ILPP3/443-98/14-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek akcyzowy w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi.
ILPP3/443-98/14-4/TKinterpretacja indywidualna
  1. akcyza
  2. skład podatkowy
  3. zawieszenie poboru akcyzy
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy
  2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) w zakresie podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Działalność gospodarcza prowadzona pod firmą (...) (dalej zwana jako Działalność) jest jednoosobową działalnością gospodarczą, której głównym przedmiotem działania jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z). W ramach swojej działalności Podatnik posiada zezwolenie wydane przez Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 29 kwietnia 2004 r. na prowadzenie składu podatkowego (...) (zwanego w dalszej części Składem). Podatnik zawarł umowę usług w składzie podatkowym z Firmą „X” polegającą na pośredniczeniu w zakupie towaru w procedurze zawieszonej akcyzy. Na jej podstawie Działalność zamierza nabywać wyroby akcyzowe przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od podmiotów krajowych na terytorium kraju oraz w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Tym samym wyroby akcyzowe przemieszczane są do składu podatkowego z innego krajowego składu podatkowego lub składu podatkowego na terytorium Unii Europejskiej. Przedmiotem umowy jest produkt CN 3811 90 00, czyli dodatek do węgla o symbolu (...) stosowany przeciw szlakowaniu kotłów i wykorzystywany jako produkt opałowy stanowiący wyrób energetyczny, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 tiret 2 ustawy akcyzowej, który zgodnie z powołaną ustawą podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym według stawki wynoszącej 64,00 zł/1000 kg. Transakcja polega na tym, że Firma X, która zawarła z Działalnością umowę usług w składzie podatkowym, zakupuje w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od innego podmiotu (dostawcy) prowadzącego skład podatkowy przedmiotowy produkt, o którym mowa powyżej i odsprzedaje go firmie. Działalność wprowadza produkt bezpośrednio do swojego składu podatkowego. Wobec powyższego produkt przemieszczany jest ze składu podatkowego dostawcy do składu podatkowego CC w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Firma „X” będąca zleceniodawcą nie posiada własnego składu podatkowego. Następnie Działalność jako właściciel zakupionego towaru po wprowadzeniu go do składu podatkowego zamyka procedurę zawieszenia poboru akcyzy, naliczając właściwą w tym przypadku stawkę podatku w wysokości 64,00 zł/1000 kg dodając do tego marżę. Ostatecznie towar podlega wyprowadzeniu ze składu podatkowego i odsprzedaje go Firmie „X”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość zakupu towaru od Firmy „X”, czyli podmiotu nieposiadającego składu podatkowego przy zastosowaniu procedury zawieszenia poboru akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy, może on uczestniczyć – w opisanej w stanie faktycznym transakcji – i nabywać od Firmy „X” towary, które przemieszczane są pomiędzy składami podatkowymi przy zastosowaniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, mimo że podmiot od którego Wnioskodawca nabywa produkt nie posiada własnego składu podatkowego, tylko zakupuje towar od innego dostawcy posiadającego taki skład. Wskazać należy, że procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione określone w przepisach warunki, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe. Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku akcyzowym procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są m.in. przemieszczane pomiędzy składami podatkowymi na terytorium kraju. A zatem w związku z tym, że przepisy akcyzowe nie odnoszą się do kwestii własności towarów przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, podstawowym warunkiem umożliwiającym stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy jest przemieszczanie wyrobów między składami podatkowymi, przy zachowaniu wymogów określonych przepisami szczegółowymi. Zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej oraz praktyką państw członkowskich Unii Europejskiej istotą procedury zawieszenia poboru akcyzy jest zawieszenie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w stosunku do wyrobów akcyzowych, pomimo tego, że wyroby objęte procedurą zawieszenia akcyzy mogą być przedmiotem czynności opodatkowanych akcyzą takich jak produkcja, przemieszczanie lub sprzedaż. Z charakteru procedury zawieszenia poboru akcyzy wynika zatem, że wykonywanie czynności opodatkowanych akcyzą nie rodzi obowiązku zapłaty tego podatku w sytuacji, gdy przedmiotem tych czynności są wyroby objęte procedurą zawieszenia np. wyroby przemieszczane między składami podatkowymi. Zdaniem Zainteresowanego procedura zawieszenia poboru akcyzy ma tutaj charakter przedmiotowy, tzn. odnosi się do wyrobów przemieszczanych miedzy składami podatkowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a nie podmiotów będących ich właścicielami. Natomiast sama możliwość zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy związanej z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych jest uzależniona od tego, czy podmiot wysyłający i odbierający ten wyrób jest podmiotem uprawnionym do stosowania tej procedury, a nie od tego, czy przemieszczeniu takiemu towarzyszy zmiana właściciela wyrobu akcyzowego.

