ITPB2/4511-426/15/MU | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe braku obowiązku zapłaty składek członkowskich na rzecz koła łowieckiego.
ITPB2/4511-426/15/MUinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. składka członkowska
  3. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych braku obowiązku zapłaty składek członkowskich na rzecz koła łowieckiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych braku obowiązku zapłaty składek członkowskich na rzecz koła łowieckiego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest członkiem Koła Łowieckiego i pełni w nim funkcję członka komisji rewizyjnej. Uchwałą walnego zgromadzenia członkowie koła opłacają składki członkowskie w wysokości 360 zł rocznie. Jednocześnie uchwała walnego zgromadzenia stanowi, iż członkowie organów koła (członkowie zarządu i komisji rewizyjnej), zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

Podatnik otrzymał od skarbnika koła informację PIT-8C określającą wysokość przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość przychodu ma stanowić kwota rocznej składki członkowskiej, od której Wnioskodawca jest zwolniony na mocy uchwały walnego zgromadzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zwolnienie z zapłaty składki członkowskiej na rzecz koła łowieckiego z uwagi na piastowanie funkcji we władzach koła stanowi przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy zwolnienie z zapłaty składki członkowskiej nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Art. 20 ust. 1 ustawy stanowi otwarty katalog przychodów z innych źródeł, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności opodatkowaniu podlegają „inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17”.

Przepisy prawa, w szczególności ustawa Prawo łowieckie nie nakłada obowiązku uiszczania składek członkowskich na rzecz koła łowieckiego. Prawo łowieckie, w art. 34 i 35, stanowi o tym, iż składki członkowskie są jedną z form finansowania Polskiego Związku Łowieckiego, nadmienić należy, że podatnik opłaca składki na rzecz PZŁ, a pytanie dotyczy składek na rzecz koła łowieckiego.

Koło łowieckie może samodzielnie ustalić sposób finansowania swojej działalności, w tym określić wysokość składki oraz kategorie osób, które są zwolnione od opłacania tych składek. Nadto obowiązek uiszczania choćby niewielkich składek umożliwia kontrolę stanu osobowego koła i wykluczanie z niego osób, które całkowicie zaprzestały uczestnictwa w życiu koła. Członkostwo w kole łowieckim jest dobrowolne, ale tylko w ramach koła łowieckiego myśliwy może realizować swą pasję łowiecką - ma możliwość uczestnictwa w polowaniach indywidualnych i zbiorowych czy możliwość pogłębiania swojej wiedzy.

Podsumowując, w ramach opłacania składek członkowskich myśliwy otrzymuje szereg świadczeń wzajemnych. Podatnik zaś jest zwolniony od składki członkowskiej z uwagi na inne świadczenie, jakie realizuje na rzecz koła - poświęca swój czas na pracę w organach koła. Stąd zwolnienie od składki członkowskiej nie może stanowić przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Elementarną zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest członkiem koła łowieckiego i pełni w nim funkcję członka komisji rewizyjnej. Uchwałą walnego zgromadzenia członkowie koła opłacają składki członkowskie w wysokości 360 zł rocznie. Jednocześnie uchwała walnego zgromadzenia stanowi, iż członkowie organów koła (członkowie zarządu i komisji rewizyjnej), zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

Wnioskodawca otrzymał od skarbnika koła informację PIT-8C określającą wysokość przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość przychodu ma stanowić kwota rocznej składki członkowskiej, od której Wnioskodawca jest zwolniony na mocy uchwały walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.) Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego.

Stosownie do art. 32 ust. 4 pkt 7 ww. ustawy Statut Polskiego Związku Łowieckiego określa w szczególności sposób ustanawiania składek członkowskich oraz wpisowego na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego i koła łowieckiego.

W myśl § 41 ust. 5 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego – załącznik do uchwały XXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 2 lipca 2005 r. członek koła jest obowiązany terminowo uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalane przez walne zgromadzenie.

Przy czym jak wynika z § 53 pkt 8 Statutu, do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy, uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania oraz zwalnianie poszczególnych członków koła w całości lub w części ze składek i innych opłat na rzecz koła.

Z powyższego wynika zatem, iż zarówno ustalenie wysokości składek członkowskich, jak też określenie którzy członkowie koła nie są zobowiązani do zapłaty tych składek jest dokonywane w drodze uchwały podejmowanej przez walne zgromadzenie.

Na tle przedstawionych we wniosku okoliczności, wskazać należy, że z przywołanych przepisów art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, adekwatnych dla prawnopodatkowej oceny stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wynika, że na ich gruncie ustawodawca operuje pojęciem „dochodu” oraz „przychodu”. Pojęcia te mają konkretne, określone i ugruntowane znaczenie. Ich normatywna treść ma więc w konsekwencji istotne znaczenie z punktu widzenia oceny przedstawionego stanu faktycznego.

Normatywna treść pojęcia „dochodu”, jak i „przychodu”, odnosi się do sfery faktów, a mianowicie konkretnego i wymiernego przysporzenia majątkowego, w związku z którym po stronie podatnika pojawia się konkretna wartość majątkowa.

Skoro zatem – jak wynika z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej – z uchwały koła łowieckiego wynika, iż członkowie organów koła, w tym Wnioskodawca będący członkiem komisji rewizyjnej nie jest zobowiązany do zapłaty składki członkowskiej, to nie może być mowy o uzyskaniu przez Wnioskodawcę korzyści majątkowej.

W konsekwencji brak obowiązku zapłaty składki członkowskiej na rzecz koła łowieckiego nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu z innych źródeł podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.