Składki | Interpretacje podatkowe

Składki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy opłacenie składki ubezpieczenia grupowego w miesiącu grudniu 2007 r. wszystkim funkcjonariuszom celnym, pracownikom oraz współmałżonkom i dzieciom podlegającym ubezpieczeniu ze „zwrotu części składek opłacanych z uposażeń/wynagrodzeń funkcjonariuszy celnych/pracowników” przez Izbę Celną będzie stanowiło przychód każdego ubezpieczonego funkcjonariusza/pracownika?
2. Czy rozdysponowanie części zysku/zwrotu w powyższy sposób rodzi powstanie obowiązku podatkowego po stronie funkcjonariuszy celnych/pracowników, bądź po stronie pracodawcy?
Fragment:
Składki opłacane przez funkcjonariuszy celnych/pracowników były odprowadzane na zasadzie umownego prawa potrącenia z uposażenia należnego po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Były one już więc obciążone powyższymi „ daninami ”. Dyrektor Izby Celnej może podjąć decyzję o przekazaniu części zysku na opłacanie składki miesięcznej należnej ubezpieczycielowi w związku z zawartym grupowym ubezpieczeniem dla funkcjonariuszy celnych/pracowników. W uzupełnieniu do wniosku, które wpłynęło do tutejszego organu dnia 18 lutego 2008 r., ponownie podajecie Państwo, że składki opłacane przez funkcjonariuszy celnych/pracowników były odprowadzane na zasadzie umownego prawa potrącania z uposażenia/wynagrodzenia należnego po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Zatem były one już obciążone powyższymi „ daninami ”. Jednocześnie wskazujecie, iż słowo „ dywidenda ”, o którym mowa w § 22 Umowy ubezpieczenia z dnia 1 grudnia 2002 r., zostało zastąpione pojęciem „ zwrot części składek opłacanych z uposażeń/wynagrodzeń funkcjonariuszy celnych/pracowników ”.
2017
12
sie

Istota:
Ustalenie, czy Spółka jest uprawniona do rozpoznania:• części wypłaconych/postawionych do dyspozycji Kosztów pracowniczych wraz z należnymi im Składkami ZUS płatnika, jako koszt podatkowy w momencie uzyskania przychodów z projektów,• pozostałych wypłaconych/postawionych do dyspozycji Kosztów pracowniczych wraz z należnymi im Składkami ZUS płatnika, jako kosztów podatkowych bieżącej działalności Spółki.
Fragment:
W odniesieniu do składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika będzie miał zastosowanie art. 15 ust. 4h updop, zgodnie z którym składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: „ składki ZUS płatnika ”), z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone: z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 57a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.
2017
11
sie

Istota:
Czy w przypadku przyjęcia w umowach o imprezy turystyczne, iż klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Spółki równowartości składki na TFG w ramach ceny usługi, przekazana Spółce równowartość składki na TFG stanowić będzie jej przychód podlegający opodatkowaniu oraz element podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Podatki i rachunkowość Komentarz, wyd VII Wolters Kluwer, 2016) Mając na uwadze powyższe, wskazać należy iż równowartość składki na TFG przekazana Spółce przez klienta w ramach ceny za usługę turystyczną, spełniać będzie opisaną powyżej definicję przychodu podatkowego. W przypadku wliczenia równowartości składki na TFG w wartość ceny przysługującej Spółce za wykonanie usługi, suma ta stanowić będzie bowiem przychód należny Spółce, mający charakter trwały. Podkreślenia wymaga iż bez znaczenia jest w tym wypadku, czy Spółka, jako organizator turystyki, faktycznie uiści składkę na rzecz TFG z kwoty uzyskanej od klienta. Zauważenia wymaga bowiem iż w przypadku otrzymania od klienta w ramach ceny usługi równowartości składki na TFG. Spółka nadal posiada swobodę w zakresie dysponowania ową wartością pieniężną (jako elementem zapłaty uzyskanej za wykonaną usługę) – Podatnik finalnie może zatem opłacić składkę z innego źródła środków pieniężnych przeznaczając jednocześnie kwoty uzyskane od klientów na inny cel. W przedmiotowym przypadku okoliczność przeniesienia na klienta ekonomicznego ciężaru składki na TFG nie może być utożsamiana z czynnością „ zwrotu kosztów ” składki Podatnikowi, w związku z jej opłaceniem przez Spółkę w imieniu klienta.
2017
3
sie

