Składki na ubezpieczenia społeczne | Interpretacje podatkowe

Składki na ubezpieczenia społeczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki na ubezpieczenia społeczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka będzie miała prawo odejmować od opodatkowanego dochodu składki na ubezpieczenie społeczne w pełnej potrąconej wysokości?
Czy Spółka poprawnie przyjęła, że ma prawo odjąć od obliczonego podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) obliczoną od podstawy, którą stanowi przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne?
Fragment:
W rezultacie też można uznać, że w takiej sytuacji gdy przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, przychód z tytułu stosunku pracy osiągnięty przez pracownika zostaje pomniejszony o równowartość diety przysługującej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, następuje jednocześnie wyłączenie z tej podstawy wymiaru kwoty zwolnienia określonej w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy, odpowiadającej 30% diety. Innymi słowy, skoro składki od kwoty przychodu zwolnionej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych nie zostają w ogóle obliczone i pobrane przez płatnika, to można przyjąć, iż dokonując przy obliczaniu należnej zaliczki na podatek odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości potrąconej ze środków pracownika nie dochodzi do zawyżenia kwoty tego odliczenia i zaniżenia kwoty należnej zaliczki. Powyższe należy również odnosić w dalszej kolejności do składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczonej w wysokości nieprzekraczającej 7,75 % podstawy wymiaru tej składki (tj. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stosownie pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne) oraz kwestii odliczenia tej składki od podatku przy obliczaniu zaliczki na podatek.
2016
29
cze

Istota:
Czy obliczając zaliczkę na podatek dochodowy należy podstawę do opodatkowania pomniejszyć o składki społeczne odprowadzone zgodnie ze stawką obowiązującą w Republice Czeskiej?W jaki sposób należy pomniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy o składkę zdrowotną?
Fragment:
Z powyższego wynika, że istnieje możliwość odliczenia od uzyskanego dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli są spełnione następujące warunki: opłacanie składek, które są odliczane, jest obowiązkowe, wydatki z tego tytułu nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie, podstawy ich wymiaru nie stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, składki nie zostały odliczone m.in. w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieje podstawa prawna wynikająca m.in. z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym opłacone zostały składki. W konsekwencji, stwierdzić należy, że Wnioskodawca – co do zasady – ma prawo do obniżenia podstawy obliczenia podatku o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w Czechach finansowanych przez pracownika.
2016
12
cze

Istota:
Obowiązki płatnika związane z uregulowaniem przez pracodawcę za obecnych i byłych pracowników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zapłacenie w danym roku podatkowym za pracowników, aktualnych i byłych, którzy uzyskali przychody z umów zlecenia zawartych z inną, zewnętrzną firmą (zleceniobiorcę Wnioskodawcy) i wykonywali w ramach tych umów usługi na rzecz Wnioskodawcy, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za lata 2008 - 2012 w tej części, która winna być pokryta z przychodu tych osób stanowi dla tych osób nieodpłatne świadczenie, generujące przychód podatkowy. Przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Wnioskodawcy, nie można zakwalifikować tych świadczeń do przychodów ze stosunku pracy, ponieważ zapłacone przez Niego za aktualnych i byłych pracowników składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie mają źródła w stosunku pracy. Wskazane osoby, będące jednocześnie Jego pracownikami, nie zawarły umów zlecenia z pracodawcą, ale z inną firmą, wykonując w ramach tych umów prace usługowe na rzecz własnego pracodawcy. Składki te nie są więc składkami należnymi z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, gdyż należne były w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu umowy zlecenia. Nieodpłatnego świadczenia (powstałego z tytułu uregulowania składek) nie można również zakwalifikować do przychodów z umów zlecenia, od których Wnioskodawca byłby zobowiązany do odprowadzenia zaliczek, bo nie łączyła Go z tymi osobami umowa zlecenie.
2016
10
cze

