IPPP3/4513-83/15-4/SM | Interpretacja indywidualna

Warunki stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.
IPPP3/4513-83/15-4/SMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa wewnątrzwspólnotowa
 2. skład podatkowy
 3. zawieszenie poboru akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Składy podatkowe -> Warunki przyznania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 15 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 10 grudnia 2015 r. (data wpływu) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4513-83/15-2/SM z dnia 4 grudnia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 8 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. w dniu 10 grudnia 2015 r. (data wpływu).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, prowadzącym bazy paliw na terenie całego kraju. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych.

Bazy paliw posiadają status składu podatkowego, ze względu na przyjmowanie, wydawanie oraz magazynowanie na ich terenie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W ramach swojej działalności, Spółka dokonuje na rzecz swoich kontrahentów m.in. przyjęcia i wprowadzenia do swoich składów podatkowych paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy wysłanych z innych państw członkowskich UE do składów podatkowych Wnioskodawcy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa nowelizująca ustawę akcyzową. Przedmiotowa ustawa ma przede wszystkim na celu redukcję zbędnych obciążeń administracyjnych po stronie zarówno podatników, jak i organów podatkowych. Jednakże, oprócz tego ww. ustawą wprowadzono również nowe regulacje związane ze stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Ustawa nowelizująca ustawę akcyzową dodaje do art. 48 ustawy akcyzowej ust. 7-11. Szczególnie istotny z punktu widzenia działalności Wnioskodawcy jest dodany art. 48 ust. 9, który wskazuje, że: „Warunkiem dokonania przez podmiot prowadzący skład podatkowy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, który jest obowiązany do uzyskania tej koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, jest posiadanie przez ten podmiot wymaganej koncesji lub wpisanie tego podmiotu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych”.

Spółka zamierza od 1 stycznia 2016 r. na zlecenie swoich kontrahentów, przyjmować i wprowadzać do swoich składów podatkowych, przemieszczane z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, paliwa silnikowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych (dalej: posiadanie koncesji lub wpis do rejestru).

Wnioskodawca pragnie wskazać, że pomimo, iż Spółka zamierza żądać od swoich kontrahentów, na rzecz których będzie dokonywała przyjęcia i wprowadzenia do swoich składów podatkowych paliw informacji o posiadaniu koncesji lub dokonaniu wpisu do rejestru, to w praktyce może nie uzyskać takich informacji bądź uzyskane informacje mogą okazać się błędne.

Spółka rozważa więc, czy art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. nakłada dodatkowy warunek zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli jest to nowy warunek zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, to jakie są konsekwencje jego naruszenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. dodaje nowy warunek zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wskazanych w tym przepisie...
 2. Czy w przypadku uznania, że warunek, o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. stanowi warunek zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, to jego naruszenie będzie skutkowało zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym wobec podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki, art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. nie dodaje nowego warunku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wskazanych w tym przepisie.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, w przypadku uznania, że warunek o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. stanowi warunek zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, to jego naruszenie będzie skutkowało zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym wobec podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Uzasadnienie stanowiska Spółki:

Ad. 1

 1. Regulacje unijne

(i)

Wnioskodawca pragnie wskazać, że obrót energetycznymi wyrobami akcyzowymi, w tym paliwami, znajdującymi się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na poziomie unijnym jest regulowany przez Dyrektywę Horyzontalną (Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG z dnia 16 grudnia 2008 r., Dz. Urz. UE L 2009 Nr 9, str. 12, ze zm., dalej: Dyrektywa Horyzontalna) oraz Dyrektywę Energetyczną (Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej z dnia 27 października 2003 r., Dz. Urz. UE L Nr 283, str. 51). To właśnie w Dyrektywie Horyzontalnej zostały ustanowione unijne ramy opodatkowania akcyzą, w tym dotyczące mechanizmu stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Dyrektywy unijne są aktami prawa wtórnego Unii Europejskiej i wiążą co do celu każde państwo członkowskie, do którego są skierowane, przy czym wybór środków i form realizacji tego celu pozostawia się władzom krajowym państwa członkowskiego zobowiązanego do implementacji dyrektywy unijnej.

