DD3/033/369/KDJ/14/RD-113771 | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za okres objęty kontrolą ZUS w odniesieniu do byłego zleceniobiorcy oraz skutków podatkowych uregulowania przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
DD3/033/369/KDJ/14/RD-113771interpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. przychód
 3. płatnik
 4. składki na ubezpieczenia społeczne
 5. składki na ubezpieczenia zdrowotne
 6. zwrot
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 9 sierpnia 2011 r. Nr IPTPB2/415-203/11-2/MP wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 19 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego z tytułu nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za okres objęty kontrolą ZUS w odniesieniu do byłego zleceniobiorcy oraz skutków podatkowych uregulowania przez płatnika z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne, które zgodnie z przepisami prawa podlegają finansowaniu ze środków ubezpieczonych, a także konsekwencji umorzenia zleceniobiorcy ww. składek po potrąceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, które winny być zwrócone zleceniobiorcy, jest:

 • prawidłowe - w zakresie:
   • uznania, że kwoty zapłaconych za byłego zleceniobiorcę składek na ubezpieczenia społeczne stanowią przychód tej osoby w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a datą powstania tego przychodu jest dzień zapłaty przez Wnioskodawcę zaległych składek,
   • braku obowiązku korygowania deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 za lata 2008-2010,
  • nieprawidłowe– w pozostałym zakresie.

  UZASADNIENIE

  Dnia 9 sierpnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając – na podstawie § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 19 maja 2011 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

  Wnioskodawca zatrudnia na podstawie umowy zlecenia osoby fizyczne. Z racji zawartych umów dokonuje na rzecz zleceniobiorców wypłat świadczeń, do których zastosowanie mają przepisy art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące przychodów osiąganych z tytułu wykonania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określonym przepisami art. 41 ww. ustawy. W wyniku przeprowadzonej u Wnioskodawcy kontroli prawidłowości obliczania, potrącania i opłacania składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dalej: ZUS ustalił, że Wnioskodawca w okresie od stycznia 2008 r. do grudnia 2010 r., w stosunku do jednego ze zleceniobiorców, nieprawidłowo ustalił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w związku z czym powstała zaległość w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i nadpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wnioskodawca w stosunku do tego zleceniobiorcy w ogóle nie naliczył składek na ubezpieczenie społeczne, a jedynie na ubezpieczenie zdrowotne.

  Nieprawidłowe ustalenie podstawy wymiaru składek spowodowane zostało niepełnym oświadczeniem złożonym Wnioskodawcy przez zleceniobiorcę w zakresie prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Zleceniobiorca nie oświadczył, iż z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej ubezpieczony jest w KRUS i tam odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne.

  W związku z ustaleniami kontroli, w miesiącu lutym 2011 r., Wnioskodawca skorygował za okres od stycznia 2008 r. do grudnia 2010 r. deklaracje rozliczeniowe ZUS-DRA i imienne raporty rozliczeniowe za tego zleceniobiorcę, któremu nieprawidłowo ustalił podstawę wymiaru składek.

  Ponadto w miesiącu lutym 2011 r. zapłacił w całości z własnych środków, zaległe składki na ubezpieczenie społeczne. Niedopłata składek społecznych finansowanych przez pracodawcę wyniosła – 1 964,34 zł, niedopłata składek społecznych finansowanych przez zleceniobiorcę wyniosła – 1 459,32 zł, z kolei nadpłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła – 131,39 zł.

  W stosunku do zleceniobiorcy, który poprzez złożenie niepełnego oświadczenia przyczynił się do powstania zaległości w składkach, Wnioskodawca podjął decyzję o umorzeniu w całości składek na ubezpieczenie społeczne, które zgodnie z przepisami prawa podlegały finansowaniu ze środków ubezpieczonych, po potrąceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, które winny być zwrócone zleceniobiorcy.

  Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że z owym zleceniobiorcą, za którego zostały opłacone w lutym 2011 r. zaległe składki, nie łączy go już stosunek prawny.

  W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy korekta podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dotycząca lat 2008, 2009, 2010, nakłada na Wnioskodawcę obowiązek korygowania rozliczeń podatkowych za te lata, a więc korektę deklaracji PIT-11, a tym samym PIT-4R... Jeśli nie, to:
  2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym kwota składek na ubezpieczenie społeczne w części, którą opłacił Wnioskodawca w lutym 2011 r., a do sfinansowania której zobowiązany był zleceniobiorca, stanowi przychód dla zleceniobiorcy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Jeśli tak, to ile wynosi ten przychód, skoro:
   • składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone do ZUS, które zgodnie z przepisami prawa powinien sfinansować z własnych środków Wnioskodawca wynoszą – 1 964,34 zł
   • składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone do ZUS, które zgodnie z przepisami prawa powinien sfinansować z własnych środków zleceniobiorca wynoszą – 1 459,32 zł
   • nadpłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne (ze środków zleceniobiorcy) wyniosła 131,39 zł (9%)

  Co w takim przypadku dzieje się z nadpłaconą składką na ubezpieczenie zdrowotne...