Istota:
Opodatkowanie środków pieniężnych otrzymanych z towarzystwa ubezpieczeniowego na skutek dokonania wykupu częściowego lub całkowitego z polisy
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami umowy, Ubezpieczający przez czas trwania umowy zobowiązany jest do opłacania składek podstawowych, co stanowi główne świadczenie Ubezpieczającego (§ 7 ust. 2 pkt 1 umowy). Składki podstawowe wpłacane są na rachunek bankowy Towarzystwa, w wysokości i terminach określonych w polisie i listach rocznicowych (§ 10 ust. 1 umowy). Towarzystwo jest zobowiązane do wypłaty świadczeń ochronnych i inwestycyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w OWU, co stanowi główne świadczenie (§ 9 ust. 1 pkt 1 umowy) oraz do prowadzenia rachunku podstawowego oraz rachunku dodatkowego i dokonania składek podstawowych i składek dodatkowych na tych rachunkach (§ 9 ust. 1 pkt 2 umowy). Ubezpieczony w ramach polisy ma także prawo wpłacania składki dodatkowej w dowolnej wysokości na rachunek bankowy Towarzystwa, wskazany w polisie (§ 11 ust. 1 umowy). Towarzystwo prowadzi na rzecz Ubezpieczającego rachunek podstawowy oraz rachunek dodatkowy, na którym są ewidencjonowane jednostki uczestnictwa. Składki są alokowane zgodnie z dyspozycją złożoną przez Ubezpieczającego. Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia związanymi z opisanym produktem, Ubezpieczający w czasie trwania umowy może na swój wniosek otrzymywać świadczenia: wypłata części wartości podstawowej polisy w formie jednorazowej lub okresowej (§ 34 ust. 1 pkt 1 umowy), wypłata części wartości dodatkowej polisy w formie jednorazowej lub okresowej (§ 34 ust. 1 pkt 2 umowy), wypłata wartości dodatkowej polisy (§ 34 ust. 1 pkt 3 umowy).
2017
15
lip

Istota:
Opodatkowanie środków pieniężnych otrzymanych z towarzystwa ubezpieczeniowego na skutek dokonania wykupu częściowego lub całkowitego z polisy
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami umowy, Ubezpieczający przez czas trwania umowy zobowiązany jest do opłacania składek podstawowych, co stanowi główne świadczenie Ubezpieczającego (§ 7 ust. 2 pkt 1 umowy). Składki podstawowe wpłacane są na rachunek bankowy Towarzystwa, w wysokości i terminach określonych w polisie i listach rocznicowych (§ 10 ust. 1 umowy). Towarzystwo jest zobowiązane do wypłaty świadczeń ochronnych i inwestycyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w OWU, co stanowi główne świadczenie (§ 9 ust. 1 pkt 1 umowy) oraz do prowadzenia rachunku podstawowego oraz rachunku dodatkowego i dokonania składek podstawowych i składek dodatkowych na tych rachunkach (§ 9 ust. 1 pkt 2 umowy). Ubezpieczony w ramach polisy ma także prawo wpłacania składki dodatkowej w dowolnej wysokości na rachunek bankowy Towarzystwa, wskazany w polisie (§ 11 ust. 1 umowy). Towarzystwo prowadzi na rzecz Ubezpieczającego rachunek podstawowy oraz rachunek dodatkowy, na którym są ewidencjonowane jednostki uczestnictwa. Składki są alokowane zgodnie z dyspozycją złożoną przez Ubezpieczającego. Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia związanymi z opisanym produktem, Ubezpieczający w czasie trwania umowy może na swój wniosek otrzymywać świadczenia: wypłata części wartości podstawowej polisy w formie jednorazowej lub okresowej (§ 34 ust. 1 pkt 1 umowy), wypłata części wartości dodatkowej polisy w formie jednorazowej lub okresowej (§ 34 ust. 1 pkt 2 umowy), wypłata wartości dodatkowej polisy (§ 34 ust. 1 pkt 3 umowy).
2017
15
lip

