IPPP3/4513-16/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy eksporcie towarów.
IPPP3/4513-16/15-2/SMinterpretacja indywidualna
  1. eksport towarów
  2. kontrahenci
  3. skład podatkowy
  4. zawieszenie poboru akcyzy
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podmiot „A” z siedzibą na terenie Polski sprzeda Spółce W. z siedzibą na terenie Polski towar akcyzowy (papierosy, alkohol) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z przeznaczeniem dokonania przez Spółkę W. eksportu do krajów trzecich (Białoruś, Ukraina, itp.). Podmiot „A” wystawi dokument e-AD zawierający dane odbiorcy towaru z kraju trzeciego zaznaczając w dokumencie e-AD miejsce wyjścia - granicę opuszczenia kraju/UE.

Następnie W. Spółka z o.o. rozpocznie procedurę eksportu w swoim urzędzie celnym lub urzędzie celnym sprzedawcy (czyli podmiotu „A”) lub w urzędzie wyjścia towaru (czyli urzędzie granicznym).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy W. Sp. z o.o. może dokonać zakupu towaru od podmiotu „A” w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i dokonać eksportu tego towaru do kraju trzeciego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy będąc eksporterem, a nie posiadając składu podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka W. uważa, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym - art. 40 ust. 2 pkt 3 w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju przez terytorium państw członkowskich do urzędu celnego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej ma zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy.

Czyli Spółka W. może zakupić na terenie kraju towar w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a następnie Spółka W. dokona eksportu z Polski lub innego kraju członkowskiego tego towaru do krajów trzecich.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy eksport to wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez urząd celny, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów lub samochodów poza terytorium Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy, e-AD to elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju do urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju przez terytorium państw członkowskich do urzędu celnego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 41e ust. 5 ustawy w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych przez urząd celny wyprowadzenia znajdujący się na terytorium kraju w Systemie jest tworzony raport wywozu na podstawie informacji uzyskanej z elektronicznego systemu obsługi eksportu, potwierdzającej wyjście wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej. Raport wywozu po sprawdzeniu pod względem kompletności i prawidłowości danych w nim zawartych jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu wysyłającego albo do właściwych dla podmiotu wysyłającego władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Z kolei, w myśl art. 41e ust. 7 ustawy w momencie zarejestrowania w Systemie raportu odbioru lub raportu wywozu następuje automatyczne odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia albo automatyczne odnotowanie zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego:

  1. raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru lub
  2. raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu - w części objętej potwierdzeniem.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podmiot „A” z siedzibą na terenie Polski sprzeda Spółce W. z siedzibą na terenie Polski towar akcyzowy (papierosy, alkohol) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z przeznaczeniem dokonania przez Spółkę W. eksportu do krajów trzecich (Białoruś, Ukraina, itp.). Podmiot „A” wystawi dokument e-AD zawierający dane odbiorcy towaru z kraju trzeciego zaznaczając w dokumencie e-AD miejsce wyjścia - granicę opuszczenia kraju/UE. Następnie W. Spółka z o.o. rozpocznie procedurę eksportu w swoim urzędzie celnym lub urzędzie celnym sprzedawcy (czyli podmiotu „A”) lub w urzędzie wyjścia towaru (czyli urzędzie granicznym).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy może on dokonać zakupu wyrobów akcyzowych, a następnie je wyeksportować w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w przypadku, gdy nie prowadzi on składu podatkowego.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawione okoliczności sprawy należy zauważyć, że przepisy ustawy zezwalają na wysyłanie wyrobów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do urzędu celnego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza UE. W opisanym przypadku takie przemieszczenie jest zagwarantowane zabezpieczeniem akcyzowym złożonym przez podmiot prowadzący skład podatkowy. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie wymagają, aby podmioty wysyłające wyroby z zastosowaniem procedury zawieszenie poboru akcyzy oraz eksportujące te wyroby były tożsame.

Zatem w sytuacji, w której podmiot „A” wystawi dokument e-AD zawierający dane odbiorcy towaru z kraju trzeciego Wnioskodawca może dokonać zakupu towaru od podmiotu „A” w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i dokonać eksportu tego towaru do kraju trzeciego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy będąc eksporterem, a nie posiadając składu podatkowego. W niniejszej sprawie znajdzie bowiem zastosowanie odpowiednio art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy lub art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy, w zależności od tego gdzie będzie znajdował się urząd celny, który będzie nadzorował faktyczne wyprowadzenie wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej.

Tym samym, oceniając całościowo, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.