ILPP3/443-96/14-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek akcyzowy w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi.
ILPP3/443-96/14-4/TKinterpretacja indywidualna
  1. akcyza
  2. skład podatkowy
  3. zawieszenie poboru akcyzy
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy
  2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) w zakresie podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Działalność gospodarcza prowadzona pod firmą „A” (dalej zwana jako Działalność lub Podatnik) jest jednoosobową działalnością gospodarczą, której głównym przedmiotem działania jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z). W ramach swojej działalności Podatnik posiada zezwolenie wydane przez Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 29 kwietnia 2004 r. na prowadzenie składu podatkowego (...), zwanego w dalszej części Składem. Podatnik zawarł umowę usług w składzie podatkowym z Firmą „X” polegającą na pośredniczeniu w zakupie towaru w procedurze zawieszonej akcyzy. Na jej podstawie „A” zamierza nabywać wyroby akcyzowe przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od podmiotów krajowych na terytorium kraju oraz w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Tym samym wyroby akcyzowe przemieszczane są do składu podatkowego „A” z innego krajowego składu podatkowego lub składu podatkowego na terytorium Unii Europejskiej. Przedmiotem umowy są produkty oznaczone jako: CN 2710 12 25, CN 2710 12 21, CN 2707 10 00, CN 2707 20 00, CN 2707 30 00, CN 2707 50 00, CN 2711, CN 2901, CN 2902. Są to produkty przeznaczone na inne cele niż opałowe i napędowe. Zgodnie z ustawą produkty te stanowią wyroby energetyczne, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej, dla których stawka akcyzy wynosi 0 zł. Transakcja polega na tym, że Firma „X”, która zawarła z „A” umowę usług w składzie podatkowym, zakupuje w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od innego podmiotu (dostawcy) prowadzącego skład podatkowy przedmiotowy produkt, o którym mowa powyżej i odsprzedaje go firmie „A”. „A” wprowadza produkt bezpośrednio do swojego składu podatkowego stając się jego właścicielem. Wobec powyższego produkt przemieszczany jest ze składu podatkowego dostawcy do składu podatkowego „A” w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Firma „X” będąca zleceniodawcą nie posiada własnego składu podatkowego. Następnie „A” po wprowadzeniu towaru do składu podatkowego zamyka procedurę zawieszenia poboru akcyzy, naliczając właściwą w tym przypadku stawkę podatku, tj. stawkę akcyzy 0 zł. i odsprzedaję towar Firmie „X”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca ma możliwość zakupu wskazanego towaru od Firmy „X”, czyli od podmiotu nieposiadającego składu podatkowego przy zastosowaniu procedury zawieszenia poboru akcyzy a następnie jego odsprzedaży...

Zdaniem Wnioskodawcy, może on uczestniczyć w opisanej w stanie faktycznym transakcji i nabywać od Firmy „X” towary, które przemieszczane są pomiędzy składami podatkowymi przy zastosowaniu procedury zawieszenia pobory akcyzy, mimo że podmiot, od którego Zainteresowany nabywa produkt nie posiada własnego składu podatkowego, tylko zakupuje towar od innego dostawcy posiadającego taki skład. Wnioskodawca ma możliwość zamknięcia procedury zawieszenia poboru akcyzy naliczając właściwą stawkę akcyzy, tj. stawkę 0 zł, i odsprzedaż nabyty w ten sposób towar Firmie „X”. Wskazać należy, że procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione określone w przepisach warunki, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe. Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku akcyzowym procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są m.in. przemieszczane pomiędzy składami podatkowymi na terytorium kraju. A zatem w związku z tym, że przepisy akcyzowe nie odnoszą się do kwestii własności towarów przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, podstawowym warunkiem umożliwiającym stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy jest przemieszczanie wyrobów między składami podatkowymi, przy zachowaniu wymogów określonych przepisami szczegółowymi. Zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej oraz praktyką państw członkowskich Unii Europejskiej istotą procedury zawieszenia poboru akcyzy jest zawieszenie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w stosunku do wyrobów akcyzowych, pomimo tego, że wyroby objęte procedurą zawieszenia akcyzy mogą być przedmiotem czynności opodatkowanych akcyzą takich jak produkcja, przemieszczanie lub sprzedaż. Z charakteru procedury zawieszenia poboru akcyzy wynika zatem, że wykonywanie czynności opodatkowanych akcyzą nie rodzi obowiązku zapłaty tego podatku w sytuacji, gdy przedmiotem tych czynności są wyroby objęte procedurą zawieszenia np. wyroby przemieszczane między składami podatkowymi. Zdaniem Zainteresowanego procedura zawieszenia poboru akcyzy ma charakter przedmiotowy, tzn. odnosi się do wyrobów przemieszczanych między składami podatkowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a nie podmiotów będących ich właścicielami. Natomiast sama możliwość zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy związanej z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych jest uzależniona od tego, czy podmiot wysyłający i odbierający ten wyrób jest podmiotem uprawnionym do stosowania tej procedury, a nie od tego, czy przemieszczeniu takiemu towarzyszy zmiana właściciela wyrobu akcyzowego.

