Składki na ubezpieczenia społeczne | Interpretacje podatkowe

Składki na ubezpieczenia społeczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki na ubezpieczenia społeczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne.
Fragment:
Składki na ubezpieczenie społeczne nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu ani odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ani zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Natomiast zgodnie z przepisami dotyczącymi katy podatkowej w PIT-16A zostały uwzględnione opłacone i odliczone w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne (odliczone od podatku w trakcie roku). Poza działalnością gospodarczą właściciel firmy jako dodatkowe źródło dochodu otrzymuje rentę z ZUS. W związku z tym otrzymał z ZUS-u PIT-40A. Złożył PIT-37, w którym odliczył od dochodu z renty składki na ubezpieczenie społeczne, opłacane za siebie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z powyższym właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej może w PIT-37 od dochodu z renty odliczyć opłacone, wcześniej nie odliczone nigdzie składki na ubezpieczenie społeczne (dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne opłacone przez właściciela w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą)? Zdaniem Wnioskodawcy, może odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za siebie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą od dodatkowego źródła dochodu jakim jest renta otrzymana z ZUS-u, powołując się na art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
9
lis

Istota:
Czy częściowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, tj. ubezpieczenie emerytalne i rentowe, stanowi przychód z działalności gospodarczej, w sytuacji kiedy składki na ubezpieczenie społeczne zaliczane są do kosztów podatkowych?
Fragment:
Na Jej wniosek Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznał na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pomoc publiczną - refundację składek na ubezpieczenie społeczne: 499,28 zł na ubezpieczenie emerytalne i 204,62 zł na ubezpieczenie rentowe, co daje w sumie kwotę 703,90 zł. Pomoc ta stanowi równowartość 165,97 euro i jest pomocą de minimis, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji nr ..... z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis. PEFRON nie wystawia z tego tytułu deklaracji PIT - 8C. Wnioskodawczyni płaci pełne składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, które pomniejszają podstawę opodatkowania. Składki na ubezpieczenie społeczne są odliczane od dochodu, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy częściowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, tj. ubezpieczenie emerytalne i rentowe, stanowi przychód z działalności gospodarczej, w sytuacji kiedy składki na ubezpieczenie społeczne zaliczane są do kosztów podatkowych? Zdaniem Wnioskodawczyni, częściowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne nie powinna stanowić Jej przychodu z działalności gospodarczej, gdyż otrzymane wsparcie w postaci refundacji składek ZUS z PFRON jest zwolnione z opodatkowania.
2017
20
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie danych zaewidencjonowanych na kontach ubezpieczonych w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS ustalono przypis należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy od przychodów uzyskanych przez pracowników Wnioskodawcy, z tytułu pracy wykonanej w ramach umów zleceń zawartych z firmą zewnętrzną. Ponieważ w deklaracjach rozliczeniowych za lata 2010-2014 Wnioskodawca nie naliczył składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy został zobowiązany do zapłacenia zaległych składek za poszczególnych pracowników, wynikających z pracy na umowach zlecenia. Obecnie wszystkie zaległe składki zarówno w części pracodawcy jak i pracownika zostały przez Wnioskodawcę uregulowane. W świetle powyższego, stwierdzić należy, że – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - sfinansowanie przez Niego, ze środków własnych, za pracowników (aktualnych i byłych), którzy uzyskali przychody z umów zlecenia zawartych z inną, zewnętrzną firmą i wykonywali w ramach tych umów usługi na rzecz swego pracodawcy – składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne, Fundusz Pracy za lata 2010-2014 w tej części, do zapłacenia których zobligowani byli ubezpieczeni (aktualni i byli pracownicy) stanowić będzie dla tych osób nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy.
2017
12
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie samodzielnego obliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanego wynagrodzenia.
Fragment:
W sytuacji, gdy Wnioskodawca opłaca sam za siebie składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, może odliczyć od dochodu tylko kwoty faktycznie zapłacone w danym roku. Nie ma znaczenia, do którego roku opłacona składka się odnosi. Podatnik opłaca swoje składki dopiero w następnym miesiącu za miesiąc poprzedni, czyli w omawianej sprawie prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że składka dotycząca grudnia 2016 r. powinna być zapłacona w styczniu 2017 r. Składkę grudniową Wnioskodawca będzie mógł uwzględnić dopiero w rozliczeniu za 2017 r. Należy również zauważyć, że Wnioskodawca w zeznaniu rocznym za 2016 r., prawidłowo ustalił podstawę do opodatkowania uwzględniając składki na ubezpieczenie społeczne tylko za 10 miesięcy. Jak sam wskazał Zainteresowany, umowę z zagranicznym pracodawcą podpisał z dniem 1 stycznia 2016 r. Zatem, wynagrodzenie za styczeń, wypłacone w lutym stanowiło przychód miesiąca lutego co było podstawą naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne w części obciążającego pracownika i pracodawcy jak również naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w miesiącu lutym z uiszczeniem należności do 15 marca. Wobec powyższego Wnioskodawca właściwie ustalił podstawę do opodatkowania od dochodu odliczając składki za 10 miesięcy.
2017
8
lip

