Składki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
gru

Istota:

Obowiązki płatnika związane z zapłatą przez Spółkę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Fragment:

W toku przedmiotowej kontroli, organ kontrolujący zakwestionował brak naliczonych i opłaconych składek od przychodów uzyskiwanych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych nazwanych „ Umowami o świadczeniu usług w zakresie zarządzania ” (art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) u niżej wymienionych Ubezpieczonych: Ubezpieczony 1 – brak naliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od września 2014 r. do maja 2016 r., Ubezpieczony 2 – brak naliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 2015 r. do maja 2016 r., Ubezpieczony 3 – brak naliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od września 2014 r. do maja 2016 r. oraz składek na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP w okresie luty 2016 r., marzec 2016 r., maj 2016 r.. Zgodnie z zaleceniami nałożonymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w „ Protokole kontroli ” z dnia 19 października 2017 r. oraz „ Informacji o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń do protokołu kontroli ” z dnia 20 listopada 2017 r., Spółka realizując obowiązek płatnika składek, dokonała korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS za okres od września 2014 r. do maja 2016 r. oraz związanych z nimi list płac za ww. Ubezpieczonych. Korekta deklaracji rozliczeniowych ZUS, spowodowała powstanie zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP. W konsekwencji Spółka uregulowała w miesiącu styczniu 2018 r. zaległe składki ZUS, łącznie ze składkami, które powinny być sfinansowane przez ww. Ubezpieczonych.

2018
17
gru

Istota:

Możliwość odliczenia od dochodu i podatku składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym kwota składki o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Zdaniem Wnioskodawcy, zapłata składek na rzecz Spółki spełnia warunki określone w art. 27b ustawy umożliwiające odliczenie zapłaconej składki w części nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru, a wystarczającymi dokumentami uprawniającymi do odliczenia ww. składek są: oświadczenie Spółki o dokonanych korektach rozliczeń w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu łączącego Wnioskodawcę oraz Spółkę kontraktu menadżerskiego oraz ugoda, w której określona zostanie kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne, należna Spółce z tytułu dokonanych korekt, potwierdzenie zapłaty przez Wnioskodawcę ww. składek na rzecz Spółki. W piśmie z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 4 grudnia 2018 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że odliczenie od dochodu i podatku zwróconych przez Niego na rzecz Spółki składek w części obciążającej ubezpieczonego a zapłaconych przez płatnika na rzecz ZUS, może nastąpić w roku podatkowym, w którym nastąpił faktyczny zwrot składek na rzecz Spółki. W świetle obowiązującego (...)

2018
1
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą środków pieniężnych z polisy ubezpieczeniowej

Fragment:

W (...) 30% całkowitej składki przeznaczane jest na poczet ubezpieczenia inwestycyjnego, a 70% na poczet ubezpieczenia gwarantowanego. W ramach ubezpieczenia inwestycyjnego pobieranych jest kilka rodzajów kosztów: z konta podstawowego (konta składek regularnych): miesięczna opłata administracyjna z tytułu bieżących kosztów administrowania Indywidualnym Rachunkiem Jednostek Uczestnictwa, miesięczna składka za ryzyko, opłata początkowa administracyjna z tytułu kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia, opłata manipulacyjna z tytułu wypłaty części wartości konta podstawowego, z subkonta (składek dodatkowych): opłata początkowa od wpłaty dodatkowej z tytułu kosztów dystrybucji, opłata manipulacyjna z tytułu wypłaty wartości subkonta. W trakcie trwania umowy Spółce przysługiwać będzie szereg uprawnień w tym: odstąpienie od umowy ubezpieczenia w pierwszych 30 dniach (§ 55 OWU), coroczna indeksacja składki ubezpieczeniowej (§ 51 OWU), obniżenie składki najwcześniej po 3 latach trwania umowy (§ 52 OWU), przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe najwcześniej po 3 latach (§ 53 OWU), zmiana częstotliwości opłacania składki (§ 47 OWU), wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (§ 54 OWU).

