1462-IPPB5.4510.996.2016.1.BC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wpisowego a także w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów administracyjnych funkcjonowania Organizacji oraz określenia skutków nie ujęcia w kosztach uzyskania przychodów kosztów administracyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm. ) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2016 r. (data wpływu 02 listopada 2016 r.), uzupełnione pismem z dnia 21 listopada 2016 r. (data wpływu 25 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wpisowego – jest prawidłowe
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów administracyjnych funkcjonowania Organizacji – jest prawidłowe
 • określenia skutków nie ujęcia w kosztach uzyskania przychodów kosztów administracyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wpisowego a także w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów administracyjnych funkcjonowania Organizacji oraz określenia skutków nie ujęcia w kosztach uzyskania przychodów kosztów administracyjnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 ze zm.) organizacja zrzeszająca pracodawców założyła związek pracodawców pod nazwą: „X”.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 tej ustawy, cytuję: „Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez związki pracodawców oraz federacje i konfederacje służy realizacji ich zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków”. Z kolei stosownie do treści ust. 2 tego przepisu, cytuję: „Związki pracodawców, ich federacje i konfederacje korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń.

Zgodnie z treścią zapisu § 6 ust. 1 Statutu tego związku pracodawców dochody uzyskane z działalności gospodarczej tego związku mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych. Zgodnie z treścią zapisu § 23 ust. 1 Statutu majątek tej organizacji stanowią wpisowe, wpływy z corocznych składek członkowskich, darowizny, spadki, zapisy oraz dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. organizację, a stosownie do treści ust. 1a tego § 23 Statutu przychody z tytułu wpisowego, wpływy z corocznych składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów przeznaczone są w całości na działalność statutową omawianej organizacji.

W przedmiotowej sprawie związek pracodawców pod nazwą: „X” nie prowadził żadnej działalności gospodarczej. Związek ten działa na podstawie statutu, posiada wpis do KRS oraz stosuje politykę rachunkowości w oparciu przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Składka członkowska wynika z faktu przystąpienia do związku pracodawców (stowarzyszenia), jest związana z pozostawaniem członkiem tej organizacji i z tytułu jej uiszczenia członek związku nie uzyskuje żadnego ekwiwalentnego świadczenia od związku przedsiębiorców. Dotyczy to też tzw. wpisowego, uiszczanego jednorazowo w jednakowej wysokości przez wszystkich członków związku pracodawców w momencie przystąpienia do związku przedsiębiorców. Wszystkie wpłaty z tytułu składek członkowskich i wpisowego w całości nie są przeznaczane na działalność gospodarczą związku przedsiębiorców, gdyż związek ten nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

Z tytułu funkcjonowania związku przedsiębiorców związek ten ponosi koszty administracyjne, które w całości pokrywane są tylko ze składek członkowskich swoich członków, w tym wpisowego.

Zgodnie z treścią zapisu § 6 ust. 1 Statutu tego związku pracodawców dochody uzyskane z działalności gospodarczej tego związku mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych. Zgodnie z treścią zapisu § 23 ust. 1 Statutu majątek tej organizacji stanowią wpisowe, wpływy z corocznych składek członkowskich, darowizny, spadki, zapisy oraz dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. organizacji, a stosownie do treści ust. 1a tego § 23 przychody z tytułu wpisowego, wpływy z corocznych składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów przeznaczone są w całości na działalność statutową omawianej organizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dochody uzyskane przez nieprowadzącą działalności gospodarczej organizację pracodawców (związek pracodawców) „X” z tytułu jednorazowej wpłaty dokonanej przez każdego członka tego związku tytułem tzw. wpisowego, o jednakowej wysokości dla wszystkich członków, z wpłaty której nie nabywa się ekwiwalentnego świadczenia i nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są wolne od opodatkowania w całości i czy w rozumieniu tego przepisu wpłata ww. wpisowego uznawana jest za wpłatę składki członkowskiej tego związku pracodawców?
 2. Czy ponoszone przez nieprowadzącą działalności gospodarczej organizację pracodawców (związek pracodawców) „X” koszty administracyjne funkcjonowania tej organizacji, uzyskującej w całości dochody wolne od opodatkowania w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 39) i 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla tej organizacji kosztami uzyskania przychodów o których mowa art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 3. Czy nie ujęcie kosztów administracyjnych związku pracodawców w kosztach uzyskania przychodów skutkowało zaniżeniem dochodu do opodatkowania?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Według Wnioskodawcy dochody uzyskane przez nieprowadzącą działalności gospodarczej organizację pracodawców „X” z tytułu ww. wpisowego w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: „updop”) są wolne od opodatkowania w całości i w rozumieniu tego przepisu wpłata ta uznawana jest za wpłatę składki członkowskiej.

