ITPB2/4511-426/15/MU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Skutki podatkowe braku obowiązku zapłaty składek członkowskich na rzecz koła łowieckiego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych braku obowiązku zapłaty składek członkowskich na rzecz koła łowieckiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych braku obowiązku zapłaty składek członkowskich na rzecz koła łowieckiego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest członkiem Koła Łowieckiego i pełni w nim funkcję członka komisji rewizyjnej. Uchwałą walnego zgromadzenia członkowie koła opłacają składki członkowskie w wysokości 360 zł rocznie. Jednocześnie uchwała walnego zgromadzenia stanowi, iż członkowie organów koła (członkowie zarządu i komisji rewizyjnej), zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

Podatnik otrzymał od skarbnika koła informację PIT-8C określającą wysokość przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość przychodu ma stanowić kwota rocznej składki członkowskiej, od której Wnioskodawca jest zwolniony na mocy uchwały walnego zgromadzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zwolnienie z zapłaty składki członkowskiej na rzecz koła łowieckiego z uwagi na piastowanie funkcji we władzach koła stanowi przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy zwolnienie z zapłaty składki członkowskiej nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Art. 20 ust. 1 ustawy stanowi otwarty katalog przychodów z innych źródeł, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności opodatkowaniu podlegają „inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17”.

Przepisy prawa, w szczególności ustawa Prawo łowieckie nie nakłada obowiązku uiszczania składek członkowskich na rzecz koła łowieckiego. Prawo łowieckie, w art. 34 i 35, stanowi o tym, iż składki członkowskie są jedną z form finansowania Polskiego Związku Łowieckiego, nadmienić należy, że podatnik opłaca składki na rzecz PZŁ, a pytanie dotyczy składek na rzecz koła łowieckiego.

Koło łowieckie może samodzielnie ustalić sposób finansowania swojej działalności, w tym określić wysokość składki oraz kategorie osób, które są zwolnione od opłacania tych składek. Nadto obowiązek uiszczania choćby niewielkich składek umożliwia kontrolę stanu osobowego koła i wykluczanie z niego osób, które całkowicie zaprzestały uczestnictwa w życiu koła. Członkostwo w kole łowieckim jest dobrowolne, ale tylko w ramach koła łowieckiego myśliwy może realizować swą pasję łowiecką - ma możliwość uczestnictwa w polowaniach indywidualnych i zbiorowych czy możliwość pogłębiania swojej wiedzy.

Podsumowując, w ramach opłacania składek członkowskich myśliwy otrzymuje szereg świadczeń wzajemnych. Podatnik zaś jest zwolniony od składki członkowskiej z uwagi na inne świadczenie, jakie realizuje na rzecz koła - poświęca swój czas na pracę w organach koła. Stąd zwolnienie od składki członkowskiej nie może stanowić przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Elementarną zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest członkiem koła łowieckiego i pełni w nim funkcję członka komisji rewizyjnej. Uchwałą walnego zgromadzenia członkowie koła opłacają składki członkowskie w wysokości 360 zł rocznie. Jednocześnie uchwała walnego zgromadzenia stanowi, iż członkowie organów koła (członkowie zarządu i komisji rewizyjnej), zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

Wnioskodawca otrzymał od skarbnika koła informację PIT-8C określającą wysokość przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość przychodu ma stanowić kwota rocznej składki członkowskiej, od której Wnioskodawca jest zwolniony na mocy uchwały walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.) Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego.

Stosownie do art. 32 ust. 4 pkt 7 ww. ustawy Statut Polskiego Związku Łowieckiego określa w szczególności sposób ustanawiania składek członkowskich oraz wpisowego na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego i koła łowieckiego.

W myśl § 41 ust. 5 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego – załącznik do uchwały XXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 2 lipca 2005 r. członek koła jest obowiązany terminowo uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalane przez walne zgromadzenie.

Przy czym jak wynika z § 53 pkt 8 Statutu, do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy, uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania oraz zwalnianie poszczególnych członków koła w całości lub w części ze składek i innych opłat na rzecz koła.

Z powyższego wynika zatem, iż zarówno ustalenie wysokości składek członkowskich, jak też określenie którzy członkowie koła nie są zobowiązani do zapłaty tych składek jest dokonywane w drodze uchwały podejmowanej przez walne zgromadzenie.

Na tle przedstawionych we wniosku okoliczności, wskazać należy, że z przywołanych przepisów art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, adekwatnych dla prawnopodatkowej oceny stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wynika, że na ich gruncie ustawodawca operuje pojęciem „dochodu” oraz „przychodu”. Pojęcia te mają konkretne, określone i ugruntowane znaczenie. Ich normatywna treść ma więc w konsekwencji istotne znaczenie z punktu widzenia oceny przedstawionego stanu faktycznego.

Normatywna treść pojęcia „dochodu”, jak i „przychodu”, odnosi się do sfery faktów, a mianowicie konkretnego i wymiernego przysporzenia majątkowego, w związku z którym po stronie podatnika pojawia się konkretna wartość majątkowa.

Skoro zatem – jak wynika z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej – z uchwały koła łowieckiego wynika, iż członkowie organów koła, w tym Wnioskodawca będący członkiem komisji rewizyjnej nie jest zobowiązany do zapłaty składki członkowskiej, to nie może być mowy o uzyskaniu przez Wnioskodawcę korzyści majątkowej.

W konsekwencji brak obowiązku zapłaty składki członkowskiej na rzecz koła łowieckiego nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu z innych źródeł podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.