Składki | Interpretacje podatkowe

Składki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ciążących na spółce obowiązkach płatnika związanych z opłaceniem składki ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
Fragment:
Stosownie do OWU, składka ubezpieczeniowa jest ustalana ryczałtowo i nie jest zależna od liczby Ubezpieczonych. Ma ona charakter stały, zryczałtowany przez cały okres ubezpieczenia. Składka ta zależna jest od kondycji i innych warunków dotyczących Wnioskodawcy. Objęcie lub wyłączenie konkretnej osoby fizycznej z ubezpieczenia pozostaje bez wpływu na wysokość należnej składki. Okres ubezpieczenia Osób ubezpieczonych obowiązuje co do zasady przez rok, przy czym składka ubezpieczeniowa płatna została opłacona jednorazowo przy zawarciu Umowy. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy roszczeń i postępowań urzędowych, które w okresie ubezpieczenia lub przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń po raz pierwszy zostaną zgłoszone przeciw ubezpieczonemu. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku odszkodowania z tytułu szkody majątkowej powstałej w wyniku nieprawidłowego zachowania osoby ubezpieczonej; ochrona obejmuje sądowe jak i pozasądowe koszty obrony w związku z roszczeniem, koszty obrony w postępowaniu urzędowym, koszty uzasadnionych roszczeń oraz dodatkowe świadczenia. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej został określony w OWU. Objęcie ochroną ubezpieczeniową wymienionych powyżej osób następuje automatycznie, tj. bez wyrażania przez nie zgody na ubezpieczenie.
2017
8
gru

Istota:
Dotyczy skutków podatkowych zwróconych składek OC.
Fragment:
Jeżeli nabywca samochodu nie skorzysta z przysługującego mu prawa do wypowiedzenia dotychczasowej umowy OC, to zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W efekcie, wysokość należnej składki OC może zostać podwyższona bądź obniżona. Z kolei w przypadku, gdy nabywca samochodu wypowie dotychczasową umowę OC, to wówczas dotychczasowemu właścicielowi samochodu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Jakie będą skutki w podatku dochodowym, jeżeli ubezpieczenie OC nie zostanie przeniesione na nabywcę, a ubezpieczyciel zwróci Spółce część pozostałych do rozliczenia składek? (pytanie oznaczone we wniosku numer 2) Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli ubezpieczenie OC nie zostanie przeniesione na nabywcę, a ubezpieczyciel zwróci spółce część pozostałych do rozliczenia składek, to otrzymany od ubezpieczyciela zwrot pozostałych do rozliczenia składek na ubezpieczenie OC, będzie przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
6
gru

Istota:
W przypadku świadczenia usług ubezpieczenia, z tytułu których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci składki ubezpieczeniowej, podstawą opodatkowania VAT jest kwota otrzymanej składki ubezpieczeniowej bez pomniejszania jej o wypłacone przez Spółkę odszkodowania oraz prowizje za pośrednictwo ubezpieczeniowe. Jednocześnie, w przypadku świadczenia usług reasekuracji, z tytułu których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci składki reasekuracyjnej, zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania VAT jest kwota otrzymanej składki reasekuracyjnej bez pomniejszania jej o wypłacone przez Spółkę udział w odszkodowaniach, prowizje reasekuracyjne, brokeraż ubezpieczeniowy, udział w zysku oraz inne koszty.
Fragment:
Czy w przypadku świadczenia usług ubezpieczenia, z tytułu których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci składki ubezpieczeniowej, podstawą opodatkowania VAT jest kwota otrzymanej składki ubezpieczeniowej bez pomniejszania jej o wypłacone przez Spółkę odszkodowania oraz prowizje za pośrednictwo ubezpieczeniowe? Czy w przypadku świadczenia usług reasekuracji, z tytułu których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci składki reasekuracyjnej, podstawą opodatkowania VAT jest kwota otrzymanej składki reasekuracyjnej bez pomniejszania jej o wypłacone przez Spółkę udział w odszkodowaniach, prowizje reasekuracyjne, brokeraż ubezpieczeniowy, udział w zysku oraz inne koszty? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku świadczenia usług ubezpieczenia, z tytułu których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci składki ubezpieczeniowej, podstawą opodatkowania VAT jest kwota otrzymanej składki ubezpieczeniowej bez pomniejszania jej o wypłacone przez Spółkę odszkodowania oraz prowizje za pośrednictwo ubezpieczeniowe. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku świadczenia usług reasekuracji, z tytułu których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci składki reasekuracyjnej, podstawą opodatkowania VAT jest kwota otrzymanej składki reasekuracyjnej bez pomniejszania jej o wypłacone przez Spółkę udział w odszkodowaniach, prowizje reasekuracyjne, brokeraż ubezpieczeniowy, udział w zysku oraz inne koszty.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania uiszczanej przez Spółkę składki na rzecz TFG
Fragment:
Składka na TFG jest naliczana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych. Składka jest należna z dniem zawarcia umowy (art. 10f ust. 1 Ustawy o usługach turystycznych). Jak natomiast stanowi art. 10f ust. 2 Ustawy o usługach turystycznych „ Składka przekazana na Fundusz nie podlega zwrotowi. W przypadku składki odprowadzonej za imprezę turystyczną, która została odwołana przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń,a także w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez klienta, składka podlega zarachowaniu na poczet następnej należnej do przekazania składki. ” W związku z nałożeniem na Wnioskodawcę obowiązku terminowego wpłacania składek do TFG w wysokości uzależnionej od liczby klientów biorących udział w usługach turystycznych organizowanych przez Wnioskodawcę, ten pobiera od swoich klientów również równowartość należnej składki do TFG celem pokrycia kosztów dokonywanych wpłat składek do TFG. Według posiadanych przez Spółkę informacji, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
2017
11
paź