Istota:
Czy składki przekazane do ZUS, w części dotyczącej pracownika, a niezwrócone przez niego Wnioskodawcy, są przychodem pracownika, który rodzi obowiązek naliczenia zaliczki na podatek dochodowy i wykazania go w informacji PIT-11?
Pytanie dotyczy aktualnych pracowników.
Fragment:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) przeprowadził kontrolę płatnika (dalej: Wnioskodawca), w wyniku której została wydana decyzja, z której wynika, że Wnioskodawca nie dopełnił ciążącego na Nim obowiązku odprowadzenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy od przychodów osiągniętych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów zlecenia zawartych ze spółką, z którą Wnioskodawca miał zawartą umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w okresie od listopada 2010 r. do lipca 2013 r., gdzie jednocześnie lekarze ci byli zatrudnieni w szpitalu na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawca dokonał korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS w maju 2016 r., natomiast spłata zaległych należnych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy została rozłożona na 72 nierówne raty na podstawie umowy ratalnej pomiędzy ZUS a Wnioskodawcą. Pierwsza rata składek została zapłacona w lipcu 2016 r. Wnioskodawca zwrócił się o dobrowolny zwrot nieuiszczonej części składek na ubezpieczenie społeczne, leżącej po stronie pracownika do: aktualnych pracowników, byłych pracowników, osób aktualnie udzielających świadczeń na podstawie umowy cywilnoprawnej. Część pracowników (lekarzy) dokonała na rzecz Wnioskodawcy jednorazowej wpłaty zaległych składek, część zadeklarowała spłatę w systemie ratalnym, natomiast część pracowników odmówiła zapłacenia składki.
2017
19
maj

Istota:
Sfinansowane przez Spółkę, ze środków własnych, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, do zapłacenia których zobligowani byli ubezpieczeni (byli pracownicy) stanowią dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w ww. art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od przychodów tych Wnioskodawca nie ma obowiązku pobierać zaliczki na podatek dochodowy ani też nie powinien wpłacać jej z własnych środków, gdyż żaden przepis ustawy nie nakłada takiego obowiązku. Na Wnioskodawcy ciąży jedynie obowiązek wykazania kwoty przychodów w informacji PIT-8C sporządzanej dla byłego pracownika, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Innymi słowy, z uwagi na istnienie określonego stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego z płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczony zostaje uwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za błędne obliczenie, niepobranie lub niewpłacenie przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Ponadto przepisy regulujące zasady uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne nie przewidują możliwości przeniesienia odpowiedzialności płatnika składek na ubezpieczenie społeczne za nienależyte wywiązywanie się z nałożonych na tego płatnika obowiązków na osoby ubezpieczone. Skoro zatem w przedmiotowej sprawie funkcję płatnika składek na ubezpieczenie społeczne pełni Spółka, to oczywistym jest, że za niepobrane składki (zarówno w części składek pracodawcy jak również składek w części pracowniczej przypadającej byłych pracowników) odpowiada wyłącznie Spółka. Tym samym, uchybienie płatnika polegające na zbyt późnej wpłacie składek nie może być w żadnym razie uznane za świadczenie dokonane „ za ubezpieczonego ” (przysporzenie na rzecz ubezpieczonego), bowiem takie twierdzenie stoi wprost w sprzeczności z przywołanymi art. 17 ust. 1 Ustawy o ZUS oraz art. 85 ust. 1 Ustawy o UŚOZ.
2017
18
maj

Istota:
Skutki podatkowe zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
Fragment:
W miarę spłaty kolejnych rat zaległych składek na podstawie zawartej z ZUS umowy, Wnioskodawczyni powinna ustalić wysokość dochodu podatników przy uwzględnieniu odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (art. 26 ust. 1 u.p.d.f.), z kolei dokonując zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne powinna odliczyć je od podatku dochodowego, jaki odprowadziła za zleceniobiorców (art. 41 ust. 1 pkt 2a u.p.d.f.). Wnioskodawczyni uiszczać będzie z własnych środków składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, także w części, która powinna być finansowana przez zleceniobiorcę, przy czym w odniesieniu do tej części składek Wnioskodawczyni wystąpi o jej zwrot przez zleceniobiorców. Zleceniobiorcy nie są związani z Wnioskodawczynią umową zlecenia, inną umową cywilnoprawną ani umową o pracę. Wnioskodawczyni nie zatrudnia obecnie żadnych osób, z uwagi na wniesienie prowadzonego wcześniej przedsiębiorstwa, w zorganizowanych częściach do dwóch różnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W świetle powyższego, stwierdzić należy, że sfinansowanie przez Wnioskodawczynię z własnych środków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za lata 2012-2014 w części, która powinna być finansowana przez byłych zleceniobiorców, co do zasady stanowić będzie dla tych osób nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy w dacie zapłacenia składek.
2017
10
maj

