Składki na ubezpieczenia społeczne | Interpretacje podatkowe

Składki na ubezpieczenia społeczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki na ubezpieczenia społeczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Z przedstawionych we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził u Wnioskodawcy kontrolę w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania płatnik składek jest zobowiązany oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W wyniku ww. kontroli ZUS zakwestionował część umów o dzieło zawartych przez Wnioskodawcę z osobami fizycznymi i zakwalifikował je jako umowy, co do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Skutkuje to koniecznością naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i FP. W oparciu o prawomocne wyroki sądu, Wnioskodawca realizuje powyższe decyzje poprzez naliczanie i wpłacanie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i FP do ZUS wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. We wpłacanych zaległych składkach zawierają się zarówno składki jakie Uczelnia powinna była uiścić jako pracodawca jak i składki, które jako płatnik powinna potrącić z wynagrodzenia wykonawcy (po decyzji ZUS zleceniobiorcy). Wnioskodawca nie będzie dochodzić zwrotu kwot składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od zleceniobiorców. Zatem sfinansowanie przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenie społeczne, które zgodnie z odrębnymi przepisami powinny być opłacone ze środków zleceniobiorców, jest okolicznością, która powoduje powstanie u tych zleceniobiorców przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
10
lut

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z uregulowaniem zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za zleceniobiorców.
Fragment:
W wyniku przeprowadzonej w 2015 r. kontroli przez ZUS zostało stwierdzone, że umowy o dzieło zawarte w latach 2011-2013 mają znamiona umów zleceń, od których Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, rentowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Na skutek wydanych decyzji ZUS, od umów o dzieło zobligowano Wnioskodawcę do sporządzenia korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS, naliczenia i odprowadzenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wnioskodawca opłaca składki w części leżącej po stronie pracodawcy jak również w części, którą powinni opłacać zleceniobiorcy dlatego, że Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za obliczenie, pobranie oraz przekazanie do ZUS składek, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano m.in. następujące pytania. Czy w związku z tym, że nastąpiło odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które powinny być finansowane przez pracowników, stanowi to dla pracowników nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy, który należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł i w związku z tym na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje (...)
2016
17
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych tytułem pracy wykonywanej na terytorium Polski przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Niemczech oraz możliwość odliczenia opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Niemczech
Fragment:
(...) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w proporcji przypadającej na przychód z tytułu pracy wykonywanej w Polsce, podlegający opodatkowaniu w Polsce. Wówczas kwota zapłaconych w Niemczech składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w proporcji przypadającej na przychód z tytułu pracy wykonywanej w Polsce, podlegający opodatkowaniu w Polsce, nie zostanie odliczona przez Wnioskodawcę w Niemczech. Dodatkowo warto wskazać, że ustawodawca posługując się sformułowaniem „ składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ”, jednocześnie nie doprecyzowuje, jakiego rodzaju składki mają podlegać przedmiotowemu odliczeniu. W tym względzie należy zatem przyjąć, że odliczenie, o którym stanowi powołany powyżej przepis, dotyczy wszelkiego rodzaju składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, spełniających kryteria wskazane powyżej, które są opłacane przez podatnika. Również w odniesieniu do składek odprowadzanych w Niemczech od wynagrodzenia Wnioskodawcy, należy dokonać podziału na część składek przypadających na wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Niemczech, które będzie podlegało opodatkowaniu w Niemczech oraz na część składek przypadających na wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Polsce, które będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce.
2016
17
gru

