Składki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
cze

Istota:

Czy należy wykonać korekty PIT-11 za 2012, 2013 oraz 2014 r.? – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Fragment:

(...) składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z kolei art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy stanowi, że podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110 i 2217) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ­ obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 ww. ustawy).

2018
28
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy kwota składki ubezpieczeniowej zapłaconej przez Spółkę do TU, którą Spółka obciążać będzie klienta nie będzie stanowić podstawy opodatkowania z tytułu usług świadczonych przez Spółkę.

Fragment:

W ramach rozważanego modelu podmiotem zobowiązanym do zapłaty składki ubezpieczeniowej będzie każdorazowo klient, niemniej jednak, w przypadku gdy klient będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą składki ubezpieczeniowej, zapłaty tej dokona Spółka. W razie zaistnienia takiej sytuacji Spółka obciąży klienta kwotą składki ubezpieczeniowej zapłaconej za niego na rzecz TU. O ile zatem klient dokona terminowej zapłaty składki ubezpieczeniowej na konta agenta, rola X ograniczy się jedynie do reprezentacji klienta na moment zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia. Jeśli natomiast klient zalegać będzie z zapłatą należnej składki ubezpieczeniowej, X dokona tej płatności na konto agenta a następnie zażąda od klienta zwrotu tego wydatku. W przypadku zaistnienia drugiej z opisanych sytuacji, zarówno kwota składki przekazana przez Spółkę do TU (za pośrednictwem agenta) oraz zwrot tej kwoty otrzymany od klienta będą co do zasady księgowane w Spółce na kontach przejściowych (tj. rozrachunkowych). Spółka będzie również posiadać dowody wskazujące na rzeczywistą kwotę poniesionych wydatków. Przy tak przedstawionym opisie sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy kwota składki ubezpieczeniowej zapłaconej przez Spółkę do TU, którą Spółka obciążać będzie klienta nie będzie stanowić podstawy opodatkowania z tytułu usług świadczonych przez Spółkę.

2018
23
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2018 i w latach podatkowych następnych po zapłacie lub wyegzekwowaniu zaległości z tytułu składek, pod datą wystawienia pisemnej informacji przez organ rentowy, ma prawo wystawienia dowodu księgowego ze wskazaniem kwoty zapłaconych składek i zaewidencjonowania ww. dowodu w podatkowej księdze przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego (kwartał, rok) zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Spółki, w części finansowanej przez pracodawcę oraz zaległości z tytułu zapłaconych osobiście przez Wnioskodawcę po terminie ustawowym składek na Fundusz Pracy ?

Fragment:

Spółka zatrudnia pracowników i jako płatnik jest zobowiązana do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składek na Fundusz Pracy i FGŚP (zwane składkami). Wnioskodawca nie jest zatrudniony w Spółce na umowę o pracę i jako wspólnik samodzielnie opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i składki na Fundusz Pracy, zwane dalej składkami. Z uwagi na trudności finansowe, należności z tytułu składek są opłacane przez Spółkę i Wnioskodawcę po terminie ustawowym lub też egzekwowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej organem rentowym), z rachunków bankowych. Po zapłacie składek Spółka oraz Wnioskodawca występują do organu rentowego w trybie 24 ust. 6a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ) o zaliczenie wpłat oraz wydanie przez organ rentowy pisemnej informacji na jakie zaległości wpłaty płatników zostały zaliczone przez organ rentowy. Pod datą wystawienia przez organ rentowy informacji o zaliczeniu Spółka wystawia dowód księgowy w którym wskazuje kwotę składek na ubezpieczenia społeczne należnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom za dany miesiąc rozliczeniowy w części finansowanej przez Spółkę i ewidencjonuje ww. dowód księgowy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i zalicza niniejszy wydatek do kosztów uzyskania przychodów danego okresu rozliczeniowego.

2018
23
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2018 i w latach podatkowych następnych po zapłacie lub wyegzekwowaniu zaległości z tytułu składek, pod datą wystawienia pisemnej informacji przez organ rentowy, ma prawo wystawienia dowodu księgowego ze wskazaniem kwoty zapłaconych składek i zaewidencjonowania ww. dowodu w podatkowej księdze przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego (kwartał, rok) zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Spółki, w części finansowanej przez pracodawcę oraz zaległości z tytułu zapłaconych osobiście przez Wnioskodawcę po terminie ustawowym składek na Fundusz Pracy?