Istota:
Czy przychód do opodatkowania powstaje tylko wówczas, gdy pracownik nie zwróci płatnikowi składek, czy również wtedy, gdy zwróci składki? Pytanie dotyczy aktualnych pracowników, byłych pracowników oraz osób aktualnie udzielających świadczeń na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Fragment:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) przeprowadził kontrolę Wnioskodawcy, w wyniku której została wydana decyzja, z której wynika, że Wnioskodawca nie dopełnił ciążącego na Nim obowiązku odprowadzenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy od przychodów osiągniętych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów zlecenia zawartych ze spółką, z którą Wnioskodawca miał zawartą umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w okresie od listopada 2010 r. do lipca 2013 r., gdzie jednocześnie lekarze ci byli zatrudnieni w szpitalu na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawca dokonał korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS w maju 2016 r., natomiast spłata zaległych należnych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy została rozłożona na 72 nierówne raty na podstawie umowy ratalnej pomiędzy ZUS a Wnioskodawcą. Pierwsza rata składek została zapłacona w lipcu 2016 r. Wnioskodawca zwrócił się o dobrowolny zwrot nieuiszczonej części składek na ubezpieczenie społeczne, leżącej po stronie pracownika do: aktualnych pracowników, byłych pracowników, osób aktualnie udzielających świadczeń na podstawie umowy cywilnoprawnej. Część pracowników (lekarzy) dokonała na rzecz Wnioskodawcy jednorazowej wpłaty zaległych składek, część zadeklarowała spłatę w systemie ratalnym, natomiast część pracowników odmówiła zapłacenia składki.
2017
10
maj

Istota:
Czy, jeżeli pracownik dokonał jednorazowo lub w ratach zwrotu składek Wnioskodawcy, w kwocie która jest wyższa niż raty jakie szpital przekazał do ZUS, to czy również należy naliczać zaliczki na podatek od przekazywanych do ZUS składek?
Fragment:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) przeprowadził kontrolę płatnika - Uniwersyteckiego Szpitala .... (dalej: Wnioskodawca), w wyniku której została wydana decyzja, z której wynika, że Wnioskodawca nie dopełnił ciążącego na Nim obowiązku odprowadzenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy od przychodów osiągniętych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów zlecenia zawartych ze spółką, z którą Wnioskodawca miał zawartą umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w okresie od listopada 2010 r. do lipca 2013 r., gdzie jednocześnie lekarze ci byli zatrudnieni w szpitalu na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawca odwołał się od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego pierwszej instancji ...., a następnie do Sądu Apelacyjnego drugiej instancji i postępowanie to zakończyło się prawomocnym wyrokiem niekorzystnym dla Wnioskodawcy. W tym stanie rzeczy, Wnioskodawca dokonał korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS w maju 2016 r., natomiast spłata zaległych należnych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy została rozłożona na 72 nierówne raty na podstawie umowy ratalnej pomiędzy ZUS a Wnioskodawcą. Pierwsza rata składek została zapłacona w lipcu 2016 r. Wnioskodawca zwrócił się o dobrowolny zwrot nieuiszczonej części składek na ubezpieczenie społeczne, leżącej po stronie pracownika do następujących osób: aktualnych pracowników, byłych pracowników, osób aktualnie udzielających świadczeń na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2017
10
maj

Istota:
W jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania, mając jednocześnie na uwadze, że spłata zaległych składek następuje w systemie ratalnym?
Fragment:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) przeprowadził kontrolę płatnika (dalej: Wnioskodawca), w wyniku której została wydana decyzja, z której wynika, że Wnioskodawca nie dopełnił ciążącego na Nim obowiązku odprowadzenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy od przychodów osiągniętych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów zlecenia zawartych ze spółką, z którą Wnioskodawca miał zawartą umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w okresie od listopada 2010 r. do lipca 2013 r., gdzie jednocześnie lekarze ci byli zatrudnieni w szpitalu na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawca dokonał korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS w maju 2016 r., natomiast spłata zaległych należnych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy została rozłożona na 72 nierówne raty na podstawie umowy ratalnej pomiędzy ZUS a Wnioskodawcą. Pierwsza rata składek została zapłacona w lipcu 2016 r. Wnioskodawca zwrócił się o dobrowolny zwrot nieuiszczonej części składek na ubezpieczenie społeczne, leżącej po stronie pracownika do: aktualnych pracowników, byłych pracowników, osób aktualnie udzielających świadczeń na podstawie umowy cywilnoprawnej. Część pracowników (lekarzy) dokonała na rzecz Wnioskodawcy jednorazowej wpłaty zaległych składek, część zadeklarowała spłatę w systemie ratalnym, natomiast część pracowników odmówiła zapłacenia składki.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.