  1. W jaki sposób należy przypisać ten przychód w przypadku zleceniobiorcy w stosunku do którego Wnioskodawca podjął decyzję o umorzeniu składek na ubezpieczenie społeczne, które zgodnie z przepisami prawa powinni sfinansować z własnych środków po potrąceniu składek ma ubezpieczenie zdrowotne...
  2. Czy od zleceniobiorcy, który nie wykonuje już na rzecz Wnioskodawcy umowy zlecenia, a w stosunku do którego windykacja nie będzie prowadzona, Wnioskodawca powinien pobrać od powstałego przychodu zaliczkę na podatek, czy też zleceniobiorca sam powinien uiścić podatek w wyniku złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2011 r.... Jeśli Wnioskodawca powinien pobrać podatek dochodowy, to czy powinno uwzględnić się koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%...
  3. Na którym formularzu i w której pozycji imiennej informacji PIT, należałoby wykazać ten przychód u tego zleceniobiorcy w przypadku, gdy umowa już ustała... Jeśli na PIT-11, to jak powinien wyglądać prawidłowo wypełniony PIT-11 za 2011 r., tego zleceniobiorcy...
  4. O czym Wnioskodawca powinien poinformować zleceniobiorcę w przypadku umorzenia mu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 327,93 zł (kwota składek na ubezpieczenie społeczne – 1 459,32 zł pomniejszona o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 131,39 zł), a także w przypadku kiedy Wnioskodawca zaliczył składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 131,39 zł, na poczet składek na ubezpieczenie społeczne...

  Zdaniem Wnioskodawcy:

  Ad. 1.

  Nie można dokonać korekty wystawionych za lata 2008-2010 formularzy podatkowych, bowiem wystawione deklaracje sporządzone były prawidłowo i odzwierciedlały one zaistniały w tamtych latach stan faktyczny, a więc wysokość pobranych składek, a nie wysokość składek należnych. W związku z powyższym, brak jest podstaw prawnych do korygowania formularzy podatkowych PIT-11 i PIT- 4R za lata 2008-2010.

  Ad. 2, 3, 4.

  W sytuacji, gdy Wnioskodawca ureguluje składki na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę w tej części, w której winny być one pokryte z dochodu zleceniobiorcy, to dla zleceniobiorcy jest to przychód z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia (niezależnie od tego, czy nadal wykonuje on na rzecz Wnioskodawcy umowę zlecenia czy też nie). Przychodem będzie pełna kwota wpłacona przez Wnioskodawcę, a więc składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone do ZUS, które zgodnie z przepisami prawa powinien sfinansować z własnych środków zleceniobiorca, czyli kwota 1.459,32 zł bez pomniejszania o nadpłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

  Od powyższego przychodu Wnioskodawca powinien pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek, a także wykazać go w PIT-11 jako przychód z działalności wykonywanej osobiście (w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło), w wysokości dokonanej wpłaty na rzecz ZUS. Obowiązek ten ciąży na Wnioskodawcy niezależnie od tego, czy zleceniobiorca dokonałby późniejszego zwrotu tych składek, czy też nie. Datą powstania przychodu z powyższego tytułu będzie data wpłaty zaległych składek przez Wnioskodawcę jako płatnika na konto ZUS, czyli data wykonania zobowiązania za zleceniobiorcę.

  W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie zwrócił zleceniobiorcy nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, lecz zaliczył ją na poczet składek na ubezpieczenie społeczne w części, w której powinny być one sfinansowane przez zleceniobiorcę, to zleceniobiorca składając roczne zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu za rok, w którym to składki te zostały zaliczone na poczet składek społecznych, obowiązany jest doliczyć do naliczonego podatku za ten rok kwoty zaliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z związku z tym Wnioskodawca (zleceniodawca), nie ma obowiązku wykazania ww. składek zdrowotnych w informacji PIT-11 wystawionej za rok, w którym nastąpiło ww. zaliczenie. Z kolei jeśli zleceniobiorca za rok, w którym to składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały zaliczone na poczet składek na ubezpieczenie społeczne nie osiągnie żadnego przychodu, wówczas nie będzie mógł doliczyć tej składki do należnego podatku

  Ad. 5.