Istota:
Czy składki płacone przez Spółkę na rzecz Pracownika zarówno w części ochronnej, jak i w części funduszowej, będą stanowiły dla Pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy o PIT w momencie zapłaty składki?
Fragment:
Nr 16, poz. 93 ze zm.) (dalej „ KC ”), przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Stosownie do przepisu art. 808 § 1 KC ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Z treści tego przepisu wynika, że umowa ubezpieczenia nie musi koniecznie dotyczyć osoby ubezpieczającej. Spółka ma zamiar wykupić dla swoich pracowników w towarzystwie ubezpieczeniowym indywidualne ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym ze składką regularną. Zgodnie z OWU, właścicielem polisy i płatnikiem składek na ubezpieczenie jest Spółka. W ramach składki regularnej będzie płacona składka podstawowa, która dzieli się na składkę funduszową oraz składkę ochronną w odpowiedniej proporcji. Zdaniem Wnioskodawcy, składka podstawowa w części ochronnej, będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy ze stosunku pracy w dacie poniesienia wydatku przez Spółkę, czyli w dacie zapłaty składki Ubezpieczycielowi, ponieważ z tą chwilą Wnioskodawca zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową, czyli ma miejsce przysporzenie majątkowe po jego stronie. W przypadku zaś składki podstawowej w części funduszowej przychód ze stosunku pracy po stronie Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie cesji, tj. przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz Wnioskodawcy.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Konsekwencją stanowiska Inspektora kontroli ZUS jest dokonanie korekt raportów imiennych w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, w ten sposób, że to na PZD będzie ciążył obowiązek zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz FP. Innymi słowy PZD jest zobowiązany dokonać opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przychodu, którego nigdy nie wypłacał i nie będzie wypłacał. Z uwagi na fakt, że obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dotyczy okresów przeszłych - lat 2013-2016, PZD zamierza sam z własnych środków dokonać zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które finansować powinni ubezpieczeni. Obowiązek zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dotyczy obecnych pracowników PZD jak i osób, z którymi PZD nie łączy już stosunek pracy (byli pracownicy PZD). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy korekta podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dotycząca lat 2013-2016 i zapłata tych składek w całości przez pracodawcę - PZD z jego środków w 2017 roku stanowić będzie nieodpłatne świadczenie dla obecnych i byłych pracowników PZD w roku 2017 i zaliczone zostanie jako inne źródło dochodu? W związku z czym od dochodów z tego tytułu płatnik - PZD nie (...)
2017
16
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Należy bowiem zauważyć, że takiej sytuacji, jak przedstawiona we wniosku, to stypendyści będą zobowiązani dokonać stosowanych doliczeń w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym rzeczone składki będą mu zwrócone. Skoro bowiem, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego wskazane składki zostały nienależnie potrącone, to tym samym aktualnie Wnioskodawca nie ma żadnych obowiązków jako płatnik w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć należy, że sytuacja zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, została unormowana w art. 45 ust. 3a ww. ustawy. Jak wynika z treści tego przepisu, w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne to podatnik - stypendysta (osoba, która otrzymała zwrot) obowiązany jest doliczyć odpowiednio do dochodu i do podatku kwoty uprzednio odliczone. Takiego doliczenia podatnik - stypendysta dokonuje w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym składki zostały mu zwrócone. W sytuacji gdy stypendysta nie dokonał odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniach podatkowych w latach 2011-2016 nie będzie miał obowiązku ewentualnego doliczenia ww. kwot odpowiednio do dochodu i podatku .
2017
10
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek ubezpieczenia społecznego odprowadzonych ze środków pracowniczego programu emerytalnego w związku z jego likwidacją.
Fragment:
Przekazane składki nadal są składkami podstawowymi tylko, że zostały one zgodnie z dyspozycją art. 44 ust. 2 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych przekazane (przelane) na odpowiednie konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zatem nie stanowią one składek pobranych ze środków podatnika - pracownika, gdyż składki te w momencie przekazania na odpowiednie konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadal są składkami sfinansowanymi przez pracodawcę. Przekazanie 30% sumy składek podstawowych na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie powoduje zmiany charakteru tych składek. Ponadto, aby móc od podstawy opodatkowania odliczyć składki określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, składki te muszą zostać potrącone przez płatnika ze środków podatnika. Jak wynika z powołanego wyżej art. 45 ust. 1 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych to zarządzający (instytucja finansowa lub fundusz emerytalny) przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu. Z treści wniosku wynika, że 30% sumy składek podstawowych płaconych do pracowniczego programu emerytalnego zostało przekazane przez zarządzającego na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2017
2
wrz

