IBPBII/1/415-673/14/MK | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób firma zewnętrzna ma obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy oraz sporządzić informację PIT-11?
IBPBII/1/415-673/14/MKinterpretacja indywidualna
 1. podstawa opodatkowania
 2. składki na ubezpieczenia społeczne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do Biura – 15 sierpnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika:

 • w części dotyczącej wykazania w informacji PIT-11 kwoty przychodów w wysokości uwzględniającej potrącenia dokonane przez firmę zlecającą – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej braku podstaw do wykazania w informacjach PIT-11 składek na ubezpieczenie społeczne pobranych przez firmę zlecającą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 sierpnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (zwany dalej Przedsiębiorcą) uczestniczył w przetargu publicznym na usługi edukacyjne ogłoszonym przez uczelnię publiczną (zwaną w dalszej części tekstu Zamawiającym) i w wyniku przetargu podpisał umowę z Zamawiającym na pakiet usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu autorskich zajęć dydaktycznych wraz z przygotowaniem autorskich materiałów dydaktycznych. Przedmiot umowy spełniał wymogi prawa autorskiego. Część zajęć Przedsiębiorca prowadził i prowadzi osobiście, część zajęć prowadzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni przez Przedsiębiorcę w oparciu o umowy cywilno-prawne. Większość nauczycieli akademickich, z którymi Przedsiębiorca podpisał umowy cywilno-prawne jest pracownikami uczelni – Zamawiającego. W konsekwencji nauczyciele akademiccy, z którymi podpisał umowy cywilno-prawne Przedsiębiorca wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy – uczelni czyli Zamawiającego.

Przedsiębiorca składając w przetargu publicznym, o którym mowa wcześniej, ofertę na usługi edukacyjne określił wynagrodzenie, za które skłonny jest podjąć się realizacji usług opisanych w dokumentacji przetargowej. Wynagrodzenie to zostało zapisane w umowie Przedsiębiorcy z Zamawiającym. Zamawiający powołując się na zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mówiący, że (cytat ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia): „Wykonawca określa w ofercie cenę świadczenia usług w taki sposób, że cena musi uwzględniać wszystkie koszty faktycznie ponoszone przez Zamawiającego w związku z zawarciem umowy i adekwatne do sytuacji prawnej Wykonawcy (a więc, np. w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej cena musi uwzględniać zwłaszcza obciążające Zamawiającego jako zleceniodawcę składniki wynagrodzenia – np. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie społeczne, a w przypadku podmiotów wystawiających faktury VAT za cenę rozumie się kwotę brutto zawierającą podatek VAT.)” przedstawił następujące stanowisko dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartych przez przedsiębiorcę umów cywilno-prawnych (cytat z pisma Zamawiającego): ,.(...) Zamawiający zakłada, iż Wykonawca w swej ofercie wykazując pracowników Zamawiającego, uwzględnił składki, o których mowa powyżej, gdyż taki spoczywał na nim obowiązek i będzie je samodzielnie odprowadzał. W innym przypadku Zamawiający odprowadzi powyższe składki w takiej kwocie jaka będzie wynikała z umów jakie Wykonawca zawarł z pracownikami Zamawiającego i o taką kwotę Zamawiający zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy. W związku z tym Zamawiający będzie żądał kopii umów z pracownikami, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.”

W opisywanej sytuacji, zgodnie z art. 8 ust. 2a oraz art. 4 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne był pracodawca, którym pozostawał Zamawiający. Takie też było stanowisko Przedsiębiorcy w odpowiedzi na pismo Zamawiającego. (Zamawiający otrzymał od Przedsiębiorcy potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów cywilno-prawnych zawartych z pracownikami.)

W konsekwencji Zamawiający potrącał z wynagrodzenia Przedsiębiorcy równowartość całości składek na ubezpieczenie społeczne (powstających zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika) przykładowo:

- wynagrodzenie pracownika brutto wg umowy z przedsiębiorcą: 1.000,00 zł;

- potrącenia Zamawiającego:

 • obciążenia ZUS po stronie pracodawcy 19,64%: 1.000,00 zł x 19,64% = 196,40 zł;
 • obciążenia ZUS po stronie pracownika 13,71%: 1.000,00 zł x 13,71% = 137,10 zł.

Razem potrącenia Zamawiającego z wynagrodzenia Przedsiębiorcy: 196,40 zł + 137,10 zł = 333,50 zł.

W efekcie narzuconego przez Zamawiającego sposobu rozliczeń z Przedsiębiorcą związanych z naliczaniem, potrącaniem i odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenie pracownika u Przedsiębiorcy było pomniejszane o potrącone przez Zamawiającego obciążenia ZUS pracownika (kontynuacja przykładu): wynagrodzenie pracownika brutto wg umowy z przedsiębiorcą pomniejszone o obciążenie ZUS po stronie pracownika potrącone przez Zamawiającego: 1.000,00zł - 137,10 zł = 862,90 zł.