  Przychód zleceniobiorcy powinno się wykazać na formularzu PIT-11 za 2011 r. Prawidłowo wypełniony PIT-11 (wersja 18) powinien być uzupełniony w następujący sposób:

  Część E. – Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki:

  Wiersz 6. Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 (z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7) i 7-9 ustawy, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło

  Poz. 55 (przychód) – 1 459,32 zł,

  Poz. 56 (koszty uzyskania przychodu) – 0,00 zł,

  Poz. 57 (dochód) – 1 459,32 zł,

  Poz. 58 (zaliczka pobrana przez płatnika) – 263,00 zł,

  Pozostałe pozycje PIT-11 powinny wykazywać pozycje 0,00 zł.

  Obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki oraz wystawienia informacji PIT-11 ciąży na Wnioskodawcy w stosunku do zleceniobiorców, którzy nadal wykonywaliby na rzecz Wnioskodawcy umowę zlecenie, jak i zleceniobiorców, których nie łączy już z Wnioskodawcą powyższa umowa.

  Ad. 6

  W przypadku umorzenia zleceniobiorcy nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 327,93 zł (kwota składek na ubezpieczenie społeczne – 1 459,32 zł pomniejszona o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 131,39 zł), to zleceniobiorca musi rozliczyć się z PIT-11 za 2011 r., który otrzymał od Wnioskodawcy oraz nie może dokonać odliczenia od dochodu umorzonych świadczeń w rozliczeniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to umorzenie.

  W przypadku zaliczenia przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenie zdrowotne na poczet należnych, lecz umorzonych składek na ubezpieczenie społeczne, Wnioskodawca powinien poinformować zleceniobiorcę o tym, iż powinien on składając roczne zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu za rok, w którym składki te zostały zaliczone na poczet składek społecznych, doliczyć do należnego podatku za ten rok kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne – w pełnej wysokości, tj. kwotę 131,39 zł.

  Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za:

  • nieprawidłowe – w części dotyczącej nieuwzględnienia kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodu zleceniobiorcy powstałego w wyniku uregulowania przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne, w części finansowanej przez zleceniobiorcę,
  • nieprawidłowe – w części dotyczącej obowiązków płatnika w związku z zaliczeniem przez Wnioskodawcę kwoty nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, która winna być zwrócona zleceniobiorcy, na poczet umorzonych składek na ubezpieczenie społeczne,
  • prawidłowe – w pozostałej części.

  Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, Minister Finansów stwierdza co następuje.

  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  Moment powstania przychodu określa art. 11 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

  W myśl art. 13 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

  - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

  Na zleceniodawcy ciąży obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, do obliczenia i poboru w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych zleceniobiorcom dochodów z umowy zlecenia (obliczonego z uwzględnieniem miesięcznych kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b, ustawy) oraz obowiązek informacyjny do sporządzenia na zasadach i w terminie określonym w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy, imiennych informacji podatkowych (PIT-11) o wysokości dochodu.

  Z kolei na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

  Zgodnie natomiast z art. 42a ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

  Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wyniku przeprowadzonej u Wnioskodawcy kontroli, stwierdził nieprawidłowości w naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, skutkujące powstaniem zaległości w opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne i nadpłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne. W rezultacie kontroli ZUS Wnioskodawca w lutym 2011 r. skorygował deklaracje ZUS za okres od stycznia 2008 r. do grudnia 2010 r. oraz zapłacił w całości z własnych środków zaległe składki na ubezpieczenia społeczne. Niedopłata składek społecznych finansowanych przez Wnioskodawcę wyniosła – 1 964,34 zł, niedopłata składek społecznych finansowanych przez zleceniobiorcę wyniosła – 1 459,32 zł, z kolei nadpłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 131,39 zł.

  Wnioskodawca nie dochodził od zleceniobiorcy zwrotu zapłaconych przez siebie składek, do sfinansowania których obowiązany był zleceniobiorca.

  Zatem sfinansowanie przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenie społeczne, które zgodnie z odrębnymi przepisami powinny być opłacone ze środków ubezpieczonego, jest okolicznością która powoduje powstanie u tego podatnika przychodu w rozumieniu przepisów ustawy. Przychód ten powstaje w dniu opłacenia przez Wnioskodawcę przedmiotowych składek. Stąd też nie może być mowy o korygowaniu deklaracji, ani informacji podatkowych za lata poprzednie. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest prawidłowe. W przedstawionym stanie faktycznym przychodem byłego zleceniobiorcy będzie jednak wynik rozliczenia pomiędzy zapłaconą za tego podatnika składką na ubezpieczenia społeczne, a nadpłaconą składką na ubezpieczenie zdrowotne (zaliczoną przez Wnioskodawcę na poczet składek na ubezpieczenia społeczne sfinansowanych za byłego zleceniobiorcę).

