Składki na ubezpieczenia społeczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki na ubezpieczenia społeczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
lis

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne zwrócone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, stanowi przychód pracownika w miesiącu, w którym nastąpił faktyczny zwrot tych składek. Zatem w ww. miesiącu pracodawca dokonuje doliczenia tych zwróconych kwot do dochodu pracownika, od którego nalicza, pobiera i odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z tych względów zwrócone, nienależne składki na ubezpieczenie społeczne stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy i Wnioskodawca wykazuje go w informacji PIT-11. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej sposobu rozliczenia zwróconych przez ZUS nadpłaconych kwot składek na ubezpieczenie społeczne jest prawidłowe. Końcowo należy dodać, że tut. organ nie odniósł się do stanowiska Wnioskodawcy, że zwrócone składki na ubezpieczenie społeczne nie stanowią podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, gdyż interpretacji w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie podlegają przepisy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, ponadto powyższa kwestia nie była przedmiotem zapytania. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
23
sie

Istota:

Możliwość odliczenia od dochodu pracowniczej części obowiązkowych niemieckich składek zapłaconych w danym roku podatkowym

Fragment:

Reasumując, należy stwierdzić, że w ramach rocznego rozliczenia podatkowego za dany rok podatkowy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce pracowniczej części obowiązkowych niemieckich składek na ubezpieczenie społeczne, które w danym roku podatkowym stanowiły przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu w Polsce, ze względu na fakt, że uprzednio zostały sfinansowane przez niemieckiego pracodawcę. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
5
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które powinny być finansowane przez pracowników.

Fragment:

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że w wyniku kontroli na podstawie danych zaewidencjonowanych na kontach ubezpieczonych w Kompleksowym Systemie Informatycznym Z ustalono przypis należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od przychodów uzyskanych przez pracowników Wnioskodawcy z tytułu pracy wykonanej w ramach umów zleceń zawartych z firmą zewnętrzną. Ponieważ w deklaracjach rozliczeniowych Wnioskodawca nie naliczył składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy został zobowiązany do zapłacenia zaległych składek za poszczególnych pracowników wynikających z pracy na umowach zlecenia. Obecnie wszystkie zaległe składki zarówno w części pracodawcy jak i pracownika zostały przez Wnioskodawcę uregulowane. W świetle powyższego, stwierdzić należy, że – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - sfinansowanie przez Niego, ze środków własnych, za pracowników (aktualnych i byłych), którzy uzyskali przychody z umów zlecenia zawartych z inną, zewnętrzną firmą i wykonywali w ramach tych umów usługi na rzecz swego pracodawcy – składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy w tej części, do zapłacenia których zobligowani byli ubezpieczeni (aktualni i byli pracownicy) stanowić będzie dla tych osób nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy. Osoby te uzyskają bowiem wymierną korzyść majątkową, gdyż inny podmiot tj.

2018
22
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z korektą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Fragment:

Wskazać należy, że w przypadku zapłaty przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na rzecz osób, z którymi w momencie dokonywania świadczenia łączy Wnioskodawcę stosunek pracy, zastosowanie znajdzie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany obliczyć i pobrać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz obecnych pracowników, ponieważ osoby te w momencie zapłaty zaległych składek przez Wnioskodawcę osiągną przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie będzie spoczywał na Wnioskodawcy, w razie gdy zapłata składek na ubezpieczenie społeczne nastąpi na rzecz byłych pracowników. Osoby te jak już wcześniej wskazano osiągną w momencie zapłaty zaległych składek przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji w takim przypadku nie znajdzie zastosowania art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2018
14
cze

Istota:

Skutki podatkowe zapłaty przez zleceniodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części przypadającej na zleceniobiorcę

Fragment:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w w decyzji nr ...... z dnia ........ r. stwierdził, że zawierane umowy o dzieło w rzeczywistości były umowami zlecenia, od których Zleceniodawca jako płatnik składek powinien odprowadzić należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. We wniosku wskazano, że Zleceniodawca odwoływał się od tej decyzji do sądów. Wnioskodawca wskazał, że wszystkie Sądy utrzymały w mocy Decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W grudniu 2017 r. Zleceniodawca odprowadził do ZUS należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w tym w części, która powinna być sfinansowana przez zleceniobiorcę. Zleceniodawca na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystawił informację PIT-8C za 2017 r. W części D, pozycja 24, informacji PIT-8C jako rodzaj przychodu wpisano – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacone przez płatnika za podatnika. W momencie zapłaty zaległych składek na rzecz ZUS Wnioskodawca wykonywał dla Zleceniodawcy prace montażowe mebli ..... jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. W świetle powyższego, zapłacenie ze środków płatnika, kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części, w której powinny być pokryte z dochodu osoby fizycznej (zleceniobiorcy), skutkuje powstaniem przychodu po stronie tej osoby fizycznej. Natomiast, istotne znaczenie ma określenie momentu uzyskania przychodu, przede wszystkim z tego powodu, że podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w danym czasie.

