Składka członkowska | Interpretacje podatkowe

Składka członkowska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składka członkowska. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku opodatkowania składek członkowskich, opłat za wydanie zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu, otrzymywanych subwencji, dotacji czy darowizn, opodatkowania stawką 23% egzaminów z języka polskiego, obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej oraz możliwości korzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT swojej działalności do wysokości limitu obrotów z art. 113 ust. 1 ustawy
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w okolicznościach niniejszej sprawy nie dochodzi do świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 [ustawy o VAT], Wnioskodawca bowiem zobowiązany do uiszczania składek członkowskich nie może być uznany za usługobiorcę usług świadczonych przez ICCA, gdyż nie występuje pomiędzy tymi podmiotami żaden element tworzący stosunek zobowiązaniowy, który można byłoby uznać za świadczenie usług. Nie występuje wzajemność świadczeń, tj. poprzez wniesienie składki członkowskiej nie powstanie pomiędzy Wnioskodawcą a ICCA stosunek prawny, przedmiotem którego byłoby żądanie ze strony Wnioskodawcy wyświadczenia konkretnej usługi przez ICCA na jego rzecz, skoro - jak wskazał Wnioskodawca - składki członkowskie tworzą majątek, który służy realizacji wyłącznie celów statutowych stowarzyszenia. Wobec powyższego, skoro - jak wskazano wyżej - w okolicznościach niniejszej sprawy nie dochodzi do świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 [ustawy o VAT], to tym samym Wnioskodawca w świetle ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie obowiązany do opodatkowania przedmiotowych składek członkowskich.” W stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, fizjoterapeuci będą zobowiązani do zapłaty obowiązkowej składki członkowskiej na rzecz Wnioskodawcy. W zamian za składkę członkowską Wnioskodawca nie będzie świadczyć na rzecz fizjoterapeutów usługi.
2017
10
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób równych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 updop przychodu uzyskiwanego przez Wnioskodawcę z tytułu składek członkowskich a także zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop dochodu Wnioskodawcy z tytułu (1) opłat pobieranych w związku z wydawaniem zaświadczeń stwierdzających prawo wykonywania zawodu przez Wnioskodawcę, (2) (i) dotacji, (ii) subwencji, (iii) darowizn, umorzonych pożyczek (iv) spadków na rzecz Wnioskodawcy (3) opłat za egzamin z języka polskiego organizowany przez Krajową Radę przeznaczonego i wydatkowanego na cele oświatowe oraz na ochronę zdrowia, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop oraz w zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawcę od 2017 r. 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2a do dochodów nie podlegających zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 updop
Fragment:
W myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o CIT: „ wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. ” Zwolnienie od podatku CIT unormowane powołanym przepisem dotyczy więc wyłącznie podatników mających status organizacji politycznej, społecznej lub zawodowej i obejmuje jeden rodzaj przysporzeń uzyskiwanych przez te podmioty, a mianowicie przychód z tytułu składek członkowskich wnoszonych przez członków tych organizacji. Ponadto, warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia jest nieprzeznaczenie składek na działalność gospodarczą. Ustawa o CIT nie definiuje terminu „ składka członkowska ” oraz „ organizacja zawodowa ”. Dlatego też należy odwołać się do definicji słownikowej wskazanych pojęć. Zgodnie z definicją słownikową (Internetowy Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN) „ składka członkowska ” to kwota pieniężna wpłacona, zwykle regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel, wkład jednej osoby we wspólny fundusz. Z tej definicji wynika, że składka członkowska me może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym między opłacającym składkę, a podmiotem pobierającym składkę.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wpisowego a także w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów administracyjnych funkcjonowania Organizacji oraz określenia skutków nie ujęcia w kosztach uzyskania przychodów kosztów administracyjnych
Fragment:
Zgodnie z treścią zapisu § 23 ust. 1 Statutu majątek tej organizacji stanowią wpisowe, wpływy z corocznych składek członkowskich, darowizny, spadki, zapisy oraz dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. organizacji, a stosownie do treści ust. 1a tego § 23 przychody z tytułu wpisowego, wpływy z corocznych składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów przeznaczone są w całości na działalność statutową omawianej organizacji. Kwestia zwolnienia składek członkowskich z podatku dochodowego od osób prawnych uregulowana została w art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotowa ustawa nie definiuje pojęcia składek członkowskich. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 40) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą. A contario powyższe składki członkowskie w części przeznaczonej na działalność gospodarczą nie są wolne od podatku. Stosownie do definicji słownikowej - patrz Uniwersalny słownik języka go Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2003 - składka członkowska to: „ kwota pieniężna wpłacana, zwykle regularnie i obowiązkowo przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel, jak też wkład jednej osoby we wspólny fundusz ”. Z tej definicji wynika, że składka członkowska nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym pomiędzy opłacającym składkę, a podmiotem pobierającym składkę.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie nieuznania wpłacanych składek członkowskich jako wynagrodzenie za świadczenie usług oraz braku obowiązku ich opodatkowania.
Fragment:
Strona oświadcza, że składki członkowskie oraz wpisowe pobierane od hodowców przeznaczane są w całości na utrzymanie związku oraz finansowanie imprez hodowlanych w ramach działalności statutowej, w związku z tym wpisowe oraz składki członkowskie należy uznać za czynności nierodzące skutków prawnopodatkowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług ”. Z kolei, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie w postanowieniu z dnia 12 lipca 2004 r. (znak USVIII/443-30/04/DK ) podkreślił, że „ zdaniem tut. organu, składki członkowskie nie są sprzedażą czy obrotem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Nie stanowią również dotacji, subwencji lub innej dopłaty o podobnym charakterze ”. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 stycznia 2010 r. (znak IBPP4/443-1/10/JP ) zajął podobne stanowisko: „ Składka członkowska wynika z faktu przystąpienia do Stowarzyszenia i jest jedynie związana z pozostawaniem jego członkiem. Nie może natomiast być kwalifikowana jako składka członkowska opłata za przyszłe korzystanie z konkretnej rzeczy. Zatem w przypadku gdy składki członkowskie są odpłatnością za dostawę towarów lub usługi świadczone przez Stowarzyszenie na rzecz jego członków podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią wówczas opłatę za korzystanie z konkretnej rzeczy. Jeżeli natomiast taki bezpośredni związek nie istnieje a składki członkowskie przeznaczone są na potrzeby związane z utrzymaniem samego Stowarzyszenia, z jego bieżącą działalnością i realizowaniem jego celów statutowych – wówczas nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ”.
2017
9
lut

