Składka członkowska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składka członkowska. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
maj

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych, finansowanych w całości lub części albo refundowanych w całości lub części przez OIPiP ze składek członkowskich oraz związanych z tym obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia i wystawienia informacji PIT-8C.

Fragment:

(...) składki członkowskie, jak również uczestnikom zwolnionym z obowiązku opłacenia składek członkowskich, po stronie wyżej wymienionych uczestników nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji nieodpłatnego uczestnictwa pielęgniarek i położnych opłacających składki członkowskie oraz zwolnionych z obowiązku opłacenia składek członkowskich – kursokonferencjach w całości finansowanych przez Wnioskodawcę w ramach zadań ustawowych ze środków pochodzących ze składek członkowskich, uczestnicy ww. szkoleń również nie uzyskują przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, na Wnioskodawcy jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia dla każdego uczestnika informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C). ” Powyższe znalazło odzwierciedlenie również w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych, jak wskazano na wstępie. Zgodnie z uzasadnianiem tez orzecznictwa: „W punkcie wyjścia wskazać należy, że pojęcie „ nieodpłatne świadczenie ” nie zostało zdefiniowane w ustawie podatkowej.

2018
22
maj

Istota:

Opłaty wpisowe wnoszone przez osoby przystępujące do klubu nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie podlegające opodatkowaniu VAT.

Fragment:

IPPP2/443-327/13-4/MM, w której organ wskazał, że: „ (...) Otrzymywanych przez Wnioskodawcę należności z tytułu składek członkowskich nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, gdyż nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczącym usługę, a otrzymywanym z tego tytułu wynagrodzeniem. Wynagrodzenie powinno mieć charakter wzajemny i ekwiwalentny, tzn. powinna istnieć bezpośrednia i jasno zindywidualizowana relacja pomiędzy podmiotami tego stosunku zobowiązaniowego. (...) Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca uzyskując obrót z tytułu składek członkowskich nie świadczy odpłatnych usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT (...) ”. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 24 listopada 2011 r. sygn. IPPP2/443-962/11-5/AK , gdzie wskazał, że: „ (...) na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług czynności, które podlegają opodatkowaniu, tj. dostawa towarów oraz świadczenie usług powinny mieć charakter odpłatny, z tym, że pomiędzy otrzymaną zapłatą, a wykonanym świadczeniem powinien istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonanego świadczenia, a zatem wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia. (...) Jeżeli nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy wnoszoną składką, a dostawą towarów lub usługą na rzecz jego członków (...) wówczas nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
16
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku składek członkowskich.

Fragment:

Jak wynika z opisu sprawy Stowarzyszenie będzie pobierać składki członkowskie. Członkowie Stowarzyszenia nie będą mieli wpływu na przeznaczenie wpłaconych przez nich składek członkowskich. Sposób wydatkowania składek członkowskich wynika wprost z postanowień Statutu Stowarzyszenia. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia składki członkowskie są pobierane przez Stowarzyszenie w celu zapewnienia środków finansowych do realizacji celów określonych w Statucie Stowarzyszenia. Brak jest zatem możliwości wpływania przez członków Stowarzyszenia na sposób wydatkowania składek członkowskich, gdyż wynika on z postanowień Statutu. Zatem należy stwierdzić, że składki członkowskie przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Stowarzyszenia, w tym realizację celów statutowych, nie będą miały charakteru ekwiwalentnego – nie będą upoważniały członków Stowarzyszenia, którzy te składki wniosą, do żadnego konkretnego świadczenia ze strony Stowarzyszenia. Składki członkowskie przeznaczone będą ogólnie na cele statutowe, a członkowie nie będą mieli wpływu na ich przeznaczenie. Składek tych nie można więc uznać za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, gdyż nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczonymi usługami na rzecz konkretnego członka Stowarzyszenia, a otrzymanym z tego tytułu wynagrodzeniem.

2017
10
sie

Istota:

W zakresie braku opodatkowania składek członkowskich, opłat za wydanie zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu, otrzymywanych subwencji, dotacji czy darowizn, opodatkowania stawką 23% egzaminów z języka polskiego, obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej oraz możliwości korzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT swojej działalności do wysokości limitu obrotów z art. 113 ust. 1 ustawy