Wnioskodawca uważa, że przemieszczanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi jest czynnością odmienną od sprzedaży tych wyrobów. Dopuszczalna jest zatem sytuacja, w której nabywcą wyrobów akcyzowych jest podmiot nie posiadający składu podatkowego, a wyrób jest przemieszczany w procedurze zawieszenia, jeżeli przemieszczanie to odbywa się pomiędzy składami podatkowymi. Warunkiem korzystania z procedury zawieszenia poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych jest warunek bezpośredniego przemieszczania tych wyrobów pomiędzy składami podatkowymi wraz z administracyjnym dokumentem towarzyszącym. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, to warunkiem jej stosowania jest: 1) zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD; 2) złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego. W konsekwencji przeniesienie prawa własności z podmiotu prowadzącego skład podatkowy w kraju na Firmę „X”, a następnie na ostatecznego nabywcę prowadzącego skład podatkowy lub też korzystającego ze składu podatkowego prowadzonego przez podmiot trzeci nie wpływa na prawo do stosowania (kontynuacji) procedury zawieszenia poboru akcyzy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w omawianym przypadku przedmiot transakcji, tj. produkt CN 3811 90 00, czyli dodatek do węgla o symbolu (...) przemieszczany jest między składami podatkowymi. Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Procedurę tę stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Tym samym, może nabywać towar w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od podmiotu, który nie prowadzi składu podatkowego, ponieważ towar ten przemieszczany jest ze składu podatkowego podmiotu od którego Firma „X” go zakupiła a następnie sprzedała Wnioskodawcy, posiadającego skład podatkowy. Towar zatem przemieszczany jest na terenie kraju pomiędzy składami podatkowymi. Następnie Wnioskodawca może zakończyć procedurę zawieszenia akcyzy, wyprowadzić towar ze składu podatkowego i odsprzedać go Firmie „X” przy zastosowaniu odpowiedniej stawki akcyzy wynikającej z ustawy o podatku akcyzowym. Stanowisko powyższe potwierdza m.in. postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Celnego I w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. o sygn. 441000-PA-91001-30/05/1904/EU, postanowienie Izby Celnej w Gdyni z dnia 17 października 2005 r. o sygn. 322000-RPA-911-15/05/AW, postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Celnego w Ciechanowie z dnia 27 kwietnia 2007 r. o sygn. 447000-PA-9119-5/07/3807/NC, postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Celnego w Pruszkowie z dnia 11 kwietnia 2007 r. o sygn. 445000-PA-9104-3/07/4/KN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752) – zwanej dalej ustawą – wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 38 tego załącznika zostały wymienione środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne, o kodzie CN 3811.

Jednocześnie wyroby o kodzie CN 3811 90 00 zostały wymienione w poz. 24a załącznika nr 2 ustawy, stanowiącego wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się składzie podatkowym, o którym mowa w Dyrektywie Rady 92/12/EWG.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada zezwolenie wydane przez Naczelnika Urzędu Celnego na prowadzenie składu podatkowego. Zainteresowany zawarł umowę usług w składzie podatkowym z Firmą „X” polegającą na pośredniczeniu w zakupie wyrobu w procedurze zawieszonej akcyzy. Na jej podstawie Zainteresowany zamierza nabywać wyroby akcyzowe przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od podmiotów krajowych na terytorium kraju oraz w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Wyroby akcyzowe przemieszczane są do składu podatkowego Wnioskodawcy z innego krajowego składu podatkowego lub składu podatkowego na terytorium Unii Europejskiej. Przedmiotem umowy jest wyrób CN 3811 90 00, dodatek do węgla o symbolu (...) stosowany przeciw szlakowaniu kotłów. Transakcja polega na tym, że Firma X, zakupuje w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od innego podmiotu (dostawcy) prowadzącego skład podatkowy przedmiotowy wyrób, o którym mowa powyżej i odsprzedaje go Zainteresowanemu. Wnioskodawca wprowadza produkt bezpośrednio do swojego składu podatkowego. Wyrób przemieszczany jest ze składu podatkowego dostawcy do składu podatkowego Zainteresowanego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Firma „X” będąca zleceniodawcą nie posiada własnego składu podatkowego. Następnie Wnioskodawca jako właściciel zakupionego towaru po wprowadzeniu go do składu podatkowego zamyka procedurę zawieszenia poboru akcyzy, naliczając właściwą w tym przypadku stawkę podatku.

Wnioskodawca ma wątpliwość czy ma możliwość zakupu wskazanego wyrobu od Firmy „X”, czyli podmiotu nieposiadającego składu podatkowego, który znajduje się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy – skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy – procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1a i 1b ustawy – procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są; w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający; przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju.

Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy – procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy – jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:

  1. zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;
  2. złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy – przedmiotem opodatkowania akcyzą jest wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego.

Reasumując, Zainteresowany może dokonać zakupu od Firmy „X”, nieposiadającej składu podatkowego, wyrobu o kodzie CN 3811 90 00, który znajduje się w procedurze zawieszenia akcyzy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.