Istota:
Zwolnienia od podatku dochodów przeznaczonych na składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji społecznych
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący Uczelnią Publiczną wydatkuje uzyskane dochody m.in. na składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji społecznych (stowarzyszeń) do których przynależność nie jest obowiązkowa. Jednak przynależność do stowarzyszenia „ Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych ”, daje Uczelni dostęp do informacji dotyczących nauki i dydaktyki co jest związane z realizacją działalności statutowej. Natomiast przynależność do Klubu Sportowego „ A ” stanowi realizację celu statutowego jakim jest stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów. Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że Uczelnia nie będąc podmiotem o którym mowa w art. 17 ust. 1c updop, której celami statutowymi są m.in. działalność naukowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów w zakresie kultury fizycznej i sportu, wydatkując uzyskane dochody na składki członkowskie z tytułu przynależności do Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych oraz do Klubu Sportowego „ A ”, ponosi wydatek związany z realizacją celów statutowych Uczelni. Zatem dochód wydatkowany na ww. cele nie narusza warunków zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.
2016
17
gru

Istota:
Nieuznanie składek członkowskich oraz uzupełniających składek członkowskich jako przychodu stowarzyszenia zwykłego;Zwolnienie z opodatkowania składek członkowskich oraz uzupełniających składek członkowskich stowarzyszenia zwykłego.
Fragment:
Kwoty uzyskane od mieszkańców osiedla, niebędących członkami Stowarzyszenia traktowane są zatem zgodnie ze stanowiskiem Podatnika jako uzupełniające składki członkowskie. W świetle powyższego A. XXX powinno dokonywać rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych nawet jeżeli nie osiąga żadnego dochodu z prowadzonej działalności. Na podstawie wyżej wspomnianego art. 12 ust. 1 pkt 1 składki członkowskie i uzupełniające składki członkowskie jako otrzymane pieniądze stanowią przychód Stowarzyszenia. Z treści art. 12 ust. 1 pkt 1 wprost wynika zasada, że wszystkie wpłaty pieniężne dokonane na rachunek podatnika uznać należy za przychód, jeśli stanowią definitywne przysporzenie majątkowe. Składki członkowskie wpłacane przez członków Stowarzyszenia, jak i uzupełniające składki członkowskie stanowią zatem przychód na zasadach ogólnych, korzystają jednak ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40, gdyż nie są przeznaczone na działalność gospodarczą. Prawidłowe jest zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania składek członkowskich oraz uzupełniających składek członkowskich stowarzyszenia zwykłego. Za nieprawidłowe należy natomiast ocenić nie uznanie przez Wnioskodawcę składek członkowskich oraz uzupełniających składek członkowskich jako przychodu stowarzyszenia zwykłego.
2015
25
lis

