Składki | Interpretacje podatkowe

Składki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodów składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że przedmiotowa kwota przekazana na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych stanowi w istocie kwotę składki określonej w ww. ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli składki, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując: na gruncie opisanej we wniosku sytuacji Zainteresowanemu przysługuje prawo odliczenia od dochodów przedmiotowej składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, w zeznaniu podatkowym za rok, w którym ZUS potrącił (tytułem dobrowolnej wpłaty) rzeczoną składkę – tj. za rok 2017. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto, w odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę rozstrzygnięć organów podatkowych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego.
2018
16
mar

Istota:
Składki na ubezpieczenie społeczne potrącone przez Oddział i odprowadzone do ZUS z wynagrodzeń pracowników za pracę najemną wykonywaną w Niemczech podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie pobrane przez Oddział jako płatnika i zapłacone w Polsce składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b tejże ustawy.
Fragment:
Analogicznie w art. 27b ust. 4 ustawy ograniczono możliwość odliczenia zagranicznych składek na ubezpieczenie zdrowotne od polskiego podatku w ten sposób, że odliczenie nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Z powyższych przepisów wynika, że zapłacone do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych składki na ubezpieczenie podlegają odliczeniu od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy pod warunkiem, że podstawy wymiaru składek nie stanowi dochód (przychód), zwolniony od podatku na podstawie ustawy ani dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na analogicznych zasadach odliczeniu podlegają składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych. W odniesieniu do polskich składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacanych przez Oddział do polskiego ZUS od przychodów pracowników z pracy wykonywanej w Niemczech podstawę wymiaru składek stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, a nie dochód zwolniony od podatku na podstawie ustawy. W związku z powyższym składki na ubezpieczenie społeczne potrącone przez Oddział i odprowadzone do ZUS z wynagrodzeń pracowników za pracę najemną wykonywaną w Niemczech podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
30
sty

Istota:
W niniejszej sprawie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy będą korzystać usługi wykonywane na podstawie Umów w zakresie umów ubezpieczenia, objętych całkowitą bądź częściową reasekuracją, za które Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie zarówno w postaci składki reasekuracyjnej oraz składki obsługowej.
Fragment:
Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym usługi Spółki wykonywane na podstawie Umów w zakresie umów ubezpieczenia, objętych całkowitą reasekuracją przez Wnioskodawcę, podlegają zwolnieniu z VAT zarówno w części dotyczącej składki reasekuracyjnej, jak i składki obsługowej? Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym usługi Spółki wykonywane na podstawie Umów w zakresie umów ubezpieczenia, objętych częściową reasekuracją przez Wnioskodawcę, podlegają zwolnieniu z VAT zarówno w części dotyczącej składki reasekuracyjnej, jak i składki obsługowej? STANOWISKO WNIOSKODAWCY W opisanym powyżej stanie faktycznym usługi Spółki wykonywane w zakresie umów ubezpieczenia, tj. reasekuracja ryzyka, w tym w zakresie zapewnienia wykonywania czynności niezbędnych do zrealizowania umów ubezpieczenia, objętych całkowitą reasekuracją przez Wnioskodawcę, będą w całości podlegać zwolnieniu z VAT (zarówno w zakresie składki reasekuracyjnej, jak i składki obsługowej). W opisanym powyżej stanie faktycznym usługi Spółki wykonywane w zakresie umów ubezpieczenia, tj. częściowa reasekuracja ryzyka oraz całkowite przejęcie ryzyka w zakresie wykonywania czynności niezbędnych do zrealizowania umów ubezpieczenia, będą podlegać zwolnieniu z VAT (zarówno w zakresie składki reasekuracyjnej, jak i składki obsługowej). UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY Zgodnie z art. 43 ust. 1 (...)
2018
10
sty

