IPPP3/443-1231/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania Spółki za podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego
IPPP3/443-1231/14-2/KBinterpretacja indywidualna
  1. nabycie wewnątrzwspólnotowe
  2. przemieszczanie wyrobów akcyzowych
  3. skład podatkowy
  4. wyroby energetyczne
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy
  2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania Spółki za podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania Spółki za podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w dniu 29 stycznia 2010 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta,Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – wg klasyfikacji PKD 2007. Spółka rozpoczęła działalność w lutym 2010 roku i do dnia dzisiejszego nie posiada koncesji w zakresie obrotu paliwami i produktów pochodnych. Do momentu jej otrzymania Spółka nie może dokonywać w kraju obrotu gazem w związku z powyższym nie może występować jako importer towaru i wprowadzać go na polski (unijny) obszar celny. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest zakup paliw poza terytorium RP i odsprzedaż tego towaru poza granicami kraju łącznie z usługą transportową zgodnie z regułami X, które regulują kwestie związane z transportem produktów. Zgodnie z prawem energetycznym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) działalność taka nie wymaga uzyskania koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Informujemy również, że Spółka A. nie posiada zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, ani nie zamierza o nie występować, co jest równoznaczne, że nie jest zobowiązana do dokonania odprawy celnej importowej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka A. Sp. z o.o. planuje nabywać paliwa ciekłe (mieszanina propan-butan) od firmy niemieckiej w Belgii na warunkach V. - rafinerii położonej poza granicami kraju, na terenie jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zakupiony towar, który znajduje się na terenie kraju członkowskiego UE (Belgia), Spółka A. zbywa na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie RP, na zasadach V. (wówczas odpowiedzialność za produkt przechodzi na klienta firmy A., który ów produkt nabył) i na zlecenie kupującego świadczy usługę transportu, która zostaje wliczona w cenę sprzedaży towaru z Antwerpii do składu podatkowego na terenie RP (siedziba klienta w Polsce).

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3 poz. 11) produkt jest transportowany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego na terenie kraju członkowskiego UE do składu podatkowego na terenie RP (produkt nie jest przewożony na rzecz Firmy A.). Jedynymi dokumentami, na których figuruje firma A. są zatem faktury VAT wystawione w związku z opisaną transakcją (faktura zakupu oraz faktura sprzedaży). W obrocie funkcjonuje jedynie dokument e-AD (elektroniczny administracyjny dokument), gdzie jako nadawca wyrobów akcyzowych zostaje wpisany podmiot prowadzący skład podatkowy, od którego Spółka nabyła produkt a jako odbiorca figuruje skład podatkowy klienta Spółki, któremu odsprzedaje ona ten produkt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca dokona nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (mieszanina propan-butan) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2011 Nr 108 poz. 626 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka A. nie dokonała nabycia wewnątrzwspólnotowego przedmiotowego wyrobu akcyzowego, w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Uwzględniając powyższe, zdaniem Spółki podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego przedmiotowego wyrobu akcyzowego będzie klient spółki A. prowadzący skład podatkowy na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym nabycie wewnątrzwspólnotowe oznacza przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy jest bardzo sformalizowane. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju co wynika z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Jak już wcześniej wspomniano jedynym dokumentem, na którym figurowałaby firma pośrednicząca A. byłaby faktura zakupu oraz faktura sprzedaży. A zgodnie z e-AD (elektroniczny administracyjny dokument) podmioty wpisane do tego dokumentu, są odpowiedzialne za prawidłową realizację przemieszczenia wyrobów akcyzowych.