Istota:
Czy opłacone dotychczas oraz płacone w następnym okresie przez Spółkę składki na rzecz organizacji: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego stanowią dla Spółki koszty uzyskania?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek członkowskich –  jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek członkowskich. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka zajmuje się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i produktów naftowych oraz świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Spółka zatrudnia ponad 800 osób. Należy do grupy podmiotów o znaczeniu strategicznym dla kraju, mających swój udział w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Spółka podejmuje działania mające na celu rozwój dotychczasowej działalności, zabiega o udział w tworzeniu prawa dla sektora naftowego. W związku z tym zgłosiła akces i została przyjęta w poczet Członków Y. (dalej: „ organizacje ”). Y. jest związkiem reprezentującym interesy naftowych firm członkowskich działających na polskim rynku, jest otwarta dla wszystkich firm z sektora naftowego. Jednym z najważniejszych celów tej organizacji jest zrównoważone tworzenie i kształtowanie konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce, miedzy innymi poprzez działania na rzecz wprowadzenia zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz równych praw dla wszystkich uczestników polskiego rynku paliwowego.
2015
4
paź

Istota:
Skutki podatkowe braku obowiązku zapłaty składek członkowskich na rzecz koła łowieckiego.
Fragment:
Stosownie do art. 32 ust. 4 pkt 7 ww. ustawy Statut Polskiego Związku Łowieckiego określa w szczególności sposób ustanawiania składek członkowskich oraz wpisowego na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego i koła łowieckiego. W myśl § 41 ust. 5 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego – załącznik do uchwały XXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 2 lipca 2005 r. członek koła jest obowiązany terminowo uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalane przez walne zgromadzenie. Przy czym jak wynika z § 53 pkt 8 Statutu, do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy, uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania oraz zwalnianie poszczególnych członków koła w całości lub w części ze składek i innych opłat na rzecz koła. Z powyższego wynika zatem, iż zarówno ustalenie wysokości składek członkowskich, jak też określenie którzy członkowie koła nie są zobowiązani do zapłaty tych składek jest dokonywane w drodze uchwały podejmowanej przez walne zgromadzenie. Na tle przedstawionych we wniosku okoliczności, wskazać należy, że z przywołanych przepisów art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, adekwatnych dla prawnopodatkowej oceny stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wynika, że na ich gruncie ustawodawca operuje pojęciem „ dochodu ” oraz „ przychodu ”.
2015
6
wrz

Istota:
Opodatkowanie składek członkowskich i usług świadczonych w zamian za wynagrodzenie oraz ustalania wskaźnika proporcji.
Fragment:
W tym bowiem przypadku nie można uznać, że składka członkowska ma charakter zapłaty za usługę, bowiem brak jest bezpośredniego związku pomiędzy płatnością, a korzyściami jakie osiągają poszczególni jej członkowie. Zasadniczo zatem uiszczane przez członków składki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem jednak, że nie można im przypisać konkretnego świadczenia wynikającego z opłacenia składki. W sytuacji jednak, gdy stanowić one będą wynagrodzenie za otrzymane przez członka świadczenie, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. W analizowanej sprawie, po zmianie statutu, składki członkowskie przeznaczane będą na potrzeby związane z utrzymaniem Związku / Wnioskodawcy, bieżącą działalnością i realizowaniem wspólnych dla członków celów statutowych, tj. reprezentacją przed organami ustawodawczymi w zakresie konsultacji zmian w prawie bezpośrednio ich dotyczących. W konsekwencji zatem składki członkowskie nie stanowią wynagrodzenia za usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz członków i jako takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast w odniesieniu do świadczeń dokonywanych (...)
2015
21
sie

Istota:
Czy lustracje przeprowadzane przez Związek w spółdzielniach mieszkaniowych w nim zrzeszonych, wykonywane w ramach składki, której wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych korzystają ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) płatność (składka członkowska), która dokonywana jest jedynie w związku z przynależnością do określonej organizacji. Szczególnie gdy, jak w ostatnim z powołanych wyroków, organizacja ma dowolność co do przeznaczenia otrzymanych środków, zaś jej członkowie nie mają bezpośredniego wpływu na ich spożytkowanie. W tym bowiem przypadku nie można uznać, że składka członkowska ma charakter zapłaty za usługę, bowiem brak było bezpośredniego związku pomiędzy płatnością, a korzyściami jakie osiągają poszczególni jej członkowie. W ocenie organu powyższe rozważania nie mogą być jednak, co do zasady, stosowane wobec wszystkiego rodzaju składek członkowskich. Jeżeli bowiem określona organizacja została utworzona także w celu wykonywania na rzecz swoich członków jednego, czy też kilku konkretnych świadczeń, to w tym przypadku składkę na jej rzecz można potraktować jako zapłatę za określone świadczenie (usługę). Zgodnie z art. 240 § 1 ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443) spółdzielnie mogą zakładać związki rewizyjne i przystępować do takich związków. Liczba założycieli związku rewizyjnego nie może być mniejsza niż dziesięć.
2014
2
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.