Istota:
Czy zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP dla Wnioskodawcy przez osoby, z którymi obecnie ma on kontakt i które zadeklarowały taką chęć, wywoła po stronie Wnioskodawcy jakieś konsekwencje podatkowe? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
(...) składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy przez Zleceniobiorców, z którymi Wnioskodawca ma kontakt i którzy zadeklarowali taką chęć, nie wywoła po stronie Wnioskodawcy konsekwencji podatkowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 marca 2016 r. do Izby Skarbowej w Poznaniu Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynął wniosek Spółki z 21 marca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy przez Zleceniobiorców, z którymi Wnioskodawca ma kontakt i którzy zadeklarowali taką chęć, nie wywoła po stronie Wnioskodawcy konsekwencji podatkowych. Wniosek ten za pismem z 22 kwietnia 2016 r. Znak: ILPB1/4511-1-343/16-3/TW został przekazany do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, celem załatwienia zgodnie z właściwością (wpływ do tut. BKIP 25 kwietnia 2016 r.). Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 maja 2016 r. wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 12 maja 2016 r.
2016
10
cze

Istota:
Czy kwota zapłaconych przez Wnioskodawcę składek, które powinny być sfinansowane ze środków zleceniobiorcy, stanowi dla byłego zleceniobiorcy przychód z innych źródeł i w związku z tym Wnioskodawca ma obowiązek wystawić byłemu zleceniobiorcy PIT-8C za 2016 r.?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wartość zaległych składek odprowadzonych prze Wnioskodawcę-płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. stanowi dla byłego zleceniobiorcy przychód z innych źródeł, który należy wykazać za rok, w którym zostały uregulowane – w informacji PIT-8C. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie obowiązków płatnika związanych z uregulowaniem za zleceniobiorcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym możliwości odliczenia przez zleceniobiorcę w zeznaniu podatkowym kwoty zwróconych zleceniodawcy zaległych składek ZUS, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
2
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Skoro więc Centrala odprowadziła w danym okresie składki na ubezpieczenia społeczne w zbyt niskiej wysokości (również w części należnej do Ubezpieczonego), to podstawa opodatkowania PIT była ustalona w wyższej wysokości niż gdyby S.A. pobrała składki na ubezpieczenie społeczne w prawidłowej wysokości (kwota podwyższenia podstawy opodatkowania PIT odpowiadała dokładnie kwocie niepobranej składki na ubezpieczenie społeczne). W efekcie Centrala pobrała zaliczkę na PIT obliczoną także z uwzględnieniem otrzymanych przez podatnika PIT kwot stanowiących równowartość niepobranych składek na ubezpieczenie społeczne (tj. ciężar podatkowy nie odprowadzonych w przeszłości składek na ubezpieczenie społeczne został już poniesiony przez podatników — Ubezpieczonych). Gdyby zatem odprowadzona przez Centralę zaległa składka na ubezpieczenie społeczne (w części Ubezpieczonego) została dodatkowo opodatkowana PIT, doprowadziłoby to do sytuacji, w której rzeczywisty PIT Ubezpieczonego zostałby naliczony podwójnie – raz od równowartości składki na ubezpieczenie społeczne, która nie pomniejszyła podstawy opodatkowania PIT, drugi raz od odprowadzonej składki na ubezpieczenie społeczne (część Ubezpieczonego) to wyłącznie z powodu uchybień płatnika (czyli S.A.), a nie z winy podatnika (Ubezpieczonego).
2016
31
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne zapłacone w Czechach.
Fragment:
Zgodnie z powyższym przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy odprowadzanej do polskiego organu podatku płacę brutto pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne finansowanej przez pracownika odprowadzone do czeskiego organu ubezpieczeniowego oraz o podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 139,06 zł miesięcznie. Następnie obliczony od tej podstawy podatek pomniejsza się o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wielkości finansowanej przez zatrudnionego tj. 4,5% podstawy wymiaru oraz o kwotę wolną od podatku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy obliczenia podatku o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne finansowanych przez pracownika oraz obniżenia podatku zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4,5% podstawy wymiaru (część finansowana przez pracownika)... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych ma prawo do obniżenia podstawy obliczenia podatku o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz obniżenia kwoty podatku zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4,5% podstawy wymiaru finansowanych przez pracownika a zapłaconych do czeskiego systemu ubezpieczeń.
2016
25
maj

