Składki | Interpretacje podatkowe

Składki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej składek członkowskich opłacanych przez radcę prawnego z tytułu przynależności do samorządu zawodowego oraz składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Fragment:
Wysokość składki z tytułu przynależności do samorządu radcowskiego została określona w Uchwale Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych. W treści tej uchwały wskazano, że radca prawny zobowiązany jest uiszczać co miesiąc składkę członkowską oraz składkę ubezpieczeniową. Ponadto w § 5 tej Uchwały wskazano, że obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych. W § 4 dookreślono, że składka członkowska za dany miesiąc jest uiszczana do końca tego miesiąca. Stosownie do art. 29 pkt 4a ustawy o radcach prawnych, skreślenie z listy radców prawnych następuje w wypadku nieuiszczenia składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok. Z kolei w myśl art. 22 ze zn. 7 ustawy o radcach prawnych, radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu. Zgodnie z § 6 ww. Uchwały radcy prawni wykonujący zawód radcy prawnego wraz ze składką członkowską uiszczają składkę ubezpieczeniową. Uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych z 1 października 2011 r. ustalono, że obowiązek uiszczania składki ubezpieczeniowej powstaje w miesiącu, w którym radca prawny złoży ślubowanie.
2017
4
sty

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika z tytułu wykonywania czynności poboru składki ubezpieczeniowej oraz w zakresie opodatkowania kwoty składki ubezpieczeniowej pobranej od ubezpieczonych i przekazanej przez Wnioskodawcę do ubezpieczyciela.
Fragment:
Miasto pragnie podkreślić, iż przedmiotowy wniosek nie dotyczy wypłaty prowizji przez ubezpieczyciela na rzecz jednostek budżetowych (szkół, przedszkoli oraz żłobków), a jedynie wpłaty składki ubezpieczeniowej przez podopiecznych/rodziców za pośrednictwem jednostek budżetowych na rzecz ubezpieczyciela. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy pobierając składki ubezpieczeniowe za dzieci uczęszczające do jednostek budżetowych Miasta i przekazując te składki ubezpieczycielom, Miasto działa jako podatnik VAT, a w związku z tym czy powinno doliczać do składek podatek VAT według właściwej stawki? Stanowisko Wnioskodawcy: Miasto stoi na stanowisku, iż pobierając składki ubezpieczeniowe za dzieci uczęszczające do jednostek budżetowych Miasta i przekazując te składki ubezpieczycielom, Miasto nie działa jako podatnik VAT a w związku z tym nie powinno doliczać do składek podatku VAT według właściwej stawki. Uzasadnienie Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W świetle art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 Ustawy o VAT.
2016
3
gru

Istota:
Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyroków sądowych, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu w miesiącach dokonania ich zapłaty w części leżącej po stronie Wnioskodawcy - jako zlecającego wykonanie prac oraz w części, którą powinien zapłacić zleceniobiorca, a które opłacił Wnioskodawca jako płatnik składek? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Należy wskazać również, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na ubezpieczenia emerytalne zleceniobiorców finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek. Na mocy art. 16 ust. 1b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na ubezpieczenia rentowe osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, finansują z własnych środków, w wysokości 1,5 % podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5 % podstawy wymiaru płatnicy składek. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób, wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 8, 9 i 11 oraz ust. 1c finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni. Natomiast składki na ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorców, w oparciu o art. 16 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, finansują w całości, z własnych środków, płatnicy składek. W myśl art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za ubezpieczonych, o których mowa w art. 16 ust. 1-3, 5, 6 i 9-12, obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu w całości płatnicy składek. Płatnicy składek, o których mowa w ust. 1, obliczają części składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpieczonych i po potrąceniu ich ze środków ubezpieczonych przekazują do Zakładu.
2016
10
cze