Zgodnie więc z powyższym, krajowy ustawodawca dokonując implementacji postanowień Dyrektywy Horyzontalnej powinien uwzględnić cel tej dyrektywy w krajowych regulacjach akcyzowych. Jednocześnie należy podkreślić, że krajowe regulacje akcyzowe powinny być interpretowane w świetle postanowień Dyrektywy Horyzontalnej.

(ii)

Zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zostały określone w art. 17 - art. 29 Dyrektywy Horyzontalnej. Analizując treść tych przepisów można ustalić, jakie warunki zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy prawodawca unijny uznaje za warunki obligatoryjne oraz w jakim zakresie umożliwia państwom członkowskim Unii Europejskiej ustalanie własnych zasad stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Art. 18 Dyrektywy Horyzontalnej wskazuje w ust. 1, że: „Właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki wymagają, na ustalonych przez siebie warunkach, złożenia przez uprawnionego prowadzącego skład podatkowy wysyłki lub zarejestrowanego wysyłającego gwarancji na pokrycie ryzyka związanego z przemieszczaniem w procedurze zawieszenia poboru akcyzy”. W dalszych częściach tego przepisu zostały wskazane ściśle określone przypadki, w których państwa członkowskie mogą odstąpić od warunku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Dyrektywy Horyzontalnej: „Przemieszczanie wyrobów akcyzowych jest uznawane za przemieszczanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy tylko wówczas, gdy dokonywane jest na podstawie elektronicznego dokumentu administracyjnego stosowanego zgodnie z ust. 2 i 3”. Z treści tego przepisu wynika więc, że warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy podczas przemieszczenia wyrobów akcyzowych jest zastosowanie e-AD.

Natomiast dalsze regulacje Dyrektywy Horyzontalnej opisują szczególne sytuacje stosowania e-AD i dokonywania wysyłek wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Przykładowo zawierają uprawnienie państw członkowskich do zezwolenia wysyłającemu na pominięcie danych dotyczących odbiorcy w e-AD w przypadku przemieszczania produktów energetycznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy drogą morską lub wodami śródlądowymi do odbiorcy, czy też uprawnienie państw członkowskich do umożliwienia podziału przemieszczenia wyrobów energetycznych na co najmniej dwa przemieszczenia.

Spółka pragnie podkreślić, że żaden z przepisów Dyrektywy Horyzontalnej nie daje państwom członkowskim uprawnienia do wprowadzenia dodatkowych warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy podczas nabywania i przemieszczania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych w tej procedurze.

Jedynym przepisem dającym państwom członkowskim uprawnienie do ustalenia warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest art. 30 Dyrektywy Horyzontalnej. Przepis ten wskazuje, że „państwa członkowskie mogą ustanowić uproszczone procedury w odniesieniu do przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy odbywających się w całości na ich terytorium, w tym możliwość zwolnienia z wymogu elektronicznego nadzoru nad takimi przemieszczeniami”. Jednakże art. 30 Dyrektywy Horyzontalnej dotyczy wyłącznie przemieszczeń dokonywanych w całości na terenie kraju. Tym samym, nie daje on uprawnienia państwom członkowskim do określenia procedur, w tym dodatkowych warunków formalnych przemieszczenia wyrobów akcyzowych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Podsumowując więc powyższe, regulacje Dyrektywy Horyzontalnej nakładają następujące warunki zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych wewnątrzwspólnotowo:

 • złożenie zabezpieczenia akcyzowego,
 • stosowanie e-AD.

Oba powyższe warunki w określonych sytuacjach mogą zgodnie z Dyrektywą Horyzontalną zostać w pewnym stopniu zmodyfikowane. Jednakże, Dyrektywa Horyzontalna w żadnym swoim przepisie nie upoważnia państw członkowskich Unii Europejskiej do ustanowienia dodatkowych warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych.

 1. Regulacje krajowe

Jak już Spółka wskazywała, postanowienia dyrektyw unijnych powinny zostać implementowane do krajowego porządku prawnego w taki sposób, aby realizowały cel dyrektywy.