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w okolicznościach niniejszej sprawy nie dochodzi do świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 [ustawy o VAT], Wnioskodawca bowiem zobowiązany do uiszczania składek członkowskich nie może być uznany za usługobiorcę usług świadczonych przez ICCA, gdyż nie występuje pomiędzy tymi podmiotami żaden element tworzący stosunek zobowiązaniowy, który można byłoby uznać za świadczenie usług. Nie występuje wzajemność świadczeń, tj. poprzez wniesienie składki członkowskiej nie powstanie pomiędzy Wnioskodawcą a ICCA stosunek prawny, przedmiotem którego byłoby żądanie ze strony Wnioskodawcy wyświadczenia konkretnej usługi przez ICCA na jego rzecz, skoro - jak wskazał Wnioskodawca - składki członkowskie tworzą majątek, który służy realizacji wyłącznie celów statutowych stowarzyszenia. Wobec powyższego, skoro - jak wskazano wyżej - w okolicznościach niniejszej sprawy nie dochodzi do świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 [ustawy o VAT], to tym samym Wnioskodawca w świetle ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie obowiązany do opodatkowania przedmiotowych składek członkowskich.” W stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, fizjoterapeuci będą zobowiązani do zapłaty obowiązkowej składki członkowskiej na rzecz Wnioskodawcy. W zamian za składkę członkowską Wnioskodawca nie będzie świadczyć na rzecz fizjoterapeutów usługi.

2017
5
sie

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób równych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 updop przychodu uzyskiwanego przez Wnioskodawcę z tytułu składek członkowskich a także zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop dochodu Wnioskodawcy z tytułu (1) opłat pobieranych w związku z wydawaniem zaświadczeń stwierdzających prawo wykonywania zawodu przez Wnioskodawcę, (2) (i) dotacji, (ii) subwencji, (iii) darowizn, umorzonych pożyczek (iv) spadków na rzecz Wnioskodawcy (3) opłat za egzamin z języka polskiego organizowany przez Krajową Radę przeznaczonego i wydatkowanego na cele oświatowe oraz na ochronę zdrowia, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop oraz w zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę od 2017 r. 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2a do dochodów nie podlegających zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 updop

Fragment:

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o CIT: „ wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. ” Zwolnienie od podatku CIT unormowane powołanym przepisem dotyczy więc wyłącznie podatników mających status organizacji politycznej, społecznej lub zawodowej i obejmuje jeden rodzaj przysporzeń uzyskiwanych przez te podmioty, a mianowicie przychód z tytułu składek członkowskich wnoszonych przez członków tych organizacji. Ponadto, warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia jest nieprzeznaczenie składek na działalność gospodarczą. Ustawa o CIT nie definiuje terminu „ składka członkowska ” oraz „ organizacja zawodowa ”. Dlatego też należy odwołać się do definicji słownikowej wskazanych pojęć. Zgodnie z definicją słownikową (Internetowy Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN) „ składka członkowska ” to kwota pieniężna wpłacona, zwykle regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel, wkład jednej osoby we wspólny fundusz. Z tej definicji wynika, że składka członkowska me może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym między opłacającym składkę, a podmiotem pobierającym składkę.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wpisowego a także w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów administracyjnych funkcjonowania Organizacji oraz określenia skutków nie ujęcia w kosztach uzyskania przychodów kosztów administracyjnych

Fragment:

Zgodnie z treścią zapisu § 23 ust. 1 Statutu majątek tej organizacji stanowią wpisowe, wpływy z corocznych składek członkowskich, darowizny, spadki, zapisy oraz dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. organizacji, a stosownie do treści ust. 1a tego § 23 przychody z tytułu wpisowego, wpływy z corocznych składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów przeznaczone są w całości na działalność statutową omawianej organizacji. Kwestia zwolnienia składek członkowskich z podatku dochodowego od osób prawnych uregulowana została w art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotowa ustawa nie definiuje pojęcia składek członkowskich. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą. A contario powyższe składki członkowskie w części przeznaczonej na działalność gospodarczą nie są wolne od podatku. Stosownie do definicji słownikowej - patrz Uniwersalny słownik języka go Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2003 - składka członkowska to: „ kwota pieniężna wpłacana, zwykle regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel, jak też wkład jednej osoby we wspólny fundusz ”. Z tej definicji wynika, że składka członkowska nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym pomiędzy opłacającym składkę, a podmiotem pobierającym składkę.

2017
9
lut

Istota:

W zakresie nieuznania wpłacanych składek członkowskich jako wynagrodzenie za świadczenie usług oraz braku obowiązku ich opodatkowania.