Istota:
Opodatkowanie środków pieniężnych otrzymanych z towarzystwa ubezpieczeniowego na skutek dokonania wykupu częściowego lub całkowitego z polisy
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami umowy, Ubezpieczający przez czas trwania umowy zobowiązany jest do opłacania składek podstawowych, co stanowi główne świadczenie Ubezpieczającego (§ 7 ust. 2 pkt 1 umowy). Składki podstawowe wpłacane są na rachunek bankowy Towarzystwa, w wysokości i terminach określonych w polisie i listach rocznicowych (§ 10 ust. 1 umowy). Towarzystwo jest zobowiązane do wypłaty świadczeń ochronnych i inwestycyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w OWU, co stanowi główne świadczenie (§ 9 ust. 1 pkt 1 umowy) oraz do prowadzenia rachunku podstawowego oraz rachunku dodatkowego i dokonania składek podstawowych i składek dodatkowych na tych rachunkach (§ 9 ust. 1 pkt 2 umowy). Ubezpieczony w ramach polisy ma także prawo wpłacania składki dodatkowej w dowolnej wysokości na rachunek bankowy Towarzystwa, wskazany w polisie (§ 11 ust. 1 umowy). Towarzystwo prowadzi na rzecz Ubezpieczającego rachunek podstawowy oraz rachunek dodatkowy, na którym są ewidencjonowane jednostki uczestnictwa. Składki są alokowane zgodnie z dyspozycją złożoną przez Ubezpieczającego. Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia związanymi z opisanym produktem, Ubezpieczający w czasie trwania umowy może na swój wniosek otrzymywać świadczenia: wypłata części wartości podstawowej polisy w formie jednorazowej lub okresowej (§ 34 ust. 1 pkt 1 umowy), wypłata części wartości dodatkowej polisy w formie jednorazowej lub okresowej (§ 34 ust. 1 pkt 2 umowy), wypłata wartości dodatkowej polisy (§ 34 ust. 1 pkt 3 umowy).
2016
13
maj

Istota:
Opodatkowanie środków pieniężnych otrzymanych z towarzystwa ubezpieczeniowego na skutek dokonania wykupu częściowego lub całkowitego z polisy
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami umowy, Ubezpieczający przez czas trwania umowy zobowiązany jest do opłacania składek podstawowych, co stanowi główne świadczenie Ubezpieczającego (§ 7 ust. 2 pkt 1 umowy). Składki podstawowe wpłacane są na rachunek bankowy Towarzystwa, w wysokości i terminach określonych w polisie i listach rocznicowych (§ 10 ust. 1 umowy). Towarzystwo jest zobowiązane do wypłaty świadczeń ochronnych i inwestycyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w OWU, co stanowi główne świadczenie (§ 9 ust. 1 pkt 1 umowy) oraz do prowadzenia rachunku podstawowego oraz rachunku dodatkowego i dokonania składek podstawowych i składek dodatkowych na tych rachunkach (§ 9 ust. 1 pkt 2 umowy). Ubezpieczony w ramach polisy ma także prawo wpłacania składki dodatkowej w dowolnej wysokości na rachunek bankowy Towarzystwa, wskazany w polisie (§ 11 ust. 1 umowy). Towarzystwo prowadzi na rzecz Ubezpieczającego rachunek podstawowy oraz rachunek dodatkowy, na którym są ewidencjonowane jednostki uczestnictwa. Składki są alokowane zgodnie z dyspozycją złożoną przez Ubezpieczającego. Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia związanymi z opisanym produktem, Ubezpieczający w czasie trwania umowy może na swój wniosek otrzymywać świadczenia: wypłata części wartości podstawowej polisy w formie jednorazowej lub okresowej (§ 34 ust. 1 pkt 1 umowy), wypłata części wartości dodatkowej polisy w formie jednorazowej lub okresowej (§ 34 ust. 1 pkt 2 umowy), wypłata wartości dodatkowej polisy (§ 34 ust. 1 pkt 3 umowy).
2016
13
maj