Przytoczone powyżej przepisy Dyrektywy Horyzontalnej zostały do krajowego porządku prawnego implementowane w art. 41 ustawy akcyzowej.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy akcyzowej, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:

 • zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD,
 • złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Jednakże literalne brzmienie art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej, który będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2016 r. wskazuje, że: „Warunkiem dokonania przez podmiot prowadzący skład podatkowy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, który jest obowiązany do uzyskania tej koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, jest posiadanie przez ten podmiot wymaganej koncesji lub wpisanie tego podmiotu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych”.

Literalna treść art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej może więc sugerować, że w tym przepisie został ustanowiony dodatkowy warunek zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Jednakże należy mieć na uwadze, że ustanowienie takiego warunku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy byłoby niezgodne z regulacjami unijnymi, gdyż jak już Spółka wykazała powyżej, Dyrektywa Horyzontalna precyzyjnie określa warunki zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy podczas przemieszczania wyrobów akcyzowych. Wśród tych warunków wskazanych w Dyrektywie Horyzontalnej brak jest warunku posiadania koncesji zgodnej z przepisami Prawa energetycznego lub wpisania do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, w przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w związku z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych.

Również system EMCS nie weryfikuje okoliczności posiadania koncesji lub dokonania wpisu do rejestru, ani nie wymaga wskazania danych w tym zakresie. Taka sytuacja wynika z faktu, iż warunek taki jak wskazany w art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej nie jest przewidziany na szczeblu unijnym i nie jest ujęty w systemie EMCS.

W konsekwencji zdaniem Spółki, dokonując wykładni art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej w świetle celu Dyrektywy Horyzontalnej należy uznać, że ustanowiony w tym przepisie warunek posiadania koncesji lub wpisu do rejestru nie stanowi warunku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zdaniem Spółki jest to o tyle racjonalne, że weryfikacja okoliczności posiadania koncesji czy też wpisu do rejestru nie ma żadnego wpływu na zabezpieczenie uiszczenia podatku akcyzowego i z tego względu nie powinna mieć wpływu na powstanie zobowiązania w podatku akcyzowym. Należy bowiem zauważyć, że z chwilą wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzowy podmiotem odpowiedzialnym za te wyroby akcyzowe staje się podmiot prowadzący skład podatkowy i to on odpowiada za zapłatę akcyzy w przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego (w przypadku prowadzonych przez Spółkę usługowych składów podatkowych zapłaty akcyzy dokonuje podmiot posiadający zezwolenia wyprowadzenia). Kwestia posiadania koncesji lub wpisu do rejestru nie ma w tym przypadku znaczenia dla powstania zobowiązania podatkowego w akcyzie.

Ad. 2

Jak już Spółka wskazała powyżej, w jej ocenie, warunek posiadania koncesji lub wpisu do rejestru nie stanowi warunku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Tym niemniej, jeżeli zostanie uznane, że przedmiotowy warunek jest w istocie warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, to zdaniem Spółki w przypadku jego naruszenia, podmiotem wobec którego powstanie zobowiązanie podatkowe będzie podmiot wysyłający wyroby akcyzowe z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do składu podatkowego Wnioskodawcy.

Jak już bowiem Spółka wskazała, działając na rzecz swoich kontrahentów zobowiązuje się do przyjmowania i wprowadzania do własnego składu podatkowego wyrobów akcyzowych dostarczonych do składów podatkowych Spółki na zlecenie swoich kontrahentów. Natomiast za dokonanie przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego odpowiedzialny jest podmiot dokonujący wysyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. To właśnie podmiot wysyłający składa zabezpieczenie akcyzowe oraz wystawia e-AD. Należy przy tym zauważyć, że podmiot wysyłający jest odpowiedzialny za przemieszczane wyroby akcyzowe do momentu dokonania ich odbioru w składzie podatkowym przeznaczenia przez podmiot prowadzący ten skład (w tym przypadku do składu podatkowego Spółki). Dopiero z momentem przyjęcia tych wyrobów do składu podatkowego Wnioskodawcy odpowiedzialność za naruszenie warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przenosi się na Wnioskodawcę (jednocześnie Wnioskodawca obejmuje te wyroby zabezpieczeniem akcyzowym lub wyroby te są zwalnianie z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego).