O zaistniałym stanie faktycznym, wynikającym z przyjętego przez Zamawiającego –pozostającego pracodawcą dla pracowników – sposobu naliczania, potrącania i odprowadzania do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne, oraz o pomniejszeniu wynagrodzenia Przedsiębiorca, działając w dobrej wierze, poinformował pracowników, którzy zaistniałą sytuację zaakceptowali. Ostatecznie faktyczne przychody pracowników jakie powstawały u Przedsiębiorcy pomniejszone były o potrącane przez Zamawiającego składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracownika, gdzie podstawą naliczania tychże składek było wynagrodzenie brutto według umów zawartych przez Przedsiębiorcę z pracownikami, których to treść umów została ujawniona Zamawiającemu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Jak w zaistniałym stanie faktycznym poprawnie naliczać zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane przez składającego wniosek Przedsiębiorcę...
 2. Czy przyjęty przez składającego wniosek Przedsiębiorcę sposób naliczania zaliczek na podatek dochodowy będzie poprawny...
 3. Jak w zaistniałej sytuacji Przedsiębiorca powinien poprawnie sporządzić deklarację PIT-11 z tytułu umów cywilno-prawnych zawartych z pracownikami...
 4. Czy przyjęty przez składającego wniosek Przedsiębiorcę sposób sporządzania informacji PIT-11 będzie poprawny...

Składający wniosek nie oczekuje rozstrzygnięcia czy przyjęty przez Zamawiającego sposób naliczania składek na ubezpieczenie społeczne jest prawidłowy. Intencją składającego wniosek jest poprawne naliczenie i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz poprawne sporządzenie informacji PIT-11 w zaistniałym stanie faktycznym, i taki jest też powód wystąpienia o indywidualną interpretację podatkową.

Stanowisko składającego wniosek Przedsiębiorcy w kwestii zaliczek na podatek dochodowy jest następujące: podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy powinien być przychód w takiej wysokości w jakiej faktycznie powstał u Przedsiębiorcy, czyli kwota wynagrodzenia brutto z umowy pomniejszona o potrącenia dokonane przez Zamawiającego z tytułu obciążeń ZUS powstających po stronie pracownika, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w wysokości zgodnej z przepisami prawa podatkowego.

Przykład 1:

 • wynagrodzenie pracownika brutto wg umowy z przedsiębiorcą: 1.000,00 zł,
 • obciążenia ZUS po stronie pracownika według naliczeń Zamawiającego (13,71%): 1.000,00 zł x 13,71% = 137,10 zł,
 • faktyczny przychód pracownika powstający u Przedsiębiorcy w wyniku pomniejszenia wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy o obciążenie ZUS po stronie pracownika potrącone przez Zamawiającego: 1.000,00 zł - 137,10 zł = 862,90 zł,
 • koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich 50%: 862,90 x 50% = 431,45 zł,
 • podstawa naliczenia podatku dochodowego: 431,00 zł,
 • naliczona zaliczka na podatek dochodowy 18%: 431,00 x 18% = 77,58 zł,
 • należna zaliczka na podatek dochodowy: 78,00 zł,
 • wynagrodzenie netto faktycznie wypłacane przez przedsiębiorcę: 784,90 zł.

Stanowisko składającego wniosek Przedsiębiorcy w kwestii informacji PIT-11 jest następujące:

W informacji PIT-11 Przedsiębiorca powinien wykazać faktycznie powstałe z tytułu realizacji umów cywilno-prawnych przychody pracowników oraz obliczone w oparciu o faktycznie powstałe przychody: koszty uzyskania przychodu, dochód, oraz zaliczki na podatek dochodowy pobrane przez płatnika (którym to płatnikiem jest Przedsiębiorca).

Przykład 2 (dane w oparciu przykład 1):

 • przychód wykazywany przez Przedsiębiorcę w informacji PIT-11: 862,90 zł,
 • koszty uzyskania przychodu wykazywane przez Przedsiębiorcę w informacji PIT-11: 431,45 zł,
 • dochód wykazywany przez Przedsiębiorcę w informacji PIT-11: 784,90 zł,
 • zaliczka pobrana przez płatnika wykazywana przez Przedsiębiorcę w informacji PIT-11: 78,00 zł.

W informacji PIT-11 Przedsiębiorca nie powinien wykazać składek na ubezpieczenie społeczne, ponieważ w zaistniałym stanie faktycznym nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 tej ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 ust. 8 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

-z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Przy czym z powołanego w ww. art. 41 ust. 1 przepisu art. 22 ust. 9 cyt. ustawy wynika, że koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

 • pkt 3 – z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;
 • pkt 4 – z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Natomiast powołany w art. 41 ust. 1 cyt. ustawy art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) stanowi, że podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu – odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 1a ww. ustawy zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1.