Istota:
Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię opisanego porozumienia, w tym otrzymanie przez Nią od TU .... środków pieniężnych spowodowało powstanie u Niej przychodu lub dochodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. art. 10 ust. 1, art. 11, art. 17, art. 17 ust. 1 pkt 5 oraz art. 24 ust. 15 i 15a ww. ustawy, od którego Wnioskodawczyni zobowiązana była zapłacić podatek dochodowy, w tym podatek, o którym mowa w art. 27 lub art. 30a ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na skutek zawartego porozumienia Wnioskodawczyni otrzymała kwotę odpowiadającą sumie wpłaconych składek. W dniu 3 lutego 2016 r. TU .... wypłaciło Wnioskodawczyni kwotę stanowiącą równowartość części składek pomniejszoną o opłatę likwidacyjną. Następnie TU .... podjęło decyzję o dopłacie na rzecz Wnioskodawczyni, do kwoty stanowiącej 100% wpłaconych składek i pozostałą część środków wypłaciło Wnioskodawczyni w dniu 22 września 2016 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem Wnioskodawczyni otrzymała w sumie kwotę odpowiadającą wyłącznie 100% sumy wpłaconych składek. Wnioskodawczyni nie otrzymała żadnych innych środków. Zawarta umowa ubezpieczenia była związana z funduszem kapitałowym. Jednakże, jak wynika z treści porozumienia, otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota stanowi wyłącznie zwrot wpłaconych składek, tj. równowartości 100% wpłaconych przez Nią składek. W porozumieniu nie ma mowy o żadnych środkach z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej. Środków z takiego tytułu, tj. dochodów z inwestowania składki nigdy Wnioskodawczyni nie otrzymała. Nigdy nie otrzymała też żadnych dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej, a otrzymana kwota stanowiła zwrot wpłaconych składek. W marcu 2017 r.
2017
30
gru

Istota:
W zakresie ciążących na spółce obowiązkach płatnika związanych z opłaceniem składki ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
Fragment:
Stosownie do OWU, składka ubezpieczeniowa jest ustalana ryczałtowo i nie jest zależna od liczby Ubezpieczonych. Ma ona charakter stały, zryczałtowany przez cały okres ubezpieczenia. Składka ta zależna jest od kondycji i innych warunków dotyczących Wnioskodawcy. Objęcie lub wyłączenie konkretnej osoby fizycznej z ubezpieczenia pozostaje bez wpływu na wysokość należnej składki. Okres ubezpieczenia Osób ubezpieczonych obowiązuje co do zasady przez rok, przy czym składka ubezpieczeniowa płatna została opłacona jednorazowo przy zawarciu Umowy. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy roszczeń i postępowań urzędowych, które w okresie ubezpieczenia lub przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń po raz pierwszy zostaną zgłoszone przeciw ubezpieczonemu. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku odszkodowania z tytułu szkody majątkowej powstałej w wyniku nieprawidłowego zachowania osoby ubezpieczonej; ochrona obejmuje sądowe jak i pozasądowe koszty obrony w związku z roszczeniem, koszty obrony w postępowaniu urzędowym, koszty uzasadnionych roszczeń oraz dodatkowe świadczenia. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej został określony w OWU. Objęcie ochroną ubezpieczeniową wymienionych powyżej osób następuje automatycznie, tj. bez wyrażania przez nie zgody na ubezpieczenie.
2017
8
gru

Istota:
Dotyczy skutków podatkowych zwróconych składek OC.
Fragment:
Jeżeli nabywca samochodu nie skorzysta z przysługującego mu prawa do wypowiedzenia dotychczasowej umowy OC, to zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W efekcie, wysokość należnej składki OC może zostać podwyższona bądź obniżona. Z kolei w przypadku, gdy nabywca samochodu wypowie dotychczasową umowę OC, to wówczas dotychczasowemu właścicielowi samochodu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Jakie będą skutki w podatku dochodowym, jeżeli ubezpieczenie OC nie zostanie przeniesione na nabywcę, a ubezpieczyciel zwróci Spółce część pozostałych do rozliczenia składek? (pytanie oznaczone we wniosku numer 2) Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli ubezpieczenie OC nie zostanie przeniesione na nabywcę, a ubezpieczyciel zwróci spółce część pozostałych do rozliczenia składek, to otrzymany od ubezpieczyciela zwrot pozostałych do rozliczenia składek na ubezpieczenie OC, będzie przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
6
gru