Istota:
Czy płatnik ma prawo do pomniejszenia postawy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu osiągniętego w Polsce w danym miesiącu również o składki ZUS obliczone od przychodu osiągniętego w Niemczech w danym miesiącu oraz czy ma prawo obniżyć obliczony podatek od przychodów osiągniętych w Polsce w danym miesiącu o składkę zdrowotną naliczoną od przychodów osiągniętych w Niemczech?
Fragment:
W związku z tym, potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe), co do zasady podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), natomiast składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ograniczenie odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, może mieć m.in. zastosowanie do dochodów zwolnionych od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem mając na uwadze opisaną sytuację – w analizowanej sprawie istnieją podstawy, aby pobrane z dochodu pracownika składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odliczyć odpowiednio od podstawy opodatkowania lub podatku. Nie ma przy tym znaczenia czy podstawą naliczenia tych składek jest dochód uzyskany za pracę w Niemczech czy też w Polsce. Istotnym jest, aby podstawy naliczenia – jak zauważył Wnioskodawca – nie stanowił dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
18
maj

Istota:
Skutki podatkowe zapłaty przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
Fragment:
Nie odprowadzał natomiast składek na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzje na mocy, których Wnioskodawca został zobowiązany do zapłaty za okres od 2003 r. do 2010 r. składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne za tych pracowników. Decyzje stały się ostateczne i podlegają wykonaniu. Pracodawca zamierza przy dokonywaniu korekty sfinansować zaległe składki także w części należnej od pracownika. Wnioskodawca nie będzie dochodzić zwrotu kwot składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od pracownika. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z powyższym stanem faktycznym odprowadzona za byłych i obecnych pracowników Wnioskodawcy część składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, która powinna być finansowana przez pracowników Wnioskodawcy, nie stanowi dla pracowników świadczenia generującego przychód podatkowy, który należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie powstaje obowiązek wystawienia dla tych osób informacji PIT-8C... Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
13
kwi

Istota:
1. Czy zapłacone w roku 2015 składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za byłych pracowników niezwrócone przez nich do byłego pracodawcy stanowią przychody z innych źródeł dla tych osób, które były pracodawca ma obowiązek wykazać w informacji PIT-8C za rok 2015?
2. Czy dla osób z którymi została podpisana ugoda na spłatę w ratach w roku 2016 zapłaconych w roku 2015 przez byłego pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne składki stanowią przychody z innych źródeł uzyskanych w roku 2015, które były pracodawca ma obowiązek wykazać w informacji PIT-8C za rok 2015?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy zapłacone w 2015 r. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za byłych pracowników niezwrócone przez nich do byłego pracodawcy stanowią przychody z innych źródeł dla tych osób, które były pracodawca ma obowiązek wykazać w informacji PIT-8C za rok 2015... Czy dla osób, z którymi została podpisana ugoda na spłatę w ratach w 2016 r. zapłaconych w 2015 r. przez byłego pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne składki stanowią przychody z innych źródeł uzyskanych w 2015 r., które były pracodawca ma obowiązek wykazać w informacji PIT-8C za rok 2015... Zdaniem Wnioskodawcy: w przypadku byłych pracowników w momencie opłacenia przez byłego pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za byłego pracownika (w części, którą finansować powinien były pracownik) stają się one dla tej osoby przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT). Od przychodów tych były pracodawca nie ma obowiązku pobierać zaliczki na podatek dochodowy, a jedynie powinien wykazać kwoty przychodów w informacji, o której mowa w art. 42a ustawy (PIT-8C).
2016
6
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.