2018
14
cze

Istota:

Skutki podatkowe zapłaty przez zleceniodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części przypadającej na zleceniobiorcę

Fragment:

Zleceniodawcę z własnych środków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za lata 20...-20... w części, która powinna być finansowana przez byłego zleceniobiorcę, tj. Wnioskodawcę, co do zasady stanowi dla Niego nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy w dacie zapłacenia składek. Wnioskodawca uzyskał bowiem wymierną korzyść majątkową, gdyż inny podmiot, tj. Zleceniodawca poniósł kosztem swojego majątku wydatek, który winien być sfinansowany majątkiem (dochodami) Wnioskodawcy. W przypadku byłego zleceniobiorcy, który nie zwrócił zapłaconych za Niego składek w roku podatkowym, w którym Zleceniodawca składki te zapłacił, przychód byłego zleceniobiorcy należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, stwierdzić należy, że uiszczenie przez Zleceniodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w celu wywiązania się z obowiązków płatnika składek – w części, w której powinny być sfinansowane przez zleceniobiorcę, tj. Wnioskodawcę – powoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
13
cze

Istota:

Odliczenie składek społecznych i zdrowotnych odprowadzanych do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Fragment:

Art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera zamknięty katalog dochodów od których nie można odliczać składek na ubezpieczenie społeczne. Nie zostały tam wskazane dochody zwolnione na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W rozliczeniu rocznym wynagrodzenie jest wskazywane jako dochód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochód ten jest dodany do pozostałego dochodu w celu obliczenia stawki podatku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały pobrane w roku podatkowym przez płatnika. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowił dochód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 w części odpowiadającej 30% diety. Dokonując odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne uwzględniono ograniczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to bowiem z faktu, iż diety są częścią przychodu, który na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym. Przenosząc powyższe uregulowania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że wskazane we wniosku składki na ubezpieczenie społeczne, co do zasady podlegają odliczeniu od dochodu, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
7
cze

Istota:

Powstanie przychodu w związku z zapłatą przez płatnika zaległych składek ZUS, które powinny być sfinansowane przez Wnioskodawczynię.

Fragment:

Nadto do PITu-11 załączono zestawienie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowiące ww. kwotę z tytułu skorygowanych umów o dzieło na umowy zlecenia. Wg powyższego zestawienia kwota ta została w kwietniu 2017 r. sfinansowana przez płatnika. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zapłacone przez płatnika zaległe przedmiotowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stanowią dla Wnioskodawczyni świadczenie generujące przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak to zostało ujęte w otrzymanym PIT-11? Zdaniem Wnioskodawczyni, odprowadzenie zaległych składek przez płatnika nie powinno stanowić świadczenia dla Zainteresowanej. Jest to realizacja obowiązku publicznoprawnego płatnika wykonanego ze zwłoką. Płatnik we właściwym czasie nie pobrał zaliczek więc powinien ponieść konsekwencje. Błędy płatnika nie powinny skutkować dla Wnioskodawczyni przysporzeniem majątkowym, bo nie jej obowiązkiem było zapłacenie zaległej składki na ubezpieczenie społeczne. Wnioskodawczyni nie otrzymała ani środków finansowych ani też praw majątkowych, które to powiększyłyby jej majątek, nie może też nimi rozporządzać.

2018
31
maj

Istota:

Czy wartość zaległej składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez usługobiorcę (Wnioskodawcę), a zapłaconej przez płatnika, stanowi Jego dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2018 r. (data wpływu 7 marca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 7 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zapłaty przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 7 maja 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zapłaty przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca świadczył usługi na rzecz Sp. z o.o. na podstawie umowy o dzieło, a w związku z tym od kwoty wypłaconych wynagrodzeń nie były potrącane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W dniu 12 lipca 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, z której wynika, iż ww. umowa została zakwalifikowana jako umowa o świadczenie usług określona w przepisie art. 750 Kodeksu cywilnego, a w związku z tym kwota wypłaconego wynagrodzenia stanowiła podstawę do naliczenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Wnioskodawca oraz Sp. z o.o. nie zaskarżyli ww. decyzji, a w związku z tym jest ona ostateczna. Reprezentanci Sp. z o.o. skorygowali rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w związku z opisaną wyżej decyzją, a następnie zapłacili należne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne, zarówno w części obciążającej płatnika, jak i Wnioskodawcę, gdyż taki obowiązek ciążył na usługodawcy jako płatniku.

2018
30
maj

Istota:

Uiszczenie przez płatnika z jego środków własnych składki na ubezpieczenie społeczne, w części która powinna zostać sfinansowana przez Wnioskodawczynię, skutkuje dla niej powstaniem w dacie zapłacenia składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni uzyskała bowiem wymierną korzyść majątkową, gdyż inny podmiot – Spółki z o.o. – poniósł kosztem swojego majątku wydatek, który powinien być sfinansowany z majątku Wnioskodawczyni. Przychód ten nie mieści się w zakresie żadnego ze zwolnień wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie został od niego zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Tym samym – zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w treści art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i należy wykazać go w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym został uzyskany.

Fragment:

(...) składki na ubezpieczenie społeczne – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zapłaty przez płatnika zaległej składki na ubezpieczenie społeczne. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni świadczyła usługi na rzecz Spółki z o.o. na podstawie umowy o dzieło, a w związku z tym od kwoty wypłaconych wynagrodzeń nie były potrącane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W dniu 12 lipca 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, z której wynika, iż ww. umowa została zakwalifikowana jako umowa o świadczenie usług określona w przepisie art. 750 Kodeksu cywilnego, a w związku z tym kwota wypłaconego wynagrodzenia stanowiła podstawę do naliczenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Wnioskodawczyni oraz Spółka z o.o. nie zaskarżyli ww. decyzji, a w związku z tym jest ona ostateczna. Reprezentanci Spółki z o.o. skorygowali rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w związku z opisaną wyżej decyzją, a następnie zapłacili należne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne – zarówno w części obciążającej płatnika, jak i Wnioskodawczynię, gdyż taki obowiązek ciążył na usługobiorcy jako płatniku.