IBPP4/4513-95/15/MK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z akcyzy dla oleju napędowego przeznaczonego do płukania instalacji służących produkcji asfaltu.
IBPP4/4513-95/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. olej napędowy
 2. podatek akcyzowy
 3. skład podatkowy
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu 26 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy oleju płuczącego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy oleju płuczącego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

L.S.A. (dalej jako Spółka) jest podmiotem prowadzącym skład podatkowy w G. W ramach prowadzonej działalności Spółka sprzedaje i wydaje ze swojego składu podatkowego olej klasyfikowany do kodu CN 2710 19 41 przeznaczony i wykorzystywany do płukania instalacji do produkcji asfaltów (dalej jako olej płuczący). Dla przedmiotowego oleju płuczącego Spółka zamierza stosować zwolnienie od akcyzy na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Klient będący zarazem odbiorcą (dalej jako Kontrahent) będzie wykorzystywał tenże olej płuczący w swoim zakładzie nieposiadającym statusu składu podatkowego do płukania instalacji do produkcji asfaltów w ramach procesów technologicznych.

Zgodnie z deklaracją Kontrahenta, proces płukania instalacji, polega na tym, że olej płuczący przepływa pod ciśnieniem przez należące do Kontrahenta instalacje, wypłukując je z asfaltu tworząc mieszaninę oleju płuczącego i resztek asfaltu.

Olej płuczący dostarczany jest bezpośrednio ze składu podatkowego Spółki rurociągiem, kierującym strumień tego oleju do wskazanej powyżej instalacji podlegającej płukaniu.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy wydawany przez Spółkę olej płuczący klasyfikowany do kodu CN 2710 19 41 przeznaczony do płukania instalacji do produkcji asfaltów może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy wydawany przez Spółkę olej płuczący klasyfikowany do kodu CN 2710 19 41 przeznaczony do płukania instalacji do produkcji asfaltów może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia, zwalnia się od akcyzy oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy. W opisanym przez Spółkę stanie faktycznym, olej płuczący, przeznaczony i wykorzystywany do płukania instalacji do produkcji asfaltów, jest olejem procesowo - technologicznym, o którym mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia.

Regulacje prawne obowiązujące na szczeblu krajowym, a w szczególności ustawa i rozporządzenia do niej wykonawcze, nie zawierają definicji pojęcia „oleje procesowo - technologiczne” wobec czego konieczne jest dokonanie wykładni literalnej jak też systemowej i celowościowej.

Mały Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999) wskazuje, iż proces jest to: „przebieg regularnie po sobie następujących zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym (...) np. proces produkcyjny, proces nauczania”. Bez wątpienia z powyższej definicji wynika, iż pojęcie olejów wykorzystywanych na: „cele (...) olejów procesowych – technologicznych” obejmuje również oleje wykorzystywane w procesie produkcyjnym.

W tym zakresie należy wyjaśnić, że olej płuczący jest niezbędny w procesie produkcyjnym asfaltu. Pełni on istotną, niemożliwą do wyeliminowania rolę, w której usuwa pozostałości asfaltu z linii produkcyjnej. Usunięcie z instalacji, przez olej płuczący, pozostałości asfaltu jest warunkiem zarówno zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniem jak też umożliwieniem pracy tej instalacji w kolejnym cyklu produkcyjnym. Niewypłukanie instalacji olejem płuczącym skutkowałoby również utratą wydajności produkcji, ryzykiem uszkodzenia urządzeń produkcyjnych jak też niemożnością spełnienia norm produktowych, przede wszystkim normy PN-EN12591/2011.

Płukanie instalacji do produkcji asfaltów olejem płuczącym znajduje każdorazowo potwierdzenie w dokumentacji - Kontrahenta oraz, co należy podkreślić, jest opisane w instrukcjach zakładowych Kontrahenta jako część procesu. Realizacja płukania instalacji olejem płuczącym, do którego zobowiązują instrukcje technologiczne i stanowiskowe, weryfikowana jest w związku z wewnętrzna kontrolą zakładową Kontrahenta, który jest certyfikowany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Należy wreszcie podkreślić, że płukanie instalacji olejem płuczącym jest takim elementem procesu produkcji asfaltów, który ma charakter ciągły, a nie jedynie sporadyczny. Stanowi ono więc nieodłączny element tego procesu.

W świetle zaprezentowanego przez Spółkę uzasadnienia, należy uznać, że stanowisko Spółki jest prawidłowe, co oznacza, że wydawany przez Spółkę olej płuczący klasyfikowany do kodu CN 2710 19 41 przeznaczony do płukania instalacji do produkcji asfaltów może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Spółka pragnie również podkreślić, że prawidłowość przedstawionej powyżej interpretacji potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 lipca 2015 r. o sygnaturze I FSK 561/15. Wyrok ten został wydany dla Kontrahenta Spółki w tym samym stanie faktycznym. W wyroku tym NSA uznało, iż olej płuczący zużywany do płukania instalacji do produkcji asfaltu jest olejem procesowo-technologicznym, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od akcyzy. W wyroku tym Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował nie tylko stanowisko sądu I instancji tj. WSA w G., ale również stanowisko MF przyjęte w pierwotnej indywidualnej interpretacji wydanej dla Kontrahenta Spółki i potwierdził, że oleje stosowane w procesie płukania instalacji produkcji asfaltu podlegają zwolnieniu od akcyzy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 27 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2710 - oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, wskazanym w art. 8 ust. 1 ustawy jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Powyższy przepis wskazuje zakres czynności i zdarzeń opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Czynności i zdarzenia wymienione w powyższym przepisie podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są wyroby akcyzowe należące do kategorii wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych.