Powyższe pozwala przyjąć, że Spółka wyłącznie pośredniczyłaby w transakcji pomiędzy podmiotem z kraju członkowskiego, a podmiotem zarejestrowanym na terenie RP, która na zlecenie klienta dokonałaby przemieszczenia wyrobu akcyzowego z jednego państwa członkowskiego na teren RP. W takim przypadku w ocenie Wnioskodawcy podatnikiem byłby podmiot zlecający przemieszczenie wyrobu akcyzowego zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2011 r. dot. braku nabycia wewnątrzwspólnotowego w sytuacji nabycia paliw ciepłych na zasadach X, który mówi, że biorąc pod uwagę całokształt przedstawionej sytuacji w świetle prawa i przepisów należy uznać, że przemieszczenie wyrobów akcyzowych (w procedurze zawieszenia poboru akcyzy) należy rozpatrywać w kontekście wystawionego dokumentu dokumentującego te przemieszczenie (e-AD). Z uwagi zatem na fakt, iż w tym dokumencie jako nadawca wyrobów zostaje wpisany podmiot prowadzący skład podatkowy, od którego Spółka nabywa produkt, a jako odbiorca figuruje skład podatkowy do którego wyroby „wprowadzono”, to te podmioty należy brać pod uwagę analizując czynność tego przemieszczenia. Uwzględniając powyższe, podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych nie będzie w zaistniałej sytuacji Spółka, lecz jej klient – skład podatkowy położony na terenie Polski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), dalej zwana ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy – art. 1 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego. Natomiast zgodnie z definicją wynikającą z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy, nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

W myśl art. 13 ust. 1 ww. ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

Zgodnie zaś z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju. W myśl art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD. Przy czym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 15, e-AD to elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W myśl art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy rozpoczyna się z chwilą wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz ust. 2 pkt 1-9. Zgodnie z art. 41a ust. 2 pkt 1, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy kończy się z chwilą odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1, 2, 6-9, pkt 10 lit. a-c i pkt 11 lit. a-c.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka planuje nabywać paliwa ciekłe (mieszanina propan-butan) od firmy niemieckiej w Belgii na warunkach V. - rafinerii położonej poza granicami kraju, na terenie jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zakupiony towar, który znajduje się na terenie kraju członkowskiego UE (Belgia), Spółka będzie sprzedawać na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie RP, na zasadach V. (wówczas odpowiedzialność za produkt przechodzi na klienta Spółki) i na zlecenie kupującego wyświadczy usługę transportu, która zostaje wliczona w cenę sprzedaży towaru do składu podatkowego na terenie RP (siedziba klienta w Polsce). Jedynymi dokumentami, na których figuruje Spółka są faktury VAT wystawione w związku z opisaną transakcją (faktura zakupu oraz faktura sprzedaży). W obrocie funkcjonuje jedynie dokument e-AD (elektroniczny administracyjny dokument), gdzie jako nadawca wyrobów akcyzowych zostaje wpisany podmiot prowadzący skład podatkowy, od którego Spółka nabyła produkt a jako odbiorca figuruje skład podatkowy klienta Spółki, któremu odsprzedaje ona ten produkt.

Nadmienić należy, iż X lub Międzynarodowe Reguły Handlu to zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. X zajmują się kwestiami związanymi z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to m.in. przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych, pokrycie kosztów, w tym transportu i ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. X nie zajmują się transferem praw własności.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy zwrócić uwagę, że nabywany towar jest bezpośrednio transportowany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego na terytorium Belgii do składu podatkowego na terytorium Polski, a Wnioskodawca nie występuje w dokumencie e-AD jako nadawca lub odbiorca. W opisanym stanie, jako nadawca wyrobów wpisany zostaje podmiot prowadzący skład podatkowy, od którego Wnioskodawca nabywa produkt, a jako odbiorca figuruje skład podatkowy klienta Spółki.

Biorąc zatem pod uwagę całokształt wyżej cytowanych przepisów, przemieszczenie wyrobów akcyzowych (w procedurze zawieszenia poboru akcyzy) należy rozpatrywać w kontekście wystawianego w tym przypadku (i dokumentującego te przemieszczenie) e-AD (elektronicznego administracyjnego dokumentu). Z uwagi zatem na fakt, że w tym dokumencie jako nadawca wyrobów zostaje wpisany podmiot prowadzący skład podatkowy, od którego Spółka nabywa produkt, a jako odbiorca figuruje skład podatkowy klienta Spółki, któremu Spółka sprzedaje ten produkt, to te podmioty należy brać pod uwagę analizując czynność tego przemieszczenia. Uwzględniając powyższe, podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych nie będzie w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy podatku akcyzowego, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nabycie wewnątrzwspólnotowe
ITPP2/443-42/13/PS | Interpretacja indywidualna

przemieszczanie wyrobów akcyzowych
IBPP4/443-309/14/LG | Interpretacja indywidualna

skład podatkowy
IPPP3/4513-21/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

wyroby energetyczne
IBPP4/4513-42/15/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.