Istota:
Skutki podatkowe zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
Fragment:
W związku z powstałą zaległością w opłacaniu składek Wnioskodawczyni zawarła z ZUS w dniu 21 grudnia 2015 r. umowę, na podstawie której dokonywać będzie, jako płatnik, zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń w ratach. W miarę spłaty kolejnych rat zaległych składek na podstawie zawartej z ZUS umowy, Wnioskodawczyni powinna ustalić wysokość dochodu podatników przy uwzględnieniu odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (art. 26 ust. 1 u.p.d.f.), z kolei dokonując zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne powinna odliczyć je od podatku dochodowego, jaki odprowadziła za zleceniobiorców (art. 41 ust. 1 pkt. 2 a u.p.d.f.). Wnioskodawczyni uiszczać będzie z własnych środków składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, także w części, która powinna być finansowana przez zleceniobiorcę, przy czym w odniesieniu do tej części składek Wnioskodawczyni wystąpi o jej zwrot przez zleceniobiorców. Zleceniobiorcy nie są związani z Wnioskodawczynią umową zlecenia, inną umową cywilnoprawną ani umową o pracę. Wnioskodawczyni nie zatrudnia obecnie żadnych osób. W świetle powyższego, stwierdzić należy, że sfinansowanie przez Wnioskodawczynię z własnych środków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za lata 2012-2014 w części, która powinna być finansowana przez byłych zleceniobiorców, co do zasady stanowić będzie dla tych osób nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy w dacie zapłacenia składek.
2016
17
gru

Istota:
Czy Spółka będzie miała prawo odejmować od opodatkowanego dochodu składki na ubezpieczenie społeczne w pełnej potrąconej wysokości?
Czy Spółka poprawnie przyjęła, że ma prawo odjąć od obliczonego podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) obliczoną od podstawy, którą stanowi przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne?
Fragment:
W rezultacie też można uznać, że w takiej sytuacji gdy przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, przychód z tytułu stosunku pracy osiągnięty przez pracownika zostaje pomniejszony o równowartość diety przysługującej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, następuje jednocześnie wyłączenie z tej podstawy wymiaru kwoty zwolnienia określonej w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy, odpowiadającej 30% diety. Innymi słowy, skoro składki od kwoty przychodu zwolnionej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych nie zostają w ogóle obliczone i pobrane przez płatnika, to można przyjąć, iż dokonując przy obliczaniu należnej zaliczki na podatek odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości potrąconej ze środków pracownika nie dochodzi do zawyżenia kwoty tego odliczenia i zaniżenia kwoty należnej zaliczki. Powyższe należy również odnosić w dalszej kolejności do składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczonej w wysokości nieprzekraczającej 7,75 % podstawy wymiaru tej składki (tj. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stosownie pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne) oraz kwestii odliczenia tej składki od podatku przy obliczaniu zaliczki na podatek.
2016
29
cze

Istota:
Czy obliczając zaliczkę na podatek dochodowy należy podstawę do opodatkowania pomniejszyć o składki społeczne odprowadzone zgodnie ze stawką obowiązującą w Republice Czeskiej?W jaki sposób należy pomniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy o składkę zdrowotną?
Fragment:
Z powyższego wynika, że istnieje możliwość odliczenia od uzyskanego dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli są spełnione następujące warunki: opłacanie składek, które są odliczane, jest obowiązkowe, wydatki z tego tytułu nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie, podstawy ich wymiaru nie stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, składki nie zostały odliczone m.in. w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieje podstawa prawna wynikająca m.in. z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym opłacone zostały składki. W konsekwencji, stwierdzić należy, że Wnioskodawca – co do zasady – ma prawo do obniżenia podstawy obliczenia podatku o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w Czechach finansowanych przez pracownika.
2016
12
cze

Istota:
Obowiązki płatnika związane z uregulowaniem przez pracodawcę za obecnych i byłych pracowników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zapłacenie w danym roku podatkowym za pracowników, aktualnych i byłych, którzy uzyskali przychody z umów zlecenia zawartych z inną, zewnętrzną firmą (zleceniobiorcę Wnioskodawcy) i wykonywali w ramach tych umów usługi na rzecz Wnioskodawcy, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za lata 2008 - 2012 w tej części, która winna być pokryta z przychodu tych osób stanowi dla tych osób nieodpłatne świadczenie, generujące przychód podatkowy. Przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Wnioskodawcy, nie można zakwalifikować tych świadczeń do przychodów ze stosunku pracy, ponieważ zapłacone przez Niego za aktualnych i byłych pracowników składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie mają źródła w stosunku pracy. Wskazane osoby, będące jednocześnie Jego pracownikami, nie zawarły umów zlecenia z pracodawcą, ale z inną firmą, wykonując w ramach tych umów prace usługowe na rzecz własnego pracodawcy. Składki te nie są więc składkami należnymi z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, gdyż należne były w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu umowy zlecenia. Nieodpłatnego świadczenia (powstałego z tytułu uregulowania składek) nie można również zakwalifikować do przychodów z umów zlecenia, od których Wnioskodawca byłby zobowiązany do odprowadzenia zaliczek, bo nie łączyła Go z tymi osobami umowa zlecenie.
2016
10
cze

