Składki na ubezpieczenia zdrowotne | Interpretacje podatkowe

Składki na ubezpieczenia zdrowotne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy składkę zdrowotną w kwocie 194,43 zł, tj. 7,75% za miesiąc grudzień 2015 r. Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć od podatku?
Fragment:
(...) składkę na ubezpieczenie zdrowotne - Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia. Możliwość odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne została wyrażona również bezpośrednio także w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Wskazać jednocześnie należy, że zgodnie z art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zatem składki zdrowotne opłacone z tytułu wypłacanej emerytury w Polsce, do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, mogą zostać odliczone od podatku, pod warunkiem, że podstawy wymiaru tej składki nie stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej, bądź jest zwolniony na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
lip

Istota:
Możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne przy opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych
Fragment:
Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego został wymierzony Wnioskodawcy na 2015 r. zryczałtowany dodatek dochodowy, uzależniony od liczby mieszkańców Parafii, który Wnioskodawca uiścił na rachunek Urzędu, po pomniejszeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po zakończeniu roku podatkowego Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-19A, w której dokonał odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Urząd Skarbowy po przeprowadzeniu czynności sprawdzających zakwestionował zgodność odliczenia tych składek z uwagi na brak imiennych potwierdzeń zapłaty. Wnioskodawca posiada bowiem jedynie potwierdzenie, że to Ekonom Prowincjonalny zapłacił składki za poszczególne miesiące. Jak wynika z wniosku, obowiązki uiszczania składek zdrowotnych wykonuje Ekonom Prowincjonalny. Warunkiem do skorzystania z obniżenia podatku o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacenie tych składek bezpośrednio przez osobę duchowną. W przedmiotowej sprawie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są opłacane bezpośrednio przez Wnioskodawcę, lecz przez Ekonoma Prowincjonalnego. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powyższe uregulowania prawne, stwierdzić należy, Wnioskodawca nie może dokonać obniżenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych o kwotę składki zdrowotnej, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 44 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ponieważ mimo że Ekonom Prowincjonalny w Jego imieniu opłaca składki, to Wnioskodawca nie jest bezpośrednim płatnikiem tych składek.
2016
19
lip

Istota:
Czy w składanym w Polsce zeznaniu rocznym za 2015 r. Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone w Niemczech w 2015 r. i potrącone z Jego wynagrodzeń wypłaconych za miesiące czerwiec-grudzień 2015 r. składki na obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne (Rentenversicherung), na wypadek bezrobocia (Arbeitslosenversicherung) i na wypadek opieki (Pflegeversicherung) oraz od należnego w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych - analogiczne składki na ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung)?
Fragment:
Maksymalna kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech ustalana jest kwotowo na cały rok z góry. Jej wysokość ogłaszana jest corocznie w drodze rozporządzenia Rządu Federalnego Niemiec. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rządu Federalnego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie właściwych wielkości przeliczeniowych w zakresie ubezpieczeń społecznych w roku 2015 (Verordnung der Bundesregierung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2015). Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. nie mogła przekroczyć 49 500,00 euro, a więc 4 125,00 euro miesięcznie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w składanym w Polsce zeznaniu rocznym za 2015 r. Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone w Niemczech w 2015 r. i potrącone z Jego wynagrodzeń wypłaconych za miesiące czerwiec-grudzień 2015 r. składki na obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne (Rentenversicherung), na wypadek bezrobocia (Arbeitslosenversicherung) i na wypadek opieki (Pflegeversicherung) oraz od należnego w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych - analogiczne składki na ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung)...
2016
1
cze

