ITPB2/4511-835/15/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Możliwość odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych do KRUS.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych do KRUS - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych do KRUS.

We wniosku tym został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od 2000 r. Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo rolne i z tego tytułu jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W dniu 22 listopada 2004 r. dodatkowo rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej a głównym rodzajem jest działalność prawnicza. Wnioskodawczyni prowadzi też działalność w zakresie świadczenia usług rolniczych. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawczyni opłaca dodatkową składkę na ubezpieczenie społeczne do KRUS.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z nowymi przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników od kwietnia 2012 r. Wnioskodawczyni odprowadza również do KRUS.

Wysokość należnej składki zdrowotnej obliczana jest w zależności od ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych użytków rolnych x 1 zł za miesiąc zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisu art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni ma prawo obniżyć podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym do KRUS...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z treścią przepisu art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma prawo obniżyć podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c (w zależności od wybranej formy opodatkowania) o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez Wnioskodawczynię w roku podatkowym z ograniczeniem do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Wnioskodawczyni stwierdza, że art. 5 ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016 stanowi, że w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wnioskodawczyni uważa, że składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez Nią jako rolnika prowadzącego jednocześnie działalność gospodarczą wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez względu gdzie są odprowadzane, zgodnie z powyższym przepisem w wysokości nie wyższej niż 7,75% podlegają odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołuje interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2013 r. ILPB1/415-150/13-2/AMN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.):

  1. opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  2. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 ustawy).

Zatem w świetle art. 27b ustawy, podatku dochodowego nie obniżają składki zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dodatkowo kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Stosownie do art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704 z późn. zm.), rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;
  2. jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
  3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
  4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 3.204 zł.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016 (Dz. U. z 2012 r., poz. 123 z późn. zm.), ustawa określa wysokość i sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. rolników, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), z wyłączeniem rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) oraz rolników, którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej i dodatkowo w gospodarstwie rolnym.

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu, wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych składka wynosi 1 zł (art. 2 ust. 1 ww. ustawy).

W świetle cytowanych przepisów rolnicy, którzy mimo prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywanej działalności rolniczej i z tego tytułu opłacana jest składka na to ubezpieczenie.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, od 2000 r. Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo rolne i z tego tytułu jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W dniu 22 listopada 2004 r. dodatkowo rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej a głównym rodzajem jest działalność prawnicza. Wnioskodawczyni prowadzi też działalność w zakresie świadczenia usług rolniczych. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawczyni opłaca dodatkową składkę na ubezpieczenie społeczne do KRUS.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z nowymi przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników od kwietnia 2012 r. Wnioskodawczyni odprowadza również do KRUS.

Wysokość należnej składki zdrowotnej obliczana jest w zależności od ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych użytków rolnych x 1 zł za miesiąc zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni nie ma możliwości obniżenia podatku dochodowego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej do KRUS, bowiem składki opłacone zostały zgodnie z przepisami ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016 i mają ścisły związek z prowadzoną działalnością rolniczą, a do przychodów z niej osiąganych, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.