Istota:
Sposób opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych z towarzystwa ubezpieczeniowego.
Fragment:
Na rzecz ubezpieczyciela wpłacane są składki inwestycyjne podstawowe i dodatkowe. Składka podstawowa wpłacana jest przez Pracodawcę, a składka dodatkowa przez pracowników. Zatem, w ramach tej polisy składki opłaca w części Spółka, a w części Wnioskodawca. Składki podstawowe oraz dodatkowe Wnioskodawcy są przekazywane na jego konto założone u Ubezpieczyciela, w ramach którego na mocy zawartej umowy nabywane są jednostki funduszów kapitałowych. Na wartość konta indywidualnego Wnioskodawcy u Ubezpieczyciela składa się suma składek wpłaconych przez Pracownika i Spółkę oraz suma zysków z inwestycji osiągniętych przez ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Składki były traktowane przez Pracodawcę jako dochód ze stosunku pracy i od ich pobierano zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Na mocy zawartej umowy Wnioskodawca po osiągnięciu określonego wieku może żądać wypłaty zgromadzonych środków ze składki podstawowej oraz dodatkowej w formie jednorazowej wypłaty lub częściowej wypłaty. Wnioskodawca planuje w 2016 roku wystąpić do Ubezpieczyciela o wypłatę środków zgromadzonych na koncie ubezpieczonego. Mając (...)
2016
17
kwi

Istota:
Za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w myśl którego wartość zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, do których sfinansowania zobowiązany jest ubezpieczony, a uiszczonych z własnych środków przez Wnioskodawcę (jako płatnika składek), jest przychodem. Nieprawidłowe jest natomiast stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, iż w przypadku byłego pracownika, kwota zapłaconych przez Wnioskodawcę za byłego pracownika składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód z art. 12 ust. 1 ustawy PIT, i Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia informacji PIT-11. Nieprawidłowe także jest stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, iż przychodem byłego pracownika będą także odsetki od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bowiem zapłata odsetek jest karą nałożoną na płatnika składek z tytułu nieterminowej wpłaty przedmiotowych składek, o czym stanowi art. 23 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn.
Fragment:
W świetle powyższego za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w myśl którego wartość zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, do których sfinansowania zobowiązany jest ubezpieczony, a uiszczonych z własnych środków przez Wnioskodawcę (jako płatnika składek), jest przychodem. Nieprawidłowe jest natomiast stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, iż w przypadku byłego pracownika, kwota zapłaconych przez Wnioskodawcę za byłego pracownika składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód z art. 12 ust. 1 ustawy PIT, i Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia informacji PIT-11. Nieprawidłowe także jest stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, iż przychodem byłego pracownika będą także odsetki od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bowiem zapłata odsetek jest karą nałożoną na płatnika składek z tytułu nieterminowej wpłaty przedmiotowych składek, o czym stanowi art. 23 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.). W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 01 grudnia 2010 r. Nr IPPB2/415-788/10-2/AS , gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.
2016
7
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłacenia przez Wnioskodawcę kwoty składek ZUS, do sfinansowania których byli zobowiązani zawodnicy.
Fragment:
Należy bowiem zauważyć, że płatnik składek ubezpieczeniowych, uiszczając obecnie zaległe składki w części należnej od zawodnika, nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego, zwiększającego majątek zawodników i zawodnicy nie otrzymują od płatnika nieodpłatnych świadczeń. Składki ubezpieczeniowe zapłacone przez płatnika umożliwią dopiero w przyszłości uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W wyniku weryfikacji sposobu naliczania składek ubezpieczeniowych przez ZUS, płatnik został zobowiązany do zapłaty zaległych składek ubezpieczeniowych i wykonuje własny obowiązek płatnika, zakresie odprowadzenia składek ubezpieczeniowych w prawidłowej wysokości. Bez znaczenia dla rozpoznania obecnie przychodu u zawodnika pozostaje fakt, że składki te powinny być potrącone z uposażenia zawodnika wypłacanego w latach 1999-2003, a obecnie płatnik zaniechał dochodzenia ich zwrotu od zawodnika. Wobec powyższego nie można zgodzić się z organem podatkowym, że „ obowiązek pokrycia tej części składek na ubezpieczenie społeczne przez Spółkę nie wynika z żadnego przepisu ”. Skoro wskutek zapłaty zaległych składek przez płatnika nie występuje przychód u zawodników, to płatnik nie jest również zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy.
2016
1
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Wpłata zaległych składek do ZUS miała miejsce w maju 2015 r., przy czym ze środków Wnioskodawcy, pokryte zostały składki finansowane przez płatnika, jak i ubezpieczonego. W wyniku negocjacji i trwającego nadal stosunku prawnego łączącego strony, zleceniobiorca spłacił zleceniodawcy równowartość zapłaconych za niego zaległych składek ZUS. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W jaki sposób w zeznaniu rocznym PIT-11 zakład pracy powinien wykazać zwrócone przez zleceniobiorcę składki ZUS (za lata 2010-2014)... Zdaniem Wnioskodawcy, zwrócone przez zleceniobiorcę składki ZUS (za lata 2010-2014) należy ująć w PIT-11 za 2015 r. w następujący sposób: zwrócone przez zleceniobiorcę składki emerytalne i rentowe należy doliczyć do składek emerytalnych i rentowych z tytułu świadczonej pracy w 2015 roku i wykazać w pozycji „ Składki na ubezpieczenie społeczne ”, o których mowa w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od dochodu” PIT-11; nadpłacone składki na Fundusz zdrowia należy odliczyć od składek Funduszu zdrowia z tytułu świadczonej pracy w 2015 r. i wykazać w pozycji „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od podatku ” PIT-11; zaliczkę na podatek dochodowy za 2015 r. należy umniejszyć o nadpłacony podatek za lata 2010-2014.
2016
20
mar

