Składanie deklaracji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składanie deklaracji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
31
maj

Istota:

Prawo do składania deklaracji miesięcznych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2011 r. (data wpływu 13 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do składania deklaracji miesięcznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do składania deklaracji miesięcznych. W złożonym wniosku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaka deklaracja obowiązuje podatnika do rozliczenia się z urzędem skarbowym z przychodów zwolnionych z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa / jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. Nr. 8, poz.60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Urzędu Pracy, złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 01 lutego 2006 r.. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii - deklaracji obowiązującej podatnika do rozliczenia się z urzędem skarbowym z przychodów zwolnionych z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stwierdza, iż stanowisko płatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek płatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie: Czy zaproponowany przeze mnie sposób składania deklaracji AKC-3 za prawidłowy?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 216 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), w związku z Państwa wnioskiem z dnia 05 marca 2006 r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Bielsku-Białej-27 marca 2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznajęstanowisko Wnioskodawcy, zawarte w przedmiotowym wniosku, za nieprawidłowe, w części dotyczącej składania deklaracji na drukach AKC-3. U Z A S A D N I E N I EW dniu 27 marca 2006 r., do Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie interpretacji przepisów prawa dotyczących nabywania wewnątrzwspólnotowego piwa oraz zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego z tego tytułu, z uwagi na postanowienia § 21 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97 z 2004 r., poz. 966 z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy składając oświadczenie, o przeznaczeniu przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym wskazano, że cały przychód ze sprzedaży został wydatkowany na zakup budynku mieszkalnego, podatnik zobowiązany jest do złożenia PIT-23 ?

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Państwa z dnia 24 marca.2005 r. ( data wpływu do tut. organu - 05 kwietnia 2005 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie przepisów art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stwierdza, że : stanowisko przedstawione w wyżej wymienionym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Państwo w dniu 02 kwietnia 2004 r. dokonali sprzedaży lokalu mieszkalnego za kwotę 105.000,00 zł. Następnie w dniu 09 kwietnia 2004 r. Podatnicy zakupili budynek mieszkalny, przeznaczając na ten cel całość przychodu uzyskanego ze sprzedaży. W dniu 15 kwietnia 2004 r. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w imieniu podatnika deklarację PIT-5 może podpisać i złożyć jego pełnomocnik ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 207, art. 220, art. 221 oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania z dnia 24.02.2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 02.02.2006r. Nr PB I-2/4117/IN-12/US Sieradz/05/JF, odmawiającej uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sieradzu z dnia 09.12.2005r. Nr US I/415/20/05/SŁ, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję. W dniu 31.10.2005r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sieradzu z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. We wniosku pytał Pan, czy doradca podatkowy, któremu zlecił Pan prowadzenie rozliczeń z tytułu zobowiązań publicznoprawnych od najmu lokalu użytkowego, ma prawo składać deklaracje PIT-5 podpisane wyłącznie przez doradcę? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu postanowieniem z dnia 09.12.2005r. Nr US (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy bedzie możliwe zachowanie trybu rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w obecnie oobowiązującym trybie, tj. za pośrednictwem dotychczasowych płatników - jednostek organizacyjnych Przedsiębiorstwa we współpracy z terenowymi urzędami skarbowymi. Składanie deklaracji PIT-4 oraz przekazywanie środków finansowych z tytułu pobranych przez jednostki organizacyjne zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych odbywałoby się jak dotychczas, tj. przez obecne jednostki organizacyjne do terenowych urzędów skarbowych.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny p o s t a n a w i a - uznać stanowisko Strony za prawidłowe U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że dotychczas w ramach struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie działało blisko 100 zakładów pracy, będącymi jednocześnie pracodawcami i płatnikami podatku. Zmiany w statucie Przedsiębiorstwa powołują, w miejsce dotychczasowych zakłądów pracy nowe jednostki organizacyjne, którymi zarządzanie odbywać się będzie na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Generalnego (...)