  Niemniej jednak, wbrew poglądowi Wnioskodawcy, kwalifikacja przychodu do odpowiedniego źródła zależy od tego czy beneficjentem przychodu jest osoba, z którą w chwili opłacenia składek łączył z Wnioskodawcą stosunek prawny czy też nie.

  Zapłacenie bowiem wyżej omówionych składek za byłego zleceniobiorcę (w dniu zapłaty zaległych składek) skutkuje powstaniem po jego stronie przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. W tej sytuacji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika, a jedynie obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 42a ustawy. Oznacza to, że w terminie i na zasadach określonych w tym przepisie, Wnioskodawca jest obowiązany wyłącznie do sporządzenia i przekazania byłemu zleceniobiorcy, za którego opłacił zaległe składki, oraz właściwemu na niego urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C, w której wykaże kwotę przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

  W przypadku natomiast gdyby Wnioskodawca zapłacił zaległe składki na ubezpieczenia społeczne za osobę, z którą w chwili ich opłacenia łączyłaby umowa zlecenia, przychód zleceniobiorcy z tego tytułu należałoby zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy i na Wnioskodawcy ciążyłby obowiązek płatnika i obowiązek informacyjny. Oznacza to, że w takim przypadku Wnioskodawca winien zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek od dochodu z umowy zlecenia. Dochód z tego tytułu należy ustalić stosując do przychodu miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy).

  Następnie, Wnioskodawca winien sporządzić i przekazać zleceniobiorcy oraz właściwemu dla jego miejsca zamieszkania urzędowi skarbowemu informację PIT-11 o dochodach oraz o pobranych zaliczkach w 2011 r., w terminie określonym w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy. Wskazać należy, iż informacje podatkowe, w tym PIT-11, służą do odwzorowania zaistniałego w trakcie roku podatkowego stanu faktycznego, a nie do jego kreowania. Zatem w informacji PIT-11 składanej za 2011 r. Wnioskodawca winien wykazać takie kwoty przychodu, kosztów uzyskania przychodów, dochodu oraz pobranej zaliczki, które odzwierciedlają jego działania jako płatnika. Oznacza to, że Wnioskodawca winien zawrzeć w kwocie przychodu (poz. 55) 1 327,93 zł (różnicę pomiędzy kwotą opłaconych za podatnika składek na ubezpieczenia społeczne 1 459,32 zł a kwotą nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne 131,39 zł). Ponadto, jeśli przy poborze zaliczek na podatek od dochodu z tego tytułu, co powinno nastąpić w marcu 2011 r., zastosował koszty uzyskania przychodu, to ich kwotę powinien wykazać w poz. 56 informacji. Analogicznie, jeżeli pobrał zaliczkę na podatek od omawianego dochodu, to w poz. 58 winien wykazać jej kwotę.

  Jednakże, jak wskazano wyżej, obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki oraz wystawienia informacji PIT-11 ciąży na Wnioskodawcy pod warunkiem, że w chwili opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za podatnika, strony, tj. Wnioskodawcę oraz podatnika, łączyła umowa zlecenia. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że ciążą na Nim obowiązki płatnika bez względu na fakt istnienia bądź braku łączącego strony stosunku prawnego, należy uznać za nieprawidłowe.

  Podobnie, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy odnośnie ciążącego na podatniku obowiązku doliczenia do podatku za 2011 r. kwoty 131,39 zł (nadpłaconej kwoty składki zdrowotnej).

  Zgodnie z art. 45 ust. 3c ustawy, jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

  Jednak z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że kwota ta nie została zwrócona podatnikowi, a została skompensowana w kwocie przychodu z tytułu opłaconych przez Wnioskodawcę za podatnika składek na ubezpieczenia społeczne. Zatem powyższa regulacja obligująca do doliczenia do podatku zwróconej podatnikowi składki na ubezpieczenie zdrowotne, która uprzednio była odliczona od podatku, nie będzie miała zastosowania w przedmiotowej sprawie.

  W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe w zakresie uznania, że kwoty zapłaconych za byłego zleceniobiorcę składek na ubezpieczenia społeczne stanowią przychód tej osoby w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a datą powstania tego przychodu jest dzień zapłaty przez Wnioskodawcę zaległych składek oraz braku obowiązku korygowania deklaracji PIT-4R oraz PIT-11 za lata 2008-2010, a za nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

  Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 9 sierpnia 2011 r. Nr IPTPB2/415-203/11-2/MP, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

  Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  POUCZENIE

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.