ILPP3/4513-1-21/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek akcyzowy w zakresie w zakresie możliwości produkcji preparatu antykorozyjnego o kodzie CN 3403 19 90 w składzie podatkowym oraz zwolnienia od podatku.
ILPP3/4513-1-21/15-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. skład podatkowy
 3. wyroby energetyczne
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości produkcji preparatu antykorozyjnego o kodzie CN 3403 19 90 w składzie podatkowym oraz zwolnienia od podatku jest:

 • prawidłowe w zakresie pytania 1,
 • nieprawidłowe w zakresie pytania 2.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie w zakresie możliwości produkcji preparatu antykorozyjnego o kodzie CN 3403 19 90 w składzie podatkowym oraz zwolnienia od podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza produkować w składzie podatkowym preparat antykorozyjny o kodzie CN 3403 19 90, który jest olejem procesów technologicznych. Jest to wyrób akcyzowy wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy akcyzowej, lecz niewymieniony w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej. Produkowany wyrób będzie przeznaczony do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Preparat antykorozyjny produkowany będzie z oleju napędowego kod CN 2710 19 41, mieszaniny chemicznej „A” kod CN 3811 90 00 (oba te wyroby są wyrobami akcyzowymi wymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej) i oleju syntetycznego kod CN 3814 00 90.

Surowce do produkcji preparatu antykorozyjnego będą nabywane ze składów podatkowych krajowych, jak i unijnych i będą wprowadzane do składu podatkowego w procedurze zawieszonego poboru akcyzy.

Produkcja preparatu antykorozyjnego będzie odbywała się składzie podatkowym. Spółka będzie występowała jako podmiot zużywający olej napędowy do produkcji preparatu antykorozyjnego. Dodatkowo Spółka zamierza korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego w myśl § 6 pkt 3, wydanego na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy akcyzowej, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zwane dalej rozporządzeniem. W myśl § 6 pkt 3 ww. rozporządzenia, zwalnia się od akcyzy oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych – transformatorowych oraz olejów procesowych – technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 ustawy – jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Spółka będzie podmiotem prowadzącym skład podatkowy i będzie występowała jako podmiot zużywający olej napędowy, a zatem spełniony zostanie warunek art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy akcyzowej.

Dodatkowo Spółka spełni wszystkie warunki określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka produkcję preparatu antykorozyjnego o kodzie CN 3403 19 90, wyrobu energetycznego, może prowadzić w składzie podatkowym...
 2. Czy Spółka, jako podmiot zużywający olej napędowy, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym w związku z § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna. napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy. określone w załączniku nr 1 do ustawy. Preparat antykorozyjny, który zamierza produkować Spółka, jest olejem procesowo technologicznym i wyrobem akcyzowym wymienionym w pozycji 37 załącznika nr 1 do ustawy akcyzowej. Dodatkowo, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej. preparat antykorozyjny jest wyrobem energetycznym.

Zgodnie z art. 2 pkt 10 ww. ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są produkowane magazynowane, przeładowywane lub, do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Spółka będzie zajmowała się produkcją wyrobu akcyzowego, stąd jej działalność może odbywać się w składzie podatkowym. Ponadto art. 47 ust. 1 ustawy akcyzowej wskazuje katalog wyrobów akcyzowych, które muszą być produkowane wyłącznie w składzie podatkowym, a nie mogą być produkowane poza nim. Ustawodawca nigdzie nie wskazuje na katalog wyrobów akcyzowych, których nie można produkować w składzie podatkowym, a powinny być produkowane poza nim. Obowiązujący wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego w pkt 8 lit. c. dopuszcza wpisanie jako wyrobu produkowanego w składzie podatkowym „innego wyrobu akcyzowego” bez wskazywania, że stawka tego wyrobu musi być inna niż 0.

Mając powyższe na uwadze w przedmiotowej sprawie Spółka ma obowiązek prowadzenia produkcji wyrobu energetycznego wymienionego w załączniku nr 1 do ustawy akcyzowej, w składzie podatkowym, a właściwy naczelnik urzędu celnego nie ma podstaw do odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie w składzie podatkowym produkcji preparatu antykorozyjnego.

2. Spółka, jako podmiot prowadzący skład podatkowy będzie jednocześnie występowała, jako podmiot zużywający olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41 do produkcji oleju procesowo-technologicznego, jakim będzie preparat antykorozyjny o kodzie CN 3403 19 90. Dodatkowo Spółka będzie wypełniała wszystkie obowiązki wynikające z zapisów art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej.

Mając powyższe na uwadze olej napędowy zużywany do produkcji preparatu antykorozyjnego w składzie podatkowym prowadzonym przez Spółkę będzie podlegał zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy w związku z § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Potwierdzeniem prawidłowości stanowiska strony zawartej we wniosku jest interpretacja indywidualna Ministra Finansów – Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 marca 2014 r. nr IPTPP3/443A88/13-5/BJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie pytania 1,
 • nieprawidłowe w zakresie pytania 2.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku nr 1 do ustawy, będącym wykazem wyrobów akcyzowych, pod pozycją 37 wskazano: preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych – o kodzie CN 3403.

Pod pozycją 20 załącznika nr 2 do ustawy, będącego „Wykazem wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie rady 92/12/EWG” umieszczono: oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów – o kodach CN od ex 2710 11 do ex 2710 19 69.