Istota:
W przypadku świadczenia usług ubezpieczenia, z tytułu których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci składki ubezpieczeniowej, podstawą opodatkowania VAT jest kwota otrzymanej składki ubezpieczeniowej bez pomniejszania jej o wypłacone przez Spółkę odszkodowania oraz prowizje za pośrednictwo ubezpieczeniowe. Jednocześnie, w przypadku świadczenia usług reasekuracji, z tytułu których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci składki reasekuracyjnej, zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania VAT jest kwota otrzymanej składki reasekuracyjnej bez pomniejszania jej o wypłacone przez Spółkę udział w odszkodowaniach, prowizje reasekuracyjne, brokeraż ubezpieczeniowy, udział w zysku oraz inne koszty.
Fragment:
Czy w przypadku świadczenia usług ubezpieczenia, z tytułu których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci składki ubezpieczeniowej, podstawą opodatkowania VAT jest kwota otrzymanej składki ubezpieczeniowej bez pomniejszania jej o wypłacone przez Spółkę odszkodowania oraz prowizje za pośrednictwo ubezpieczeniowe? Czy w przypadku świadczenia usług reasekuracji, z tytułu których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci składki reasekuracyjnej, podstawą opodatkowania VAT jest kwota otrzymanej składki reasekuracyjnej bez pomniejszania jej o wypłacone przez Spółkę udział w odszkodowaniach, prowizje reasekuracyjne, brokeraż ubezpieczeniowy, udział w zysku oraz inne koszty? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku świadczenia usług ubezpieczenia, z tytułu których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci składki ubezpieczeniowej, podstawą opodatkowania VAT jest kwota otrzymanej składki ubezpieczeniowej bez pomniejszania jej o wypłacone przez Spółkę odszkodowania oraz prowizje za pośrednictwo ubezpieczeniowe. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku świadczenia usług reasekuracji, z tytułu których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci składki reasekuracyjnej, podstawą opodatkowania VAT jest kwota otrzymanej składki reasekuracyjnej bez pomniejszania jej o wypłacone przez Spółkę udział w odszkodowaniach, prowizje reasekuracyjne, brokeraż ubezpieczeniowy, udział w zysku oraz inne koszty.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania uiszczanej przez Spółkę składki na rzecz TFG
Fragment:
Składka na TFG jest naliczana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych. Składka jest należna z dniem zawarcia umowy (art. 10f ust. 1 Ustawy o usługach turystycznych). Jak natomiast stanowi art. 10f ust. 2 Ustawy o usługach turystycznych „ Składka przekazana na Fundusz nie podlega zwrotowi. W przypadku składki odprowadzonej za imprezę turystyczną, która została odwołana przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń,a także w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez klienta, składka podlega zarachowaniu na poczet następnej należnej do przekazania składki. ” W związku z nałożeniem na Wnioskodawcę obowiązku terminowego wpłacania składek do TFG w wysokości uzależnionej od liczby klientów biorących udział w usługach turystycznych organizowanych przez Wnioskodawcę, ten pobiera od swoich klientów również równowartość należnej składki do TFG celem pokrycia kosztów dokonywanych wpłat składek do TFG. Według posiadanych przez Spółkę informacji, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
2017
11
paź

Istota:
Czy składki płacone przez Spółkę na rzecz Pracownika zarówno w części ochronnej, jak i w części funduszowej, będą stanowiły dla Pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy o PIT w momencie zapłaty składki?
Fragment:
Nr 16, poz. 93 ze zm.) (dalej „ KC ”), przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Stosownie do przepisu art. 808 § 1 KC ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Z treści tego przepisu wynika, że umowa ubezpieczenia nie musi koniecznie dotyczyć osoby ubezpieczającej. Spółka ma zamiar wykupić dla swoich pracowników w towarzystwie ubezpieczeniowym indywidualne ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym ze składką regularną. Zgodnie z OWU, właścicielem polisy i płatnikiem składek na ubezpieczenie jest Spółka. W ramach składki regularnej będzie płacona składka podstawowa, która dzieli się na składkę funduszową oraz składkę ochronną w odpowiedniej proporcji. Zdaniem Wnioskodawcy, składka podstawowa w części ochronnej, będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy ze stosunku pracy w dacie poniesienia wydatku przez Spółkę, czyli w dacie zapłaty składki Ubezpieczycielowi, ponieważ z tą chwilą Wnioskodawca zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową, czyli ma miejsce przysporzenie majątkowe po jego stronie. W przypadku zaś składki podstawowej w części funduszowej przychód ze stosunku pracy po stronie Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie cesji, tj. przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz Wnioskodawcy.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Konsekwencją stanowiska Inspektora kontroli ZUS jest dokonanie korekt raportów imiennych w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, w ten sposób, że to na PZD będzie ciążył obowiązek zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz FP. Innymi słowy PZD jest zobowiązany dokonać opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przychodu, którego nigdy nie wypłacał i nie będzie wypłacał. Z uwagi na fakt, że obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dotyczy okresów przeszłych - lat 2013-2016, PZD zamierza sam z własnych środków dokonać zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które finansować powinni ubezpieczeni. Obowiązek zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dotyczy obecnych pracowników PZD jak i osób, z którymi PZD nie łączy już stosunek pracy (byli pracownicy PZD). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy korekta podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dotycząca lat 2013-2016 i zapłata tych składek w całości przez pracodawcę - PZD z jego środków w 2017 roku stanowić będzie nieodpłatne świadczenie dla obecnych i byłych pracowników PZD w roku 2017 i zaliczone zostanie jako inne źródło dochodu? W związku z czym od dochodów z tego tytułu płatnik - PZD nie (...)
2017
16
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Składki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.