IPPP3/4513-82/15-4/SM | Interpretacja indywidualna

Weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy
IPPP3/4513-82/15-4/SMinterpretacja indywidualna
  1. dostawa wewnątrzwspólnotowa
  2. koncesje
  3. paliwo silnikowe
  4. skład podatkowy
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Składy podatkowe -> Warunki przyznania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 15 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 10 grudnia 2015 r. (data wpływu) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4513-82/15-2/SM z dnia 4 grudnia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 8 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. w dniu 10 grudnia 2015 r. (data wpływu).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

O. Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub O.) jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, prowadzącym bazy paliw na terenie całego kraju. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych.

Bazy paliw posiadają status składu podatkowego, ze względu na przyjmowanie, wydawanie oraz magazynowanie na ich terenie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa nowelizująca ustawę akcyzową (ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw). Przedmiotowa ustawa ma przede wszystkim na celu redukcję zbędnych obciążeń administracyjnych po stronie zarówno podatników, jak i organów podatkowych. Jednakże oprócz tego ww. ustawą wprowadzono również nowe regulacje związane ze stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Ustawa nowelizująca ustawę akcyzową dodaje do art. 48 ustawy akcyzowej ust. 7-11. Szczególnie istotny z punktu widzenia działalności O. jest dodany art. 48 ust. 9, który wskazuje, że: „Warunkiem dokonania przez podmiot prowadzący skład podatkowy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, który jest obowiązany do uzyskania tej koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, jest posiadanie przez ten podmiot wymaganej koncesji lub wpisanie tego podmiotu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych”.

O. zamierza od 1 stycznia 2016 r. przyjmować i wprowadzać do swoich składów podatkowych paliwa silnikowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych (dalej łącznie: posiadanie koncesji lub wpisu do rejestru), przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z faktem, że O. działa jako operator logistyczny prowadzący bazy paliw będące składami podatkowymi, Spółka zawiera ze swoimi kontrahentami umowy składu, na podstawie których zobowiązuje się m.in. do dokonywania określonych czynności, w tym udostępniania pojemności magazynowej, przyjmowania i wydawania paliw, itp. To właśnie na podstawie tych umów składu, Spółka będzie przyjmować i wprowadzać do swoich składów podatkowych paliwa silnikowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga posiadania koncesji lub wpisu do rejestru. Paliwa te, jak wspomniano wcześniej zostaną przemieszczone do składów podatkowych O. w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku kontrahentów, z którymi Spółka zawarła umowy składu, O. będzie w stanie każdorazowo uzyskać informacje o tym, czy dany kontrahent O. posiada koncesje lub czy dokonał wpisu do rejestru.

Jednakże kontrahenci O., z którymi Spółka zawarła umowy składu nie zawsze są właścicielami paliwa przemieszczanego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do składu podatkowego O.. O. często nie posiada informacji o tym, który podmiot jest właścicielem przemieszczanego wewnątrzwspólnotowo paliwa, jak również nie posiada informacji, czy podmiot ten został wpisany do rejestru. Jednocześnie Spółka w związku z faktem, iż nie jest właścicielem paliwa, nie ma wpływu na okoliczność sprzedaży paliwa przez jego właściciela.

Spółka rozważa więc, czy w stanie prawnym obowiązującym po 1 stycznia 2016 r., weryfikując okoliczność spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej, O. powinna zweryfikować okoliczność posiadania koncesji lub wpisu do rejestru przez podmiot, z którym Spółka zawarła umowę składu czy też przez rzeczywistego właściciela paliwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w stanie prawnym obowiązującym po 1 stycznia 2016 r., weryfikując okoliczność spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej, O. powinna zweryfikować okoliczność posiadania koncesji lub wpisu do rejestru przez podmiot, z którym Spółka zawarła umowę składu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem O., w stanie prawnym obowiązującym po 1 stycznia 2016 r., weryfikując okoliczność spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej, O. powinna zweryfikować okoliczność posiadania koncesji lub wpisu do rejestru przez podmiot, z którym Spółka zawarła umowę składu.

Uzasadnienie stanowiska Spółki:

Literalne brzmienie art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej, który będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2016 r. wskazuje, że: „Warunkiem dokonania przez podmiot prowadzący skład podatkowy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, który jest obowiązany do uzyskania tej koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, jest posiadanie przez ten podmiot wymaganej koncesji lub wpisanie tego podmiotu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych”.

Jak więc wynika z literalnej treści art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej, warunkiem dokonania przez podmiot prowadzący skład podatkowy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych, o których mowa w tym przepisie, na rzecz innego podmiotu, jest posiadanie koncesji przez ten podmiot, na którego rzecz jest dokonywane nabycie lub dokonanie wpisu tego podmiotu do rejestru zapasów interwencyjnych.

Zdaniem O., jeżeli Spółka będzie przyjmowała i wprowadzała do swoich składów podatkowych paliwa silnikowe, o których mowa w art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej, na podstawie umowy składu zawartej ze swoim kontrahentem, to Spółka będzie działała na rzecz tego kontrahenta w rozumieniu art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej.