Istota:
Czy zgodne z przepisami jest odliczenie od podstawy opodatkowania – przychód w całości pochodzi z otrzymywanej emerytury – opłaconych w danym roku składek na dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe?
Fragment:
Wnioskodawczyni opłacała więc składki od podstawy w wysokości najniższego wynagrodzenia. W grudniu 2015 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o przejście na emeryturę. Od dnia 10 grudnia 2015 r. Wnioskodawczyni jest emerytką. W 2016 r. Wnioskodawczyni nadal opłacała składki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe i otrzymywała przychód w postaci emerytury, która podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, nie stanowi natomiast przychodu podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu składkami emerytalno-rentowymi. Składając rozliczenie roczne, wspólnie z małżonkiem, za 2016 r. Wnioskodawczyni chciałaby odliczyć od swojej podstawy opodatkowania sumę opłaconych w 2016 r. składek na dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Emerytura jest jedynym dochodem Wnioskodawczyni. Biorąc pod uwagę powyżej powołane przepisy oraz zdarzenie przyszłe opisane we wniosku stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni opłacająca dobrowolnie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe może pomniejszyć podstawę opodatkowania (dochód) – zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a – o kwotę zapłaconych w roku podatkowym składek. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
2
wrz

Istota:
Czy działalność podejmowana przez „R” w sferze zadań określonych w art. 164 ust. 1 ustawy - prawo wodne (upw), to znaczy w sferze zadań publicznych, finansowanych ze składek członków oraz środków publicznych przekazywanych przez podmioty prawa publicznego (jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej) nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług (ustawie VAT)?
Fragment:
Każda spółka wodna (członek związku spółek wodnych) na walnym zgromadzeniu delegatów, zwoływanym corocznie, ustala wysokość składki z 1 ha gruntu zmeliorowanego obowiązującej na jej terenie. Wysokość składki, pozwalającej zrealizować oczekiwane przez spółkę wodną zadania publiczne przekazane związkowi spółek wodnych (Wnioskodawcy), proponowana jest przez przedstawicieli zarządu spółki wodnej i pracowników związku spółek wodnych na podstawie zidentyfikowanych potrzeb na terenie danej spółki wodnej. Potrzeby te określane są wspólnie, po dokonaniu przeglądu stanu urządzeń melioracji szczegółowych oraz koniecznego zakresu prac do wykonania na bieżący rok. Pozwala to zaplanować budżet prac niezbędnych do wykonania. Jak już wskazano, to od delegatów, na zwoływanym w styczniu każdego roku zgromadzeniu, zależy wysokość składki na bieżący rok kalendarzowy. Następnie składki polegają przeliczeniu na prace możliwe do zrealizowania, pod warunkiem zapłacenia składki przez członków spółek wodnych. Zakładając 100% ściągalność składek, delegaci każdej spółki wodnej corocznie uchwalają budżet spółki wodnej (członka Wnioskodawcy) oraz przekazują zadania i kompetencje związkowi spółek wodnych (Wnioskodawcy), który w granicach uregulowanych składek (to znaczy ściągniętych lub dobrowolnie zapłaconych przez członków spółek wodnych) realizuje przekazane zadania.
2017
23
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Składki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.