Z przepisu art. 42 ust. 1 ww. ustawy wynika, że płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Natomiast zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

Z przepisu art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1442, ze zm.) wynika, że za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Natomiast przepis art. 18 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca (zwany dalej Przedsiębiorcą) podpisał umowę z Zamawiającym na pakiet usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu autorskich zajęć dydaktycznych wraz z przygotowaniem autorskich materiałów dydaktycznych. Przedmiot umowy spełniał wymogi prawa autorskiego. Część zajęć Przedsiębiorca prowadził i prowadzi osobiście, część zajęć prowadzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni przez Przedsiębiorcę w oparciu o umowy cywilno-prawne. Większość nauczycieli akademickich, z którymi Przedsiębiorca podpisał umowy cywilno-prawne jest pracownikami uczelni – Zamawiającego. W konsekwencji nauczyciele akademiccy, z którymi podpisał umowy cywilno-prawne Przedsiębiorca wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy – uczelni czyli Zamawiającego. Przedsiębiorca składając w przetargu publicznym, o którym mowa wcześniej, ofertę na usługi edukacyjne określił wynagrodzenie, za które skłonny jest podjąć się realizacji usług opisanych w dokumentacji przetargowej. Wynagrodzenie to zostało zapisane w umowie Przedsiębiorcy z Zamawiającym. Z postanowień dotyczących wykonania usług wynikało, że Zamawiający potrąci z ceny należnej dla wykonawcy usługi kwoty, które zlecający (będący jednocześnie pracodawcą) będzie zobowiązany – na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – odprowadzić tytułem składek na ubezpieczenie społeczne.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że Wnioskodawca (Przedsiębiorca), obliczając osobom, z którymi zawarł umowy cywilno-prawne – a które to osoby są równocześnie pracownikami Uczelni (Zlecającego) – zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie może odliczyć od przychodów z tytułu umów cywilno-prawnych składki na ubezpieczenie społeczne, ponieważ nie jest płatnikiem tych składek. Płatnikiem tych składek (tj. składek od umów zlecenia lub umów o dzieło zawartych przez pracowników Uczelni (Zlecającego) z Wnioskodawcą) jest w myśl art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Uczelnia (Zlecający).

Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ww. ustawy podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrącanych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. Wnioskodawca (Przedsiębiorca), niebędący płatnikiem ww. składki na ubezpieczenie społeczne, ustalając podstawę obliczenia podatku, nie ma prawa do pomniejszenia przychodu o te składki. To bowiem nie Wnioskodawca ma obowiązek pobrać składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych – obowiązek taki ma Uczelnia zatrudniająca na umowę o pracę osoby, z którymi Wnioskodawca zawarł umowy cywilno-prawne. Zatem podstawą obliczenia podatku (zaliczki na podatek dochodowy) od należności dla ww. osób (z którymi Wnioskodawca zawarł umowy cywilno-prawne) nie może być przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne pobrane przez Uczelnię (potrącone z kwoty określonej jako cena za wykonanie usługi). Podstawę obliczenia zaliczki winien stanowić przychód w wysokości wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a osobą fizyczną (przychód brutto) pomniejszony o przysługujące zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu.

Zatem Wnioskodawca w informacji PIT-11 winien wykazać przychody w wysokości wynikającej z zawartej z poszczególnymi osobami umowy cywilno-prawnej (czyli bez pomniejszenia o kwotę potrącenia dokonaną przez firmę Zlecającą, tj. o składki na ubezpieczenia społeczne).

Dlatego stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Należy jednak zgodzić się z Wnioskodawcą, że nie powinien w informacjach PIT-11 wykazać składek na ubezpieczenie społeczne, ponieważ nie jest płatnikiem tych składek.

Dlatego też w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo Organ zaznacza, że w niniejszej interpretacji nie dokonał oceny poprawności wyliczeń w przedstawionych we wniosku przykładach. Organ interpretacyjny jest bowiem jedynie – na mocy konkretnych przepisów przyznanych mu uregulowaniem Ordynacji podatkowej – uprawniony do interpretowania, czyli wyjaśnienia, przepisów prawa podatkowego poprzez ocenę stanowiska zajętego przez Wnioskodawcę w tym zakresie. Nie może zatem dokonywać weryfikacji przedstawionych przez Wnioskodawcę wyliczeń. Zajęcie stanowiska w tym zakresie wykraczałoby poza zakres przyznanych organowi uprawnień. Żądanie Wnioskodawcy w tak określonym zakresie, tj. w kwestii dotyczącej oceny poprawności wyliczeń w przedstawionych we wniosku przykładach wykracza poza ustawowo wyznaczone ramy dla instytucji interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Rolą organu interpretacyjnego nie jest bowiem potwierdzenie czy też zaprzeczenie, że płatnik dokonał prawidłowych wyliczeń, lecz jego rolą – wynikającą z zapisu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej jest wyjaśnienie, wytłumaczenie przepisu oraz wskazanie, jakie z analizowania przepisu płyną prawa i obowiązki dla Wnioskodawcy jako płatnika i czy Wnioskodawca – płatnik prawidłowo odczytuje sens tych przepisów na gruncie opisanego stanu faktycznego. Zadaniem organu uprawnionego do wydawania interpretacji nie jest więc ocena działania matematycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podstawa opodatkowania
IBPP2/443-719/14/IK | Interpretacja indywidualna

składki na ubezpieczenia społeczne
IBPBII/1/415-300/14/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.