W art. 86 ust. 1 ustawy zawarto katalog wyrobów energetycznych do których w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycją CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

Zatem w rozumieniu art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych zalicza się wyroby objęte pozycją CN 2710 19 41, które podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Ze złożonego przez Spółkę Wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym skład podatkowy. W ramach prowadzonej działalności Spółka sprzedaje i wydaje ze swojego składu podatkowego olej klasyfikowany do kodu CN 2710 19 41 przeznaczony i wykorzystywany do płukania instalacji do produkcji asfaltów (dalej jako olej płuczący). Klient będący zarazem odbiorcą (kontrahent) będzie wykorzystywał tenże olej płuczący w swoim zakładzie nieposiadającym statusu składu podatkowego do płukania instalacji do produkcji asfaltów w ramach procesów technologicznych.

Zgodnie z deklaracją kontrahenta, proces płukania instalacji, polega na tym, że olej płuczący przepływa pod ciśnieniem przez należące do kontrahenta instalacje, wypłukując je z asfaltu tworząc mieszaninę oleju płuczącego i resztek asfaltu.

Olej płuczący dostarczany jest bezpośrednio ze składu podatkowego Spółki rurociągiem, kierującym strumień tego oleju do wskazanej powyżej instalacji podlegającej płukaniu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy dla oleju napędowego (oleju płuczącego) klasyfikowanego do kodu CN 2710 19 41 przeznaczonego do płukania instalacji służącej produkcji asfaltu na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 195).

Zgodnie z § 6 pkt 3 ww. rozporządzenia zwalnia się od akcyzy oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Ponieważ ustawodawca nie definiuje pojęcia „olejów procesowych – technologicznych”, a ma to kluczowe znaczenie w przypadku stosowania przedmiotowego zwolnienia dotyczącego wykorzystania oleju napędowego o kodzie CN 2710 19 41 w procesie produkcji asfaltu, uzasadnione jest odwołanie się do jego literalnego znaczenia.

Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999), proces jest to: „przebieg regularnie po sobie następujących zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym (...) np. proces produkcyjny, proces nauczania”.

Z definicji tej wynika, że pojęcie olejów wykorzystywanych na: „cele (...) olejów procesowych - technologicznych obejmuje oleje wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Natomiast proces produkcyjny jest szerokim pojęciem obejmującym, w ocenie Organu, również płukanie urządzeń służących produkcji asfaltu. Płukanie instalacji wiąże się bowiem nierozerwalnie z wytwarzaniem asfaltu – stanowi konieczny etap procesu jego produkcji.

Ze stanowiska Wnioskodawcy wynika olej płuczący jest niezbędny w procesie produkcyjnym asfaltu. Pełni on istotną, niemożliwą do wyeliminowania rolę, w której usuwa pozostałości asfaltu z linii produkcyjnej. Usunięcie z instalacji, przez olej płuczący, pozostałości asfaltu jest warunkiem zarówno zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniem jak też umożliwieniem pracy tej instalacji w kolejnym cyklu produkcyjnym. Niewypłukanie instalacji olejem płuczącym skutkowałoby również utratą wydajności produkcji, ryzykiem uszkodzenia urządzeń produkcyjnych jak też niemożnością spełnienia norm produktowych, przede wszystkim normy PN-EN 12591/2011.

Płukanie instalacji do produkcji asfaltów olejem płuczącym znajduje każdorazowo potwierdzenie w dokumentacji oraz jest opisane w instrukcjach zakładowych kontrahenta jako część procesu. Realizacja płukania instalacji olejem płuczącym, do którego zobowiązują instrukcje technologiczne i stanowiskowe, weryfikowana jest w związku z wewnętrzna kontrolą zakładową kontrahenta, który jest certyfikowany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Płukanie instalacji olejem płuczącym jest elementem procesu produkcji asfaltów, który ma charakter ciągły, a nie jedynie sporadyczny. Stanowi więc nieodłączny element tego procesu.

Mając na uwadze opis sprawy przedstawiany przez Wnioskodawcę oraz ww. definicję, stwierdzić należy, iż pojęcie olejów wykorzystywanych na: „cele (...) olejów procesowych - technologicznych” obejmuje również swym zakresem olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41 przeznaczony do płukania instalacji jako nieodłączny i konieczny element procesu technologicznego produkcji asfaltu.

Stanowisko takie potwierdza powołany w uzasadnieniu stanowiska Spółki, prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lipca 2015 r. sygn. akt I FSK 561/15, który w analogicznej sprawie orzekł: „(...) przedstawiony sposób wykorzystania oleju płuczącego, potwierdza, iż jest on wykorzystywany w trakcie procesu technologicznego, który ma charakter ciągły. Płukanie instalacji stanowi zatem nieodłączny oraz konieczny element procesu technologicznego (...). Płukanie instalacji stanowi jeden z najistotniejszych elementów procesu technologicznego i nie można traktować tej czynności tylko jako następstwa procesu produkcyjnego, ponieważ tak naprawdę płukanie służy w głównej mierze kolejnym procesom produkcyjnym, które po nim następują.

Reasumując, wydawany przez Wnioskodawcę (skład podatkowy) do podmiotu zużywającego olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41 służący płukaniu instalacji do produkcji asfaltu może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 8 lutego 2013 r (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 195), oczywiście przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 32 ust 5-13 ustawy.

Zatem stanowisko przedstawione przez Zainteresowanego w złożonym wniosku uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.