Jeżeli bowiem określone działanie O. (w tym przypadku przyjęcie i wprowadzenie do składu podatkowego O. paliw silnikowych, o których mowa w art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej), jest wykonywane na podstawie zapisów umowy łączącej Spółkę z tym kontrahentem, to przyjęcie innej wykładni tego przepisu byłoby nieuprawnione. W szczególności niezasadnym byłoby uznanie, że O. dokonuje przyjęcia i wprowadzenia do swojego składu podatkowego tych paliw silnikowych na rzecz innego podmiotu niż kontrahent, z którym zawarła umowę składu.

Jak już bowiem Spółka wskazała w stanie faktycznym niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej O. w pewnych sytuacjach nie posiada informacji, który podmiot jest właścicielem paliwa, którego przyjęcie i wprowadzenie do składu podatkowego zleca Spółce podmiot, który zawarł ze Spółką umowę składu. Nieracjonalnym więc byłoby uznanie, że Spółka podejmuje jakiekolwiek działania na rzecz podmiotu, z którym nie zawarła umowy handlowej oraz którego Spółka często w ogóle nie zna.

W związku z tym, zdaniem Spółki, weryfikując okoliczność spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy akcyzowej O. powinna zweryfikować okoliczność posiadania koncesji lub wpisu do rejestru przez podmiot, z którym Spółka zawarła umowę składu.

Spółka nie posiadając bowiem informacji dotyczących właściciela paliwa nie jest w stanie w jakikolwiek sposób zweryfikować, czy posiada on koncesje lub czy został wpisany do rejestru. Natomiast, Spółka posiada informacje i jest w stanie zweryfikować to, czy kontrahent, z którym Spółka zawarła umowę składu, posiada koncesję lub wpis do rejestru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.), warunkiem dokonania przez podmiot prowadzący skład podatkowy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, który jest obowiązany do uzyskania tej koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, jest posiadanie przez ten podmiot wymaganej koncesji lub wpisanie tego podmiotu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.

W myśl art. 48 ust. 10 ustawy, podmiot prowadzący skład podatkowy, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych, o których mowa w ust. 9, oraz o nabytych paliwach.

Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy, informacja, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON, a także określenie rodzaju, kodu CN i ilości nabytego paliwa.

Natomiast stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy, użyte w ustawie określenia oznaczają:

  • pkt 9) nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju;
  • pkt 10) skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego;
  • pkt 11) podmiot prowadzący skład podatkowy - podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Spółka jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, prowadzącym bazy paliw na terenie całego kraju. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych.

Bazy paliw posiadają status składu podatkowego, ze względu na przyjmowanie, wydawanie oraz magazynowanie na ich terenie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

O. zamierza od 1 stycznia 2016 r. przyjmować i wprowadzać do swoich składów podatkowych paliwa silnikowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z faktem, że O. działa jako operator logistyczny prowadzący bazy paliw będące składami podatkowymi, Spółka zawiera ze swoimi kontrahentami umowy składu, na podstawie których zobowiązuje się m.in. do dokonywania określonych czynności, w tym udostępniania pojemności magazynowej, przyjmowania i wydawania paliw, itp. To właśnie na podstawie tych umów składu, Spółka będzie przyjmować i wprowadzać do swoich składów podatkowych paliwa silnikowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga posiadania koncesji lub wpisu do rejestru.

W przypadku kontrahentów, z którymi Spółka zawarła umowy składu, O. będzie w stanie każdorazowo uzyskać informacje o tym, czy dany kontrahent O. posiada koncesje lub czy dokonał wpisu do rejestru.

Jednakże kontrahenci O., z którymi Spółka zawarła umowy składu nie zawsze są właścicielami paliwa przemieszczanego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do składu podatkowego O.. O. często nie posiada informacji o tym, który podmiot jest właścicielem przemieszczanego wewnątrzwspólnotowo paliwa, jak również nie posiada informacji, czy podmiot ten został wpisany do rejestru. Jednocześnie Spółka w związku z faktem, iż nie jest właścicielem paliwa, nie ma wpływu na okoliczność sprzedaży paliwa przez jego właściciela.

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy w stanie prawnym obowiązującym po 1 stycznia 2016 r., weryfikując okoliczność spełnienia warunku o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy, O. powinna zweryfikować okoliczność posiadania koncesji lub wpisu do rejestru przez podmiot, z którym Spółka zawarła umowę składu, czy też przez rzeczywistego właściciela paliwa.

Z ww. art. 48 ust. 9 ustawy wynika, że warunkiem dokonania przez podmiot prowadzący skład podatkowy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy), których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, na rzecz innego podmiotu (który jest obowiązany do uzyskania tej koncesji lub wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych) jest posiadanie przez ten podmiot wymaganej koncesji lub wpisanie tego podmiotu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych.

W opisanej sytuacji Spółka będzie zawierać umowę składu z kontrahentami, którzy nie zawsze są właścicielami przemieszczanego wewnątrzwspólnotowo paliwa. Spółka często nie posiada informacji, kto jest tym właścicielem i czy posiada on stosowną koncesję.

W tym przypadku należy mieć na uwadze, że warunek posiadania koncesji lub wpisu do rejestru dotyczy podmiotu, na rzecz którego podmiot prowadzący skład podatkowy dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego. Z uwagi zatem na fakt, że Spółka zawiera umowę składu z kontrahentem, to na jego rzecz dokonuje ona tego nabycia i obowiązek weryfikacji posiadania koncesji lub wpisu do rejestru dotyczy tego podmiotu, a nie ewentualnego rzeczywistego właściciela tego paliwa.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.