Wnioskodawca uważa, że przemieszczanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi jest czynnością odmienną od sprzedaży tych wyrobów. Dopuszczalna jest zatem sytuacja, w której nabywcą wyrobów akcyzowych jest podmiot nie posiadający składu podatkowego, a wyrób jest przemieszczany w procedurze zawieszenia, jeżeli przemieszczanie to odbywa się pomiędzy składami podatkowymi. Warunkiem korzystania z procedury zawieszenia poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych jest warunek bezpośredniego przemieszczania tych wyrobów pomiędzy składami podatkowymi wraz z administracyjnym dokumentem towarzyszącym. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, to warunkiem jej stosowania jest:

  1. zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;
  2. złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

W konsekwencji przeniesienie prawa własności z podmiotu prowadzącego skład podatkowy na Firmę „X”, a następnie na ostatecznego nabywcę prowadzącego skład podatkowy lub też korzystającego ze składu podatkowego prowadzonego przez podmiot trzeci nie wpływa na prawo do stosowania (kontynuacji) procedury zawieszenia poboru akcyzy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w omawianym przypadku przedmiot transakcji, tj. produkty CN 2710 12 25, CN 2710 12 21, CN 2707 10 00, CN 2707 20 00, CN 2707 30 00, CN 2707 50 00, CN 2711, CN 2901, CN 2902 będące produktami przeznaczonymi na inne cele niż opałowe i napędowe przemieszczane są pomiędzy składami podatkowymi. Tym samym, GAZELA może nabywać towar w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od podmiotu, który nie prowadzi składu podatkowego, ponieważ towar ten przemieszczany jest ze składu podatkowego podmiotu od którego Firma „X” go zakupiła a następnie sprzedała „A”, posiadającego skład podatkowy. Towar zatem przemieszczany jest pomiędzy składami podatkowymi. Następnie „A” może zakończyć procedurę zawieszenia akcyzy, wyprowadzić towar ze składu podatkowego i odsprzedać go Firmie „X” przy zastosowaniu odpowiedniej stawki akcyzy wynikającej z ustawy o podatku akcyzowym. Stanowisko powyższe potwierdza m.in. postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Celnego I w Warszawie z dnia 19 maja 2005 r. o sygn. 441000-PA-9100I-30/05/1904/EU, postanowienie Izby Celnej w Gdyni z dnia 17 października 2005 r. o sygn. 322000-RPA-911-15/05/AW, postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Celnego w Ciechanowie z dnia 27 kwietnia 2007 r. o sygn. 447000-PA-9119-5/07/3807/NC, postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Celnego w Pruszkowie z dnia 11 kwietnia 2007 r. o sygn. 445000-PA -9104-3/07/4/KN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752) – zwanej dalej ustawą – wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 24 tego załącznika zostały wymienione oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, o kodzie CN 2707.

Pod poz. 27 tego załącznika zostały wymienione oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe, o kodzie CN 2710.

Pod poz. 28 tego załącznika został wymieniony gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe o kodzie CN 2711.