Ad. 2.

Wnioskodawca uważa, że nie, gdyż stosownie do treści art. 18 ust. 2 ustawy o organizacjach pracodawców związki pracodawców korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń, a stowarzyszenia uzyskujące wszystkie przychody (dochody) ze składek swoich członków korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą, a w przedmiotowej sprawie wszystkie przychody związku przedsiębiorców pochodzą ze składek członkowskich i nie zostały przeznaczonej na działalność gospodarczą, gdyż i związek nie prowadzi działalności gospodarczej.

Ad. 3.

Według wnioskodawcy nie ujęcie kosztów administracyjnych związku pracodawców w kosztach uzyskania przychodów nie skutkowało zaniżeniem dochodu do podatkowania.

Związek pracodawców powstaje z mocy uchwały o jego założeniu, podjętej na zgromadzeniu założycielskim przez co najmniej 10 pracodawców. Następnie zgromadzenie uchwala statut i wybiera komitet założycielski liczący co najmniej 3 osoby. Związek pracodawców podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Związki pracodawców mają prawo uczestniczenia w sporach zbiorowych i zawierania układów zbiorowych pracy.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 tej ustawy, cytuję: „Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez związki pracodawców oraz federacje i konfederacje służy realizacji ich zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków”. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu, cytuję: „Związki pracodawców, ich federacje i konfederacje korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń.” Tym samym w sprawie zastosowanie mają również przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2015 r. Nr 1393 ze zm.).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z treścią zapisu § 6 ust. 1 Statutu tego związku pracodawców dochody uzyskane z działalności gospodarczej tego związku mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych. Zgodnie z treścią zapisu § 23 ust. 1 Statutu majątek tej organizacji stanowią wpisowe, wpływy z corocznych składek członkowskich, darowizny, spadki, zapisy oraz dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. organizacji, a stosownie do treści ust. 1a tego § 23 przychody z tytułu wpisowego, wpływy z corocznych składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów przeznaczone są w całości na działalność statutową omawianej organizacji.

Kwestia zwolnienia składek członkowskich z podatku dochodowego od osób prawnych uregulowana została w art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotowa ustawa nie definiuje pojęcia składek członkowskich. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą.

A contario powyższe składki członkowskie w części przeznaczonej na działalność gospodarczą nie są wolne od podatku. Stosownie do definicji słownikowej - patrz Uniwersalny słownik języka go Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2003 - składka członkowska to: „kwota pieniężna wpłacana, zwykle regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel, jak też wkład jednej osoby we wspólny fundusz”. Z tej definicji wynika, że składka członkowska nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym pomiędzy opłacającym składkę, a podmiotem pobierającym składkę. Ocenę te potwierdza uzasadnienie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 25 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 1641/13 i uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w i Gdańsku z 30 sierpnia 2000 r. sygn. akt l SA/Gd 947/98.

Składka członkowska powinna wynikać z faktu przystąpienia do ww. związku pracodawców (stowarzyszenia) i być związana z pozostawaniem członkiem tej organizacji. Dlatego za taką składkę członkowska uznać należy również wpisowe, gdyż za jej uiszczenie członek tej organizacji nie nabywa żadnego ekwiwalentnego świadczenia. Powyższą ocenę wnioskodawcy potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 13 czerwca 2003 r. sygn. akt III SA 3245/01. Sąd ten w tym wyroku stwierdził, że składka członkowska z tytułu przynależności do stowarzyszenia jako organizacji społecznej wiąże się z samym faktem wstąpienia do tej organizacji i bycia jej członkiem i nie może wiązać się z opłatą za korzystanie z usług. Tak jest w przedmiotowej i sprawie.