Fragment:

Spółka zatrudnia pracowników i jako płatnik jest zobowiązana do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składek na Fundusz Pracy i FGŚP (zwane składkami). Wnioskodawca nie jest zatrudniony w Spółce na umowę o pracę i jako wspólnik samodzielnie opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i składki na Fundusz Pracy, zwane dalej składkami. Z uwagi na trudności finansowe, należności z tytułu składek są opłacane przez Spółkę i Wnioskodawcę po terminie ustawowym lub też egzekwowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej organem rentowym), z rachunków bankowych. Po zapłacie składek Spółka oraz Wnioskodawca występują do organu rentowego w trybie 24 ust. 6a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ) o zaliczenie wpłat oraz wydanie przez organ rentowy pisemnej informacji na jakie zaległości wpłaty płatników zostały zaliczone przez organ rentowy. Pod datą wystawienia przez organ rentowy informacji o zaliczeniu Spółka wystawia dowód księgowy w którym wskazuje kwotę składek na ubezpieczenia społeczne należnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom za dany miesiąc rozliczeniowy w części finansowanej przez Spółkę i ewidencjonuje ww. dowód księgowy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i zalicza niniejszy wydatek do kosztów uzyskania przychodów danego okresu rozliczeniowego.

2018
22
maj

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaconych składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z tytułu premii wypłacanych na rzecz pracowników.

Fragment:

Czy opisane w zdarzeniu przyszłym premie (kalkulowane w oparciu o zysk operacyjny, zysk zrealizowany w związku z pozyskanymi klientami czy też zysk netto) będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy? Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłacone składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z tytułu opisanych w zdarzeniu przyszłym premii wypłacanych na rzecz pracowników? Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie nr 2 dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaconych składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z tytułu premii wypłacanych na rzecz pracowników. W odniesieniu do pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Stanowisko Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłacone przez siebie składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z tytułu premii wypłacanych na rzez pracowników określonych w opisie zdarzenia przyszłego.

2018
17
maj

Istota:

W związku z zapłatą przez Spółkę ryczałtowej składki ubezpieczeniowej z tytułu Polisy, Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik - w odniesieniu do osób, które uzyskały w ten sposób status Osób Ubezpieczonych - do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT w związku z art. 12 ust. 1 i 3 Ustawy o PIT (przychód ze stosunku pracy) oraz w związku z art. 13 pkt 7, 8 lit. a, pkt 9 Ustawy o PIT (przychód z działalności wykonywanej osobiście).

Fragment:

W praktyce oznacza to, iż objęcie lub wyłączenie konkretnej Osoby Ubezpieczonej z ubezpieczenia pozostaje bez wpływu na wysokość należnej składki. Składka z tytułu Polisy płatna jest w dwóch ratach według harmonogramu: pierwsza rata składki płatna była do dnia 5 stycznia 2018 r., druga rata składki płatna jest do 5 lipca 2018 r. Składkę z tytułu Polisy opłaci w całości Wnioskodawca. Polisa została zawarta na okres jednego roku. Po wygaśnięciu Polisy, Wnioskodawca planuje zawierać kolejne polisy ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych (lub przedłużenie okresu obowiązywania Polisy) - dalej: „ Nowa Polisa ” na takich samych warunkach, jak wskazane powyżej. Innymi słowy, ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Nowej Polisy może dotyczyć podobnie zdefiniowanego kręgu osób, co w przypadku Polisy opisanej w stanie faktycznym powyżej, tj. ubezpieczenie będzie dotyczyć otwartego kręgu osób, a status ubezpieczonego uzyskiwać się będzie w związku z np. pełnieniem określonych funkcji u Wnioskodawcy. W konsekwencji, krąg osób ubezpieczonych będzie mógł podlegać zmianom w trakcie okresu ubezpieczenia zarówno co do liczby osób ubezpieczonych, jak i co do konkretnych osób. Podobnie jak w przypadku Polisy składka może zostać ustalona ryczałtowo i nie będzie zależna od liczby ubezpieczonych.

2018
10
maj

Istota:

Czy składki miesięczne oraz składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny (Zawodników) do Trenera podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych przez Spółkę?