Pod pozycją 24a ww. załącznika nr 2 wymieniono: środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne, wyłącznie: 3811 11 10 - 1) Środki przeciwstukowe, na bazie tetraetyloołowiu, 3811 11 90 - 2) Pozostałe środki przeciwstukowe, na bazie związków ołowiu, 3811 19 00 - 3) Pozostałe środki przeciwstukowe, 3811 90 00 - 4) Pozostałe.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3403.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

W myśl art. 89 ust. 1 ustawy, stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

 1. węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 2. benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.565,00 zł/1.000 litrów;
 3. (uchylony)
 4. benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1.822,00 zł/ 1.000 litrów;
 5. paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1.446,00 zł/1.000 litrów;
 6. olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.196,00 zł/1.000 litrów;
 7. (uchylony)
 8. biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1.196,00 zł/1.000 litrów;
 9. olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów;
 10. olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:
  1. z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów,
  2. pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1.000 kilogramów;
 11. olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1.180,00 zł/1.000 litrów;
 12. gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych:
  1. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:
   • skroplonych - 695,00 zł/1.000 kilogramów,
   • w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),
  2. wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach:
   • biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł,
   • wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł,
  3. pozostałych - 14,72 zł/1 GJ;
 13. gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);
 14. pozostałych paliw silnikowych - 1.822,00 zł/1.000 litrów;
 15. pozostałych paliw opałowych:
  • w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
   • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1.000 litrów,
   • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1.000 kilogramów,
  • gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy oznacza - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Podmiot prowadzący skład podatkowy w myśl art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy - to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, zaś procedura zawieszenia poboru akcyzy to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy - procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju.

W myśl art. 47 ust. 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji:

 1. wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie;
 2. mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz 1016 oraz z 2014 r. poz. 23);
 3. piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży;
 4. mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu;
 5. wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy;
 6. energii elektrycznej;
 7. wyrobów węglowych;
 8. suszu tytoniowego;
 9. wyrobów gazowych.

Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy wydano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 195, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

W myśl § 6 pkt 3 ww. rozporządzenia, zwalnia się od akcyzy oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy”;
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

W myśl art. 32 ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Zgodnie z art. 32 ust. 7 ustawy, ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Zgodnie z art. 32 ust. 8 ustawy, ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy.

W myśl art. 32 ust. 9 ustawy, ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

Zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy, dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.

W myśl art. 32 ust. 11 ustawy, odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

Stosownie do art. 32 ust. 12 ustawy, podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości.

Zgodnie z art. 32 ust. 13 ustawy, podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza produkować w składzie podatkowym preparat antykorozyjny o kodzie CN 3403 19 90, który jest olejem procesowo technologicznym. Jest to wyrób akcyzowy wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy akcyzowej, lecz niewymieniony w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej. Produkowany wyrób będzie przeznaczony do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Preparat antykorozyjny produkowany będzie z oleju napędowego kod CN 2710 19 41, mieszaniny chemicznej „A” kod CN 3811 90 00 (oba te wyroby są wyrobami akcyzowymi wymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej) i oleju syntetycznego kod CN 3814 00 90. Surowce do produkcji preparatu antykorozyjnego będą nabywane ze składów podatkowych krajowych, jak i unijnych i będą wprowadzane do składu podatkowego w procedurze zawieszonego poboru akcyzy.

Produkcja preparatu antykorozyjnego będzie odbywała się składzie podatkowym. Spółka będzie występowała jako podmiot zużywający olej napędowy do produkcji preparatu antykorozyjnego. Dodatkowo Spółka zamierza korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego w myśl § 6 pkt 3, wydanego na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy akcyzowej, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. W myśl § 6 pkt 3 ww. rozporządzenia, zwalnia się od akcyzy oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych – transformatorowych oraz olejów procesowych – technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 ustawy – jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Spółka będzie podmiotem prowadzącym skład podatkowy i będzie występowała jako podmiot zużywający olej napędowy, a zatem spełniony zostanie warunek art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy akcyzowej. Spółka spełni wszystkie warunki określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że Spółka, która zamierza prowadzić produkcję wyrobu akcyzowego przy użyciu wyrobów akcyzowych nabywanych ze składów podatkowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy powinna prowadzić ww. działalność w składzie podatkowym.

Zatem Spółka może prowadzić produkcję preparatu antykorozyjnego o kodzie CN 3403 19 90, (wyrobu energetycznego) w składzie podatkowym.

Natomiast w kwestii drugiego zagadnienia należy zwrócić uwagę, że przepis § 6 pkt 3 ww. rozporządzenia wskazuje, że zwalnia się od akcyzy oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele:

 • olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz
 • olejów procesowych - technologicznych,

w określonych przypadkach i po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Powyższe uregulowanie wprost wskazuje, że zwolnienie przysługuje wyłącznie przy nadaniu jednego z ww. przeznaczeń. Są to oleje wykorzystywane w procesie technologicznym lub jako olej elektroizolacyjny – transformatorowy.

Natomiast produkcja preparatów antykorozyjnych z pewnością nie jest żadnym z ww. przeznaczeń. Olej opałowy zużywany jest zatem w celu produkcji innych wyrobów.

Reasumując, Spółka, jako podmiot zużywający olej napędowy, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym w związku z § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że w postępowaniu, w przedmiocie wydania interpretacji, jest ocena prawna przedstawionego zdarzenia przyszłego, a nie dokonywanie jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek strony o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem la Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Nie oznacza to zatem, że w toku kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji nie mogą zostać poczynione ustalenia faktyczne odmienne od przedstawionych przez podatnika we wniosku. W takiej sytuacji stwierdzenie odmiennego stanu faktycznego może stanowić podstawę do dokonania wobec podatnika wymiaru podatku akcyzowego. Przeszkodą tego wymiaru nie będzie wtedy interpretacja stwierdzająca, że stanowisko strony jest prawidłowe, gdyż stanowisko to będzie się odnosić w istocie do innego stanu faktycznego, niż tego ustalonego przez organ podatkowy w postępowaniu wymiarowym (zob. m.in. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Po 869/09, lex nr 541931).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.