Dzieje się tak, gdyż to nie nazwa wpłaty (wpisowe) decyduje o tym, czy przychód z jej tytułu i może zostać przez związek pracodawców (stowarzyszenie) uznany za składkę członkowską, lecz charakter tej wpłaty. Jeśli więc wplata taka wiąże się z uzyskaniem przez wpłacającego świadczenia ekwiwalentnego, to nie może ona być uznana za składkę członkowską w rozumieniu art. 17 ust. 1 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponieważ w przedmiotowej sprawie członkowie dokonujący wpłaty nazwanej wpisowym nie uzyskują z tego tytułu żadnego świadczenia ekwiwalentnego, to tym samym wpłata wpisowego w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna być uznana za wpłatę składki członkowskiej o której mowa w tym przepisie. Ponieważ wpłaty te w całości nie są przeznaczane na działalność gospodarczą, to wpłaty te w całości powinny być uznane za wpłaty składek członkowskich w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i z tego powodu i w całości powinny korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Warunkiem ww. zwolnienia jest przeznaczenie przez omawianą organizację otrzymanych składek członkowskich, w tym wpisowych, na dowolny cel, z wyłączeniem działalności gospodarczej, gdyż przepis art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje innych ograniczeń, zarówno odnośnie przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków, jak i co do terminu ich wydatkowania. Dlatego przeznaczenie składek członkowskich na koszty administracyjne działalności związku pracodawców (stowarzyszenia) wyczerpuje normę prawną art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ wpłat tych w ogóle nie przeznaczono na działalność gospodarczą tego związku pracodawców.

Dlatego według wnioskodawcy dochody z tytułu wpisowego i wpływy z corocznych składek członkowskich w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą, tj. stosownie do treści § 23 ust. 1a Statutu związku pracodawców (stowarzyszenia), stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w całości korzystają ze zwolnienia przedmiotowego i tym samym wolne od podatku dochodowego. Ocenę tę potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w uzasadnieniu prawomocnego wyroku z 25 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 1641/13.

Z kolei art. 17 ust. 1 pkt 39) ustawy o podatku dochodowym od osób o treści: „wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno - zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej” dotyczy całości dochodów organizacji pracodawców, a nie tylko dochodów z tytułu wpisowego i składek członkowskich, przeznaczonych w całości na cele statutowe.

Dlatego według wnioskodawcy dochody związku pracodawców z tytułu wpisowego i składek członkowskich w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą i w całości przeznaczonej na działalność statutową związku pracodawców (stowarzyszenia) korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art, 17 ust. 1 pkt 40) oraz art. 17 ust. 1 pkt 39) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jednorazowa (równa dla wszystkich członków) wplata tzw. wpisowego, z tytułu której członek wpłacający wpisowe nie uzyskuje żadnego ekwiwalentnego świadczenia od związku pracodawców (stowarzyszenia) w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi wpłatę składki członkowskiego tego związku pracodawców.

Wnioskodawca podnosi, że w gestii organu podatkowego upoważnionego do wydania interpretacji nie leży dokonywanie wykładni zapisów Statutu związku pracodawców (stowarzyszenia). Tym samym organ podatkowy nie powinien dokonywać oceny, czy wymienione przez Wnioskodawcę cele statutowe Statutu ww. związku pracodawców spełniają warunki do zastosowania zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W zakresie poniesionych przez nieprowadzący działalności gospodarczej związek pracodawców „X” kosztów administracyjnych funkcjonowania, uzyskującej w całości dochody wolne od opodatkowania w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 39) i 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wnioskodawca przedstawia poniżej swoje stanowisko.

Związek pracodawców podlega ogólnym regułom podatkowym określonym w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Zgodnie z art. 7 ust 1 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym ód osób prawnych wynika z kolei, że dochodem jest (z zastrzeżeniem art. 10 i 11) nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Dochód podatkowy ustalany jest wyłącznie na podstawie przepisów prawa podatkowego. Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz kosztów uzyskania tych przychodów (art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy). Dochody wolne od podatku nie są uwzględniane przy wyliczeniu podstawy opodatkowania (straty).

Przychodami podatkowymi są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów tub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu (ewentualnie zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów), przy czym każdy wydatek poza wyraźnie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu.

W przypadku kiedy podmiot uzyskuje dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Powyższe oznacza, iż w sytuacji, gdy:

 1. wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, to stanowi on koszt uzyskania przychodów,
 2. wydatek wiąże się z realizacją celów statutowych, to wydatek ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, ale równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku dochodowego.