Fragment:

Wpłacane przez pracowników będących członkami drużyny (zawodnikami) składki są przeznaczone na zakup towarów i usług, które przekazywane są zawodnikom na ich indywidualne potrzeby podczas turniejów/meczów/treningów, nie zostało określone jakie towary i/lub usługi otrzymają członkowie drużyny w zamian za wpłacane składki. Wnioskodawca wskazał, że nie ma i nie będzie przypadków, w których składka w całości lub części zostanie zwrócona członkowi drużyny. Ponadto składki są przeznaczane wyłącznie na cele związane z osobistymi potrzebami zawodników, np.: dodatkowe kompresy lub maści w razie urazu, napoje izotoniczne i inne, owoce, dodatkowe batony węglowodanowe, bilety wstępu na dodatkowe imprezy sportowe podczas turniejów, dodatkowe posiłki regeneracyjne - wedle indywidualnych zgłoszeń zapotrzebowania zgłaszanych na bieżąco do trenera podczas zawodów lub treningu. Wszystkie wydatki, w tym również wynagrodzenie trenera służą zaspokajaniu osobistych potrzeb/celów Zawodników. Składki miesięczne oraz składki na turnieje wpłacane przez Członków Drużyny (zawodników) do Trenera nie są w ogóle wykorzystywane na pokrycie funkcjonowania Drużyny. Spółka rozważa ograniczenie wysokości składek miesięcznych z 40 zł miesięcznie do 40 zł rocznie Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że składki miesięczne oraz składki na turnieje wpłacane są przez Członków Drużyny (Zawodników) do Trenera oraz, iż ustalony budżet Drużyny na rok kalendarzowy w całości jest pokrywany ze środków Spółki, to ww. czynniki sprawiają, że składki te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ nie stanowią one przysporzenia majątkowego.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z odprowadzeniem zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne za zleceniobiorców (pytanie nr 1)

Fragment:

Natomiast decyzje ZUS nakładają na płatnika obowiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz wykonanie korekt deklaracji i zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe. Wykonanie korekty spowoduje niedopłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W niektórych przypadkach powstanie niedopłata składek na ubezpieczenie społeczne i nadpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne. Spółka wykona korekty deklaracji, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych musi zapłacić zaległe składki na ubezpieczenie społeczne również za zleceniobiorców. Spółka nie ma możliwości potrącenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, ponieważ te osoby w większości już od dawna nie współpracują ze Spółką. Wystosuje Ona do byłych i obecnych zleceniobiorców wezwania do zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego i w niektórych przypadkach pomniejszone o nadpłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne (nadpłata składki zdrowotnej zostanie skompensowana z niedopłatą składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 498 1 k.c. – nie pokryje ich jednak w całości). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w związku z tym, że nastąpiło odprowadzenie składek na ubezpieczenie (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika dotyczących poinformowania byłych zleceniobiorców o kwocie nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne (pytanie nr 2)

Fragment:

Natomiast decyzje ZUS nakładają na płatnika obowiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz wykonanie korekt deklaracji i zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe. Wykonanie korekty spowoduje niedopłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W niektórych przypadkach powstanie niedopłata składek na ubezpieczenie społeczne i nadpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne. Spółka wykona korekty deklaracji, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych musi zapłacić zaległe składki na ubezpieczenie społeczne również za zleceniobiorców. Spółka nie ma możliwości potrącenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, ponieważ te osoby w większości już od dawna nie współpracują ze Spółką. Wystosuje Ona do byłych i obecnych zleceniobiorców wezwania do zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego i w niektórych przypadkach pomniejszone o nadpłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne (nadpłata składki zdrowotnej zostanie skompensowana z niedopłatą składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 498 1 k.c. – nie pokryje ich jednak w całości). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w związku z tym, że nastąpiło odprowadzenie składek na ubezpieczenie (...)

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z opłaceniem składki ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Fragment:

Spółdzielnia jest płatnikiem składki w związku z zawartą umową ubezpieczenia, o której mowa w opisanym stanie faktycznym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy w przypadku podpisania umowy ubezpieczenia OC organów Spółdzielni uiszczona przez Spółdzielnię składka stanowić będzie przychód podlegający podatkowi dochodowemu od osób fizycznych członków zarządu oraz rady nadzorczej, a Spółdzielnia występować będzie jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 808 § 1 Kodeks cywilny, ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Jednocześnie zgodnie z art. 808 § 3 Kodeks cywilny roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. Celem umowy ubezpieczenia jest więc udzielenie ubezpieczonemu ochrony na wypadek określonego w umowie ryzyka, w zamian za zapłatę składki. W konsekwencji opłacenie składki przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa, powoduje powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa.