Składki na ubezpieczenia społeczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki na ubezpieczenia społeczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z korektą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Fragment:

Wskazać należy, że w przypadku zapłaty przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na rzecz osób, z którymi w momencie dokonywania świadczenia łączy Wnioskodawcę stosunek pracy, zastosowanie znajdzie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany obliczyć i pobrać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz obecnych pracowników, ponieważ osoby te w momencie zapłaty zaległych składek przez Wnioskodawcę osiągną przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie będzie spoczywał na Wnioskodawcy, w razie gdy zapłata składek na ubezpieczenie społeczne nastąpi na rzecz byłych pracowników. Osoby te jak już wcześniej wskazano osiągną w momencie zapłaty zaległych składek przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji w takim przypadku nie znajdzie zastosowania art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2018
14
cze

Istota:

Skutki podatkowe zapłaty przez zleceniodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części przypadającej na zleceniobiorcę

Fragment:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w w decyzji nr ...... z dnia ........ r. stwierdził, że zawierane umowy o dzieło w rzeczywistości były umowami zlecenia, od których Zleceniodawca jako płatnik składek powinien odprowadzić należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. We wniosku wskazano, że Zleceniodawca odwoływał się od tej decyzji do sądów. Wnioskodawca wskazał, że wszystkie Sądy utrzymały w mocy Decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W grudniu 2017 r. Zleceniodawca odprowadził do ZUS należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w tym w części, która powinna być sfinansowana przez zleceniobiorcę. Zleceniodawca na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystawił informację PIT-8C za 2017 r. W części D, pozycja 24, informacji PIT-8C jako rodzaj przychodu wpisano – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacone przez płatnika za podatnika. W momencie zapłaty zaległych składek na rzecz ZUS Wnioskodawca wykonywał dla Zleceniodawcy prace montażowe mebli ..... jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. W świetle powyższego, zapłacenie ze środków płatnika, kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części, w której powinny być pokryte z dochodu osoby fizycznej (zleceniobiorcy), skutkuje powstaniem przychodu po stronie tej osoby fizycznej. Natomiast, istotne znaczenie ma określenie momentu uzyskania przychodu, przede wszystkim z tego powodu, że podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w danym czasie.

2018
14
cze

Istota:

Skutki podatkowe zapłaty przez zleceniodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części przypadającej na zleceniobiorcę

Fragment:

Zleceniodawcę z własnych środków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za lata 20...-20... w części, która powinna być finansowana przez byłego zleceniobiorcę, tj. Wnioskodawcę, co do zasady stanowi dla Niego nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy w dacie zapłacenia składek. Wnioskodawca uzyskał bowiem wymierną korzyść majątkową, gdyż inny podmiot, tj. Zleceniodawca poniósł kosztem swojego majątku wydatek, który winien być sfinansowany majątkiem (dochodami) Wnioskodawcy. W przypadku byłego zleceniobiorcy, który nie zwrócił zapłaconych za Niego składek w roku podatkowym, w którym Zleceniodawca składki te zapłacił, przychód byłego zleceniobiorcy należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, stwierdzić należy, że uiszczenie przez Zleceniodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w celu wywiązania się z obowiązków płatnika składek – w części, w której powinny być sfinansowane przez zleceniobiorcę, tj. Wnioskodawcę – powoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
13
cze

Istota:

Odliczenie składek społecznych i zdrowotnych odprowadzanych do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Fragment:

Art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera zamknięty katalog dochodów od których nie można odliczać składek na ubezpieczenie społeczne. Nie zostały tam wskazane dochody zwolnione na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W rozliczeniu rocznym wynagrodzenie jest wskazywane jako dochód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochód ten jest dodany do pozostałego dochodu w celu obliczenia stawki podatku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały pobrane w roku podatkowym przez płatnika. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowił dochód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 w części odpowiadającej 30% diety. Dokonując odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne uwzględniono ograniczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to bowiem z faktu, iż diety są częścią przychodu, który na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym. Przenosząc powyższe uregulowania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że wskazane we wniosku składki na ubezpieczenie społeczne, co do zasady podlegają odliczeniu od dochodu, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
7
cze

Istota:

Powstanie przychodu w związku z zapłatą przez płatnika zaległych składek ZUS, które powinny być sfinansowane przez Wnioskodawczynię.

Fragment:

Nadto do PITu-11 załączono zestawienie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowiące ww. kwotę z tytułu skorygowanych umów o dzieło na umowy zlecenia. Wg powyższego zestawienia kwota ta została w kwietniu 2017 r. sfinansowana przez płatnika. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zapłacone przez płatnika zaległe przedmiotowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowią dla Wnioskodawczyni świadczenie generujące przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak to zostało ujęte w otrzymanym PIT-11? Zdaniem Wnioskodawczyni, odprowadzenie zaległych składek przez płatnika nie powinno stanowić świadczenia dla Zainteresowanej. Jest to realizacja obowiązku publicznoprawnego płatnika wykonanego ze zwłoką. Płatnik we właściwym czasie nie pobrał zaliczek więc powinien ponieść konsekwencje. Błędy płatnika nie powinny skutkować dla Wnioskodawczyni przysporzeniem majątkowym, bo nie jej obowiązkiem było zapłacenie zaległej składki na ubezpieczenie społeczne. Wnioskodawczyni nie otrzymała ani środków finansowych ani też praw majątkowych, które to powiększyłyby jej majątek, nie może też nimi rozporządzać.

