - Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia. Możliwość odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne została wyrażona również bezpośrednio także w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Wskazać jednocześnie należy, że zgodnie z art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zatem składki zdrowotne opłacone z tytułu wypłacanej emerytury w Polsce, do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, mogą zostać odliczone od podatku, pod warunkiem, że podstawy wymiaru tej składki nie stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej, bądź jest zwolniony na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
lip

Istota:
Możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne przy opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych
Fragment:
Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego został wymierzony Wnioskodawcy na 2015 r. zryczałtowany dodatek dochodowy, uzależniony od liczby mieszkańców Parafii, który Wnioskodawca uiścił na rachunek Urzędu, po pomniejszeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po zakończeniu roku podatkowego Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-19A, w której dokonał odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Urząd Skarbowy po przeprowadzeniu czynności sprawdzających zakwestionował zgodność odliczenia tych składek z uwagi na brak imiennych potwierdzeń zapłaty. Wnioskodawca posiada bowiem jedynie potwierdzenie, że to Ekonom Prowincjonalny zapłacił składki za poszczególne miesiące. Jak wynika z wniosku, obowiązki uiszczania składek zdrowotnych wykonuje Ekonom Prowincjonalny. Warunkiem do skorzystania z obniżenia podatku o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacenie tych składek bezpośrednio przez osobę duchowną. W przedmiotowej sprawie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są opłacane bezpośrednio przez Wnioskodawcę, lecz przez Ekonoma Prowincjonalnego. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powyższe uregulowania prawne, stwierdzić należy, Wnioskodawca nie może dokonać obniżenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych o kwotę składki zdrowotnej, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 44 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ponieważ mimo że Ekonom Prowincjonalny w Jego imieniu opłaca składki, to Wnioskodawca nie jest bezpośrednim płatnikiem tych składek.
2016
19
lip

Istota:
Czy w składanym w Polsce zeznaniu rocznym za 2015 r. Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone w Niemczech w 2015 r. i potrącone z Jego wynagrodzeń wypłaconych za miesiące czerwiec-grudzień 2015 r. składki na obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne (Rentenversicherung), na wypadek bezrobocia (Arbeitslosenversicherung) i na wypadek opieki (Pflegeversicherung) oraz od należnego w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych - analogiczne składki na ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung)?
Fragment:
Maksymalna kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech ustalana jest kwotowo na cały rok z góry. Jej wysokość ogłaszana jest corocznie w drodze rozporządzenia Rządu Federalnego Niemiec. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rządu Federalnego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie właściwych wielkości przeliczeniowych w zakresie ubezpieczeń społecznych w roku 2015 (Verordnung der Bundesregierung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2015). Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. nie mogła przekroczyć 49 500,00 euro, a więc 4 125,00 euro miesięcznie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w składanym w Polsce zeznaniu rocznym za 2015 r. Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone w Niemczech w 2015 r. i potrącone z Jego wynagrodzeń wypłaconych za miesiące czerwiec-grudzień 2015 r. składki na obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne (Rentenversicherung), na wypadek bezrobocia (Arbeitslosenversicherung) i na wypadek opieki (Pflegeversicherung) oraz od należnego w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych - analogiczne składki na ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung)...
2016
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.