ILPP3/443-85/14-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek akcyzowy w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi.
ILPP3/443-85/14-4/TKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. przekształcanie
 3. skład podatkowy
 4. zawieszenie poboru akcyzy
 5. zezwolenie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Inne przypadki zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Składy podatkowe -> Organ właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2014 r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 13 sierpnia 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 13 sierpnia 2014 r.) w zakresie pełnomocnictwa osoby podpisanej na wniosku do reprezentowania wnioskodawcy, opisu zdarzenia przyszłego, pytania oraz stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność ta obejmuje magazynowanie i obrót paliwami ciekłymi oraz wynajem i działalność inwestycyjną w zakresie nieruchomości. Działalność w zakresie wynajmu oraz inwestycji w nieruchomości jako zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie w przyszłości wniesiona do odrębnego podmiotu prawnego w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Obie formy działalności są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność stanowi kontynuację działalności zmarłego „A”, prowadzonej pod firmą (...). Zainteresowany jest wyłącznym spadkobiercą zmarłego „A”.

Dowód:

 • wyciąg z CEIDG,
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. „A

Wobec Wnioskodawcy, prowadzącej działalność gospodarczą, Naczelnik Urzędu Celnego:

 • w dniu 21 stycznia 2014 r. wydał decyzję w przedmiocie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z tytułu produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych,
 • w dniu 18 lipca 2013 r. wydał decyzję w przedmiocie zmiany decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 7 stycznia 2011 r. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, poprzez wprowadzenie danych prowadzącego skład podatkowy, tj. danych spadkobiercy zmarłego, Zainteresowanego.

Wnioskodawca, po wydzieleniu działalności w zakresie wynajmu i inwestycji w nieruchomości, zamierza przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie dokonywane będzie w trybie art. 5841 ksh i nast.

W wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce przekształconej, na podstawie art. 5842 ksh przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, co oznacza, że przekształcona Spółka będzie właścicielem całości infrastruktury przysługującej dotychczas przedsiębiorcy, a także będzie posiadała odpowiednie zasoby, zarówno finansowe, jak i osobowe, przysługujące obecnie przedsiębiorcy.

Decyzje opisane powyżej obejmują wyłącznie część działalności prowadzonej przez Zainteresowanego w zakresie magazynowania i obrotu paliwami ciekłymi, podlegającej planowanemu przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy jednoosobowa spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, tj. ZZ wstąpi z mocy prawa w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności wstąpi z mocy prawa w prawa wynikające z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 21 stycznia 2014 r., w przedmiocie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego...
 2. Czy jednoosobowa spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wstąpi z mocy prawa w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności wstąpi z mocy prawa w prawa wynikające z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 18 lipca 2013 r., w przedmiocie zmiany danych prowadzącego skład podatkowy oraz decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 7 stycznia 2011 r. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego; spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 5842 ksh).

Ad. pytania nr 1

Zgodnie z art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Na skutek planowanego przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zmianie ulegnie jedynie forma prawna prowadzonej działalności. Nie ulegnie zmianie zakres działalności będący przedmiotem wydanej decyzji.

Prawa wynikające z decyzji opisanych w pytaniu nr 1 i 2 mogą być bez przeszkód kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Przepisy dotyczące spółek kapitałowych nie zawierają bowiem w tym zakresie żadnych przepisów szczególnych.

W świetle powyższego zasadny jest pogląd, zgodnie z którym w przypadku przekształcania przedsiębiorcy, spółce przekształconej przysługują prawa i obowiązki dotychczasowego adresata decyzji w przedmiocie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z tytułu produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych.

Ad. pytania nr 2

Zgodnie z art. 49 ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Z kolei zgodnie z art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Prawa wynikające z decyzji opisanych w pytaniu nr 1 i 2 mogą być bez przeszkód kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Przepisy dotyczące spółek kapitałowych nie zawierają bowiem w tym zakresie żadnych przepisów szczególnych.

W świetle powyższego zasadny jest pogląd, zgodnie z którym w przypadku przekształcania przedsiębiorcy, spółce przekształconej przysługują prawa i obowiązki dotychczasowego adresata decyzji w przedmiocie zmiany danych prowadzącego skład podatkowy i decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) (dalej: ksh), przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, 675 i 983) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Stosownie do art. 5841 § 1 ksh, przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia), natomiast w myśl art. 5842 § 1 ksh, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

W świetle powyższych przepisów przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową skutkuje sukcesją uniwersalną w zakresie praw i obowiązków na gruncie prawa handlowego.

Zgodnie z art. 49 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752) – zwanej dalej ustawą – zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Na mocy art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej – jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

W związku z powyższym, w świetle ww. przepisów Ordynacji podatkowej, w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę z o.o., Spółka ta z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wstąpi w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa Zainteresowanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym również we wszelkie jego prawa związane z prowadzonym obecnie przez Wnioskodawcę składem podatkowym.

Dlatego też, stosownie do ww. art. 49 ust. 10 ustawy, pomimo że w związku z planowanym przekształceniem dojdzie do zmiany podmiotu prowadzącego skład podatkowy, którym po planowanym przekształceniu stanie się spółką z o.o., spółka ta jako sukcesor Wnioskodawcy w zakresie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego praw Zainteresowanego związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będzie zobligowana na gruncie ustawy do ubiegania się o uzyskanie nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego ani zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Reasumując, w związku z tym, że nowym podmiotem prowadzącym skład podatkowy będzie następca prawny – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – będą mu przysługiwały wszelkie prawa i obowiązki Wnioskodawcy w zakresie podatku akcyzowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.