2018
1
lis

Istota:

Obowiązków płatnika w związku z opłaceniem składek ubezpieczenia na życie

Fragment:

W (...) 30% całkowitej składki przeznaczane jest na poczet ubezpieczenia inwestycyjnego, a 70% na poczet ubezpieczenia gwarantowanego. W ramach ubezpieczenia inwestycyjnego pobieranych jest kilka rodzajów kosztów: z konta podstawowego (konta składek regularnych): miesięczna opłata administracyjna z tytułu bieżących kosztów administrowania Indywidualnym Rachunkiem Jednostek Uczestnictwa, miesięczna składka za ryzyko, opłata początkowa administracyjna z tytułu kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia, opłata manipulacyjna z tytułu wypłaty części wartości konta podstawowego, z subkonta (składek dodatkowych): opłata początkowa od wpłaty dodatkowej z tytułu kosztów dystrybucji, opłata manipulacyjna z tytułu wypłaty wartości subkonta. W trakcie trwania umowy Spółce przysługiwać będzie szereg uprawnień w tym: odstąpienie od umowy ubezpieczenia w pierwszych 30 dniach (§ 55 OWU), coroczna indeksacja składki ubezpieczeniowej (§ 51 OWU), obniżenie składki najwcześniej po 3 latach trwania umowy (§ 52 OWU), przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe najwcześniej po 3 latach (§ 53 OWU), zmiana częstotliwości opłacania składki (§ 47 OWU), wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (§ 54 OWU).

2018
24
paź

Istota:

Obowiązki płatnika dotyczące odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne

Fragment:

Wnioskodawca nie może zgodzić się ze stanowiskiem, że składki potrącone pracownikowi (zleceniobiorcy) na ubezpieczenie do niemieckiego ubezpieczyciela są inaczej traktowane, jak składki potrącone pracownikowi (zleceniobiorcy) na ubezpieczenie w Polsce. Zaliczki na podatek dochodowy powinny być naliczane w prawidłowej wysokości przez cały rok dla każdego zatrudnionego jednakowe. Dlaczego zleceniobiorca, który ma składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane do ZUS w Polsce ma być traktowany lepiej, niż zleceniobiorca, który ma składki odprowadzane do niemieckiego ubezpieczyciela. Składki potrącane zleceniobiorcy na ubezpieczenie niemieckie, muszą być naliczone i opłacone do dnia 28 danego miesiąca, czyli składki od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2018 r. naliczane są i odprowadzane do dnia 28 czerwca 2018 r. Natomiast składki zleceniobiorcy na ubezpieczenie w Polsce naliczane są w miesiącu wypłaty, czyli składki naliczone od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2018 r., wypłaconego w miesiącu lipcu 2018 r., naliczane są w miesiącu lipcu 2018r., a odprowadzone są do 15 dnia następnego miesiąca, czyli do dnia 15 sierpnia 2018 r. Wiadomo więc już w dniu wypłaty jakie składki są naliczone, potrącone i odprowadzone.

2018
6
paź

Istota:

Powstania przychodu w związku z przyjęciem składek na ubezpieczenie, które podlegają przekazaniu do ubezpieczyciela za pośrednictwem agenta

Fragment:

Pobrane składki nie stanowią, więc dla Spółki definitywnego przysporzenia majątkowego, które mogłoby generować przychód w rozumieniu ustawy o CIT. Ad. 2. W razie uznania, że składki na ubezpieczenie otrzymywane od Klientów powinny stanowić dla Spółki przychód podatkowy, przyjąć należy, że zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3e ustawy o CIT. W konsekwencji przychód ten powinien zostać rozpoznany dla celów podatkowych: jednorazowo z góry w odniesieniu do pełnej kwoty składek na ubezpieczenie należnych od Klienta – w przypadku pobrania pełnej sumy składek w momencie podpisania umowy ubezpieczenia albo w razie ustalenia płatności przez Klienta składek na ubezpieczenie w okresach ratalnych – każdorazowo w dacie otrzymania danej składki, w wysokości tej składki ratalnej. Ad. 3. Konsekwencją uznania, że składki na ubezpieczenie otrzymywane od Klientów generują po stronie Spółki przychód podatkowy, powinno być przyjęcie, że kwota składek przekazywanych następnie do Ubezpieczyciela stanowi dla Spółki koszty uzyskania przychodu. Koszty te należy zakwalifikować, jako koszty bezpośrednio związane z przychodami (wpłatami składek od Klientów), potrącalne zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o CIT.

2018
16
wrz

Istota:

W zakresie uznania otrzymanej od korzystającego kwoty, wkalkulowanej w ratę leasingową, za zwrot składki ubezpieczeniowej niestanowiący przychodu podatkowego.

