Składanie deklaracji | Interpretacje podatkowe

Składanie deklaracji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składanie deklaracji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do składania deklaracji miesięcznych.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2011 r. (data wpływu 13 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do składania deklaracji miesięcznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do składania deklaracji miesięcznych. W złożonym wniosku (...)
2012
31
maj

Istota:
Jaka deklaracja obowiązuje podatnika do rozliczenia się z urzędem skarbowym z przychodów zwolnionych z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa / jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. Nr. 8, poz.60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Urzędu Pracy, złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 01 lutego 2006 r.. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii - deklaracji obowiązującej podatnika do rozliczenia się z urzędem skarbowym z przychodów zwolnionych z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stwierdza, iż stanowisko płatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek płatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się (...)
2011
1
kwi

Istota:
Zapytanie: Czy zaproponowany przeze mnie sposób składania deklaracji AKC-3 za prawidłowy?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 216 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), w związku z Państwa wnioskiem z dnia 05 marca 2006 r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Bielsku-Białej-27 marca 2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznajęstanowisko Wnioskodawcy, zawarte w przedmiotowym wniosku, za nieprawidłowe, w części dotyczącej składania deklaracji na drukach AKC-3. U Z A S A D N I E N I EW dniu 27 marca 2006 r., do Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie interpretacji przepisów prawa dotyczących nabywania wewnątrzwspólnotowego piwa oraz zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego z tego tytułu, z uwagi na postanowienia § 21 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97 z 2004 r., poz. 966 z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy składając oświadczenie, o przeznaczeniu przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym wskazano, że cały przychód ze sprzedaży został wydatkowany na zakup budynku mieszkalnego, podatnik zobowiązany jest do złożenia PIT-23 ?
Fragment:
(...) Postanowienie Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Państwa z dnia 24 marca.2005 r. ( data wpływu do tut. organu - 05 kwietnia 2005 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie przepisów art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stwierdza, że : stanowisko przedstawione w wyżej wymienionym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Państwo w dniu 02 kwietnia 2004 r. dokonali sprzedaży lokalu mieszkalnego za kwotę 105.000,00 zł. Następnie w dniu 09 kwietnia 2004 r. Podatnicy zakupili budynek mieszkalny, przeznaczając na ten cel całość przychodu uzyskanego ze sprzedaży. W dniu 15 kwietnia 2004 r. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w imieniu podatnika deklarację PIT-5 może podpisać i złożyć jego pełnomocnik ?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 207, art. 220, art. 221 oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania z dnia 24.02.2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 02.02.2006r. Nr PB I-2/4117/IN-12/US Sieradz/05/JF, odmawiającej uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sieradzu z dnia 09.12.2005r. Nr US I/415/20/05/SŁ, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję. W dniu 31.10.2005r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sieradzu z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. We wniosku pytał Pan, czy doradca podatkowy, któremu zlecił Pan prowadzenie rozliczeń z tytułu zobowiązań publicznoprawnych od najmu lokalu użytkowego, ma prawo składać deklaracje PIT-5 podpisane wyłącznie przez doradcę? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu postanowieniem z dnia 09.12.2005r. Nr US (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy bedzie możliwe zachowanie trybu rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w obecnie oobowiązującym trybie, tj. za pośrednictwem dotychczasowych płatników - jednostek organizacyjnych Przedsiębiorstwa we współpracy z terenowymi urzędami skarbowymi. Składanie deklaracji PIT-4 oraz przekazywanie środków finansowych z tytułu pobranych przez jednostki organizacyjne zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych odbywałoby się jak dotychczas, tj. przez obecne jednostki organizacyjne do terenowych urzędów skarbowych.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny p o s t a n a w i a - uznać stanowisko Strony za prawidłowe U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że dotychczas w ramach struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie działało blisko 100 zakładów pracy, będącymi jednocześnie pracodawcami i płatnikami podatku. Zmiany w statucie Przedsiębiorstwa powołują, w miejsce dotychczasowych zakłądów pracy nowe jednostki organizacyjne, którymi zarządzanie odbywać się będzie na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Generalnego (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.