IPPP3/4513-62/15-4/MC | Interpretacja indywidualna

Obowiązek posiadania składu podatkowego – susz tytoniowy
IPPP3/4513-62/15-4/MCinterpretacja indywidualna
  1. skład podatkowy
  2. tytoń
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby tytoniowe -> Produkcja wyrobów tytoniowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 1 października 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 24 września 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku posiadania składu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku posiadania składu podatkowego.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 1 października 2015 r., złożonym w dniu 1 października 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 24 września 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (uzupełnione w dniu 1 października 2015 r.):

Spółka zarejestrowana jako pośredniczący podmiot tytoniowy, posiadający właściwy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych ma zamiar zakupić susz tytoniowy, który następnie w magazynie (nie składzie podatkowym) byłby naparowywany, odżyłowany i mieszany z innymi odmianami suszu oraz pakowany w kartony. Następnie byłby sprzedawany w kraju w takiej postaci podmiotom posiadającym skład podatkowy lub pośredniczącym podmiotom tytoniowym jak również w dostawach wewnątrzwspólnotowych i eksporcie jako produkt rolny - tytoń nieprzetworzony.

Towar ten jest tytoniem nieprzetworzonym przemysłowo, nie zostanie pocięty lub zrolowany podczas prac przygotowujących do dalszej odsprzedaży. Postać suszu nie ulegnie zmianie zostaje on w pierwotnej postaci jako tytoń nieprzetworzony.

Przez przetworzenie tytoniu rozumie się pocięcie liści, zwinięcie co zmienia całkowicie ich kształt i przeznaczenie, wtedy staje się on dopiero produktem bezwzględnie akcyzowym i czynności te można wykonywać jedynie na składzie podatkowym.

Pocięty, zrolowany tytoń mogą kupować jedynie uprawnione firmy posiadające składy podatkowe i zarejestrowani importerzy.

Pośredniczące podmioty tytoniowe jak również firmy z UE nieposiadające składu podatkowego nie mogą zakupić przetworzonego tytoniu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Liść tytoniu naparowany, nawilżony i przeznaczony do odsprzedaży przez Wnioskodawcę pozostaje w dalszym ciągu tytoniem nieprzetworzonym przemysłowo i jest produktem rolnym.

Przepakowywanie - mieszanie suszu nie wymaga od spółki posiadania składu podatkowego, na którym ta czynność miałaby być wykonywana.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca odpowiadając na pytanie tut. Organu „czy wyrób, który Wnioskodawca będzie naparowywać, odżyłowywać, mieszać oraz pakować w kartony stanowi susz tytoniowy w rozumieniu art. 99a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą o podatku akcyzowym” wskazał, że Spółka będzie naparowywać, odżyłowywać, mieszać oraz pakować w kartony – susz tytoniowy.

Ponadto Wnioskodawca odpowiadając na pytanie tut. Organu „czy wyrób po dokonaniu naparowania, odżyłowania, zmieszania oraz przepakowania, który Spółka będzie sprzedawać podmiotom posiadającym skład podatkowy lub pośredniczącym podmiotom tytoniowym będzie nadal stanowić susz tytoniowy w rozumieniu art. 99a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym” wskazał, że wyrób po dokonaniu naparowania, odżyłowania, zmieszania oraz przepakowania będzie nadal – suszem tytoniowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Sp. z o.o. dokonując nawilżania, mieszania i przepakowywania tytoniu nieprzetworzonego nie jest zobowiązana w pomieszczeniach gdzie wykonywane są w/w prace posiadać skład podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku z dnia 1 października 2015 r.):

Zdaniem Spółki naparowanie, odżyłowanie, mieszanie oraz pakowanie suszu tytoniowego w kartony nie wymaga posiadania składu podatkowego, ponieważ zgodnie z przepisami art. 99a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym susz tytoniowy nie jest wyrobem tytoniowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej ustawą (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej akcyzą, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 99a ust. 1 ustawy za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.

W myśl art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji suszu tytoniowego.

Z okoliczności sprawy wynika, że Spółka zarejestrowana jako pośredniczący podmiot tytoniowy, posiadający właściwy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych ma zamiar zakupić susz tytoniowy, który następnie w magazynie (nie składzie podatkowym) byłby naparowywany, odżyłowany i mieszany z innymi odmianami suszu oraz pakowany w kartony. Następnie byłby sprzedawany w kraju w takiej postaci podmiotom posiadającym skład podatkowy lub pośredniczącym podmiotom tytoniowym, jak również w dostawach wewnątrzwspólnotowych i eksporcie jako produkt rolny - tytoń nieprzetworzony. Spółka będzie naparowywać, odżyłowywać, mieszać oraz pakować w kartony susz tytoniowy. Wyrób po dokonaniu naparowania, odżyłowania, zmieszania oraz przepakowania będzie nadal suszem tytoniowym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka dokonując naparowania, odżyłowania, zmieszania oraz pakowania w kartony suszu tytoniowego będzie zobowiązana posiadać skład podatkowy.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku Wnioskodawca nie będzie zobowiązany prowadzić składu podatkowego. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza zakupić susz tytoniowy, który następnie będzie naparowany, odżyłowany, zmieszany z innymi odmianami suszu oraz pakowany w kartony. Po dokonaniu powyższych czynności, jak wskazał Wnioskodawca, wyrób ten nadal będzie suszem tytoniowym. Zatem Wnioskodawca dokonując naparowania, odżyłowania, mieszania i pakowania suszu tytoniowego nie będzie zobowiązany do podsiadania składu podatkowego, gdyż zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy produkcja suszu tytoniowego nie musi odbywać się w składzie podatkowym.

Tym samym Spółka dokonując nawilżania, mieszania i przepakowywania tytoniu nieprzetworzonego nie jest zobowiązana w pomieszczeniach gdzie wykonywane są te prace posiadać skład podatkowy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.