Istota:
Podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług składki ubezpieczeniowej opłacanej przez pożyczkobiorców.
Fragment:
Pisemnej akceptacji Spółki wymaga również zakres ochrony ubezpieczeniowej, wysokość składki ubezpieczeniowej oraz szczegółowe warunki ubezpieczenia. Pożyczkobiorca może również ubezpieczyć nabywany przedmiot w ramach umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń przez Wnioskodawcę. W tym przypadku Spółka ubezpiecza finansowany przedmiot we wspomnianym zakładzie ubezpieczeń, uiszcza do tego zakładu składkę ubezpieczeniową, po czym obciąża pożyczkobiorcę kosztem tej składki. Z uwagi na opłacenie przez Spółkę składki ubezpieczeniowej do zakładu ubezpieczeń jednorazowo z góry, zakład ubezpieczeń udziela Spółce rabatu, w efekcie czego kwota składki zapłaconej przez Spółkę do zakładu ubezpieczeń jest niższa od kwoty składek zapłaconej Spółce przez pożyczkobiorcę. Składka ubezpieczeniowa, którą Spółka obciąża pożyczkobiorcę jest dokumentowana odrębną fakturą albo stanowi odrębną pozycję na fakturze (obok odsetek od pożyczki). W przypadku zmaterializowania ryzyka objętego ubezpieczeniem (np. uszkodzenia przedmiotu) upoważnionym do odbioru świadczenia z zakładu ubezpieczeń jest Spółka. Tak otrzymane świadczenie Spółka przeznacza na rozliczenie zobowiązań pożyczkobiorcy wobec Spółki, wynikające z rozliczenia umowy pożyczki lub traktuje jako zabezpieczenie umowy pożyczki, jeśli nie dochodzi do rozliczenia umowy pożyczki lub też przekazuje świadczenie do pożyczkobiorcy po udokumentowaniu przez niego przywrócenia finansowanego przedmiotu do stanu sprzed szkody.
2017
7
lip

Istota:
Odliczenie od dochodu składek odprowadzonych na fundusz ubezpieczeń społecznych.
Fragment:
(...) składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż kwota 8.663 zł 24 gr przekazana w 2011 r. na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz w 2012 r. w wysokości 5.573 zł w sytuacji, gdy są to zapłacone ze środków Wnioskodawczyni kwoty składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegały odliczeniu w rozliczeniu za lata, w których zostały wpłacone na FUS, a zatem winny być wykazane do odliczenia w zeznaniach podatkowych za 2011 r. i 2012 r. W rezultacie w sytuacji gdy Wnioskodawczyni nie uwzględniła kwot składek, przekazanych przez ZUS w 2011 r. i 2012 r. może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty składając jednocześnie korektę zeznania podatkowego za ww. lata. Wyjaśnić przy tym należy, że rozstrzygnięcie w przedmiocie ustalenia nadpłaty leży w kompetencji właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
2017
20
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca jako Spółka Dzielona, uprawiony będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom związanym z Oddziałem za miesiące poprzedzające miesiąc, w którym dojdzie do podziału oraz za miesiąc, w którym dojdzie do podziału jak i za miesiące kolejne?
Fragment:
Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne związanych z Oddziałem: w przypadku składek należnych za miesiąc, w którym dojdzie do podziału oraz za miesiące kolejne uprawniona będzie Spółka Przejmująca; w przypadku składek należnych za miesiące sprzed miesiąca, w którym dojdzie do podziału uprawniona będzie Spółka Dzielona o ile dokona ich zapłaty w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który są należne. W przeciwnym przypadku (braku zapłaty składek w terminie) składki te będą kosztem uzyskania przychodu w momencie ich faktycznej zapłaty. W przypadku dokonania zapłaty takich zaległych składek przed Dniem Wydzielenia koszt z tytułu zapłaconych zaległych składek rozpozna Spółka Dzielona, z kolei w przypadku zapłaty zaległych składek po Dniu Wydzielenia, koszt z tytułu zapłaconych zaległych składek rozpozna Spółka Przejmująca. Stosowanie do art. 15 ust. 4h Ustawy CIT, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych (...)
2017
26
maj

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne za byłych i obecnych zleceniobiorców uzyskania przychodów w związku z wycofaniem ze Spółki części wkładu (pytanie nr 2)
Fragment:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą wykonują m.in. płatnicy składek. Płatnicy składek obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu w całości składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za ubezpieczonych. Płatnicy składek obliczają części składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpieczonych i po potrąceniu ich ze środków ubezpieczonych przekazują do Zakładu (art. 17 ust. 1 i 2 ww. ustawy). Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy (art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika również, że na koncie ubezpieczonego ewidencjonowane są składki oraz informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego (art. 4 pkt 7, art. 40 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Natomiast na koncie płatnika składek ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytułu składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty zapłaconych składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek (art. 4 pkt 8, art. 45 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodów składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że przedmiotowa kwota przekazana na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych stanowi w istocie kwotę składki określonej w ww. ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli składki, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując: na gruncie opisanej we wniosku sytuacji Zainteresowanemu przysługuje prawo odliczenia od dochodów przedmiotowej składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, w zeznaniu podatkowym za rok, w którym ZUS potrącił (tytułem dobrowolnej wpłaty) rzeczoną składkę – tj. za rok 2016. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto, w odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę rozstrzygnięć organów podatkowych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Składki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.