2018
31
maj

Istota:

Czy wartość zaległej składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez usługobiorcę (Wnioskodawcę), a zapłaconej przez płatnika, stanowi Jego dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2018 r. (data wpływu 7 marca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 7 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zapłaty przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 7 maja 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zapłaty przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca świadczył usługi na rzecz Sp. z o.o. na podstawie umowy o dzieło, a w związku z tym od kwoty wypłaconych wynagrodzeń nie były potrącane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W dniu 12 lipca 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, z której wynika, iż ww. umowa została zakwalifikowana jako umowa o świadczenie usług określona w przepisie art. 750 Kodeksu cywilnego, a w związku z tym kwota wypłaconego wynagrodzenia stanowiła podstawę do naliczenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Wnioskodawca oraz Sp. z o.o. nie zaskarżyli ww. decyzji, a w związku z tym jest ona ostateczna. Reprezentanci Sp. z o.o. skorygowali rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w związku z opisaną wyżej decyzją, a następnie zapłacili należne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, zarówno w części obciążającej płatnika, jak i Wnioskodawcę, gdyż taki obowiązek ciążył na usługodawcy jako płatniku.

2018
30
maj

Istota:

Uiszczenie przez płatnika z jego środków własnych składki na ubezpieczenie społeczne, w części która powinna zostać sfinansowana przez Wnioskodawczynię, skutkuje dla niej powstaniem w dacie zapłacenia składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni uzyskała bowiem wymierną korzyść majątkową, gdyż inny podmiot – Spółki z o.o. – poniósł kosztem swojego majątku wydatek, który powinien być sfinansowany z majątku Wnioskodawczyni. Przychód ten nie mieści się w zakresie żadnego ze zwolnień wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie został od niego zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Tym samym – zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w treści art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i należy wykazać go w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym został uzyskany.

Fragment:

(...) składki na ubezpieczenie społeczne – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zapłaty przez płatnika zaległej składki na ubezpieczenie społeczne. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni świadczyła usługi na rzecz Spółki z o.o. na podstawie umowy o dzieło, a w związku z tym od kwoty wypłaconych wynagrodzeń nie były potrącane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W dniu 12 lipca 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, z której wynika, iż ww. umowa została zakwalifikowana jako umowa o świadczenie usług określona w przepisie art. 750 Kodeksu cywilnego, a w związku z tym kwota wypłaconego wynagrodzenia stanowiła podstawę do naliczenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Wnioskodawczyni oraz Spółka z o.o. nie zaskarżyli ww. decyzji, a w związku z tym jest ona ostateczna. Reprezentanci Spółki z o.o. skorygowali rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w związku z opisaną wyżej decyzją, a następnie zapłacili należne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne – zarówno w części obciążającej płatnika, jak i Wnioskodawczynię, gdyż taki obowiązek ciążył na usługobiorcy jako płatniku.

2018
10
maj

Istota:

Zapłata składek za osoby świadczące usługi w przeszłości na podstawie umowy do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu będzie skutkowała powstaniem przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

W niniejszej sprawie przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy były bowiem skutki podatkowe związane z zapłatą ze środków płatnika kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części, w której powinny być pokryte z dochodu osoby fizycznej (ubezpieczonego). Odnosząc się do powołanych wyroków sądów administracyjnych wskazać należy, że wyroki dotyczą konkretnych, indywidualnych spraw podatników podjętych w określonych stanach faktycznych i są wiążące tylko w tych sprawach. Dlatego, stosownie do art. 87 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskie, nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla Organu wydającego interpretację indywidualną. Organ interpretacyjny nie podziela poglądu w nich wyrażonego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

2018
16
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo odliczając składkę na ubezpieczenie zdrowotne wpłacane do KRUS od zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Fragment:

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu, wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych składka wynosi 1 zł (art. 2 ust. 1 ww. ustawy). W świetle cytowanych przepisów rolnicy, którzy mimo prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników, podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywanej działalności rolniczej i z tego tytułu opłacana jest składka na to ubezpieczenie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem. Z tego tytułu opłaca On do KRUS składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto Wnioskodawca dzierżawi część gruntów należących do gospodarstwa rolnego pod stację bazową telefonii komórkowej na podstawie umowy dzierżawy, za którą otrzymuje czynsz. Z tego tytułu Wnioskodawca płaci podatek dochodowy w formie ryczałtu według stawki 8,5%. Przy sporządzaniu zeznania rocznego PIT-28 w 2014 r. i 2015 r. Wnioskodawca odliczył składkę na ubezpieczenia zdrowotne wpłacane do KRUS w wysokości 775/900 wpłaconej rocznej sumy składek. Mając powyższe (...)

2018
15
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z uregulowaniem zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za byłych zleceniobiorców

Fragment:

Czy wartość zaległej składki na ubezpieczenia społeczne – część ubezpieczonego – odprowadzonej przez Wnioskodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wywiązania się z obowiązku płatnika składek na ubezpieczenia społeczne stanowi dla ubezpieczonych dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawienia dla ubezpieczonych i urzędu skarbowego informacji o przychodach z innych źródeł na druku PIT-8C? Czy Wnioskodawca powinien sporządzić za rok 2014, 2015, 2016 korektę PIT-4 i w skorygowanym PIT-11 wykazać należną wysokość składek z ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia zdrowotnego i niższą wartość należnego podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad.1. Wartość zaległej składki na ubezpieczenia społeczne – część ubezpieczonego i składka zdrowotna – odprowadzonej przez Wnioskodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wywiązania się z obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie stanowi dla ubezpieczonych przychód z tytułu zapłaty ze środków płatnika kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części, w której powinny być pokryte z dochodu osoby fizycznej (ubezpieczonego) – jako przychód z nieodpłatnego świadczenia – powstaje w dacie zapłaty ww. składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.