2461-IBPB-1-2.4510.918.2016.1.KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienia od podatku dochodów przeznaczonych na składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji społecznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 października 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 24 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodów przeznaczonych na składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji społecznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodów przeznaczonych na składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji społecznych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest uczelnią publiczną działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) (dalej również: „Uczelnia”).

Do podstawowych zadań statutowych Uczelni, zgodnie z art. 13 ust.1 ww. ustawy, należy:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie kształcenia,
  2. badaniach naukowych.

Uczelnia jest członkiem krajowych stowarzyszeń tj.:

 • KRePSZ (Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych) - stowarzyszenie, które inspiruje i koordynuje współdziałanie uczelni członkowskich, reprezentuje wspólne interesy uczelni zawodowych, a także podejmuje działania na rzecz rozwoju publicznego szkolnictwa zawodowego oraz KRASP (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich) - stowarzyszenie, które inspiruje i koordynuje współdziałanie uczelni członkowskich, reprezentuje wspólne interesy uczelni, a także podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury,
 • Klub Sportowy „A” - stowarzyszenie kultury fizycznej, którego celem jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie swoich członków.

Przynależność Uczelni do ww. stowarzyszeń nie jest obowiązkowa. Z tytułu przynależności Uczelnia zobowiązana jest jednak opłacać składki członkowskie. Składki te wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”). Równowartość wydatków poniesionych na składki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zwiększają dochód Uczelni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ponoszone przez Uczelnię wydatki w formie opłat członkowskich na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa pozostają bez wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych precyzuje dwa warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4:

 • dochód powinien być przeznaczony cele statutowe;
 • cele statutowe jednostki powinny być zbieżne z celami wskazanymi w updop.

Składki członkowskie służą działalności statutowej Uczelni. Działalność Konferencji Rektorów uregulowana jest w art. 54-55 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.). Brak przynależności Uczelni do ww. stowarzyszeń pozbawiłby ją dostępu do informacji dotyczących nauki i dydaktyki oraz byłby ograniczeniem jej działalności statutowej.

Natomiast przynależność do klubu sportowego stanowi realizację celu statutowego jakim jest stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów.

Mając powyższe na uwadze, Uczelnia stoi na stanowisku, że wydatki w formie opłat członkowskich na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, związane bezpośrednio z działalnością statutową Uczelni, mimo ich wyszczególnienia w art. 16 ust. 1 pkt 37 updop, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Stosownie do art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zgodnie z art. 17 ust. 1c updop, ze zwolnienia tego nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w tym przepisie, tj.:

 • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,
 • przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze, samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zatem, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • podatnik musi prowadzić działalność statutową wymienioną w ww. przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 • uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej oraz bez względu na termin – wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Należy w tym miejscu podkreślić, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący Uczelnią Publiczną wydatkuje uzyskane dochody m.in. na składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji społecznych (stowarzyszeń) do których przynależność nie jest obowiązkowa. Jednak przynależność do stowarzyszenia „Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych”, daje Uczelni dostęp do informacji dotyczących nauki i dydaktyki co jest związane z realizacją działalności statutowej. Natomiast przynależność do Klubu Sportowego „A” stanowi realizację celu statutowego jakim jest stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że Uczelnia nie będąc podmiotem o którym mowa w art. 17 ust. 1c updop, której celami statutowymi są m.in. działalność naukowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów w zakresie kultury fizycznej i sportu, wydatkując uzyskane dochody na składki członkowskie z tytułu przynależności do Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych oraz do Klubu Sportowego „A”, ponosi wydatek związany z realizacją celów statutowych Uczelni. Zatem dochód wydatkowany na ww. cele nie narusza warunków zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.