IPPB4/4511-1150/15-3/JK3 | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne zapłaconych we Włoszech.
IPPB4/4511-1150/15-3/JK3interpretacja indywidualna
 1. Włochy
 2. nierezydent
 3. oddelegowanie
 4. odliczenie od dochodu
 5. składki na ubezpieczenia społeczne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej, najmu i dochodów zagranicznych
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Ustalenie podstawy opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 6 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne zapłaconych we Włoszech – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne zapłaconych we Włoszech.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Pan E. C. (Wnioskodawca) na początku 2015 roku został oddelegowany przez swego pracodawcę do wykonywania pracy na terytorium Polski. Wnioskodawca świadczy pracę na rzecz włoskiego pracodawcy na podstawie zawartej umowy o pracę. Wnioskodawca w związku z otrzymywanym wynagrodzeniem z tytułu pracy wykonywanej w Polsce na rzecz włoskiego pracodawcy, wpłaca zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Od wynagrodzenia Wnioskodawcy odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne we Włoszech, które opłacane są w części ze środków pracownika oraz w części pokrywane są przez pracodawcę. Wnioskodawca w ramach obowiązkowego systemu INPS (Instituto Nazionale delta Prevenza Sociale) ponosi ciężar i opłaca następujące składki:

 1. INPS FPLD/IVS - państwowy pracowniczy fundusz emerytalny/zabezpieczenie od inwalidztwa i starości (9,19% opłaca pracownik);
 2. INPS IVS Addizionale - dodatkowe składki na państwowy fundusz emerytalny/zabezpieczenie od inwalidztwa i starości z uwagi na przekroczenie określonego progu podstawy opodatkowania (1,00% opłaca pracownik);
 3. INPS - Fondo residuale - ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, które nie jest pokrywane z podstawowego ubezpieczenia z tytułu bezrobocia (0,167% opłaca pracownik);
 4. Qu. A.S. - ubezpieczenie zdrowotne dla kadry zarządzającej (56 euro stawka ryczałtowa potrącana z wynagrodzenia pracownika raz do roku).

Składki odprowadzane są przez pracodawcę na podstawie właściwych przepisów dotyczących obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych we Włoszech.

Wysokość składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne kalkulowana jest w oparciu o osiągnięty przez Wnioskodawcę przychód. Zgodnie z włoskimi przepisami, regulującymi problematykę ubezpieczeń społecznych, wysokość stawek składek na obowiązkowe ubezpieczenie uzależniona jest m.in od sektora, w którym działa pracodawca, liczby zatrudnionych pracowników, czy też stanowiska pracownika. Z kolei obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, któremu podlega Wnioskodawca dotyczy tylko osób wykonujących określony zawód oraz pełniących stanowisko kierownicze. W tym przypadku wysokość stawki na ubezpieczenie zdrowotne jest określona ryczałtowo i nie jest uzależniona od wysokości osiąganego przez ubezpieczonego przychodu.

Ponadto zgodnie z włoskimi przepisami prawa opłacane składki na ww. ubezpieczenia podlegałyby odliczeniu we Włoszech, gdyby dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w 2015 roku podlegały opodatkowaniu we Włoszech. Zapłacone w imieniu Wnioskodawcy składki nie zostały odliczone od dochodu we Włoszech, jak również nie pomniejszyły podatku zapłaconego za granicą, ponieważ Wnioskodawca opodatkowuje otrzymane od zagranicznego pracodawcy wynagrodzenie jedynie w Polsce (jest od 1 stycznia 2015 roku objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce).

Wnioskodawca z uwagi na fakt, że dysponuje dokumentem A1 wydanym przez INPS (odpowiednik polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) nie jest zobowiązany do odprowadzenia składek do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opłacane w imieniu Wnioskodawcy składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne we Włoszech Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce...
 2. Czy Wnioskodawca będzie mógł obniżyć podatek w Polsce o kwotę składki płaconej na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne we Włoszech...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest pytanie Nr 1 dotyczące możliwości odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne zapłaconych we Włoszech. Natomiast w zakresie pytania Nr 2 dotyczącego możliwości odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne zapłaconych we Włoszech zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

W odniesieniu do pytania 1

Zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: UPDOF) podatnicy uzyskujący dochody ze stosunku pracy z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a. Z kolei w art. 44 ust. 3a UPDOF wskazano, że podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód byt uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust 1 pkt 2 lub 2a.

Art. 26 ust. 1 pkt 2a UPDOF stanowi, że podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 13a-13c. Z powołanego przepisu wynika, że polski ustawodawca przewiduje możliwość dokonania odliczenia od uzyskiwanego w Polsce dochodu kwot składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Jednakże żeby możliwe było dokonanie przedmiotowego odliczenia, o którym mowa powyżej, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 1. składki na ubezpieczenia społeczne, które mają zostać odliczone, opłacane są w ramach obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych (art. 26 ust. 1 pkt 2a UPDOF);
 2. składki zostały zapłacone ze środków podatnika w danym roku podatkowym (art. 26 ust. 1 pkt 2a UPDOF);
 3. składki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ani też nie zostały odliczone na innej podstawie, jak również nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie (art. 26 ust. 13a UPDOF);
 4. podstawą wymiaru składek nie jest dochód, który na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę jest zwolniony od podatku (art. 26 ust. 13b pkt 1 UPDOF);
 5. składki nie zostały odliczone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie (art. 26 ust. 13b pkt 2 UPDOF);
 6. w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska istnieje podstawa prawna do uzyskiwania informacji podatkowej przez polski organ podatkowy od organu podatkowego państwa, w którym opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne (art. 26 ust. 13c UPDOF).

Składki Wnioskodawcy są w jego imieniu opłacane przez pracodawcę we Włoszech, a więc w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przedmiotowe składki odprowadzane są w ramach obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych INPS na podstawie właściwych przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego we Włoszech oraz finansowane/potrącane z wynagrodzenia Wnioskodawcy. Przychód, w oparciu o który kalkulowane są składki, nie jest zwolniony od podatku. Przedmiotowe składki nie zostały odliczone od dochodu, przychodu czy też podatku w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, ani też nie zaliczono ich do kosztów podatkowych, jak również nie zostały zwrócone Wnioskodawcy w jakiejkolwiek innej formie. Ponadto zawarta pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz. U. z 1989 r., Nr 62 poz. 374) w art. 26 przewiduje możliwość wymiany informacji pomiędzy polskimi i włoskimi organami podatkowymi.

Dodatkowo warto wskazać, że ustawodawca posługując się sformułowaniem „składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne”, jednocześnie nie doprecyzowuje, jakiego rodzaju składki mają podlegać przedmiotowemu odliczeniu. W tym względzie należy zatem przyjąć, że odliczenie, o którym stanowi powołany powyżej przepis, dotyczy wszelkiego rodzaju składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, spełniających kryteria wskazane powyżej, które są opłacane przez podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy warunki określone we wskazanych powyżej punktach od 1 do 6 zostały spełnione łącznie, co oznacza, że składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez Wnioskodawcę mogą zostać odliczone od dochodu opodatkowanego w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.