W sytuacji, w której podatnik korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40) lub pkt 39) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponoszone przez niego wydatki należy rozpatrywać najpierw pod kątem ich związku z przychodem (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i w kontekście art. 16 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie, jeżeli takich kosztów nie stanowią (co skutkuje zwiększeniem dochodu do opodatkowania), należy określić, czy ich równowartość może być wolna od podatku dochodowego z racji tej, że wiążą się one z celami statutowymi podatnika, gdyż jeżeli wydatki dotyczą realizacji celów statutowych, to równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom będzie zwolniona z opodatkowania.

Podsumowując do kosztów uzyskania przychodów wykazywanych przez Wnioskodawcę w poz. 30 zeznania CIT-8 druku wersji 10, powinno zaliczyć koszty administracyjne (utrzymanie strony internetowej, prowizje bankowe, obsługa księgowa itp.), gdyż są to koszty spełniające przesłanki i wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie zostały one wymienione w katalogu wyłączeń z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Natomiast, koszty związane z realizacją zadań statutowych nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, ale równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom będzie wolna od podatku dochodowego. W związku z tym, wydatki te należy wykazać w poz. 8 i 22 załącznika CIT - 8/0 druku wersji 10 i przenieść do poz. 40 i 43 zeznania CIT-8.

Taka jest też ocena prawna wyrażona w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dni 18 stycznia 2013 r, nr ILPB3/423-442/12-2/JG w zakresie, czy koszty uzyskania przychodów (wykazywane w poz. 31 zeznania CIT-8) są to koszty stowarzyszenia ogółem (oczywiście po wyłączeniu z art. 16 ust. 1), czy tylko koszty administracyjne?

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z innym stanem faktycznym, niż wskazanym przez organ podatkowy w powyższej ocenie, gdyż w niniejszej sprawie wszystkie przychody (dochody) związku przedsiębiorców pochodzą ze składek członkowskich i dlatego korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą, gdyż stosownie do treści art. 18 ust. 2 ustawy o organizacjach pracodawców związki pracodawców korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń.

Tym samym w przedmiotowej sprawie do kosztów uzyskania przychodów, które wykazywane będą przez Wnioskodawcę w poz. 30 zeznania CIT-8 druku wersji 10, nie powinno zaliczać się kosztów administracyjnych (utrzymanie strony internetowej, prowizje bankowe, obsługa księgowa itp.) pokrytych w całości ze składek członkowskich związku, gdyż mimo tego, że są to koszty spełniające przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie zostały wymienione w katalogu wyłączeń z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 tej ustawy oraz nie są to koszty związane z realizacją zadań statutowych, to nie powinny one być uznane za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż są one w całości pokryte z przychodów (dochodów) wolnych od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z treścią przepisu art. 18 ust. 2 ustawy o organizacjach pracodawców, gdyż do wpłat składek członkowskich związku pracodawców zastosowanie ma art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z treścią art. 18 ust 2 ustawy o organizacjach pracodawców.

Prawidłowość skorzystania ze zwolnienia składek członkowskich stowarzyszenia z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych potwierdzona została w wielu aktualnych indywidualnych interpretacjach podatkowych, np.:

 1. Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 października 2014 r. nr IPTPB3/423-291/14-2/KC, która stwierdza możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych składek uiszczanych przez członków stowarzyszenia.
 2. Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 września 2014 r. nr ITPB3/423-324/13/14 -S/KK, która stwierdza możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych składek uzyskiwanych przez stowarzyszenie kierowców taksówek.
 3. Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. nr IPTPB3/423-229/12-3/PM która potwierdza zwolnienie stowarzyszenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zebranych składek członkowskich.
 4. Izba Skarbowa w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2010 r. nr ITPB3/423-799/09/MK, która potwierdza zwolnienie z opodatkowania składek członkowskich opłacanych przez członków stowarzyszenia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie:
 • zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wpisowego – jest prawidłowe,
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów administracyjnych funkcjonowania Organizacji – jest prawidłowe,
 • określenia skutków nie ujęcia w kosztach uzyskania przychodów kosztów administracyjnych – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Końcowo należy poinformować, że w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 19 lipca 2016 r., poz. 1047 został ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.