Fragment:

Ograniczenie wynikające z powyższego przepisu ma zastosowanie do leasingodawcy, który działając jako ubezpieczający zawiera umowy ubezpieczenia pojazdów i opłaca do ubezpieczyciela pojazdów składkę ubezpieczeniową, na którą składa się również dobrowolne ubezpieczenie AC. Wnioskodawca wskazał, że stosuje ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 49 updop. Następnie obciąża korzystającego całym kosztem składki na AC, w tym również tą częścią składki, która przekracza limit wynikający z art. 16 ust. 1 pkt 49 updop i która nie została zaliczona przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca zamierza obciążyć korzystającego kosztem składki ubezpieczeniowej w ramach raty leasingowej. W konsekwencji, koszt ubezpieczenia będzie wkalkulowany w ratę, tzn. wartość ubezpieczenia nie będzie wyodrębniona od kapitału i odsetek. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości uznania zwrotu składek dokonanego przez korzystającego za zwrot wydatku w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 6a updop i w konsekwencji niezaliczenia do przychodów podatkowych tej części składki, która nie stanowiła dla Wnioskodawcy kosztu uzyskania przychodu. Zdaniem Wnioskodawcy, za przychód podatkowy z tytułu obciążenia korzystającego kosztem składki ubezpieczeniowej, Wnioskodawca będzie zobowiązany uznawać wyłącznie tę część składki, jaka uprzednio została zaliczona przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów, zaś w pozostałej części – potraktować otrzymaną od korzystającego kwotę jako zwrot wydatku niezaliczonego do kosztów uzyskania przychodów, niestanowiącą przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a updop.

2018
10
sie

Istota:

Odliczenie składki zdrowotnej przez matkę, pobranych przez bank z renty rodzinnej małoletniego dziecka.

Fragment:

W związku z powyższym Wnioskodawczyni może w korekcie zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. odliczyć od podatku składki zdrowotne, pobrane przez Bank z renty małoletniego syna. Reasumując, należy stwierdzić, że stosownie do postanowień art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez bank na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od niemieckiej renty sierocej podlegają odliczeniu od podatku. Dochód małoletniego dziecka podlega łącznemu opodatkowaniu z dochodami Wnioskodawczyni. Należy go wykazać na druku PIT/M stanowiącym załącznik do zeznania PIT-36. Zasadne będzie odliczenie w zeznaniu Wnioskodawczyni składki zdrowotnej zapłaconej w związku z ubezpieczeniem dziecka, mimo że w PIT/M nie ma miejsca na wykazanie tych składek. Skoro bowiem na podstawie art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych łączy się dochody dziecka z dochodami rodzica, to należy też wykazać odliczenie od podatku składek zdrowotnych dziecka. Przy czym podkreślić należy, że zgodnie z art. 27b ust. 2 ww. ustawy, kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

2018
14
cze

Istota:

Czy należy wykonać korekty PIT-11 za 2012, 2013 oraz 2014 r.? – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Fragment:

(...) składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z kolei art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy stanowi, że podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110 i 2217) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ­ obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 ww. ustawy).

2018
28
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy kwota składki ubezpieczeniowej zapłaconej przez Spółkę do TU, którą Spółka obciążać będzie klienta nie będzie stanowić podstawy opodatkowania z tytułu usług świadczonych przez Spółkę.

Fragment:

W ramach rozważanego modelu podmiotem zobowiązanym do zapłaty składki ubezpieczeniowej będzie każdorazowo klient, niemniej jednak, w przypadku gdy klient będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą składki ubezpieczeniowej, zapłaty tej dokona Spółka. W razie zaistnienia takiej sytuacji Spółka obciąży klienta kwotą składki ubezpieczeniowej zapłaconej za niego na rzecz TU. O ile zatem klient dokona terminowej zapłaty składki ubezpieczeniowej na konta agenta, rola X ograniczy się jedynie do reprezentacji klienta na moment zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia. Jeśli natomiast klient zalegać będzie z zapłatą należnej składki ubezpieczeniowej, X dokona tej płatności na konto agenta a następnie zażąda od klienta zwrotu tego wydatku. W przypadku zaistnienia drugiej z opisanych sytuacji, zarówno kwota składki przekazana przez Spółkę do TU (za pośrednictwem agenta) oraz zwrot tej kwoty otrzymany od klienta będą co do zasady księgowane w Spółce na kontach przejściowych (tj. rozrachunkowych). Spółka będzie również posiadać dowody wskazujące na rzeczywistą kwotę poniesionych wydatków. Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy kwota składki ubezpieczeniowej zapłaconej przez Spółkę do TU, którą Spółka obciążać będzie klienta nie będzie stanowić podstawy opodatkowania z tytułu usług świadczonych przez Spółkę.