Podsumowując więc powyższe, jeżeli to podmiot wysyłający jest zobowiązany do spełnienia warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, w związku z dokonywaniem przemieszczenia wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zdaniem Wnioskodawcy, to podmiot wysyłający te wyroby w procedurze zawieszenia poboru akcyzy naruszy warunek, o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.), warunkiem dokonania przez podmiot prowadzący skład podatkowy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, który jest obowiązany do uzyskania tej koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, jest posiadanie przez ten podmiot wymaganej koncesji lub wpisanie tego podmiotu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.

W myśl art. 48 ust. 10 ustawy, podmiot prowadzący skład podatkowy, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych, o których mowa w ust. 9, oraz o nabytych paliwach.

Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy, informacja, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON, a także określenie rodzaju, kodu CN i ilości nabytego paliwa.

Natomiast stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy, użyte w ustawie określenia oznaczają:

 • pkt 10) skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego;
 • pkt 11) podmiot prowadzący skład podatkowy - podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego;
 • pkt 12) procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:

 1. zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;
 2. złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Spółka jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, prowadzącym bazy paliw na terenie całego kraju. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych.

Bazy paliw posiadają status składu podatkowego, ze względu na przyjmowanie, wydawanie oraz magazynowanie na ich terenie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W ramach swojej działalności, Spółka dokonuje na rzecz swoich kontrahentów m.in. przyjęcia i wprowadzenia do swoich składów podatkowych paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy wysłanych z innych państw członkowskich UE do składów podatkowych Spółki w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Wnioskodawca zamierza od 1 stycznia 2016 r. na zlecenie swoich kontrahentów, przyjmować i wprowadzać do swoich składów podatkowych, przemieszczane z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, paliwa silnikowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.

Pomimo że Spółka zamierza żądać od swoich kontrahentów, na rzecz których będzie dokonywała przyjęcia i wprowadzenia do swoich składów podatkowych paliw, informacji o posiadaniu koncesji lub dokonaniu wpisu do rejestru, to w praktyce może nie uzyskać takich informacji bądź uzyskane informacje mogą okazać się błędne.

Wątpliwości Spółki dotyczą m.in. kwestii, czy art. 48 ust. 9 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. nakłada dodatkowy warunek zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zauważyć należy, że w myśl ww. art. 48 ust. 9 ustawy, warunkiem dokonania przez podmiot prowadzący skład podatkowy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, na rzecz innego podmiotu, który jest obowiązany do uzyskania tej koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, jest posiadanie przez ten podmiot wymaganej koncesji lub wpisanie tego podmiotu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.

Natomiast podstawowe warunki zastosowania procedury zawieszenia poboru (przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych), zgodnie z uregulowaniami art. 41 ust. 1 ustawy, to zastosowanie e-AD (albo dokumentu zastępującego e-AD) i złożenie zabezpieczenia akcyzowego.

Zatem art. 48 ust. 9 ustawy (w zakresie posiadania stosownych koncesji lub wpisu do rejestru) nie wprowadza dodatkowego warunku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy (które wynikają z art. 41 ust. 1 ustawy). Spełnienie wymogów tego przepisu jest natomiast niezbędne w celu nabycia wewnątrzwspólnotowego opisanych wyrobów na rzecz podmiotu, który obowiązany jest do posiadania tych koncesji.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1 jest zatem prawidłowe.

Odpowiedź na pytanie nr 2 stała się zatem w zaistniałej sytuacji bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dostawa wewnątrzwspólnotowa
IPPP3/4513-70/15-4/SM | Interpretacja indywidualna

skład podatkowy
IBPP4/4513-95/15/MK | Interpretacja indywidualna

zawieszenie poboru akcyzy
IPPP3/4513-17/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.