Istota:
Czy wysokość możliwych do odliczenia od należnego w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych w Niemczech w 2015 r., Wnioskodawca może obliczyć stosując ustawowy procent (7,75%) w odniesieniu do podstawy wymiaru tych składek, przyjętej dla obliczenia ich wysokości w oparciu o przepisy niemieckie, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1988 r. Kodeks Socjalny, Księga Piąta (V) - Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne?
Fragment:
Maksymalna kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech ustalana jest kwotowo na cały rok z góry. Jej wysokość ogłaszana jest corocznie w drodze rozporządzenia Rządu Federalnego Niemiec. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rządu Federalnego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie właściwych wielkości przeliczeniowych w zakresie ubezpieczeń społecznych w roku 2015 (Verordnung der Bundesregierung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2015). Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. nie mogła przekroczyć 49 500,00 euro, a więc 4 125,00 euro miesięcznie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w składanym w Polsce zeznaniu rocznym za 2015 r. Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone w Niemczech w 2015 r. i potrącone z Jego wynagrodzeń wypłaconych za miesiące czerwiec-grudzień 2015 r. składki na obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne (Rentenversicherung), na wypadek bezrobocia (Arbeitslosenversicherung) i na wypadek opieki (Pflegeversicherung) oraz od należnego w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych - analogiczne składki na ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung)...
2016
1
cze

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (w części uprawniającej do odliczenia) odprowadzonej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu rocznym PIT-37?
Fragment:
Możliwość odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne została wyrażona również bezpośrednio także w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581) – w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 kwietnia 2015 r, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 27b ust. 2 ww. ustawy, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Wskazać jednocześnie należy, że zgodnie z art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zatem składki zdrowotne opłacone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, mogą zostać odliczone od podatku, pod warunkiem, że podstawy wymiaru tej składki nie stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej, bądź jest zwolniony na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
25
maj

Istota:
Odliczenie od podatku dochodowego składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
Fragment:
Zatem odliczeniu od podatku podlegają jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne rzeczywiście zapłacone przez podatnika w roku podatkowym. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca posiada w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomość (lokale użytkowe), która jest wynajmowana w ramach najmu prywatnego i opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przychody z najmu będą wykazywane i opodatkowane wyłącznie przez Wnioskodawcę. W związku z faktem, że Wnioskodawcy i jego małżonki nie obowiązuje żadna obowiązkowa forma ubezpieczenia zdrowotnego - Wnioskodawca wraz z małżonką dokonali zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenia dokonała małżonka Wnioskodawcy (na jej imię i nazwisko), jednakże Wnioskodawca również jest objęty tym zgłoszeniem i ma prawo do świadczeń z tego tytułu. Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny, nie można się zgodzić ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że ma prawo do odliczenia od podatku od przychodów z najmu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych przez małżonkę (na jej imię i nazwisko). Prawo do obniżenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych w roku podatkowym przysługuje gdy są one zapłacone bezpośrednio przez podatnika na jego własne ubezpieczenie zdrowotne.
2016
13
kwi

Istota:
Możliwość odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne zapłaconych we Włoszech
Fragment:
Składka na ubezpieczenie zdrowotne we Włoszech potrącana przez pracodawcę raz do roku z wynagrodzenia Wnioskodawcy ma charakter obowiązkowy, co wynika z zajmowanego przez niego stanowiska. Należy również podkreślić, że wysokość zryczałtowanej składki na ubezpieczenie zdrowotne Wnioskodawcy nie zależy od wysokości osiąganego przez niego przychodu. Jeśli chodzi o definicję pojęcia „ podstawy wymiaru składki ”, która musi spełniać wskazane powyżej warunki, aby składka zdrowotna podlegała odliczeniu od podatku, to UPDOF nie zawiera tego rodzaju wyjaśnienia. W takim przypadku należy odnieść się do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), gdzie w art. 81 ust. 1 wskazano, że do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. W takim przypadku należy posłużyć się definicją zawartą w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, dalej: USUS), (...)
2016
7
lut