Pod poz. 34 tego załącznika zostały wymienione węglowodory alifatyczne o kodzie CN 2901.

Pod poz. 35 tego załącznika zostały wymienione węglowodory cykliczne o kodzie CN 2902.

Jednocześnie wyroby o kodzie CN ex 2707 zostały wymienione w poz. 19 załącznika nr 2 ustawy (stanowiącego wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w Dyrektywie Rady 92/12/EWG) – oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, wyłącznie: 1) Benzol (benzen) – CN 2707 10; 2) Toluol (toluen) – CN 2710 20; 3) Ksylol (ksyleny) – CN 2707 30; 4) Pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 65% lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250ºC zgodnie z metodą ASTM D 86.

Wyroby o kodzie CN od ex 2710 11 do ex 2710 19 96 zostały wymienione w poz. 20 załącznika nr 2 ustawy – oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów.

Wyroby o kodzie CN ex 2711 zostały wymienione w poz. 21 załącznika nr 2 ustawy – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe, z wyłączeniem objętych pozycjami 2711 11 00, 2711 21 00 oraz 2711 29 00.

Wyroby o kodzie CN 2901 10 00 zostały wymienione w poz. 22 załącznika nr 2 ustawy – węglowodory alifatyczne nasycone.

Wyroby o kodzie CN 2902 zostały wymienione w poz. 23 załącznika nr 2 ustawy – węglowodory cykliczne, wyłącznie: 1) Benzen – CN 2902 20 00; 2) Toluen – CN 2902 30 00; 3) o-Ksylen – CN 2902 41 00; 4) m-Ksylen – CN 2902 42 00; 5) p-Ksylen – CN 2902 43 00; 6) Mieszaniny izomerów ksylenu CN 2902 42 00.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada zezwolenie wydane przez Naczelnika Urzędu Celnego na prowadzenie składu podatkowego. Zainteresowany zawarł umowę z Firmą „X” polegającą na pośredniczeniu w zakupie towaru w procedurze zawieszonej akcyzy. Na jej podstawie Wnioskodawca zamierza nabywać wyroby akcyzowe przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od podmiotów krajowych na terytorium kraju oraz w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Wyroby akcyzowe przemieszczane są do składu podatkowego Zainteresowanego z innego krajowego składu podatkowego lub składu podatkowego na terytorium Unii Europejskiej. Przedmiotem umowy są wyroby o kodach CN 2707 10 00, CN 2707 20 00, CN 2707 30 00, CN 2707 50 00, CN 2710 12 25, CN 2710 12 21, CN 2711, CN 2901, CN 2902. Transakcja polega na tym, że Firma „X”, która zawarła z Wnioskodawcą umowę usług w składzie podatkowym, zakupuje w procedurze zawieszenia poboru akcyzy od innego podmiotu (dostawcy) prowadzącego skład podatkowy wyrób, o którym mowa powyżej i odsprzedaje Zainteresowanemu. Wnioskodawca wprowadza wyrób bezpośrednio do swojego składu podatkowego stając się jego właścicielem. Wyrób przemieszczany jest ze składu podatkowego dostawcy do składu podatkowego Wnioskodawcy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Firma „X” będąca zleceniodawcą nie posiada składu podatkowego. Następnie Zainteresowany po wprowadzeniu wyrobu do składu podatkowego zamyka procedurę zawieszenia poboru akcyzy, naliczając właściwą w tym przypadku stawkę podatku i odsprzedaję wyrób Firmie „X.

Wnioskodawca ma wątpliwość, czy ma możliwość zakupu wskazanego wyrobu od Firmy „X”, czyli podmiotu nieposiadającego składu podatkowego znajdującego się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a następnie jego odsprzedaży.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy – skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy – procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 a i 1 b ustawy – procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są; w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający; przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju.

Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy – procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy – jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:

  1. zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;
  2. złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy – przedmiotem opodatkowania akcyzą jest wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego.

Reasumując, Zainteresowany może dokonać zakupu, od Firmy „X” nieposiadającej składu podatkowego, wskazanych wyrobów znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i następnie dokonać ich odsprzedaży.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.