IPPP3/443-1060/14-4/SM | Interpretacja indywidualna

Obowiązek prowadzenia składu podatkowego i stawka podatku dla produkowanego paliwa biodiesel
IPPP3/443-1060/14-4/SMinterpretacja indywidualna
 1. olej
 2. olej opałowy
 3. olej roślinny
 4. paliwo
 5. produkcja
 6. produkcja oleju
 7. skład podatkowy
 8. stawka
 9. wyroby energetyczne
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Składy podatkowe -> Obowiązek prowadzenia produkcji niektórych wyrobów akcyzowych w składach podatkowych
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-1060/14-2/SM z dnia 14 listopada 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 25 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku prowadzenia składu podatkowego i stawki podatku dla wytwarzanego paliwa typu biodiesel - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku prowadzenia składu podatkowego i stawki podatku dla wytwarzanego paliwa typu biodiesel.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. w dniu 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada instalację do przerobu nasion oleistych. Obecnie planuje rozpoczęcie działalności polegającej na przetwarzaniu metodą na zimno ziaren rzepaku. Produktami końcowymi, które powstaną w procesie produkcyjnym, będą olej rzepakowy oraz makuch.

Następnie Wnioskodawca planuje przetworzyć olej rzepakowy wykorzystując do tego estryfikator i otrzymać biodiesel.

Wnioskodawca planuje sprzedawać uzyskany biodiesel jako paliwo opałowe na cele energetyczne.

W uzupełnieniu z dnia 1 grudnia 2014 r. Wnioskodawca poinformował, że klasyfikacja dla produkowanego paliwa biodiesel według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej to klasyfikacja 3826 00 10 (kod CN 2014).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca produkując, magazynując i wprowadzając do obrotu biodiesel jako paliwo opałowe na na cele energetyczne ma obowiązek prowadzenia składu podatkowego...
 2. Czy i ewentualnie jaką stawkę akcyzy Wnioskodawca musi doliczyć do kosztu wytwarzanego paliwa typu biodiesel...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Paliwo typu biodiesel produkowane przez Wnioskodawcę jest produktem akcyzowym. W związku z tym podlega zapisom ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, a w konsekwencji jego wytwarzanie, magazynowanie i sprzedaż wymaga posiadania składu podatkowego.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy paliwo typu biodiesel produkowane przez Wnioskodawcę i sprzedawane jako paliwo opałowe na cele energetyczne jest objęte stawką akcyzy w kwocie 232,00 zł za 1000 litrów (stawka dla pozostałych paliw opałowych o gęstości 890 kg/m3).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej ustawą, przez wyroby akcyzowe rozumie się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym (...).

W ww. załączniku nr 2 do ustawy (wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG) pod poz. 25 mieszczą się monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 96,5% lub więcej estrów (FAMAE) – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych - kod CN ex 3824 90 91.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada instalację do przerobu nasion oleistych. Obecnie planuje rozpoczęcie działalności polegającej na przetwarzaniu metodą na zimno ziaren rzepaku. Produktami końcowymi, które powstaną w procesie produkcyjnym będą olej rzepakowy oraz makuch.

Następnie Wnioskodawca planuje przetworzyć olej rzepakowy wykorzystując do tego estryfikator i otrzymać biodiesel.

Wnioskodawca planuje sprzedawać uzyskany biodiesel jako paliwo opałowe na cele energetyczne.

Klasyfikacja produkowanego paliwa biodiesel to 3826 00 10 (kod CN 2014).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. obowiązku prowadzenia składu podatkowego w zaistniałej sytuacji.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

W myśl art. 3 ust. 2 ustawy, zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zakres podatku akcyzowego jest regulowany zarówno przez przepisy Wspólnotowe jak i krajowe. W związku z tym, że kody CN, które są regulowane przez przepisy Wspólnotowe, ulegają corocznie zmianom (Komisja Europejska wydaje stosowne rozporządzenie zmieniające z mocą od 1 stycznia nowego roku), ustawodawca krajowy wprowadził do ustawy zastrzeżenie, że zmiany w Nomenklaturze Scalonej nie powodują zmian w opodatkowaniu wyrobów akcyzowych, jeżeli zmiany te nie zostały zawarte również w przepisach ustawy o podatku akcyzowym. W rezultacie, w przypadku zmiany Nomenklatury Scalonej wszelkie zmiany klasyfikacji CN towarów klasyfikowanych jako wyroby akcyzowe nie będą pociągały za sobą zmian w opodatkowaniu akcyzą, zarówno w zakresie uznania danego towaru za wyrób akcyzowy, jak i w zakresie poszczególnych elementów opodatkowania w przypadku wyrobów akcyzowych (tj. stawek akcyzy, prawa do stosowania zwolnień, warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, czy też obowiązku produkcji wyrobów w składzie podatkowym).

Zatem mimo że obecnie w związku ze zmianą Nomenklatury Scalonej opisane we wniosku paliwo biodiesel jest klasyfikowane do kodu CN 3826 00 10, do momentu kiedy modyfikacje nomenklatury scalonej (CN) nie zostaną uwzględnione w ustawie o podatku akcyzowym, dla ustalenia obowiązku jego produkcji w składzie podatkowym ma zastosowanie Nomenklatura Scalona obowiązująca na dzień wejścia w życie ustawy o podatku akcyzowym (tj. na dzień 1 marca 2009 r.).

Według obecnie obowiązującej Nomenklatury Scalonej kod CN 3826 00 10 obejmuje monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 96,5% lub więcej estrów (FAMAE).

Według Nomenklatury Scalonej obowiązującej na dzień 1 marca 2009 r. ww. monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 96,5% lub więcej estrów (FAMAE) były klasyfikowane do kodu CN 3824 90 91.

Z uwagi zatem na fakt, że wyroby o kodzie CN 3824 90 91 (3826 00 10 wg obecnie obowiązującej Nomenklatury Scalonej) - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych – są wyrobami wymienionymi w poz. 25 załącznika nr 2 do ustawy, ich produkcja w myśl uregulowań art. 47 ust. 1 ustawy musi odbywać się w składzie podatkowym.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Zatem Spółka magazynując opisane we wniosku paliwo biodiesel przeznaczone do celów opałowych w składzie podatkowym, czy też dokonując jego sprzedaży z tego składu będzie miała prawo stosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycją CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

Zatem paliwo typu biodiesel o kodzie CN 3824 90 91 (wg Nomenklatury Scalonej obowiązującej w dniu 1 marca 2009 r.), przeznaczone do celów opałowych jest wyrobem energetycznym w myśl uregulowań ust. 8 ww. art. 86 ustawy.

Stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

W myśl ust. 2 cytowanego artykułu, paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Wnioskodawca produkowany biodiesel planuje sprzedawać jako paliwo opałowe.

Stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych zostały określone w art. 89 ust. 1 ustawy. W pkt 1-13 odniesiono je do klasyfikacji wyrobów w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), w pkt 14-15 – do definicji paliw silnikowych i opałowych.

Opisany we wniosku wyrób nie został wymieniony w pkt 1-13, dla którego stawka akcyzy została określona poprzez powiązanie z klasyfikacją w układzie CN.

W tej sytuacji należy brać pod uwagę stawkę odnoszącą się do definicji paliw opałowych.

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a) ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne wynosi dla pozostałych paliw opałowych w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:

 • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny – 232,00 zł/1000 litrów,
 • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1.000 kilogramów.

Zatem stawka dla paliwa typu biodiesel przeznaczonego do celów opałowych o gęstości niższej niż 890 kg/m3 będzie wynosić 232,00 zł za 1.000 litrów.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.