Istota:
W zakresie uzyskania przychodu podatkowego z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od grudnia 2006 r. do stycznia 2009 r. opłaconych składek (w części finansowanej przez ubezpieczonego), w sytuacji gdy nie zostaną one zwrócone ubezpieczonemu oraz momentu uzyskania tego przychodu
Fragment:
Zwrot Wnioskodawcy, jako płatnikowi, nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego pracownika i na ubezpieczenie zdrowotne nie stanowi dla Spółki przychodu w momencie faktycznego otrzymania na rachunek bankowy kwoty zwrotu składek ponieważ nie jest przysporzeniem o charakterze trwałym. Wnioskodawca jest obowiązany do zwrotu składek pracownikowi, który powyższe składki finansował. Oznacza to, że Wnioskodawca jest jedynie tymczasowym dysponentem środków i jego obowiązkiem jest przekazanie otrzymanych kwot osobom, które te składki finansowały (zatrudnionym przez spółkę w okresie 2006 – 2009 pracownikom) w możliwie najszybszym terminie. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie zawiera uregulowań odnośnie terminów zwrotu składek przez płatnika ubezpieczonemu, a jedynie terminy w relacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych - płatnik składek. Należy jednak zauważyć, że składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (finansowane przez zatrudnionego) stanowią część wynagrodzenia pracownika (zostały z tego wynagrodzenia potrącone), stąd stosownie do art. 291 § 1 Kodeksu pracy, zatrudniony ma trzy lata na dochodzenie zwrotu od płatnika, który czasowo dysponuje zwrotem uzyskanym od organu rentowego, licząc od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W związku z powyższym, w okresie trzech lat od daty zwrotu składek przez ZUS na rachunek bankowy Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku rozpoznawania po swojej stronie przychodu, gdyż w tym terminie były pracownik może żądać zwrotu finansowanych przez siebie składek, a po stronie pracodawcy istnieje obowiązek dokonania stosownego zwrotu.
2016
4
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Składki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.