Istota:
Czy zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP dla Wnioskodawcy przez osoby, z którymi obecnie ma on kontakt i które zadeklarowały taką chęć, wywoła po stronie Wnioskodawcy jakieś konsekwencje podatkowe? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
(...) składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy przez Zleceniobiorców, z którymi Wnioskodawca ma kontakt i którzy zadeklarowali taką chęć, nie wywoła po stronie Wnioskodawcy konsekwencji podatkowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 marca 2016 r. do Izby Skarbowej w Poznaniu Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynął wniosek Spółki z 21 marca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy przez Zleceniobiorców, z którymi Wnioskodawca ma kontakt i którzy zadeklarowali taką chęć, nie wywoła po stronie Wnioskodawcy konsekwencji podatkowych. Wniosek ten za pismem z 22 kwietnia 2016 r. Znak: ILPB1/4511-1-343/16-3/TW został przekazany do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, celem załatwienia zgodnie z właściwością (wpływ do tut. BKIP 25 kwietnia 2016 r.). Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 maja 2016 r. wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 12 maja 2016 r.
2016
10
cze

Istota:
Czy kwota zapłaconych przez Wnioskodawcę składek, które powinny być sfinansowane ze środków zleceniobiorcy, stanowi dla byłego zleceniobiorcy przychód z innych źródeł i w związku z tym Wnioskodawca ma obowiązek wystawić byłemu zleceniobiorcy PIT-8C za 2016 r.?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wartość zaległych składek odprowadzonych prze Wnioskodawcę-płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. stanowi dla byłego zleceniobiorcy przychód z innych źródeł, który należy wykazać za rok, w którym zostały uregulowane – w informacji PIT-8C. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie obowiązków płatnika związanych z uregulowaniem za zleceniobiorcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym możliwości odliczenia przez zleceniobiorcę w zeznaniu podatkowym kwoty zwróconych zleceniodawcy zaległych składek ZUS, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
2
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Skoro więc Centrala odprowadziła w danym okresie składki na ubezpieczenia społeczne w zbyt niskiej wysokości (również w części należnej do Ubezpieczonego), to podstawa opodatkowania PIT była ustalona w wyższej wysokości niż gdyby S.A. pobrała składki na ubezpieczenie społeczne w prawidłowej wysokości (kwota podwyższenia podstawy opodatkowania PIT odpowiadała dokładnie kwocie niepobranej składki na ubezpieczenie społeczne). W efekcie Centrala pobrała zaliczkę na PIT obliczoną także z uwzględnieniem otrzymanych przez podatnika PIT kwot stanowiących równowartość niepobranych składek na ubezpieczenie społeczne (tj. ciężar podatkowy nie odprowadzonych w przeszłości składek na ubezpieczenie społeczne został już poniesiony przez podatników — Ubezpieczonych). Gdyby zatem odprowadzona przez Centralę zaległa składka na ubezpieczenie społeczne (w części Ubezpieczonego) została dodatkowo opodatkowana PIT, doprowadziłoby to do sytuacji, w której rzeczywisty PIT Ubezpieczonego zostałby naliczony podwójnie – raz od równowartości składki na ubezpieczenie społeczne, która nie pomniejszyła podstawy opodatkowania PIT, drugi raz od odprowadzonej składki na ubezpieczenie społeczne (część Ubezpieczonego) to wyłącznie z powodu uchybień płatnika (czyli S.A.), a nie z winy podatnika (Ubezpieczonego).
2016
31
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.