IBPBII/1/415-923/14/MK | Interpretacja indywidualna

Czy Uczelnia obowiązana jest do wystawienia informacji PIT-8C osobom, które nabyły spadek po zmarłych zleceniobiorcach w związku z uregulowaniem za nich składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
IBPBII/1/415-923/14/MKinterpretacja indywidualna
  1. obowiązek płatnika
  2. płatnik
  3. składki na ubezpieczenia społeczne
  4. składki na ubezpieczenia zdrowotne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do Biura 4 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku podstaw do wystawienia informacji PIT-8C osobom, które nabyły spadek po zmarłych zleceniobiorcach w związku z uregulowaniem za byłych zleceniobiorców składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie braku podstaw do wystawienia informacji PIT-8C osobom, które nabyły spadek po zmarłych zleceniobiorcach w związku z uregulowaniem za byłych zleceniobiorców składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W wyniku kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płatnik musi za osoby, które wykonywały umowy o dzieło dokonać korekty raportów RCA i RZA i zapłacić za nie składki ZUS społeczne jak i zdrowotne zarówno w części, którą finansuje pracodawca, jak i w części którą finansuje pracownik. Wynika to z faktu, że zawarte umowy o dzieło zostały przekwalifikowane w umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące umów zlecenia, wobec powyższego powstał obowiązek podlegania przez zleceniobiorców ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu (takiego obowiązku nie ma w sytuacji zawarcia umowy o dzieło). Dlatego też Uczelnia powzięła wątpliwości co do obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do zleceniobiorców, w zakresie w jakim opłaciła ona za nich składki społeczne i składki zdrowotne, które co do zasady finansują oni z własnych środków. Niemożliwe jest potrącenie zaległych składek byłym zleceniobiorcom, ponieważ aktualnie żaden z nich nie wykonuje umów cywilnoprawnych dla płatnika.

Wśród zleceniobiorców, których Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o dokonanie korekty podstawy składek i wniósł o opłacenie składek, są osoby zmarłe, dla których w takiej sytuacji wątpliwe jest czy przychód w ogóle powstanie. Opłacenie składek wiąże się z koniecznością przedstawienia ubezpieczonemu prawidłowych dokumentów, będących podstawą jego rozliczenia się z właściwym Urzędem Skarbowym.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku osób zmarłych należy wystawiać formularz PIT-8C dla osób, które nabyły spadek po zleceniobiorcach...

Uczelnia stoi na stanowisku, że w momencie zapłaty za zmarłych zleceniobiorców zaległych składek społecznych czy zdrowotnych nie powstaje przychód dla osób, które nabyły spadek po ww. zleceniobiorcach. Składki społeczne jak i zdrowotne są częścią indywidualnego majątku zleceniobiorcy i nie wchodzą w skład spadku, a opłacenie ich przez pracodawcę nie stanowi przychodu dla nabywców spadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku podstaw do wystawienia informacji PIT-8C osobom, które nabyły spadek po zmarłych zleceniobiorcach w związku z uregulowaniem za byłych zleceniobiorców składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W zakresie skutków podatkowych sfinansowania przez Uczelnię składek na ubezpieczenie społeczne, które powinny być potrącone z wynagrodzenia byłego zleceniobiorcy oraz skutków podatkowych sfinansowania przez Uczelnię byłym zleceniobiorcom składek na ubezpieczenie zdrowotne – wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawodawca nie sprecyzował, co należy rozumieć pod pojęciem „nieodpłatny”. Przepisy ustawy o podatku dochodowym określają jedynie sposoby i kryteria ustalania wartości nabytych nieodpłatnie rzeczy (praw) albo nieodpłatnych świadczeń.

Na gruncie języka polskiego „nieodpłatny” znaczy tyle co: „niewymagający opłaty”.

W świetle powyższego, uznać należy, że dla celów podatkowych, przez nieodpłatne świadczenie rozumie się te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy. Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 353 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

W związku z powyższym pojęcie „nieodpłatne świadczenie” w prawie podatkowym ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono nie tylko działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby, ale w jego zakres wchodzą także wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest nieodpłatne przysporzenie majątku innej osobie kosztem majątku innego podmiotu, mające konkretny wymiar finansowy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w wyniku kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płatnik jest zobowiązany za osoby, które wykonywały umowy o dzieło, dokonać korekty raportów RCA i RZA i zapłacić za nie składki ZUS społeczne jak i zdrowotne zarówno w części, którą finansuje pracodawca, jak i w części, którą finansuje pracownik. Wynika to z faktu, że zawarte umowy o dzieło zostały przekwalifikowane w umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące umów zlecenia; wobec powyższego powstał obowiązek podlegania przez zleceniobiorców ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu (takiego obowiązku nie ma w sytuacji zawarcia umowy o dzieło). Dlatego też Uczelnia powzięła wątpliwości co do obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do zleceniobiorców, w zakresie w jakim opłaciła ona za nich składki społeczne i składki zdrowotne, które co do zasady finansują oni z własnych środków.

Wśród zleceniobiorców, których Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o dokonanie korekty podstawy składek i wniósł o opłacenie składek, są osoby zmarłe, dla których w takiej sytuacji wątpliwe jest czy przychód w ogóle powstanie.

Opłacenie składek wiąże się z koniecznością przedstawienia ubezpieczonemu prawidłowych dokumentów, będących podstawą jego rozliczenia się z właściwym Urzędem Skarbowym.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia stwierdzić należy, że zapłata przez Uczelnię za zmarłych zleceniobiorców zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nie generuje (bez względu na fakt co wchodzi w skład masy spadkowej) u spadkobierców zleceniobiorcy (zmarłego zleceniobiorcy) przychodu w rozumieniu powołanego powyżej art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro nie generuje przychodu, to nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a co za tym idzie brak jest podstaw prawnych do wystawienia jakiejkolwiek informacji o przychodach. Zatem na Wnioskodawcy (Uczelni) nie ciąży obowiązek wystawienia na nazwisko spadkobierców zmarłych zleceniobiorców informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek płatnika
IBPBII/2/415-642/14/MZM | Interpretacja indywidualna

płatnik
IBPBII/1/415-886/14/MK | Interpretacja indywidualna

składki na ubezpieczenia społeczne
IBPBII/1/415-921/14/MK | Interpretacja indywidualna

składki na ubezpieczenia zdrowotne
ILPB2/415-793/14-2/WS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.