Istota:
Czy zapłacone przez Płatnika w 2013 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców za lata 2010, 2011, 2012 potrącone w poprzednich latach z wypłacanych im wynagrodzeń, Płatnik może rozliczyć w deklaracji PIT-4R za 2013 r. poprzez zmniejszenie zaliczki na podatek w miesiącu, w którym dokonał płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz ZUS-u, czyli wtedy, gdy składka została uiszczona przez płatnika?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca stosując się do sugestii organu podatkowego dokonała wnikliwej analizy obowiązujących przepisów prawa podatkowego w tym zakresie i nie znalazła żadnego przepisu, który dawałby prawo płatnikowi odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w rozliczeniu za 2013 r., czyli w okresie, w którym te składki zostały przez Płatnika zapłacone na rzecz ZUS. Konstrukcja deklaracji PIT-4R też nie przewiduje takiego odliczenia. Na listach wypłat w 2013 r. też nie było możliwości odliczenia od pobranych z wypłacanych świadczeń zleceniobiorcom zaliczek na podatek dochodowy składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie przekraczającej 7,75% czyli składki bieżącej i składki za poprzednie lata rozliczeniowe. W opinii Wnioskodawcy, ustawodawca pozwala jedynie z pobranej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy odliczyć 7,75% aktualnej składki na ubezpieczenie zdrowotne i nie ma możliwości odliczenia więcej ponad to, czyli składki za poprzednie okresy rozliczeniowe. Jako płatnik składek na ubezpieczenie zdrowotne i płatnik zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych zleceniobiorcom świadczeń, Wnioskodawca nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa podatkowego, że może obniżyć pobrane w 2013 r. zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych w 2013 r. świadczeń o zapłaconą przez płatnika w 2013 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców za poprzednie okresy rozliczeniowe, tj. za lata 2010, 2011 i 2012.
2016
4
lut

Istota:
Skutki podatkowe zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne za byłych i obecnych zleceniobiorców.
Fragment:
W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca, mając na uwadze nowe interpretacje i wyroki sądów dotyczące umów o dzieło, nosi się z zamiarem dokonania korekty niektórych umów o dzieło, co skutkować będzie zapłatą zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w całości obciążają ubezpieczonego (wykonawcę) i obniżają jego wynagrodzenie. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania oznaczone nr 2 i 3. Czy w związku z opłaceniem przez Wnioskodawcę, z Jego środków, składek na ubezpieczenie zdrowotne za wykonawców umów o dzieło zakwalifikowanych na umowy zlecenia, powstaje po ich stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wykazaniu w formularzu PIT-8C lub PIT-11, w roku podatkowym w którym Wnioskodawca dokonał opłaty składek... Czy opłacone składki na poczet ubezpieczenia zdrowotnego za osoby, z którymi łączy Wnioskodawcę stosunek cywilnoprawny jak również, z którymi nie łączy już Wnioskodawcy stosunek cywilnoprawny, w części podlegającej odliczeniu od podatku, należy wykazać w pozycji 68 formularza PIT-11 wystawionego za rok w którym dokonano zapłaty składek... Ad. 2. Wnioskodawca uważa, że z tytułu opłacenia przez Niego, z własnych środków, składek na ubezpieczenie zdrowotne za wykonawców umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia nie powstaje po stronie wykonawców umów zlecenia przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wykazaniu w formularzu PIT-8C lub PIT-11, w roku podatkowym, w którym dokonał opłaty składek.
2015
20
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczeń.
Fragment:
W powyższej informacji zawarta została również informacja, że odprowadzono składki ZUS na ubezpieczenie społeczne, potrącone w roku podatkowym przez płatnika w części opłacanej przez pracownika oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 9%, a podatek naliczono i odprowadzono w Niemczech. Biorąc powyższe pod uwagę, na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że w zeznaniu rocznym – co do zasady – składki na ubezpieczenie społeczne potrącone przez płatnika i odprowadzone do ZUS z wynagrodzeń Wnioskodawcy za pracę najemną w Niemczech podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast pobrane przez płatnika i zapłacone do NFZ w Polsce składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) tejże ustawy. Odliczenie nie może mieć jednak zastosowania do składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawą wymiaru był dochód zwolniony od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy, nie podlegają więc odliczeniu składki obliczone od wynagrodzenia Zainteresowanego w części zwolnionej od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast (...)
2015
13
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.