Fragment:

Strona oświadcza, że składki członkowskie oraz wpisowe pobierane od hodowców przeznaczane są w całości na utrzymanie związku oraz finansowanie imprez hodowlanych w ramach działalności statutowej, w związku z tym wpisowe oraz składki członkowskie należy uznać za czynności nierodzące skutków prawnopodatkowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług ”. Z kolei, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie w postanowieniu z dnia 12 lipca 2004 r. (znak USVIII/443-30/04/DK ) podkreślił, że „ zdaniem tut. organu, składki członkowskie nie są sprzedażą czy obrotem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Nie stanowią również dotacji, subwencji lub innej dopłaty o podobnym charakterze ”. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 stycznia 2010 r. (znak IBPP4/443-1/10/JP ) zajął podobne stanowisko: „ Składka członkowska wynika z faktu przystąpienia do Stowarzyszenia i jest jedynie związana z pozostawaniem jego członkiem. Nie może natomiast być kwalifikowana jako składka członkowska opłata za przyszłe korzystanie z konkretnej rzeczy. Zatem w przypadku gdy składki członkowskie są odpłatnością za dostawę towarów lub usługi świadczone przez Stowarzyszenie na rzecz jego członków podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią wówczas opłatę za korzystanie z konkretnej rzeczy. Jeżeli natomiast taki bezpośredni związek nie istnieje a składki członkowskie przeznaczone są na potrzeby związane z utrzymaniem samego Stowarzyszenia, z jego bieżącą działalnością i realizowaniem jego celów statutowych – wówczas nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ”.

2016
17
gru

Istota:

Zwolnienia od podatku dochodów przeznaczonych na składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji społecznych

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący Uczelnią Publiczną wydatkuje uzyskane dochody m.in. na składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji społecznych (stowarzyszeń) do których przynależność nie jest obowiązkowa. Jednak przynależność do stowarzyszenia „ Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych ”, daje Uczelni dostęp do informacji dotyczących nauki i dydaktyki co jest związane z realizacją działalności statutowej. Natomiast przynależność do Klubu Sportowego „ A ” stanowi realizację celu statutowego jakim jest stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów. Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że Uczelnia nie będąc podmiotem o którym mowa w art. 17 ust. 1c updop, której celami statutowymi są m.in. działalność naukowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów w zakresie kultury fizycznej i sportu, wydatkując uzyskane dochody na składki członkowskie z tytułu przynależności do Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych oraz do Klubu Sportowego „ A ”, ponosi wydatek związany z realizacją celów statutowych Uczelni. Zatem dochód wydatkowany na ww. cele nie narusza warunków zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

2015
25
lis

Istota:

Nieuznanie składek członkowskich oraz uzupełniających składek członkowskich jako przychodu stowarzyszenia zwykłego;Zwolnienie z opodatkowania składek członkowskich oraz uzupełniających składek członkowskich stowarzyszenia zwykłego.

Fragment:

Kwoty uzyskane od mieszkańców osiedla, niebędących członkami Stowarzyszenia traktowane są zatem zgodnie ze stanowiskiem Podatnika jako uzupełniające składki członkowskie. W świetle powyższego A. XXX powinno dokonywać rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych nawet jeżeli nie osiąga żadnego dochodu z prowadzonej działalności. Na podstawie wyżej wspomnianego art. 12 ust. 1 pkt 1 składki członkowskie i uzupełniające składki członkowskie jako otrzymane pieniądze stanowią przychód Stowarzyszenia. Z treści art. 12 ust. 1 pkt 1 wprost wynika zasada, że wszystkie wpłaty pieniężne dokonane na rachunek podatnika uznać należy za przychód, jeśli stanowią definitywne przysporzenie majątkowe. Składki członkowskie wpłacane przez członków Stowarzyszenia, jak i uzupełniające składki członkowskie stanowią zatem przychód na zasadach ogólnych, korzystają jednak ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40, gdyż nie są przeznaczone na działalność gospodarczą. Prawidłowe jest zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania składek członkowskich oraz uzupełniających składek członkowskich stowarzyszenia zwykłego. Za nieprawidłowe należy natomiast ocenić nie uznanie przez Wnioskodawcę składek członkowskich oraz uzupełniających składek członkowskich jako przychodu stowarzyszenia zwykłego.

2015
4
paź

Istota:

Czy opłacone dotychczas oraz płacone w następnym okresie przez Spółkę składki na rzecz organizacji: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego stanowią dla Spółki koszty uzyskania?

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek członkowskich –  jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek członkowskich. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka zajmuje się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i produktów naftowych oraz świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Spółka zatrudnia ponad 800 osób. Należy do grupy podmiotów o znaczeniu strategicznym dla kraju, mających swój udział w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Spółka podejmuje działania mające na celu rozwój dotychczasowej działalności, zabiega o udział w tworzeniu prawa dla sektora naftowego. W związku z tym zgłosiła akces i została przyjęta w poczet Członków Y. (dalej: „ organizacje ”). Y. jest związkiem reprezentującym interesy naftowych firm członkowskich działających na polskim rynku, jest otwarta dla wszystkich firm z sektora naftowego. Jednym z najważniejszych celów tej organizacji jest zrównoważone tworzenie i kształtowanie konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce, miedzy innymi poprzez działania na rzecz wprowadzenia zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz równych praw dla wszystkich uczestników polskiego rynku paliwowego.