IPPP3/443-1067/14-2/SM | Interpretacja indywidualna

Sposób ustalenia kwoty zabezpieczenia generalnego.
IPPP3/443-1067/14-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. kwota zabezpieczenia
 2. skład podatkowy
 3. wpłata
 4. zabezpieczenie akcyzowe
 5. zabezpieczenie generalne
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Zabezpieczenie akcyzowe -> Zabezpieczenie generalne oraz zabezpieczenie ryczałtowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka C. posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego zgodnie z art. 40 ustawy o podatku akcyzowym. Zezwolenie to obejmuje produkcję wyrobów akcyzowych w postaci preparatów smarowych oraz olejów smarowych. W składzie podatkowym produkowane są wyroby akcyzowe energetyczne - oleje smarowe o kodach CN 2710 19 71; 2710 19 75; 2710 19 81; 2710 19 83; 2710 19 87; 2710 19 91; 2710 19 93; 2710 19 99 oraz preparaty smarowe o kodach CN 3403 19 10, 3403 19 90 (w myśl art. 47 ust. 1 UPA).

Do produkcji ww. wyrobów energetycznych używany jest m.in. surowiec w postaci oleju napędowego, będący własnością prowadzącego skład podatkowy, uprzednio nabyty wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Olej napędowy objęty jest zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego i ujęty w zezwoleniu jako „rodzaj wyrobów akcyzowych” w składzie podatkowym. Ponadto Spółka C. posiada interpretację indywidualną, w myśl której może magazynować i wprowadzać do obrotu olej napędowy będący własnością osób trzecich.

W związku z powyższymi czynnościami prowadzonymi w składzie podatkowym, Spółka C. zobowiązana jest do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Wnioskodawca posiada złożone zabezpieczenie generalne w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 160, poz. 1076), właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot, który nie uzyskał zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na poziomie równym wysokości zobowiązań podatkowych, gdy kwota ta może zostać dokładnie obliczona przy przyjmowaniu zabezpieczenia - jako równowartość największej dziennej kwoty akcyzy, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego. Jednym z elementów składowych sumy największej dziennej kwoty akcyzy jest przypadająca do zapłaty kwota akcyzy od wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia.

Na podstawie art. 23 u.p.a. skład podatkowy zobowiązany jest do obliczania i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne. Wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne, zwanych dalej „wpłatami dziennymi” dokonuje się nie później niż 25. dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy - po dniu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe.

Skład podatkowy może wcześniej dokonać wpłat dziennych, nie czekając na ostatni 25 dzień, taką praktykę stosuje Spółka C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W celu ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, jakie kwoty powinny być wliczane do sumy największej dziennej kwoty akcyzy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, czy powinny to być wliczone zapłacone wpłaty dzienne, które zostały zapłacone w danym okresie rozliczeniowym, przed ostatecznym 25. dniem przypadającym do zapłaty oraz kwoty niezapłacone w danym okresie rozliczeniowym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki C., do obliczenia największej dziennej kwoty akcyzy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, powinny być wliczane niezapłacone wpłaty dzienne w danym okresie rozliczeniowym w celu ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego.

W celu ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego nie powinno się wliczać zapłaconych wpłat dziennych w danym okresie rozliczeniowym, które byty wpłacone przed ostatnim 25. dniem przypadającym do zapłaty.

Przepis § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 160, poz. 1076) wyraźnie wskazuje na kwotę, która przypada do zapłaty (nie ma mowy o kwocie zapłaconej) od wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia.

W związku z powyższym wniosek uznaje się za uzasadniony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej ustawą, do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe są obowiązane następujące podmioty:

 1. podmiot prowadzący skład podatkowy;
 2. zarejestrowany odbiorca;
 3. zarejestrowany wysyłający;
 4. podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 5. podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1;
 6. podmiot pośredniczący;
 7. przedstawiciel podatkowy.

Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony albo nieoznaczony, dla zagwarantowania pokrycia jednego albo wielu zobowiązań podatkowych (art. 62 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 65 ust. 1 ustawy, podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego:

 1. podmiot prowadzący skład podatkowy,
 2. zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
 3. zarejestrowany wysyłający,
 4. podmiot pośredniczący,
 5. podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3

- składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 8.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego, z uwzględnieniem ust. 3 lub 3a, na poziomie równym:

 1. wysokości zobowiązań podatkowych, gdy kwota ta może zostać dokładnie obliczona przy przyjmowaniu zabezpieczenia;
 2. szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań podatkowych.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 160, poz. 1076) określono m.in. szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 tego rozporządzenia, właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego składanego:

 1. przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który nie uzyskał zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy, w przypadku o którym mowa w:
  1. art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy - jako równowartość największej dziennej kwoty akcyzy, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, stanowiącej sumę:
   • kwoty akcyzy od wszystkich wyrobów akcyzowych znajdujących się w danym dniu w składzie podatkowym, łącznie z wyrobami objętymi zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz
   • kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, które w tym dniu znajdowały się w trakcie przemieszczania przez ten podmiot z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które w tym dniu znajdowały się w trakcie dostarczania z tego składu podatkowego, oraz
   • przypadającej do zapłaty kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia,
  2. art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy - jako równowartość przewidywanej największej dziennej kwoty akcyzy stanowiącej sumę:
   • kwoty akcyzy od wszystkich wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w danym dniu w składzie podatkowym, łącznie z wyrobami objętymi zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz
   • kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie przemieszczania przez ten podmiot z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie dostarczania z tego składu podatkowego, oraz
   • mogącej przypadać do zapłaty kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych, które mogą zostać wyprowadzone ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia.

Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy, zarejestrowani odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmioty prowadzące składy podatkowe oraz podatnicy, o których mowa w art. 13 ust. 3, są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne, na rachunek właściwej izby celnej.

Ponadto w myśl art. 23 ust. 2 ustawy, wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne, zwanych dalej „wpłatami dziennymi”, dokonuje się nie później niż 25. dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy - po dniu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Zezwolenie to obejmuje produkcję wyrobów akcyzowych w postaci preparatów smarowych oraz olejów smarowych. Do produkcji ww. wyrobów energetycznych używany jest m.in. surowiec w postaci oleju napędowego, będący własnością prowadzącego skład podatkowy, uprzednio nabyty wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W związku z powyższymi czynnościami prowadzonymi w składzie podatkowym, Spółka zobowiązana jest do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Wnioskodawca posiada złożone zabezpieczenie generalne w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Wątpliwości Spółki dotyczą ustalenia, jakie kwoty powinny być wliczane do sumy największej dziennej kwoty akcyzy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, tj. czy powinny być wliczone zapłacone wpłaty dzienne w danym okresie rozliczeniowym (przed ostatecznym 25. dniem przypadającym do zapłaty).

Należy zauważyć, że w myśl § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który nie uzyskał zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w przypadku o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy - jako równowartość największej dziennej kwoty akcyzy, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, stanowiącej sumę m.in. przypadającej do zapłaty kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia.

Zatem w opisanej sytuacji w celu ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego nie wlicza się wcześniej zapłaconych kwot wpłat dziennych (przed ostatecznym 25 dniem przypadającym do zapłaty), lecz wyłącznie kwoty niezapłacone w danym okresie rozliczeniowym – w ww. § 3 rozporządzenia jest mowa o przypadającej do zapłaty kwoty akcyzy od wyprowadzonych ze składu podatkowego wyrobów w okresie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia, a nie o kwotach wpłaconych w tym dniu.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.